Spring til hovedindhold

Forslag

Arrangementer og forsamlinger

Spørgsmål og svar om forbud mod arrangementer og forsamlinger med flere end 5 personer.

Forlængede COVID-19-tiltag

Samtlige nationale tiltag forlænges til og med 28. februar 2021. 

Se overblik over nationale tiltag

Forbud mod arrangementer og forsamlinger med flere end 5 personer

Ja. Det er forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv.

Forbuddet gælder foreløbigt til og med den 28. februar 2021.

Undtagelser

Der er fastsat flere undtagelser til forbuddet:

 

Forsamlingsforbuddet på de 5 personer omfatter ikke arrangementer mv., hvor alene personer fra samme husstand deltager, eller hvor alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, deltager. Her gælder der et forbud mod at være flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig. For en oversigt over hvem, der anses for ens nærmeste pårørende, henvises der til spørgsmålet ”Gælder forsamlingsforbuddet på 5 personer også for personer, der er hinandens nærmeste pårørende?”.

Forsamlingsforbuddet på de 5 personer gælder heller ikke for arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, der finder sted på indendørs fælles-områder til boliger, hvor beboerne ikke kan undgå omgang med hinanden, herunder fælles køkken- og badefaciliteter på kollegier og lignende boligfæl-lesskaber.

Forbuddet mod at forsamles flere end 5 personer på samme sted samtidig gælder fx ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, hvor der i stedet må forsamles op til 500 personer samtidig. Undtagelsen gælder dog ikke i gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over samt haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrangementer m.v., som er offentligt tilgængelige. Selvom der således gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for arrangementer mv. i private boliger og haver i tilknytning hertil, opfordres der dog kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, at selskabet under alle omstændigheder slutter senest kl. 22, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ i øvrigt følges. Sundhedsstyrelsen gode råd kan findes på sst.dk.

Forbuddet gælder heller ikke for indendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, der foregår indendørs. Der gælder dog også her et maksimum på 500 personer til stede samtidig. Forbuddet gælder heller ikke for udendørs begravelser og bisættelser, eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs. Her må der højst være 50 personer til stede på samme sted samtidig. Personer, der er til stede i kraft af deres ansættelse, fx præst, kirketjener m.v., tæller ikke med i opgørelsen af de 50 personer.

Endvidere omfatter forsamlingsforbuddet på 5 personer ikke aktiviteter for socialt udsatte børn og unge til og med 21 år med eller uden deres familier arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Aktiviteterne kan være med eller uden overnatning. For sådanne aktiviteter gælder der dog et maksimum på 50 personer, herunder deltagere og ulønnede ansvarlige, som må være til stede på samme sted samtidig.

 

Det bemærkes, at der til og med den 7. februar 2021 gælder midlertidige re-striktioner, herunder krav om, at serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, samt lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, mv., skal holde lukket til og med den 7. februar 2021. For mere information herom henvises der til afsnittet  ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.

Ja. Forbuddet mod at afholde og deltage i arrangementer mv., hvor der er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig gælder ikke for udendørs begravelser eller bisættelser og den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs. Her gælder der et forbud mod at være flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig. Undtagelsen om, at man kan være op til 500 personer til stede, hvis de i al væsentlighed sidder ned, gælder ikke for udendørs begravelser og bisættelser.

Forsamlingsforbuddet indebærer, at det som udgangspunkt er ulovligt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 5 personer til stede. Det gælder dog kun, hvis de flere end 5 personer befinder sig på samme sted samtidig.

Det betyder fx, at det vil være muligt at afholde et løb med flere end 5 deltagere, hvis arrangementet opdeles, så der deltager 5 personer i løbet om morgenen, hvorefter disse deltagere tager hjem, før de afløses af de næste 5 deltagere om eftermiddagen. Der kan godt være gengangere mellem deltagerne i formiddags- og eftermiddagsgruppen, så længe der aldrig er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig. Der er i sådanne situationer ikke et maksimum for, hvor mange der må deltage i det samlede arrangement. Det afgørende er, at der ikke på noget tidspunkt er forsamlet flere end 5 personer samtidig.

Det vil fx også være muligt at afholde konkurrencer, stævner eller lignende med flere end 5 deltagere, hvis konkurrencen, stævnet mv. afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil fx kunne omfatte kapsejladser og lignende større arrangementer på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil endvidere som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte mindre grupper af deltagere.

Den geografiske spredning mellem deltagerne skal opretholdes gennem hele arrangementet. Det vil således ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere end 5 deltagere, hvis flere end 5 personer samles før eller efter arrangementet til fx fælles afgang eller pokaloverrækkelse. Der må endvidere under alle omstændigheder ikke deltage flere end 500 personer samtidig i det samlede arrangement.

Det vil heller ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere end 5 deltagere, hvor deltagerne nok er spredt over et større geografisk område, men hvor deltagerne fortsat krydser hinanden under arrangementet, fx et kræmmermarked, hvor boderne er fordelt over et stort areal, men hvor man bevæger sig rundt mellem boderne, eller et arrangement af festivallignende karakter, hvor deltagerne bor sektionsopdelt, men samles om fælles aktiviteter, herunder fx spise- eller barområder.

Det vil endvidere ikke i sig selv være nok til, at forsamlingsforbuddet ikke gælder, at et arrangement er opdelt i sektioner ved brug af fx hegn. En festival med flere end 5 personer til stede samtidig vil således eksempelvis ikke være et lovligt arrangement alene af den grund, at festivallen med et hegn opdeles i områder med 10 eller færre personer i hvert område. I ovenstående tilfælde befinder personerne, der deltager i arrangementet, sig stadig samme sted.
A: Nej. Forsamlingsforbuddet omfatter ikke arrangementer, begivenhe-der, aktiviteter eller lignende, hvor alene personer fra samme husstand delta-ger. Her gælder der et forbud mod at være flere end 10 personer til ste-de på samme sted samtidig.

Det bemærkes, at forsamlingsforbuddet heller ikke omfatter arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, der finder sted på indendørs fælles-områder til boliger, hvor beboerne ikke kan undgå omgang med hinanden, herunder fælles køkken- og badefaciliteter på kollegier og lignende boligfællesskaber.
 

A: Nej. Forsamlingsforbuddet omfatter ikke arrangementer, begivenheder, aktivi-teter eller lignende, hvor alene personer, som alle er hinandens nærmeste på-rørende, deltager. Her gælder der et forbud mod at være flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Som nærmeste pårørende anses en persons:

 • Ægtefælle
 • Faste samlevende
 • Faste partner
 • Søskende
 • Forældre og plejeforældre, herunder forældres og plejeforældres ægtefæller, faste samlevende eller faste partnere
 • Børn og plejebørn, herunder børn og plejebørn af ægtefæller, faste samlevende eller faste partnere

For at være omfattet af denne undtagelse, der giver mulighed for at være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig, kræver det, at alle personer i gruppen skal være hinandens nærmeste pårørende. Det betyder, at bedstefor-ældre ikke lovligt vil kunne befinde sig på et offentligt tilgængeligt sted sammen med deres børn og børnebørn, hvis de er flere end 5 personer, da bedsteforældre og børnebørn ikke er hinandens nærmeste pårørende, ligesom et ægtepar og disses forældre ikke lovligt vil kunne befinde sig sammen på et offentligt tilgængeligt sted, hvis de er flere end 5 personer, da en persons svi-gerforældre ikke er pågældendes nærmeste pårørende.


Nej. Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over. Der må dog ikke forsamles flere end 500 personer samtidig.

Gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over samt haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrangementer m.v., som er offentligt tilgængelige, er ikke undtaget fra forbuddet, hvorfor der ikke må forsamles flere end 5 personer. Hvis deltagerne til arrangementet alene er personer fra samme husstand eller alene er personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig. For en oversigt over hvem, der anses for ens nærmeste pårørende, henvises der til spørgsmålet ”Gælder forsamlingsforbuddet på 5 per-soner også for personer, der er hinandens nærmeste pårørende?”.

Selvom forsamlingsforbuddet ikke gælder i private boliger og haver i tilknytning hertil, opfordres der dog kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, at selskabet under alle omstændigheder slutter senest kl. 22, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ i øvrigt følges. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på sst.dk.

Det er forbudt at afholde eller deltage i arrangementer begivenheder eller lignende, hvor der er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig.

 

For arrangementer mv., hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig. For en oversigt over hvem, der anses for ens nærmeste pårørende, henvises der til spørgsmålet ”Gælder forsamlingsforbuddet på 5 personer også for personer, der er hinandens nærmeste pårørende?”.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger, hvor der må samles op til 500 personer samtidig.

Undtagelsen til forsamlingsforbuddet gælder også selvom arrangøren af fx en fest eller anden begivenhed, ikke kender hovedparten af deltagerne og uanset om festen er annonceret via sociale medier og kræver forudgående tilmelding, eller der er tale om en fest eller lignende, hvor folk kan deltage uden forudgående tilmelding. I relation til COVID-reglerne er det også uden betydning, om der erlægges entré og om der sker udskænkning. Det vil dog kunne være strafbart efter andre regler, herunder efter bestemmelserne i restaurationsloven.

Selvom der således gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for arrangementer mv. i private boliger, opfordres der dog kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, at selskabet under alle omstændigheder slutter senest kl. 22, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand, og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ”Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19 i øvrigt følges. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på sst.dk.


Det er forbudt at afholde eller deltage i arrangementer begivenheder eller lignende, hvor der er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig.

 

For arrangementer mv., hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig. For en oversigt over hvem, der anses for ens nærmeste pårørende, henvises der til spørgsmålet ”Gælder forsamlingsforbuddet på 5 personer også for personer, der er hinandens nærmeste pårørende?”.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i haver i tilknytning til private boliger, hvor der må samles op til 500 personer samtidig. Undtagelsen omfatter imid-lertid ikke gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over og haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrangementer mv., som er offentligt tilgængelige.    

Såfremt der afholdes et arrangement, en begivenhed eller lignende i en have i tilknytning til en privat bolig, der har en karakter, der gør, at haven må anses for at være åben for offentligheden, vil arrangementet mv. således kunne være omfattet af forsamlingsforbuddet.   

 

Ja, som udgangspunkt. Men forsamlingsforbuddet hindrer ikke, at flere personer på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt i fx en butik, et supermarked, en lufthavn eller på en togstation. 

Almindelig brug af kollektive transportmidler (tog, busser, fly, færger mv.) og almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads er heller ikke omfattet.

Politiet har mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end forsamlingsforbuddet tillader befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Dette gælder også, selv om der ikke er tale om et arrangement, begivenhed eller lignende. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.
 
Generelt opfordres der til at følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

 

Forbuddet gælder foreløbigt til og med den 28. februar 2021. 

Ja. Politiet har mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 5 personer befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med covid-19. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis flere end 5 personer stimler tæt sammen i en kø for at komme ind i butikker mv.

I situationer, hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, befinder sig sammen, kan politiet alene give påbud, hvis der er flere end 10 personer til stede, og politiet skøn-ner, at personerne er samlet på en måde, som udgør en særlig fare for smitte med covid-19. For en oversigt over hvem, der anses for ens nærmeste pårørende, henvises der til spørgsmålet ”Gælder forsamlingsforbuddet på 5 per-soner også for personer, der er hinandens nærmeste pårørende?”.

Politiet kan desuden ikke give påbud på indendørs fællesområder, der er offentligt tilgængelige, til boliger, hvor beboerne ikke kan undgå omgang med hinanden, herunder fælles køkken- og badefaciliteter på kollegier og lignende boligfællesskaber.

Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Politiet kan påbyde personerne at forlade stedet.

Forbuddet gælder foreløbigt til og med den 28. februar 2021. 

 

Ja. Politiet kan nedlægge et midlertidigt forbud mod ophold på steder, hvortil der er almindelig adgang, hvis det efter politiets skøn er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med COVID-19 det pågældende sted, og hvis det skønnes, at et påbud om at forlade stedet ikke er tilstrækkeligt for at hindre smittefaren. Det kan eksempelvis være en park, en plads, en skøjtebane eller en legeplads.

Et opholdsforbud betyder, at det er ulovligt at tage ophold på stedet. Man må dog gerne bevæge sig i området, hvis der er tale om almindelig færden det pågældende sted, fx en gåtur.

Overtrædelse af et opholdsforbud kan straffes med bøde.

Et opholdsforbud kan udstedes i op til syv dage. Forbuddet kan forlænges. Forbuddet skal offentliggøres ved skiltning og på politiets hjemmeside.

Nej. Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet.

Der opfordres dog til, at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt følges. Se også Sundhedsstyrelsens publikation om gode råd i forbindelse med større offentlige forsamlinger, fx demonstrationer,

der kan findes på sst.dk.

Nej. Politikredsene kan ikke forhåndsgodkende arrangementer, begivenheder mv., bortset fra drive-in arrangementer, der forudsætter en tilladelse fra politiet. Politikredsene kan alene vejlede borgerne om, at politiet håndhæver reglerne i overensstemmelse med den udstedte bekendtgørelse. Politikredsene kan endvidere henvise borgerne til at søge information på www.coronasmitte.dk eller kontakte et af call-centrene.

Nej. Der er ikke indført et udgangsforbud. Politiet kan dog påbyde personer at
forlade et sted, hvis der er flere end 5 personer til stede, og politiet skønner, at personerne er samlet på en måde, som udgør en særlig fare for smitte med covid-19. 

I situationer, hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, befinder sig sammen, kan politiet alene give påbud, hvis der er flere end 10 personer til stede, og politiet skønner, at personerne er samlet på en måde, som udgør en særlig fare for smitte med covid-19. For en oversigt over hvem, der anses for ens nærmeste pårørende, henvises der til spørgsmålet ”Gælder forsamlingsforbuddet på 5 per-soner også for personer, der er hinandens nærmeste pårørende?”.

Politiet kan desuden ikke give påbud på indendørs fællesområder, der er offentligt tilgængelige, til boliger, hvor beboerne ikke kan undgå omgang med hinanden, herunder fælles køkken- og badefaciliteter på kollegier og lignende boligfællesskaber.

Ved udøvelse af politiets skøn skal der tages hensyn til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.

Forbuddet gælder foreløbigt til og med den 28. februar 2021. 

 

Der findes ikke noget afstandskrav i forbindelse med forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, og der er således ikke mulighed for at opløse forsamlingen på grund af fare for smittespredning mv.

Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed opfordres dog til at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om at holde afstand og undgå kontakt med andre mennesker. Der henvises endvidere til Sundhedsstyrelsens gode råd

i udgivelsen ”Større offentlige forsamlinger, fx en demonstration”, som er tilgængelig på sst.dk.

Konferencer, generalforsamlinger og lignende er som udgangspunkt omfattet af forbuddet mod at afholde eller deltage i arrangementer, hvor flere end 5 personer er til stede på samme sted samtidig. Personer, der er tilstede som et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af deres arbejde, fx oplægsholdere, serveringspersonale mv., tæller ikke med i opgørelsen af de 5 personer.
Nej. Reglerne om forsamlingsforbud, restriktioner for lokaler mv. gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.

Ja. På en offentlig tilgængelig legeplads, skøjtebane eller lignende vil politiet have mulighed for at udstede et påbud, hvis der befinder sig flere end 5 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19.

I situationer, hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, befinder sig sammen, kan politiet alene give påbud, hvis der er flere end 10 personer til stede, og politiet skønner, at personerne er samlet på en måde, som udgør en særlig fare for smitte med covid-19. For en oversigt over hvem, der anses for ens nærmeste pårørende, henvises der til spørgsmålet ”Gælder forsamlingsforbuddet på 5 per-soner også for personer, der er hinandens nærmeste pårørende?”.

Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand. 

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere ned-lægge et midlertidigt opholdsforbud.

Forbuddet gælder foreløbigt til og med den 28. februar 2021. 

 

Det vil bero på en konkret vurdering, om det er lovligt at afholde torvedage, loppemarkeder, kræmmermarkeder og lignende. Et afgørende moment i vur-deringen er, om markedet mv. vurderes at være et trækplaster for lokalområdet.

Hvis der således f.eks. er tale om årligt tilbagevendende eller mere sæsonbe-tonede markeder, eksempelvis loppe- eller kræmmermarkeder, hvor en bredere og ikke nærmere afgrænset kreds af personer gives mulighed for at opstille boder, vil disse som udgangspunkt være omfattet af forbuddet, og det vil derfor være ulovligt at afholde disse, såfremt der er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig. 

Hvis der derimod er tale om f.eks. ugentlige eller månedlige torvedage eller markeder, hvor lokale handlende, landmænd mv. på et torv eller lignende sælger deres varer via separate boder, der kan sidestilles med butikker på en gågade, dvs. en relativ fast gruppe af stader torvedag efter torvedag, vil det som udgangspunkt være lovligt at afholde disse. Hvis der er øvrige aktiviteter i tilknytning til boderne på torvedage, markeder mv., f.eks. i form af musikoptræden eller anden form for sceneoptræden, vil det imidlertid tale for, at markedet er omfattet af forbuddet.

Politiet kan påbyde personer at forlade stedet, hvis der befinder sig flere per-soner end forsamlingsforbuddet tillader på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere ned-lægge et midlertidigt opholdsforbud.

Forbuddet gælder foreløbigt til og med den 28. februar 2021. 

Der opfordres til, at man følger de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

 

Nej. Forbuddet gælder ikke almindelig brug af offentlig transport. Der må derfor befinde sig flere end 5 personer i toget, i bussen, på færgen mv. Man må også vente på et tog på stationen eller vente ved et busstoppested, selvom der er flere end 5 personer til stede. 

Politiet har mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere personer end forsamlingsforbuddet tillader befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med covid-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes gene-relle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behø-rig afstand.

Opmærksomheden henledes på, at der er krav om at bære mundbind eller vi-sir i den kollektive trafik, herunder på stationer, ved stoppesteder mv. Læs nærmere herom under afsnittet ”Krav om mundbind og visir”.

Forbuddet gælder foreløbigt til og med den 28. februar 2021. 
 
Der opfordres til, at man følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefa-linger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt. 
 

Ja. Forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig, gælder ikke i private boliger. En privat bolig omfatter både en privat helårsbolig og en privat fritidsbolig, uanset om boligen er ejet eller lejet. 

Der opfordres dog kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, at selskabet under alle omstændigheder slutter senest kl. 22, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ i øvrigt følge. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på www.sst.dk.

Hvis et sommerhus udelukkende lejes med det formål at afholde et arrange-ment, eksempelvis en fest, så sommerhuset dermed får karakter af at være et forsamlingshus eller et festlokale, kan det efter en konkret vurdering være ulovligt at afholde arrangementet med flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig. For arrangementer mv., hvor alene personer fra samme hus-stand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig. For en oversigt over hvem, der anses for ens nærmeste pårørende, henvises der til spørgsmålet ”Gælder forsamlingsforbuddet på 5 personer også for personer, der er hinandens nærmeste pårørende?”. Forbuddet skyldes, at sommerhuset i dette tilfælde mister sin karakter af ”bolig”. 

Det vil indgå i denne vurdering, om sommerhuset alene er lejet for/benyttet en weekend, om lejer udelukkende opholder sig i sommerhuset i forbindelse med forberedelse og afholdelse af festen mv. 

Forbuddet gælder foreløbigt til og med den 28. februar 2021. 

 

Ja. Hvis man bor i lejlighed, rækkehus eller lignende boligkompleks og har adgang til fælles udendørsarealer, skal man som udgangspunkt ikke holde øje med, om man er flere end 5 personer, der samtidig bruger arealet. 

Forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig, gælder dog også i gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over. For arrangementer mv. i gårde og lignende, hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig. For en oversigt over hvem, der an-ses for ens nærmeste pårørende, henvises der til spørgsmålet ”Gælder forsamlingsforbuddet på 5 personer også for personer, der er hinandens nærmeste pårørende?”.

Hvis der på et offentligt tilgængeligt sted befinder sig flere personer end forsamlingsforbuddet tillader på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19, vil politiet have mulighed for at udstede et påbud. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand. 

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Forbuddet gælder foreløbigt til og med den 28. februar 2021. 

 

Det beror på en konkret vurdering. Hvis uddelingen eller salget har karakter af et arrangement mv., der eksempelvis har været annonceret på forhånd, og der er mere end 5 personer til stede på samme sted samtidig, vil uddelingen eller salget være omfattet af forbuddet. Det kan således være ulovligt at afholde og deltage i fx gratis uddeling af mad- eller drikkevarer annonceret via opslag på de sociale medier, hvis det vurderes, at der er tale om et arrangement, og hvis flere end 5 personer er til stede på samme sted samtidig.

Hvis der er lokaler, der er åbne for offentligheden, skal følgende krav overholdes:

 

 • Sikre mindst 7,5 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 kunde, besøgende eller deltager. Er gulvarealet under 7,5 m2, må der dog tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager.
 • Serveringssteder, dagligvarebutikker og øvrig detailhandel skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange personer der maksimalt må tillades adgang for.
 • Butikker med detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader mv., skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, at kunder bør gå ind i butikken alene. Informationsmaterialet, der opsættes, skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.
 • Dagligvarebutikker skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, at kunder kraftigt opfordres til at holde 2 meters afstand til øvrige kunder samt ansatte i hele butikken, og at plastikskærme mellem kunden og den ansatte i forbindelse med betalinssituationen kan træde i stedet for opfordringen om 2 meters afstand. Informationsmaterialet, der opsættes, skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen
 • Der skal endvidere i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om muligheden for bortvisning.
 • Sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet, der opsættes, skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.
 • Der skal være vand og sæbe og/eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.
  Sikre, at lokalerne så vidt muligt er indrettet på en måde, så kunderne, besøgende eller deltagere kan holde behørig afstand – også i købssituationer.
 • Sikre, at der i lokaler, der anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader mv., hvortil offentligheden har adgang, i åbningstiden er synligt personale, som kan påse, at forsamlingsbekendtgørelsens lokalekrav og relevante retningslinjer i lyset af udbruddet af COVID-19 overholdes. Der skal i sådanne lokaler være minimum 1 sådan medarbejder pr. 2000 m2, og ved indgangen til lokalerne skal lokalets størrelse angives. Endvidere gælder det for dagligvarebutikker, at de skal sikre, at det synlige personale løbende foretager optælling af antallet af kunder i butikken.

 

Hvis der er tale om et serveringssted gælder de midlertidige restriktioner, hvorefter serveringssteder, der serverer mad, drikke eller tobak til indtagelse på stedet, skal holde lukket til og med den 7. februar 2021. Imidlertid kan der forsat sælges take-away i perioden. Der gælder endvidere midlertidige restrik-tioner for visse detailhandelsbutikker til og med den 7. februar 2021. For nærmere information herom henvises der til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”. 

Politiet har endvidere mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere personer end forsamlingsforbuddet tillader befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med covid-19, eksempelvis i en kø til udlevering. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Forbuddet gælder foreløbigt til og med den 28. februar 2021. 

 

Ja. Det er lovligt at afholde og deltage i en fest. Afhængig af, hvor festen holdes, gælder dog følgende:

 

Fester i egen bolig/have

 

 • Forbuddet mod at forsamles flere end 5 personer gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, men der gælder fortsat et forbud mod at afholde og deltage i arrangementer mv., hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig.
 • Forsamlingsforbuddet på 5 personer gælder i beboergårde, fællesgår-de eller lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over, samt haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrange-menter m.v., som er offentligt tilgængelige. For arrangementer mv. i beboergårde, fællesgårde eller lignende, hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærme-ste pårørende, deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig. For en oversigt over hvem, der anses for ens nærmeste pårørende, henvises der til spørgsmålet ”Gælder forsamlingsforbuddet på 5 personer også for personer, der er hinandens nærmeste pårørende?”.
 • Der er ikke en tidsmæssig begrænsning på festens varighed. Der opfordres dog kraftigt til, at fester i private boliger/haver også slutter senest kl. 22.00.

 

Der opfordres endvidere kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ i øvrigt følge. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på sst.dk

 

Hvis festen afholdes i et forsamlingshus, i et lejet fest-/selskabslokale, et fælleshus eller lignende

 

 • Som udgangspunkt gælder forbuddet mod at afholde arrangementer mv., hvor der er flere end 5 personer til stede på samme sted samti-dig, også i et forsamlingshus, i et lejet fest-/selskabslokale, i et fælleshus og lignende. Det betyder i praksis, at det ikke er lovligt at afholde eller deltage i bryllupper, konfirmationer, fødselsdage mv. med flere end 5 deltagere. For arrangementer mv., hvor alene personer fra samme husstand eller personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig. For en oversigt over hvem, der anses for ens nærmeste pårørende, henvises der til spørgsmålet ”Gælder forsamlingsforbuddet på 5 personer også for personer, der er hinandens nærmeste pårørende?”.
 • Der er som udgangspunkt ikke en tidsmæssig begrænsning på festens varighed. Der opfordres dog kraftigt til, at festen under alle omstændigheder slutter senest kl. 22.00. Hvis udlejerne af forsamlingshuset mv. også står for mad og/eller drikkevarer til festen, skal forsamlingshuset mv. betragtes som et serveringssted, og så gælder lukkereglerne og reglerne om brug af mundbind mv. for restauranter mv. dog (se ovenfor). Hvis der leveres andre ydelser af udlejeren af forsamlingshuset mv. herunder fx personale, vil det bero på en konkret vurdering, om forsamlingshuset betragtes som et serveringssted.
 • Hvis man lejer et forsamlingshus mv. og holder en privat fest, gælder der ikke særlige arealkrav mv. Der opfordres dog til, at man som lejer af et forsamlingshus mv. følger de m2-krav, der gælder for restauranter mv., dvs. 2 m2 gulvareal pr. gæst i lokaler, hvor man i det væsentlige sidder ned, og i øvrigt mindst 7,5 m2 tilgængeligt gulvareal pr. gæst.
 • Der opfordres endvidere kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ i øvrigt følge. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på sst.dk.
 • Endelig gælder der et krav om, at gæster i foreningslokaler mv. bærer mundbind eller visir, undtagen når vedkommende sidder ned. 

Forsamlingsforbuddet indebærer, at det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig.For arrangementer mv., hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn, herunder børn af ægtefæller, faste samlevende, faste partner samt plejebørn, og søskende), deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

 

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning dertil. Det betyder, at det ikke er lovligt at afholde bryllupper, konfirmationer, fødselsdage mv. med flere end 5-10 deltagere, bortset fra i private boliger og haver.

Ja. Til en bryllupsfest er det lovligt at være op til 5 personer og op til 10 personer, hvis alene personer fra samme husstand eller alene personer, som er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn, herunder børn af ægtefæller, faste samlevende, faste partner samt plejebørn, og søskende), deltager. I private boliger og haver i tilknytning hertil må man være op til 500 personer. Der gælder i sådanne tilfælde ikke en begrænsning i forhold til at danse, men der opfordres dog generelt kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, at selskabet under alle omstændigheder slutter senest kl. 22, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ i øvrigt følge. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på sst.dk.

Se i øvrigt spørgsmålet om, om det er lovligt at afholde private fester, herunder bryllupper, med flere end 5 deltagere.

Ja. Men det skal foregå i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet. Der må derfor højst være 5 personer til stede på samme sted samtidig. Hvis deltagerne til festen alene er personer fra samme husstand eller alene er personer, som er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn, herunder børn af ægtefæller, faste samlevende, faste partner samt plejebørn, og søskende), må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Natklubber, diskoteker eller lignende skal holde lukket for offentligheden – det gælder også, hvis det er ombord på en bus eller en båd.

Ja. Men det skal foregå i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet. Der må derfor højst være 5 personer til stede på samme sted samtidig. Hvis deltagerne til festen alene er personer fra samme husstand eller alene er personer, som er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn, herunder børn af ægtefæller, faste samlevende, faste partner samt plejebørn, og søskende), må der dog væ-re op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Natklubber, diskoteker eller lignende skal holde lukket for offentligheden – det gælder også, hvis det er ombord på en bus eller en båd.

Der skal bæres mundbind eller visir, og der må ikke indtages alkoholiske drikke i busser, der kræver tilladelse i henhold til lov om buskørsel.

Nej. Der må gerne være flere end 5 personer til stede i ture i havnerundfartsbåde, sightseeing-busser og lignende, medmindre de udgør et samlet selskab på flere end 5 personer.

Opmærksomheden henledes på, at der kan være krav om mundbind mv. Der kan læses mere herom under afsnittet ”Krav om mundbind og visir”."

 Hvis man forsamles på en sådan måde, at det reelt får en festivallignende karakter, er der efter Rigspolitiets opfattelse tale om et arrangement, der er omfattet af forbuddet mod at forsamles flere end  personer på samme sted samtidig. Det gælder også, selv om der ikke er livemusik.

Ved vurderingen af, om der er tale om et arrangement, der har festivallignende karakter, kan det fx indgå, om arrangementet har en arrangør, egen promovering, navn og hjemmeside, om der er fælles start- og sluttidspunkt, om der er særskilt billetsalg, og om der er særlige aktiviteter, barer, madboder mv. til lejligheden. Det er ikke nødvendigt, at alle elementerne er til stede, ligesom også andre elementer kan bidrage til at skabe en festivallignende karakter.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger og i haver i tilknytning dertil. Her må der være op til 500 personer til stede samtidig. Forsamlingsforbuddet gælder imidlertid i gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over, samt haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrangementer mv., som er offentligt tilgængelige.

Nej. Domstolene er ikke omfattet af bekendtgørelsen. 

Der opfordres dog til, at man følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Nej. Forsamlingsbekendtgørelsen gælder ikke for dagtilbud, skoler, institutioner mv. Aktiviteter, der finder sted uden for de lokaler eller lokaliteter, som dagtilbuddet, skolen, institutionen mv. råder over, er heller ikke omfattet af forsamlingsbekendtgørelsen.

Dagtilbud, skoler mv. vil derfor kunne tage på ture, afholde lejrskoler mv., selvom deltagerantallet overstiger grænsen for forsamlingsforbuddet. Sundhedsmyndighederne anbefaler dog, at der ikke afholdes ture mv. med overnatning.

Forældre skal i bringe- og afhentningssituationer være opmærksomme på, at politiet kan påbyde personer, der befinder sig flere end forsamlingsforbuddet tillader på et offentligt tilgængeligt sted på en måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19, at forlade stedet.

Almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads er lovligt. Filmoptagelser, herunder i det offentlige rum, vil efter omstændighederne kunne anses for at være almindelig tilstedeværelse på tv- og filmproducenters arbejdsplads. TV-/filmoptagelser udgør derfor som udgangspunkt ikke et arrangement/en aktivitet, som er omfattet af forbuddet mod at samles flere end 5 personer på samme sted samtidig. Det vil dog bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.