Spring til hovedindhold

Forslag

Idræts- og fritidsfaciliteter

Spørgsmål og svar ang. idrætsfaciliteter og fritidsfaciliteter.

Forlængede COVID-19-tiltag

Samtlige nationale tiltag forlænges til og med 28. februar 2021. 

Se overblik over nationale tiltag

Idræts- og fritidsfaciliteter mv.
Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.
Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.
Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.
Ja. Udendørs rideundervisning er lovligt. Forbuddet mod at forsamles flere end 5 personer skal dog overholdes.


Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.
Ja. Der må gerne spilles professionel klubfodbold. I forbindelse med afvikling af kampe må der være op til i alt 500 personer til stede samtidig. Antallet omfatter alle tilstedeværende, herunder spillere, trænere, stabe og tilskuere. Særligt vedrørende tilskuere og andre, der ikke tilhører spillertruppen eller er til stede i kraft af et ansættelsesforhold, gælder, at de – for at kunne være flere end 5 personer til stede samtidig – i al væsentlighed skal sidde ned på faste pladser med retning mod fodboldbanen.
Ja. Forsamlingsbekendtgørelsen gælder ikke for udøverne af professionel idræt. Udøverne omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Forsamlingsbekendtgørelsen gælder heller ikke for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens, den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

Der gælder dog et samlet maksimum på i alt 500 tilstedeværende personer. Antallet omfatter alle tilstedeværende, herunder sportsudøvere, trænere mv. mv.

Særligt vedrørende tilskuere gøres opmærksom på, at der til og med den 17. januar 2021 gælder midlertidige restriktioner, herunder krav om, at lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, skal holde lukket for offentligheden til og med den 17. januar 2021. Det betyder, at der i denne periode alene må være tilskuere til idrætsarrangementet, hvis det afvikles udendørs. For mere information herom henvises der til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.

Der er som udgangspunkt et forbud mod at forsamles mere end 5 personer samme sted samtidig, hvilket også gælder til idrætsarrangementer. For idrætsarrangementer mv., hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægte-fælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn, herunder børn af ægte-fæller, faste samlevende, faste partner samt plejebørn, og søskende), deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.,


Personer, der er tilstede i kraft af deres ansættelsesforhold, fx lønnede trænere eller dommere, tæller ikke med i opgørelsen af de 5 personer.

Det bemærkes, at der til og med den 3. januar 2021 gælder midlertidige restriktioner, herunder krav om, at lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, skal holde lukket for offentligheden til og med den 3. januar 2021. Det betyder, at sådanne arrangementer i denne periode alene kan afvikles udenfor. For mere information herom henvises der til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”. 

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for udøverne af professionel idræt, herunder ligaer med professionelle atleter samt individuelle atleter på højt nationalt eller internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt, eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe.

Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.
Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.

Indendørs paintball/hardball/airsoftbaner

Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.

 

Udendørs paintball/hardball/airsoftbaner

Udendørs paintball-, hardball- og airsoftbaner mv. må holde åbent.

Der gælder ikke et generelt forbud mod at være flere end 5 personer til stede på en hardballbane mv., men forbuddet mod at forsamles flere end 5 personer til et arrangement, en begivenhed og lignende gælder også her. Afholdes der således fælles aktiviteter på hardballbanen mv., fx opdeling af deltagere i hold, der dyster mod hinanden, vil dette som udgangspunkt være omfattet af forbuddet om, at der ikke må deltage flere end 5 personer i en sådan aktivitet eller begivenhed. Der vil godt kunne afvikles flere særskilte arrangementer på op til 5 personer samtidig, så længe disse ikke afvikles samme sted. Grupperne skal således være effektivt adskilt. Personer, der er tilstede i kraft af deres ansættelsesforhold, fx lønnede instruktører, tæller ikke med i opgørelsen af de 5 personer. For aktiviteter mv., hvor alene personer fra samme husstand eller alene per-soner, som er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægtefælle, fa-ste samlevende, faste partner, forældre, børn, herunder børn af ægtefæller, faste samlevende, faste partner samt plejebørn, og søskende), deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Hvis banerne er offentligt tilgængelige, kan politiet, såfremt der befinder sig flere personer end forsamlingsforbuddet tillader uden at der er tale om en egentlig aktivitet eller begivenhed, påbyde personerne at forlade stedet, hvis politiet skønner, at der er en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Kulturministeriet har som overordnet ressortmyndighed på idrætsområdet offentliggjort vejledende retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og foreningsfaciliteter. Retningslinjerne er udarbejdet i regi af et sektorpartnerskab og offentliggjort på www.kum.dk.

Reglerne gælder ikke for udøverne af professionel idræt. Udøverne omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Forsamlingsbekendtgørelsen gælder heller ikke for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens, den næstøverste række og tredjeøverste inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

Indendørs træning

Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.

 

Udendørs træning

Ja, hvis aktiviteterne foregår i grupper af maksimalt 5 personer (inkl. frivillige trænere, forældre mv.). Personer, der er til stede i kraft af deres ansættelsesforhold, fx lønnede trænere, tæller dog ikke med i de 5 personer. Hvis der er flere grupper af maksimalt 5 personer til stede på det samme idrætsanlæg, samtidig, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe, men udgør separate arrangementer. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe (separate arrangement) har sit eget felt.

Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 5 personer (separate arrangementer), som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på mere end 5 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang. Den samme træner eller instruktør kan ikke træne flere af de tilstedeværende grupper samtidig, da træningen i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed overskride forsamlingsforbuddet på 5 personer.

 

For træningsaktiviteter, hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn, herunder børn af ægtefæller, faste samlevende, faste partner samt plejebørn, og søskende), deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Det afgørende er, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt, så det ud fra en konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individuelle grupper på maksimalt 5 deltagere.


Indendørs stævner, konkurrencer mv.

Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.

Udendørs stævner, konkurrencer, kapsejladser

Ja. Der kan afholdes stævner mv. med op til 5 personer til stede på samme sted samtidig. De 5 personer omfatter tilstedeværende, som er en del af arrangementet, dvs. idrætsudøvere, dommere, tilskuere, hjælpere, frivillige trænere mv. Personer, der er tilstede i kraft af deres ansættelsesforhold, fx lønnede trænere eller dommere, tæller dog ikke med i de 5 personer.


Det er også muligt at arrangere et stævne mv. tidsforskudt, så længe der på intet tidspunkt er mere end 5 personer til stede på samme sted samtidig. Fx kan ridestævner mv. afvikles, så der om formiddagen deltager op til 5 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 5 personer deltager i stævnet om eftermiddagen.

Der er ikke noget til hinder for, at der er gengangere mellem personerne i de forskellige tidsforskudte dele af et stævne. Det er imidlertid en forudsætning, at der ikke på noget tidspunkt er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig. Eventuelle gengangere tæller med i det samlede antal personer i alle de tidsforskudte dele af stævnet, som de deltager i.

Det vil herudover også være muligt at afholde arrangementer med flere end 5 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil fx kunne omfatte kapsejladser og lignende større arrangementer på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil endvidere som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte mindre grupper af deltagere. Der må under alle omstændigheder maksimalt deltage 500 personer samtidig i det samlede arrangement.

Den geografiske spredning mellem deltagerne skal opretholdes gennem hele arrangementet. Det vil således ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere end 5 deltagere, hvis flere end 5 personer samles før eller efter arrangementet til fx fælles afgang eller pokaloverrækkelse.

 

For stævner mv., hvor alene personer fra samme husstand eller alene perso-ner, som er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn, herunder børn af ægtefæller, faste samlevende, faste partner samt plejebørn, og søskende), deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Indendørs aktiviteter

Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.

Udendørs aktiviteter

Ja, hvis aktiviteterne foregår i grupper af maksimalt 5 personer (inkl. frivillige ledere, deltagere mv.). Personer, der er tilstede i kraft af deres ansættelsesforhold, fx lønnede ledere, tæller dog ikke med i de 5 personer. Hvis der er flere grupper af maksimalt 5 personer til stede på det samme område, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt, eller at man befinder sig i forskellige lokaler.


Hvis aktiviteten således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 5 personer (separate arrangementer), som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne ledere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på mere end 5 personer, vil det være muligt at afvikle flere sideløbende aktiviteter på en gang.

Det afgørende er, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt, så det ud fra en konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individuelle grupper (separate arrangementer) på maksimalt 5 deltagere.

For aktiviteter mv., hvor alene personer fra samme husstand eller alene per-soner, som er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægtefælle, fa-ste samlevende, faste partner, forældre, børn, herunder børn af ægtefæller, faste samlevende, faste partner samt plejebørn, og søskende), deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Indendørs klatreparker

Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.

Udendørs klatreparker

Ja. Det er lovligt for udendørs klatreparker at holde åbent.

Det bemærkes dog, at politiet kan påbyde personer at forlade et offentligt tilgængeligt sted, hvis der befinder sig flere personer end forsamlingsforubdet tillader på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Indendørs golfbaner

Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.

Udendørs golfbaner

Det er lovligt at spille golf. Der er dog fortsat et forbud mod at afholde eller deltage i et arrangement, en begivenhed eller en aktivitet i golfklubben, på golfbanen mv., hvor der er flere end 5 personer på samme sted samtidig.


Det vil dog være muligt at afholde arrangementer med flere end 5 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Der må dog maksimalt deltage 500 personer i arrangementet samtidig.

Befinder flere end 5 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder på en golfbane, uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.

 

For arrangementer mv., hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn, herunder børn af ægtefæller, faste samlevende, faste partner samt plejebørn, og søskende), deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Der opfordres til, at alle så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.
Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.

Indendørs skøjtehaller

Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.

 

Udendørs skøjtebaner

Udendørs skøjtebaner må holde åbent.

Det bemærkes dog, at politiet kan påbyde personer at forlade et offentligt tilgængeligt sted, hvis der befinder sig flere end forsamlingsforbuddet på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Ja. Lovgivningen er ikke til hinder for udlejning af pladser og hytter.

 

Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.

Ja. Et friluftsbad, en udendørs swimmingpool mv. må gerne holde åbent.

 

Der må dog ikke afholdes eller deltages i arrangementer, begivenheder eller aktiviteter med flere end 5 deltagere, fx vandpolo-turnering eller undervisning i vandaerobic, i eller ved et friluftsbad, en udendørs swimmingpool mv., medmindre der er tale om visse arrangementer mv.. Hvis deltagerne til arrangementet alene er personer fra samme husstand eller alene er personer, som er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn, herunder børn af ægtefæller, faste samlevende, faste partner samt plejebørn, og søskende), må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Befinder flere personer end forsamlingsforbuddet tillader sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder i eller ved et friluftsbad, en udendørs swimmingpool mv., uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om visse arrangementer mv. med siddende deltagere/publikum som ovenfor nævnt.


Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.
Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.
Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.
Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.
Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.
Nej. At fiske i en put and take sø er ikke et arrangement, en begivenhed, aktivitet eller lignende, der er omfattet af forbuddet mod at samles flere end 5 personer på samme sted samtidig. Almindelige besøg ved en put and take sø er derfor lovlige – som udgangspunkt også hvis der er flere end 5 personer til stede.

Hvis der afholdes et egentligt arrangement, en begivenhed eller lignende ved en put and take sø, fx et arrangement, hvor flere end 5 personer fisker sammen, vil dette være omfattet af forbuddet. For arrangementer mv., hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn, herunder børn af ægtefæller, faste samlevende, faste partner samt plejebørn, og søskende), deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om der er tale om et arrangement, en begivenhed eller lignende i det enkelte tilfælde.

Befinder flere personer end forsamlingsforbuddet tillader sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder ved en put and take sø, uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet dog påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Der opfordres dog til, at alle så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.
Drive-in-arrangementer er omfattet af dele af forlystelsesbekendtgørelsen. Der skal derfor indhentes tilladelse til arrangementet hos politiet. Politiet kan stille vilkår for tilladelsen, herunder vilkår for at reducere risikoen for smittespredning og vilkår for at sikre ro og orden. Til nogle arrangementer skal der udarbejdes en sikkerhedsplan.

Befinder flere personer end forsamlingsforbuddet tillader sig sammen på et offentligt tilgængeligt sted, uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet dog generelt påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.

En sceneoptræden mv., der ikke i øvrigt er lovlig, kan ikke gøres lovlig ved at gøre det til et drive in-arrangement.

Indendørs hundetræning

Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.

 

Udendørs hundetræning

Hundetræning og andre fællesaktiviteter kan afholdes, når der ikke samles flere end 5 personer samme sted samtidig i forbindelse med denne aktivitet. Ved hundetræning og andre fællesaktiviteter, hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn, herunder børn af ægtefæller, faste samlevende, faste partner samt plejebørn, og sø-skende), deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.
Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.
Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.
Forsamlingsforbuddet på 5 personer omfatter ikke aktiviteter for socialt udsatte børn og unge til og med 21 år med eller uden deres familier arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Aktiviteterne kan være med eller uden overnatning. For sådanne aktiviteter gælder der dog et maksimum på 50 personer, herunder deltagere til og med 21 år med eller uden deres familier, som kan være til stede på samme sted samtidig. Det bemærkes, at personer, som er på arbejde, herunder lønnede trænere, ikke indgår i opgørelsen af de tilstedeværende personer.
Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.
Til og med den 17. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.