Spring til hovedindhold

Forslag

Arrangementer og forsamlinger

Spørgsmål og svar om forbud mod arrangementer og forsamlinger med flere end 10 personer.

Forsamlingsloftet er forlænget til og med 13. december 2020

Grundet det stadigt høje niveau af smitte i Danmark er forsamlingsloftet forlænget. 
 

Download plakat om forsamlingsloftet (PDF)

Forbud mod arrangementer og forsamlinger med flere end 10 personer

Ja. Det er forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder m.v.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 til og med den 13. december 2020.

 

Der er fastsat flere undtagelser til forbuddet:

 

Forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer på samme sted samtidig gælder fx ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, hvor der i stedet må forsamles op til 500 personer samtidig. Undtagelsen gælder dog ikke i gårde o.l., som beboere fra et større antal boliger råder over.

 

Selvom der således gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for arrangementer m.v. i private boliger og haver i tilknytning hertil, opfordres der dog kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, at selskabet under alle omstændigheder slutter senest kl. 22.00, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ i øvrigt følges. Sundhedsstyrelsen gode råd kan findes på sst.dk.

 

Forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer på samme sted samtidig gælder fx heller ikke lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter e.l., hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane e.l. Også her gælder der et maksimum på 500 personer til stede samtidig.

 

Forbuddet gælder heller ikke for indendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, der foregår indendørs. Der gælder dog også her et maksimum på 500 personer til stede samtidig. Forbuddet gælder heller ikke for udendørs begravelser og bisættelser, eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs. Her gælder der et maksimum på 50 personer til stede på samme sted samtidig.

 

Endvidere omfatter forsamlingsforbuddet på 10 personer ikke aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 år med eller uden deres familier arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Aktiviteterne kan være med eller uden overnatning. For sådanne aktiviteter gælder der dog et maksimum på 50 personer til stede på samme sted samtidig.

Derudover gælder forsamlingsforbuddet ikke for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år, herunder ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. For sådanne aktiviteter gælder der dog et maksimum på 50 personer til stede på samme sted samtidig.

Ja. Forbuddet mod at afholde og deltage i arrangementer m.v., hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig gælder ikke for udendørs begravelser eller bisættelser og den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs. Her gælder der et forbud mod at være flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig.

 

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 til og med den 13. december 2020.

Forsamlingsforbuddet indebærer, at det som udgangspunkt er ulovligt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede. Det gælder dog kun, hvis de flere end 10 personer befinder sig på samme sted samtidig.

Det betyder fx, at det vil være muligt at afholde et løb med flere end 10 deltagere, hvis arrangementet opdeles, så der deltager 10 personer i løbet om morgenen, hvorefter disse deltagere tager hjem, før de afløses af de næste 10 deltagere om eftermiddagen. Der kan godt være gengangere mellem deltagerne i formiddags- og eftermiddagsgruppen, så længe der aldrig er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig. Der er i sådanne situationer ikke et maksimum for, hvor mange der må deltage i det samlede arrangement. Det afgørende er, at der ikke på noget tidspunkt er forsamlet flere end 10 personer samtidig.

Det vil fx også være muligt at afholde konkurrencer, stævner eller lignende med flere end 10 deltagere, hvis konkurrencen, stævnet mv. afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil fx kunne omfatte kapsejladser og lignende større arrangementer på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil endvidere som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte mindre grupper af deltagere.

Den geografiske spredning mellem deltagerne skal opretholdes gennem hele arrangementet. Det vil således ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere end 10 deltagere, hvis flere end 10 personer samles før eller efter arrangementet til f.eks. fælles afgang eller pokaloverrækkelse. Dog må man være op til 500 personer til stede, hvis langt hovedparten af de tilstedeværende personer under hele arrangementet i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. Der må endvidere under alle omstændigheder ikke deltage flere end 500 personer samtidig i det samlede arrangement.


Det vil heller ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere end 10 deltagere, hvor deltagerne nok er spredt over et større geografisk område, men hvor deltagerne fortsat krydser hinanden under arrangementet, fx et kræmmermarked, hvor boderne er fordelt over et stort areal, men hvor man bevæger sig rundt mellem boderne, eller et arrangement af festivallignende karakter, hvor deltagerne bor sektionsopdelt, men samles om fælles aktiviteter, herunder fx spise- eller barområder.

Det vil endvidere ikke i sig selv være nok til, at forsamlingsforbuddet ikke gælder, at et arrangement er opdelt i sektioner ved brug af fx hegn. En festival med flere end 10 personer til stede samtidig vil således eksempelvis ikke være et lovligt arrangement alene af den grund, at festivallen med et hegn opdeles i områder med 10 eller færre personer i hvert område. I ovenstående tilfælde befinder personerne, der deltager i arrangementet, sig stadig samme sted.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 til og med den 13. december 2020.

Nej. Forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over. Der må dog ikke forsamles flere end 500 personer samtidig. 

Gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over, er ikke undtaget fra forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer. 

Selvom forsamlingsforbuddet på 10 personer ikke gælder i private boliger og haver i tilknytning hertil, opfordres der dog kraftigt til, at  arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, at selskabet under alle omstændigheder slutter senest kl. 22, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ i øvrigt følges. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på www.sst.dk.
 
Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 til og med den 13. december 2020.

Ja som udgangspunkt. Men forsamlingsforbuddet hindrer ikke, at flere personer på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt i fx en butik, et supermarked, en lufthavn eller på en togstation. 

Almindelig brug af kollektive transportmidler (tog, busser, fly, færger mv.) og almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads er heller ikke omfattet.

 

Politiet har mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 10 personer befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Dette gælder også, selvom der ikke er tale om et arrangement, begivenhed eller lignende. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at ned-bringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

 

Generelt opfordres der til at følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til og med den 13. december 2020.

Ja. Politiet har mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 10 personer befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med covid-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Politiet kan påbyde personerne at forlade stedet.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til og med den 13. december 2020.

Ja. Politiet kan nedlægge et midlertidigt forbud mod ophold på steder, hvortil der er almindelig adgang, hvis det efter politiets skøn er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med covid-19 det pågældende sted, og hvis det skønnes, at et påbud om at forlade stedet ikke er tilstrækkeligt for at hindre smittefaren. Det kan eksempelvis være en park eller en legeplads.

Et opholdsforbud betyder, at det er ulovligt at tage ophold på stedet. Man må dog gerne bevæge sig i området, hvis der er tale om almindelig færden det pågældende sted, fx en gåtur.

Overtrædelse af et opholdsforbud kan straffes med bøde.

Et opholdsforbud kan udstedes i op til syv dage. Forbuddet kan forlænges. Forbuddet skal offentliggøres ved skiltning og på politiets hjemmeside.
Nej. Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet.

Der opfordres dog til, at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt følges. Se også Sundhedsstyrelsens publikation om gode råd i forbindelse med større offentlige forsamlinger, fx demonstrationer, der kan findes på sst.dk.
Nej. Politikredsene kan ikke forhåndsgodkende arrangementer, begivenheder m.v., bortset fra drive-in arrangementer, der forudsætter en tilladelse fra politiet. Politikredsene kan alene vejlede borgerne om, at politiet håndhæver reglerne i overensstemmelse med den udstedte bekendtgørelse. Politikredsene kan endvidere henvise dig til at søge information på coronasmitte.dk (denne side) eller kontakte et af callcentrene.

Nej. Der er ikke indført et udgangsforbud. Men politiet kan påbyde personer at forlade et sted, hvis der er flere end 10 personer til stede, og politiet skønner, at personerne er samlet på en måde, som udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Ved udøvelse af politiets skøn skal der tages hensyn til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra COVID-19.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til og med den 13. december 2020.


Der findes ikke noget afstandskrav i forbindelse med forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, og der er således ikke mulighed for at opløse forsamlingen på grund af fare for smittespredning mv. 

Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed opfordres dog til at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om at holde afstand og undgå kontakt med andre mennesker. Der henvises endvidere til Sundhedsstyrelsens gode råd i udgivelsen ”Større offentlige forsamlinger, fx en demonstration”, som er tilgængelig på www.sst.dk.

Konferencer, generalforsamlinger og lignende er som udgangspunkt omfattet af forbuddet mod at afholde eller deltage i arrangementer, hvor flere end 10 personer er til stede på samme sted samtidig. Hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod f.eks. en scene eller et podium, kan der dog være op til 500 personer til stede samtidig.

Det vil være en konkret vurdering, om kriteriet "i al væsentlighed" kan siges at være opfyldt. Det er i den vurdering det helt klare udgangspunkt, at langt hovedparten af de tilstedeværende skal sidde ned under hele arrangementet bortset fra, når man f.eks. skal på toilettet, når man ankommer til eller går fra sin faste plads, og når man helt kortvarigt henter fx forplejning i en bar, på et bord eller lignende. Det er således tilladt kortvarigt at forlade sit sæde for at hente kaffe, kage, mad eller drikke ved et bord og så tage det med til sin plads, hvor det kan indtages. Det vil også være muligt for personale på stedet at bringe forplejning ned til deltagernes pladser. 
 
Kravet om en "fast plads" gælder for arrangementet som sådan og indebærer, at deltagerne ikke kan forlade deres pladser for fx at gå ind i et tilstødende lokaler (fx en restaurant) og spise frokost dér, uanset de i al væsentlighed sidder på (nye) faste pladser med retning mod en scene eller lignende.

Nej. Reglerne gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.

Ja. På en offentlig tilgængelig legeplads vil politiet have mulighed for at udstede et påbud, hvis der befinder sig flere end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til og med den 13. december 2020.


Det vil bero på en konkret vurdering, om det er lovligt at afholde torvedage, loppemarkeder, kræmmermarkeder og lignende. Et afgørende moment i vurderingen er, om markedet mv. vurderes at være et trækplaster for lokalområdet.

Hvis der således fx er tale om årligt tilbagevendende eller mere sæsonbetonede markeder, eksempelvis loppe- eller kræmmermarkeder, hvor en bredere og ikke nærmere afgrænset kreds af personer gives mulighed for at opstille boder, vil disse som udgangspunkt være omfattet af forbuddet, og det vil derfor være ulovligt at afholde disse, såfremt der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Hvis der derimod er tale om fx ugentlige eller månedlige torvedage eller markeder, hvor lokale handlende, landmænd mv. på et torv eller lignende sælger deres varer via separate boder, der kan sidestilles med butikker på en gågade, dvs. en relativ fast gruppe af stader torvedag efter torvedag, vil det som udgangspunkt være lovligt at afholde disse. Hvis der er øvrige aktiviteter i tilknytning til boderne på torvedage, markeder m.v., fx i form af musikoptræden eller anden form for sceneoptræden, vil det imidlertid tale for, at markedet er omfattet af forbuddet.

Politiet kan påbyde personer at forlade stedet, hvis der befinder sig flere end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og indtil og med den 13. december 2020.

 

Politiet opfordrer til, at man følger de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Julemarkeder er sæsonbetonede markeder, der typisk omfatter forskellige boder, hvorfra der sælges julepynt, julekager og -godter, juletræer, juledekorationer, diverse juledelikatesser etc., ligesom der ofte sælges glögg og æbleskiver mv. til indtagelse på stedet. Nogle julemarkeder tilbyder derudover aktiviteter som ponyridning, ture med hestevogn, kagebagning, mulighed for at møde julemanden etc. Julemarkederne afholdes både udendørs, eksempelvis på torve, pladser mv., og indendørs, herunder på (herre)gårde, slotte, godser, klostre mv.

Julemarkederne er i sagens natur årligt tilbagevendende begivenheder med sæsonbetonede varer, og de vil som oftest være et naturligt samlingspunkt og et trækplaster for området i tiden op mod jul. Det vil bero på en konkret vurdering, om det er lovligt at afholde og deltage i julemarkeder, men det vil være det klare udgangspunkt, at et julemarked af den type, som er nævnt ovenfor, er et arrangement, en begivenhed eller lignende, der er omfattet af forsamlingsforbuddet, og at der derfor for tiden ikke må være flere end 10 personer til stede på julemarkedet samtidig.

Det vil være muligt at arrangere et julemarked tidsforskudt. F.eks. kan markedet afvikles således, at der om formiddagen kan være op til 10 personer til stede samtidig, som herefter tager hjem, hvorefter andre 10 personer kan være til stede om eftermiddagen. Der er ikke noget til hinder for, at der er gengangere mellem personerne i de forskellige tidsforskudte dele af et marked, så længe der ikke på noget tidspunkt er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Julesalg fra en enkeltstående butik/bod, der opsættes midlertidigt op mod jul, f.eks. en bod med salg af brændte mandler, vil ikke som udgangspunkt være omfattet af forsamlingsforbuddet, da en sådan bod har karakter af et almindeligt element i bybilledet.

Det er heller ikke at anse for et arrangement, en begivenhed eller lignende, hvis et storcenter, en forlystelsespark eller tilsvarende, som har åbent hele eller store dele af året, som et led i den løbende udsmykning af stedet har et juletema. Hvis der laves egentlige arrangementer, som fx. et julemarked som nævnt ovenfor, et krybbespil eller en fællesbagning, er disse imidlertid i sig selv omfattet af forsamlingsforbuddet, og der må derfor alene være i alt 10 personer i arrangementet på samme sted samtidig.

Befinder der sig flere end 10 personer sammen på et offentligt tilgængeligt sted, uden at der er tale om et arrangement mv., kan politiet påbyde personerne at forlade stedet, hvis tilstedeværelsen efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19. Vurderes det, at et påbud ikke er til-strækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Politiet opfordrer til, at man følger de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Nej. Forbuddet gælder ikke almindelig brug af offentlig transport. Der må derfor befinde sig flere end 10 personer i toget, i bussen, på færgen m.v. Man må også vente på et tog på stationen eller vente ved et busstoppested, selvom der er flere end 10 personer til stede.

Politiet har mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 10 personer befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Opmærksomheden henledes på, at der er krav om at bære mundbind eller visir i den kollektive trafik, herunder på stationer, ved stoppesteder mv. Læs nærmere herom under afsnittet "Krav om mundbind og visir".

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til og med den 13. december 2020.

 

Rigspolitiet opfordrer til, at man følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

 

Ja. Forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig, gælder ikke i private boliger. En privat bolig omfatter både en privat helårsbolig og en privat fritidsbolig, uanset om boligen er ejet eller lejet.

 

Der opfordres dog kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, at selskabet under alle omstændigheder slutter senest kl. 22, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ i øvrigt følge. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på sst.dk

Hvis et sommerhus udelukkende lejes med det formål at afholde et arrangement, eksempelvis en fest, så sommerhuset dermed får karakter af at være et forsamlingshus eller et festlokale, kan det efter en konkret vurdering være ulovligt at afholde arrangementet med flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig. Det skyldes, at sommerhuset så mister sin karakter af "bolig". Det vil indgå i denne vurdering, om sommerhuset alene er lejet for/benyttet en weekend, om lejer udelukkende opholder sig i sommerhuset i forbindelse med forberedelse og afholdelse af festen m.v.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til og med den 13. december 2020.

Ja. Hvis man bor i lejlighed, rækkehus eller lignende boligkompleks og har adgang til fælles udendørsarealer, skal man som udgangspunkt ikke holde øje med, om man er flere end 10 personer, der samtidig bruger arealet. 

Forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig, gælder dog også i gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over.

Hvis der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, må der være op til 500 personer til stede samtidig.

 

Hvis der på et offentligt tilgængeligt sted befinder sig flere end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19, vil politiet have mulighed for at udstede et påbud. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til og med den 13. december 2020.

Det beror på en konkret vurdering. Hvis uddelingen eller salget har karakter af et arrangement mv., der eksempelvis har været annonceret på forhånd, og der er mere end 10 personer til stede på samme sted samtidig, vil uddelingen eller salget være omfattet af forbuddet. Det kan således være ulovligt at afholde og deltage i f.eks. gratis uddeling af mad- eller drikkevarer annonceret via opslag på de sociale medier, hvis det vurderes, at der er tale om et arrangement, og hvis flere end 10 personer er til stede på samme sted samtidig.

Hvis der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, må der være op til 500 personer til stede samtidig.

 

Hvis der er lokaler, der er åbne for offentligheden, skal følgende krav overholdes:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Hvis der er tale om et serveringssted, skal der ved indgangen til lokalet opsættes informationsmateriale om, hvor mange personer der maksimalt må tillades adgang for. Der skal endvidere i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere. 
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne så vidt muligt er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende eller deltagere kan holde behørig afstand – også i købssituationer. 
 • Sikre, at der i lokaler over 2.000 m2, der anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader mv., hvortil offentligheden har adgang, i åbningstiden er synligt personale, som kan påse, at forsamlingsbekendtgørelsens lokalekrav og relevante retningslinjer i lyset af udbruddet af covid-19 overholdes. Der skal i sådanne lokaler være minimum 1 sådan medarbejder pr. 2000 m2, og ved indgangen til lokalerne skal lokalets størrelse angives.
   

Det bemærkes, at hvis der er tale om et serveringssted, så gælder kravet om at lukke kl. 22. Derudover gælder der et krav om brug af mundbind eller visir på bl.a. serveringssteder og i detailhandlen.

Politiet har endvidere mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 10 personer befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med covid-19, eksempelvis i en kø til udlevering. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om et arrangement, hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, og der ikke er flere end 500 personer til stede samtidig. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 til og med den 13. december 2020.

Det betyder, at personerne skal være placeret på samme måde som fx på et stadion eller i en teatersal eller biograf. Det vil sige, at personerne sidder ned ved siden af hinanden på faste pladser med retning mod fx en scene eller en sportsbane. Det gælder også, hvis personerne fordeles på fx flere tribuner rundt om en scene eller en sportsbane, hvor man på de enkelte tribuner sidder ned på faste pladser med retning mod scenen eller sportsbanen.

Det vil være en konkret vurdering, om deltagerne i et arrangement i al væsentlighed sidder ned. Det er i den vurdering det helt klare udgangspunkt, at langt hovedparten af de tilstedeværende skal sidde ned under hele arrangementet bortset fra, når man fx skal på toilettet, når man ankommer til eller går fra sin faste plads, og når man helt kortvarigt henter fx drikkevarer i en bar. 

Det betyder fx, at selv om man i øvrigt overholder de øvrige regler om, at der skal være faste pladser, og at gæsterne skal sidde med retning mod fx en scene, kan man ikke holde fx en fødselsdagsfest, en julefrokost, en studenterfest, en konfirmation eller et sølvbryllup, hvor der deltager flere end 10 gæster, hvis disse står op under velkomsten, sidder ned under middagen, og hvor der ud på aftenen er mulighed for at danse.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til og med den 13. december 2020.

Ja. Det er lovligt at afholde og deltage i en fest. Afhængig af, hvor festen holdes, gælder dog følgende:

Fester i egen bolig/have

 

 • Forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, men der gælder fortsat et forbud mod at afholde og deltage i arrangementer mv., hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig.
 • Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder i beboergårde, fællesgårde eller lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over. Hvis der er tale om et arrangement i en fælles beboergård eller lignende, må der dog deltage op til 500 personer samtidig, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. 
 • Der er ikke en tidsmæssig begrænsning på festens varighed. Der opfordres dog kraftigt til, at fester i private boliger/haver også slutter senest kl. 22.00.
 • Der opfordres envidere kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ i øvrigt følge. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på www.sst.dk

 

Fester på en restaurant eller et hotel

 

 • Forbuddet mod at afholde arrangementer mv., hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig, gælder på restauranter, hoteller mv. Det betyder i praksis, at det ikke er lovligt at afholde eller deltage i bryllupper, konfirmationer, fødselsdage mv. med flere end 10 deltagere, dvs. med stående velkomst, middag om rundt om borde og dans. Dette skyldes, at sådanne arrangementer ikke vil leve op til reglen om, at langt hovedparten af de tilstedeværende skal sidde ned under hele arrangementet, hvilket er en betingelse for at kunne være mere end 10 deltagere.
 • Serveringssteder, f.eks. restauranter og hoteller, der står for mad og eventuelt drikkevarer, skal holde deres lokaler og lokaliteter (udendørsområder) lukket fra kl. 22.00 til kl. 5.00. 
 • Der er endvidere krav om, at gæster og medarbejdere med kundekontakt på serveringsstedet bærer mundbind eller visir, undtagen når vedkommende sidder ned. 

Hvis festen afholdes i et forsamlingshus, i et lejet fest-/selskabslokale, et fælleshuse.l.

 

 • Som udgangspunkt gælder forbuddet mod at afholde arrangementer mv., hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig, også i et forsamlingshus, i et lejet fest-/selskabslokale, i et fælleshus og lignende. Det betyder i praksis, at det ikke er lovligt at afholde eller deltage i bryllupper, konfirmationer, fødselsdage mv. med flere end 10 deltagere, dvs. med stående velkomst, middag om rundt om borde og dans. Dette skyldes, at sådanne arrangementer ikke vil leve op til reglen om, at langt hovedparten af de tilstedeværende skal sidde ned under hele arrangementet, hvilket er en betingelse for at kunne være mere end 10 deltagere.
 • Der er som udgangspunkt ikke en tidsmæssig begrænsning på festens varighed. Der opfordres dog kraftigt til, at festen under alle omstændigheder slutter senest kl. 22.00. Hvis udlejerne af forsamlingshuset mv. også står for mad og/eller drikkevarer til festen, skal forsamlingshuset mv. betragtes som et serveringssted, og så gælder lukkereglerne og reglerne om brug af mundbind mv. for restauranter mv. dog (se ovenfor). Hvis der leveres andre ydelser af udlejeren af forsamlingshuset mv. herunder f.eks. personale, vil det bero på en konkret vurdering, om forsamlingshuset betragtes som et serveringssted. 
 • Hvis man lejer et forsamlingshus mv. og holder en privat fest, gælder der ikke særlige arealkrav mv. Der opfordres dog til, at man som lejer af et forsamlingshus mv. følger de m2-krav, der gælder for restauranter mv., dvs. 2 m2 gulvareal pr. gæst i lokaler, hvor man i det væsentlige sidder ned, og i øvrigt mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. gæst. 
 • Der opfordres endvidere kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre om-gangskreds, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ i øvrigt følge. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på www.sst.dk.
 • Endelig gælder der et krav om, at gæster i foreningslokaler mv. bærer mundbind eller visir, undtagen når vedkommende sidder ned.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til og med den 13. december 2020.

Forsamlingsforbuddet indebærer, at det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig. Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning dertil. 

Der er dog mulighed for at afholde arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende med op til 500 deltagere, hvis de i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. Det omfat-ter bl.a. teaterforestillinger, siddende koncerter, eller sportsarrangementer med siddende publikum, hvor siddepladserne er indrettet, så deltagerne kigger mod samme scene eller idrætsbane. 

Reglerne betyder i praksis, at det ikke er lovligt at afholde bryllupper, konfirmationer, fødselsdage mv. med flere end 10 deltagere, dvs. med stående velkomst, middag om rundt om borde og dans. Dette skyldes, at sådanne arrangementer ikke vil leve op til reglen om, at langt hovedparten af de tilstedeværende skal sidde ned under hele arrangementet, hvilket er en betingelse for at kunne være mere end 10 deltagere.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til og med den 13. december 2020.

Ja. Der kan lovligt være op til 10 personer til en bryllupsfest (i private boliger og haver i tilknytning hertil op til 500 personer). Der gælder i sådanne tilfælde ikke en begrænsning i forhold til at danse, men der opfordres dog generelt kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, at selskabet under alle omstændigheder slutter senest kl. 22, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ i øvrigt følge. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på sst.dk.

Se i øvrigt spørgsmålet om, om det er lovligt at afholde private fester, herunder bryllupper, med flere end 10 deltagere.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til og med den 13. december 2020.  

Ja. Men det skal foregå i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet. Der må derfor højst være 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Natklubber, diskoteker eller lignende skal holde lukket for offentligheden – det gælder også, hvis det er ombord på en bus eller en båd.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til og med den 13. december 2020.

Ja. Men det skal foregå i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet. Der må derfor højst være 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Natklubber, diskoteker eller lignende skal holde lukket for offentligheden – det gælder også, hvis det er ombord på en bus eller en båd.

Der skal bæres mundbind eller visir, og der må ikke indtages alkoholiske drikke i busser, der kræver tilladelse i henhold til lov om buskørsel.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til og med den 13. december 2020.

Nej. Der må gerne være flere end 10 personer til stede i ture i havnerundfartsbåde, sightseeing-busser og lignende, medmindre de udgør et samlet selskab på flere end 10 personer.

Opmærksomheden henledes på, at der kan være krav om mundbind mv. Der kan læses mere herom under afsnittet ”Krav om mundbind og visir”."

Hvis man forsamles på en sådan måde, at det reelt får en festivallignende karakter, er der efter Rigspolitiets opfattelse tale om et arrangement, der er omfattet af forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer på samme sted samtidig. Det gælder også, selv om der ikke er livemusik..

Ved vurderingen af, om der er tale om et arrangement, der har festivallignende karakter, kan det fx indgå, om arrangementet har en arrangør, egen promovering, navn og hjemmeside, om der er fælles start- og sluttidspunkt, om der er særskilt billetsalg, og om der er særlige aktiviteter, barer, madboder m.v. til lejligheden. Det er ikke nødvendigt, at alle elementerne er til stede, ligesom også andre elementer kan bidrage til at skabe en festivallignende karakter.

Forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer samme sted samtidig gælder ikke i private boliger og i haver i tilknytning dertil. Der må dog ikke være flere end 500 personer til stede samtidig.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til og med den 13. december 2020.

Nej. Domstolene er ikke omfattet af bekendtgørelsen. 

Der opfordres dog til, at man følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Nej. Forsamlingsbekendtgørelsen gælder ikke for dagtilbud, skoler, institutioner m.v. Aktiviteter, der finder sted uden for de lokaler eller lokaliteter, som dagtilbuddet, skolen, institutionen mv. råder over, er heller ikke omfattet af forsamlingsbekendtgørelsen.

Dagtilbud, skoler m.v. vil derfor kunne tage på ture, afholde lejrskoler mv., selvom deltagerantallet overstiger grænsen for forsamlingsforbuddet. Sundhedsmyndighederne anbefaler dog, at der ikke afholdes ture mv. med overnatning.

 

Forældre skal dog i bringe- og afhentningssituationer være opmærksomme på, at politiet kan påbyde personer, der befinder sig flere end 10 sammen på et offentligt tilgængeligt sted på en måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19, at forlade stedet

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til og med den 13. december 2020.

Almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads er lovligt. Filmoptagelser, herunder i det offentlige rum, vil efter omstændighederne kunne anses for at være almindelig tilstedeværelse på tv- og filmproducenters arbejdsplads. TV-/filmoptagelser udgør derfor som udgangspunkt ikke et arrangement/en aktivitet, som er omfattet af forbuddet mod at samles flere end 10 personer på samme sted samtidig. Det vil dog bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til og med den 13. december 2020.