Spring til hovedindhold

Forslag

Idræts- og fritidsfaciliteter

Spørgsmål og svar ang. idrætsfaciliteter og fritidsfaciliteter.

NB

Vær opmærksom på, at regeringen intensiverer indsatsen i 17 kommuner i Hovedstadsområdet med en ny pakke af tiltag, der gælder fra den 7. december 2020 og foreløbigt indtil 2. januar 2021.

 

Læs om de nye tiltag

Idræts- og fritidsfaciliteter mv.

Lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, bade- og legelande, svømmehaller og træningscentre, må holde åbent.

Der gælder dog fortsat et forbud mod at afholde og deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig, medmindre deltagerne i arrangementet i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.

 

Forsamlingsbekendtgørelsen gælder ikke for udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. Udøverne omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Forsamlingsbekendtgørelsen gælder heller ikke for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens, den næstøverste række inden for fodbold herrer samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægter fra deres idræt.

For de tilfælde, der er nævnt ovenfor, og som er undtaget fra forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer på samme sted samtidig, gælder der fortsat et forbud mod at forsamles flere end 500 personer samtidig.

Herudover omfatter forsamlingsforbuddet på 10 personer ikke aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 år med eller uden deres familier arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Aktiviteterne kan være med eller uden overnatning. For sådanne aktiviteter gælder der dog et maksimum på 50 personer til stede på samme sted samtidig.

Derudover gælder forsamlingsforbuddet ikke for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år, herunder ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. For sådanne aktiviteter gælder der dog et maksimum på 50 personer til stede på samme sted samtidig.

Der gælder krav om at bruge mundbind eller visir i indendørs idræts- og fritidsfaciliteter, dog ikke under selve udøvelsen af idrætsaktiviteten eller foreningsaktiviteten.

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til og med den 13. december 2020.
 

Kulturministeriet har som overordnet ressortmyndighed på idrætsområdet offentliggjort vejledende retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og foreningsfaciliteter (fase 2 og 3). Retningslinjerne er udarbejdet i regi af et sektorpartnerskab og offentliggjort på kum.dk.

Ja. Foreningers lokaler må holdes åbne. Der gælder dog fortsat et forbud mod at afholde og deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede, medmindre deltagerne i arrangementet i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.

 

Derudover gælder forsamlingsforbuddet ikke for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år, herunder ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. For sådanne aktiviteter gælder der dog et maksimum på 50 personer til stede på samme sted samtidig.

 

Lokaler, der er åbne, skal overholde følgende krav:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Hvis der er et serveringssted, skal der ved indgangen til lokalet opsættes informationsmateriale om, hvor mange personer der maksimalt må tillades adgang for. Der skal endvidere i eller ved lokalet opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagere kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

 

Der gælder krav om brug af mundbind eller visir i foreningslokaler.

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til den 13. december 2020.

Ja. Det er lovligt at anvende indendørs idrætsfaciliteter, herunder ridehaller. Forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer til et arrangement, en begivenhed eller lignende skal overholdes. Dog må der være op til 500 deltagere til stede samtidig til et arrangement m.v., hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.

Ja. Både indendørs og udendørs rideundervisning er lovligt. Forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer skal dog overholdes.

Ja. Det er lovligt for rideskoleelever at opholde sig i stalden for at klargøre og pleje hestene. Det bemærkes dog, at såfremt opholdet i stalden får karakter af et arrangement, skal forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer overholdes.

Ja. Der må gerne spilles professionel klubfodbold. I forbindelse med afvikling af kampe må der være op til i alt 500 personer til stede samtidig. Antallet omfatter alle tilstedeværende, herunder spillere, trænere, stabe og tilskuere.

 

Særligt vedrørende tilskuere og andre, der ikke tilhører spillertruppen eller er til stede i kraft af et ansættelsesforhold, gælder, at de – for at kunne være over 10 personer til stede samtidig – i al væsentlighed skal sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.

Ja. Forsamlingsbekendtgørelsen gælder ikke for udøverne af professionel idræt. Udøverne omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Forsamlingsbekendtgørelsen gælder heller ikke for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens, den næstøverste række inden for fodbold herrer samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægter fra deres idræt.

Der gælder dog et samlet maksimum på i alt 500 tilstedeværende personer. Antallet omfatter alle tilstedeværende, herunder spillere, trænere, stabe og tilskuere. Særligt vedrørende tilskuere og andre, der ikke tilhører spillertruppen eller er til stede i kraft af et ansættelsesforhold, gælder, at de – for at kunne være over 10 personer til stede samtidig – i al væsentlighed skal sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.

Der er som udgangspunkt et forbud mod at forsamles mere end 10 personer samme sted samtidig, medmindre personerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, dvs. at langt hovedparten af de tilstedeværende sidder ned under hele arrangementet, bortset fra når de fx skal på toilettet, når de ankommer til eller går fra sin faste plads, og når man helt kortvarigt henter f.eks. drikkevarer i en bar. I givet fald må der være op til 500 personer til stede samtidig. Antallet omfatter alle tilstedeværende, herunder idrætsudøvere, tilhørende stabe og tilskuere. 

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for professionel sport, herunder ligaer med professionelle atleter samt individuelle atleter på højt nationalt eller internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt, eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe.

 

Derudover gælder forsamlingsforbuddet ikke for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år, herunder ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. For sådanne aktiviteter gælder der dog et maksimum på 50 personer til stede på samme sted samtidigt.

Ja. Træningscentre mv. må holde åbent. De skal i den forbindelse overholde kravene til indretning af lokaler, som offentligheden har adgang til, herunder kravet om, at der maksimalt må tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.

Der gælder ikke et generelt forbud mod at være flere end 10 personer til stede i et træningscenter, så længe ovennævnte kvadratmeterkrav overholdes, men forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer til et arrangement, en begivenhed og lignende gælder også her.

 

Afholdes der således fælles træningsaktiviteter i fitnesscenteret mv., vil dette som udgangspunkt være omfattet af forbuddet om, at der ikke må deltage flere end 10 personer i en sådan aktivitet eller begivenhed. Der vil godt kunne afvikles flere særskilte arrangementer på op til 10 personer samtidig, så længe disse ikke afvikles samme sted. Grupperne skal således være effektivt adskilt. Hvis der er tale om en aktivitet mv., hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, må der dog være op til 500 personer til stede samtidig.


Hvis træningsfaciliteterne er offentligt tilgængelige, kan politiet, såfremt der befinder sig flere end 10 personer sammen, uden at der er tale om en egentlig aktivitet eller begivenhed, påbyde personerne at forlade stedet, hvis politiet skønner, at der er en særlig fare for smitte med covid-19. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Kulturministeriet har som overordnet ressortmyndighed på idrætsområdet offentliggjort vejledende retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og foreningsfaciliteter. Retningslinjerne er udarbejdet i regi af et sektorpartnerskab og offentliggjort på kum.dk.

Reglerne gælder ikke i forhold til professionel idræt, herunder de to øverste rækker inden for fodbold for mænd, den øverste række inden for fodbold damer, den øverste række inden for håndbold for mænd, den øverste række inden for håndbold for kvinder, den øverste række inden for ishockey for mænd, den øverste række inden for badminton, trav- og galopløb på de 9 væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægterne fra deres idræt. Forbuddet gælder heller ikke for atleter på højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt, eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe.

Ja, hvis aktiviteterne foregår i grupper af maksimalt 10 personer (inkl. trænere, forældre mv.). Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, i samme idrætshal mv., samtidig, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe, men udgør separate arrangementer. Det kan fx ske ved, at hver gruppe (separate arrangement) har sit eget lokale, eller ved at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe (separate arrangement) har sit eget felt.

Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper (separate arrangementer) af maksimalt 10 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger m.v. på mere end 10 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang. Den samme træner eller instruktør kan ikke træne flere af de tilstedeværende grupper samtidig, da træningen i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed overskride forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Det afgørende er altså, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt, så det ud fra en konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individuelle grupper på maksimalt 10 deltagere.

Hvis der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, må der dog være op til 500 personer til stede samtidig.

 

Derudover gælder forsamlingsforbuddet ikke for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år, herunder ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. For sådanne aktiviteter gælder der dog et maksimum på 50 personer til stede på samme sted samtidig.

Ja. Der kan afholdes stævner mv. med op til 10 personer til stede på samme sted samtidig. De 10 personer omfatter alle tilstedeværende, som er en del af arrangementet, dvs. idrætsudøvere, dommere, tilskuere, hjælpere, trænere mv. Hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, dvs. at langt hovedparten af de tilstedeværende sidder ned under hele arrangementet, bortset fra når de fx skal på toilettet, når de ankommer til eller går fra sin faste plads, og når man helt kortvarigt henter f.eks. drikkevarer i en bar, må der dog være op til 500 personer til stede samtidig.

Det er også muligt at arrangere et stævne mv. tidsforskudt, så længe der på intet tidspunkt er mere end 10 personer til stede på samme sted samtidig. Fx kan fodboldstævner eller ridestævner mv. afvikles, så der om formiddagen deltager op til 10 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 10 personer deltager i stævnet om eftermiddagen.

Der er ikke noget til hinder for, at der er gengangere mellem personerne i de forskellige tidsforskudte dele af et stævne. Det er imidlertid en forudsætning, at der ikke på noget tidspunkt er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig. Eventuelle gengangere tæller med i det samlede antal personer i alle de tidsforskudte dele af stævnet, som de deltager i.

Det vil herudover også være muligt at afholde arrangementer med flere end 10 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil fx kunne omfatte kapsejladser og lignende større arrangementer på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil endvidere som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte mindre grupper af deltagere. Der må under alle omstændigheder maksimalt deltage 500 personer samtidig i det samlede arrangement.

Den geografiske spredning mellem deltagerne skal opretholdes gennem hele arrangementet. Det vil således ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere end 10 deltagere, hvis flere end 10 personer samles før eller efter arrangementet til f.eks. fælles afgang eller pokaloverrækkelse. Dog må man være op til 500 personer til stede, hvis langt hovedparten af de tilstedeværende personer under hele arrangementet i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.

Ja, hvis aktiviteterne foregår i grupper af maksimalt 10 personer (inkl. leder, deltagere m.v.). Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme område, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt eller befinder sig i forskellige lokaler.

Hvis aktiviteten således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 10 personer (separate arrangementer), som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne ledere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på mere end 10 personer, vil det være muligt at afvikle flere sideløbende aktiviteter på en gang.

Det afgørende er, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt, så det ud fra en konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individuelle grupper (separate arrangementer) på maksimalt 10 deltagere.

Hvis der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne i væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignenden, må der dog være op til 500 personer til stede samtidig.

 

Derudover gælder forsamlingsforbuddet ikke for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år, herunder ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. For sådanne aktiviteter gælder der dog et maksimum på 50 personer til stede på samme sted samtidig.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til og med den 13. december 2020.

Ja. Det er lovligt for klatreparker at holde åbent. Det bemærkes dog, at politiet kan påbyde personer at forlade et offentligt tilgængeligt sted, hvis der befinder sig flere end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Alle lokaler, der er åbent for offentligheden i klatreparken, skal desuden:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • - Eventuelle serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange personer der maksimalt må tillades adgang for. De skal endvidere opsætte informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagerne kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

Det anbefales, at klatreparken overholder sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Nej. Det er lovligt at spille golf. Der er dog fortsat et forbud mod at afholde eller deltage i et arrangement, en begivenhed eller en aktivitet i golfklubben, på golfbanen mv., hvor der er flere end 10 personer på samme sted samtidig.

Det vil dog være muligt at afholde arrangementer med flere end 10 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Der må dog maksimalt deltage 500 personer i arrangementet samtidig.

Derudover kan der afholdes arrangementer, der ikke afholdes med en betydelig geografisk afstand, med deltagelse af op til 500 personer samtidig, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. 

Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder på en golfbane, uden at dette er et arrangement, begiven-hed, aktivitet eller lignende, kan politiet påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19. Det gælder dog ikke, hvis de tilstedeværende i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til og med den 13. december 2020.  

 

Der opfordres til, at alle så vidt muligt følger de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Ja. Det er lovligt for tilknyttede klubhuse, herunder toiletter, bade- og omklædningsfaciliteter mv., til idræts- og fritidsklubber at holde åbent.

Der må ikke afholdes eller deltages i arrangementer, begivenheder eller aktiviteter i eller ved et klubhus mv., hvor der er flere end 10 personer på samme sted samtidig, medmindre der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. I givet fald må der være op til 500 personer til stede samtidig.

Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder ved faciliteter tilknyttet en idræts- og fritidsaktivitet, uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19. Det gælder dog ikke, hvis de tilstedeværende i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. 

Reglerne gælder ikke for udøverne af professionel idræt og de faciliteter, som udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. Udøverne omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Forsamlingsbekendtgørelsen gælder heller ikke for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens, den næstøverste række inden for fodbold herrer samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægter fra deres idræt.

 

Hvis der i klubhuset er et serveringssted, der serverer mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, gælder kravet om, at stedet skal lukke kl. 22 eller overgå til udelukkende at være et take away-sted. Endeligt gælder også kravene til lokaler. Der kan læses mere herom i afsnittet om serveringssteder.

Der gælder krav om at bære mundbind eller visir i lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter.

 

Kulturministeriet har som overordnet ressortmyndighed på idrætsområdet offentliggjort vejledende retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og foreningsfaciliteter (fase 2 og 3). Retningslinjerne er udarbejdet i regi af et sektorpartnerskab og offentliggjort på kum.dk.

Offentlige kultur- og fritidsinstitutioner må holde lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller og træningscentre, åbne. Lokaler, der anvendes som spillesteder med stående publikum, skal fortsat holde lukket for offentligheden.

Det er lovligt for restauranter og caféer i offentlige kultur- og fritidsinstitutioner at holde åbent fra kl. 5.00 om morgenen til kl. 22.00. Der gælder i givet fald et krav om at bære mundbind eller visir, medmindre man sidder ned. 

Der kan også holdes åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (takeaway) i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 5.00 om morgenen, i det omfang stedet har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning.

 

Lokaler i offentlige kultur- og fritidsinstitutioner, der holdes åbent for offentligheden, skal:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange personer der maksimalt må tillades adgang for. De skal endvidere i eller ved lokalerne opsætte informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagende.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagende kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

Ja. Lovgivningen er ikke til hinder for udlejning af pladser og hytter. Tilhørende aktiviteter som fx legeland, badeland, spillehaller m.v. må fra den 8. juni 2020 også holde åbent. Det bemærkes dog, at lokaler, der anvendes som spillesteder med stående publikum, skal holde lukket for offentligheden.

 

Det er lovligt for restauranter og caféer på campingpladser og feriecentre at holde åbent fra kl. 5.00 om morgenen til kl. 22.00. Der gælder i givet fald et krav om at bære mundbind eller visir indenfor på serveringsstedet, medmindre man sidder ned. 

Der kan også holdes åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away) i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 5.00 om morgenen, i det omfang stedet har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning.

 

Lokaler, der holdes åbne for offentligheden, skal:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange personer, der maksimalt må tillades adgang for. De skal endvidere i eller ved lokalerne opsætte informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagerne kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

Der opfordres i øvrigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Ja. Et friluftsbad, en udendørs swimmingpool mv. må gerne holde åbent.

 

Der må dog ikke afholdes eller deltages i arrangementer, begivenheder eller aktiviteter med flere end 10 deltagere, f.eks. vandpoloturnering eller undervisning i vandaerobic, i eller ved et friluftsbad, en udendørs swimmingpool mv., medmindre der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, dvs. at langt hovedparten af de tilstedeværende sidder ned under hele arrangementet, bortset fra når de f.eks. skal på toilettet, når de ankommer til eller går fra sin faste plads, og når man helt kortvarigt henter f.eks. drikkevarer i en bar . I givet fald må der være op til 500 personer til stede samtidig.

Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder i eller ved et friluftsbad, en udendørs swimmingpool mv., uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om et arrangement mv. med siddende deltagere/publikum som ovenfor nævnt.

Tilhørende toiletter, omklædnings- og badefaciliteter må holdes åbne, såfremt de overholder kravene til gulvareal, information, hygiejne m.v.

Det er lovligt for serveringssteder i tilknytning til friluftsbade mv. at holde åbent fra kl. 5.00 om morgenen til kl. 22.00. Der gælder i givet fald et krav om at bære mundbind eller visir indenfor på serveringsstedet, medmindre man sidder ned. 

Der kan også holdes åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away) i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 5.00 om morgenen, i det omfang stedet har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning.

 

Alle lokaler, der er åbne for offentligheden, i friluftsbadet/swimmingpoolen, skal:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange personer, der maksimalt må tillades adgang for. De skal endvidere i eller ved lokalerne opsætte informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning.
 • Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange personer, der maksimalt må tillades adgang for.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagere kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

Kulturministeriet har som overordnet ressortmyndighed på idrætsområdet offentliggjort vejledende retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv. Retningslinjerne er udarbejdet i regi af et sektorpartnerskab og offentliggjort på kum.dk.

Ja. Indendørs badelande og svømmehaller må holde åbent.

 

Det er lovligt for serveringssteder i tilknytning til badelande og svømmehaller at holde åbent fra kl. 5.00 om morgenen til kl. 22.00. Der gælder i givet fald et krav om at bære mundbind eller visir indenfor på serveringsstedet, medmindre man sidder ned. 

 

Der gælder ligeledes et krav om at bære mundbind eller visir i lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter. Kravet gælder dog ikke under selve udøvelsen af idrætsaktiviteten.

 

Der kan også holdes åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away) i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 5.00 om morgenen, i det omfang stedet har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning.

 

Alle lokaler, der er åbne for offentligheden, skal:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange personer, der maksimalt må tillades adgang for. De skal endvidere i eller ved lokalerne opsætte informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagere kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

 

Kulturministeriet har som overordnet ressortmyndighed på idrætsområdet offentliggjort vejledende retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og foreningsfaciliteter (fase 2 og 3). Retningslinjerne er udarbejdet i regi af et sektorpartnerskab og offentliggjort på kum.dk.

En netcafé, en keramikcafé og lignende må fra og med den 8. juni 2020 igen holde åbent.

Det er lovligt for serveringssteder i tilknytning til netcaféer mv. at holde åbent fra kl. 5 om morgenen til kl. 22.00. Der gælder i givet fald et krav om at bære mundbind eller visir indenfor på serveringsstedet, medmindre man sidder ned. 

Der kan også holdes åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away) i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 5.00 om morgenen, i det omfang stedet har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning.

 

Caféerne skal overholde følgende:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange personer, der maksimalt må tillades adgang for. De skal endvidere i eller ved lokalerne opsætte informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og besøgende.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagere kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

Hvis der serveres mad og drikkevarer eller tobak i et lokale, hvor hovedformålet med lokalet er noget andet end servering af de pågældende varer, herunder hvis der er tale om fx en netcafé (underholdnings/kulturelt formål), så vil muligheden for at købe mad eller drikkevarer til indtagelse i lokalet, ikke i sig selv føre til, at hele lokalet som sådan skal anses for et serveringssted. Hele netcaféen mv. skal dermed ikke lukke kl. 22.00. Der må imidlertid ikke sælges mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse i lokalet efter kl. 22.00.

Ja. Zoologiske haver, dyreparker, akvarier og lignende må holde åbent.

Det er lovligt for serveringssteder i tilknytning til zoologiske haver mv. at holde åbent fra kl. 5.00 om morgenen til kl. 22.00. Der gælder i givet fald et krav om at bære mundbind eller visir indenfor på serveringsstedet, medmindre man sidder ned. Der gælder også krav om at bruge mundbind eller visir i lokaler, der har karakter af zoologiske anlæg.

Der kan også holdes åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (takeaway) i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 5.00 om morgenen, i det omfang stedet har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning.

 
Lokaler i zoologiske haver, der holdes åbne for offentligheden, skal:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange personer, der maksimalt må tillades adgang for. De skal endvidere i eller ved lokalet opsætte informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagerne kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

Der opfordres i øvrigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Ja. En cirkusforestilling må afholdes med siddende publikum, hvis der højst er 500 personer til stede samtidig. Det forudsætter dog, at de tilste-deværende – ud over personer, der er til stede som led i et ansættelsesforhold til cirkusset – i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med ret-ning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, dvs. fx arenaen.

Det er lovligt for serveringsstedet i tilknytning til cirkusset at holde åbent fra kl. 5.00 om morgenen til kl. 22.00. Der gælder i givet fald et krav om at bære mundbind eller visir indenfor på serveringsstedet, medmindre man sidder ned. 

 

Der gælder ligeledes et krav om at bære mundbind eller visir i lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter.

 

Der kan også holdes åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (takeaway) i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 5.00 om morgenen, i det omfang stedet har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning.

 

 
Lokaler, der holdes åbne for offentligheden, skal:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange personer, der maksimalt må tillades adgang for. De skal endvidere i eller ved lokalet opsætte informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning..
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagerne kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

Der opfordres i øvrigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Ja. Forlystelsesparker, omrejsende tivolier og lignende, herunder deres lokaler, må holde åbent. Der må dog ikke afholdes eller deltages i arrangementer, begivenheder eller aktiviteter med flere end 10 deltagere samme sted samtidig, medmindre der er tale om et arrangement m.v., hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. I givet fald må der være op til 500 personer til stede samtidig.

 

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for forlystelsesapparater i forlystelsesparker og omrejsende tivolier, og der må derfor være flere end 10 personer til stede i forlystelsesapparaterne.

Forlystelsesparker, omrejsende tivolier og lignende skal imidlertid holde forlystelser, der fungerer på en måde, som ikke er forsvarlig i forhold til smittefaren fra covid-19, lukket for offentligheden. Ved vurderingen af, om en forlystelse skal holdes lukket, skal der bl.a. lægges vægt på, om forlystelsen er i kraftig bevægelse eller rotation, og om forlystelsen giver anledning til råben og skrigen. En forlystelse kan dog holdes åben, hvis der er etableret afskærmning, som effektivt forhindrer smittespredning, eller hvis der kun køres med ét selskab ad gangen.

Det er lovligt for serveringssteder i tilknytning til forlystelsesparker mv. at holde åbent fra kl. 5.00 om morgenen til kl. 22.00. Der gælder i givet fald et krav om at bære mundbind eller visir indenfor på serveringsstedet, medmindre man sidder ned. 

Der kan også holdes åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (takeaway) i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 5.00 om morgenen, i det omfang stedet har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning.


Lokaler, der holdes åbne for offentligheden, skal:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange personer, der maksimalt må tillades adgang for. De skal endvidere i eller ved lokalet opsætte informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagerne kan holde behørig afstand – også i købssituationer.

Der opfordres i øvrigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Nej. At fiske i en put and take sø er ikke et arrangement, en begivenhed, aktivitet eller lignende, der er omfattet af forbuddet mod at samles flere end 10 personer på samme sted samtidig. Almindelige besøg ved en put and take sø er derfor lovlige – som udgangspunkt også hvis der er flere end 10 personer til stede.

Hvis der afholdes et egentligt arrangement, en begivenhed eller lignende ved en put and take sø, fx et arrangement, hvor flere end 10 personer fisker sammen, vil dette være omfattet af forbuddet. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om der er tale om et arrangement, en begivenhed eller lignende i det enkelte tilfælde.

Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder ved en put and take sø, uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet dog påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Der opfordres dog til, at alle så vidt muligt følger de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Drive-in-arrangementer er omfattet af dele af forlystelsesbekendtgørelsen. Der skal derfor indhentes tilladelse til arrangementet hos politiet. Politiet kan stille vilkår for tilladelsen, herunder vilkår for at reducere risikoen for smittespredning og vilkår for at sikre ro og orden. Til nogle arrangementer skal der udarbejdes en sikkerhedsplan. 

 

Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentligt tilgængeligt sted, uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet dog generelt påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19.

 

En sceneoptræden m.v., der ikke i øvrigt er lovlig, kan ikke gøres lovlig ved at gøre det til et drive in-arrangement.

Ja. Hundetræning og andre fællesaktiviteter kan afholdes, når der ikke samles flere end 10 personer samme sted samtidig i forbindelse med denne aktivitet. Hvis deltagerne (inkl. publikum) i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, må der være op til 500 personer til stede samtidig.

Ja. Gæster på værtshuse mv. må benytte poolborde, jukeboxe, dartspil, spillemaskiner o.l. 

 

Erhvervsministeriet har sammen med relevante myndigheder og erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer, forlystelsesparker, hoteller og feriecentre mv. i lyset af udbruddet af COVID-19, herunder i forhold til bl.a. rengøring af fælles kontaktpunkter. Retningslinjerne er vejledende og offentliggjort på virksomhedsguiden.dk

Det er lovligt for serveringssteder i tilknytning til museer, at holde åbent fra kl. 5.00 om morgenen til kl. 22.00. Der gælder et krav om at bære mundbind eller visir indenfor på museet og på serveringsstedet, medmindre man sidder ned. 

Der kan også holdes åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away) i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 5.00 om morgenen, i det omfang stedet har tilladelse hertil i medfør af øvrig relevant lovgivning.


Museer, der holdes åbent for offentligheden, skal:

 

 • Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange personer, der maksimalt må tillades adgang for. Der skal endvidere opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
 • Sikre, at medarbejderne og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, bruger handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. 
 • Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende og deltagerne kan holde behørig afstand – også i købssituationer. 

Der opfordres i øvrigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Der kan i visse tilfælde afholdes lejre, fodboldskoler og lignende aktiviteter for børn og unge. Forsamlingsforbuddet på 10 personer omfatter ikke aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 år med eller uden deres familier arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Aktiviteterne kan være med eller uden overnatning. For sådanne aktiviteter gælder der dog et maksimum på 50 personer til stede på samme sted samtidig.

Derudover gælder forsamlingsforbuddet ikke for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år, herunder ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse vurderes nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. For sådanne aktiviteter gælder der ligeledes et maksimum på 50 personer til stede på samme sted samtidig.

Der gælder de samme regler for swingerklubber som for andre klubber, og de må derfor som udgangspunkt holde åbent.

 

Hvis stedet har karakter af en natklub, et diskotek eller lignende, skal det endvidere – ligesom øvrige natklubber og diskoteker – holde lukket for offentligheden. Om swingerklubben har karakter af en natklub mv., skal afgøres efter en konkret vurdering. Det er i den forbindelse ikke afgørende, om stedet kalder sig et diskotek eller en natklub.

Hvis der i en swingerklub afholdes arrangementer m.v., gælder forsamlingsforbuddet. I givet fald må der ikke deltage flere end 10 personer.

 

I det omfant swingerklubben har karakter af et foreningslokale, gælder der krav om mundbind eller visir.