Spring til hovedindhold

Forslag

Mundbind og visir

Spørgsmål og svar ang. krav om mundbind og visir.

Forlængede COVID-19-tiltag

Samtlige nationale tiltag forlænges til og med 28. februar 2021. 

Se overblik over nationale tiltag

Krav om mundbind og visir

Personer på 12 år og derover skal anvende mundbind eller visir på følgende steder:

 

 • I den kollektive trafik mv., herunder i tog, busser, taxaer, færger, samt på stationsområder og stoppesteder mv.
 • På serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet. Det bemærkes, at serveringssteder skal holde lukket til og med den 3. januar 2021 som følge af de midlertidige restriktioner. For mere information herom henvises der til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.
 • I detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader, steder, der sælger mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (takeaway), mv. 
 • I lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler mv. Det bemærkes, at disse lokaler skal holde lukket til og med den 3. januar 2021 som følge af de midlertidige restriktioner. For mere information herom henvises der til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.
 • I lokaler, hvor folkekirken og trossamfund uden for folkekirken gennemfører aktiviteter.
 • I jobcentre og i borgerservicecentre.
 • På institutioner, der gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser, danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl., voksen- og efteruddannelser, videregående uddannelser, Folkeuniver-si¬tetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler, køreskoler, der gennemfører teoriundervisning, samt folkehøjskoler mv.
 • Offentlige og private sygehuse og klinikker, klinikker mv. i praksissektoren, kommunale sundhedstilbud, kommunale og private plejecentre og plejeboliger, aflastningspladser samt en række anbringelsessteder og botilbud på socialområdet.
 • Under afviklingen af praktiske køreprøver, vejledende helbredsmæssige køretest og ved afsluttende prøver i kørsel, når man befinder sig et køretøj med andre.

 

Der gælder således ikke et generelt krav om at bære mundbind eller visir i alle lokaler, som offentligheden har adgang til. 

 

Læs mere om kravene for de enkelte områder, herunder undtagelserne til mundbindskravet, i de følgende Q&A’s.

Følgende grupper af personer er generelt undtaget fra kravet om at bruge mundbind eller visir:

 

 • Personer, der er under 12 år.
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

 

Herudover må personer, der ellers er forpligtet til at bære mundbind eller visir, fjerne det helt eller delvist, hvis der er en god grund til det. Det kan fx være i følgende situationer:

 

 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornem¬mel¬ser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.

 

Herudover kan der gælde særlige undtagelser på de enkelte områder. Læs mere om mundbindskravene i de følgende Q&A’s.

Nej, der gælder ikke et dokumentationskrav. Kunden skal fx ikke kunne fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af kravet.

Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme kunden til gode, og at reglerne ikke betyder, at man skal gå ind i en diskussion med kunder. For at butikken mv. kan leve op til sin forpligtelse til alene at tillade adgang for kunder, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir, er det dog samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at kunden er undtaget fra kravet. Hvis en kunde nægter at tage mundbind eller visir på uden grund og nægter at forlade butikken, kan man ringe til politiet.
Ja, man kan som udgangspunkt godt stille strengere krav, end hvad der følger af lovgivningen om mundbind og visir. Man skal dog være opmærksom på, at man overholder anden lovgivning.

Personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir i den kollektive trafik mv., herunder i tog, busser, taxaer og færger, og på stationsområder, herunder togstationer, og ved busstoppesteder mv.

Kravet om at bære mundbind eller visir på stationsområder mv. gælder også for personer, der alene passerer igennem et stationsområde, også selvom de ikke bruger kollektiv trafik hverken til eller fra stedet.

Kravet om at bære mundbind eller visir gælder ikke for personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære det.

Mundbind og visir kan undtagelsesvis tages helt eller delvist af, hvis der er en god grund, som eksempelvis: 

 

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i det pågældende transportmiddel mv.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under ophold i eget køretøj under færgeoverfart, såfremt dette er tilladt af færgeselskabet.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation. 

 

Kravet om at bære mundbind eller visir i den kollektive trafik gælder også for ansatte, når de befinder sig i transportmidlet eller på en station mv., medmindre de opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil det alene er ansatte, der har adgang. Hvis der i en konkret færdselssituation opstår problemer med den ansattes mulighed for udsyn, kan mundbindet eller visiret fjernes midlertidigt.

Hvis der ikke bæres mundbind mv. i henhold til reglerne, kan det medføre bortvisning. Politiet kan give bøde til personer, der ikke forlader transportmidlet eller stationsområdet, efter at være blevet bortvist.

Personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir, når de befinder sig i offentligt tilgængelige lokaler, hvor der sælges takeaway.

Kravet omfatter både kunder og besøgende samt serveringsstedets medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalet, og som har kontakt til kunder mv. Kravet gælder dog ikke i følgende tilfælde:

 

 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
 • Hvis medarbejderne og andre personer tilknyttet lokalet opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil det alene er medarbejdere mv., der har adgang. En afskærmning kan eksempelvis bestå af en plexiglasskærm, som afskærmer henover en bar eller skranke.

 

Personer, der ellers er forpligtede til at bære mundbind eller visir, må fjerne det helt eller delvist, hvis der er en god grund til det. Det kan fx være i følgende situationer: 

 

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt indtagelsen sker i lokaler, hvorfra der både udøves servering og detailsalg (samdrift), og når omsætningen hovedsagelig stammer fra detailsalg, som fx conveniencebutikker, tankstationer eller bagerbutikker, hvor der er opstillet højborde eller serveringsdiske uden mulighed for at sidde ned. Denne undtagelse gælder ikke på almindelige serveringssteder.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

 

Kunder og besøgende, der ikke bærer mundbind mv. i henhold til reglerne, må ikke lukkes ind på serveringsstedet, ligesom der kan ske bortvisning af kunder og besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. Politiet kan give bøde til personer, der ikke forlader serveringsstedet efter at være blevet bortvist.

Personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir, når de befinder sig i offentligt tilgængelige lokaler med detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader og steder, der sælger mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (takeaway) m.v.

Kravet gælder både for kunder og besøgende samt for detailhandlens medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet stedet, og som har kontakt til kunder mv. Kravet gælder dog ikke i følgende tilfælde: 

 

 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
 • Hvis medarbejderne og andre personer tilknyttet lokalet opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil det alene er medarbejdere mv., der har adgang. En afskærmning kan eksempelvis bestå af en plexiglasskærm, som afskærmer henover en kasse eller skranke.

 

Personer, der ellers er forpligtet til at bære mundbind eller visir, må fjerne det helt eller delvist, hvis der er en god grund til det. Det kan fx være i følgende situationer: 

 

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, hvis dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for det pågældende sted.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

 

Kunder og besøgende, der ikke bærer mundbind mv. i henhold til reglerne, må ikke lukkes ind, ligesom der kan ske bortvisning af kunder og besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. Politiet kan give bøde til personer, der ikke forlader detailhandlen efter at være blevet bortvist.

Til og med den 3. januar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet. Der henvises til afsnittet ”Midlertidige restriktioner i hele landet”.

Personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir, når de befinder sig i offentligt tilgængelige lokaler, hvor folkekirken og trossamfund uden for folkekirken gennemfører aktiviteter.

Kravet gælder både for brugere, besøgende mv. samt for medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale, og som har kontakt til brugere m.v. Kravet gælder dog ikke i følgende tilfælde:

 

 • Hvis brugeren, den besøgende mv. sidder ned.
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
 • Medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kirkelige aktivitet. Dette betyder, at fx en præst eller anden forkynder ikke skal bære mundbind under vedkommendes prædiken eller udøvelse af religiøse handlinger. Kravet om mundbind gælder dog forsat før og efter vedkommendes optræden eller udøvelse af aktiviteten.
 • Hvis medarbejdere og andre personer tilknyttet lokalet opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil det alene er medarbejdere mv., der har adgang. En afskærmning kan eksempelvis bestå af en plexiglasskærm.

 

Personer, der ellers er forpligtet til at bære mundbind eller visir, må fjerne det helt eller delvist, hvis der er en god grund til det. Det kan fx være i følgende situationer: 

 

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for det pågældende sted.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

 

Hvis der ikke bæres mundbind mv. i henhold til reglerne, kan det medføre bortvisning. Politiet kan give bøde til personer, der ikke forlader lokalet, efter at være blevet bortvist.

Brugere, besøgende mv., der ikke bærer mundbind mv. i henhold til reglerne, må ikke lukkes ind, ligesom der kan ske bortvisning af brugere, besøgende mv., der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. Politiet kan give bøde til personer, der ikke forlader lokalet med kirkelige aktiviteter efter at være blevet bortvist.

Personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir, når de befinder sig i offentligt tilgængelige lokaler på jobcentre eller på borgerservicecentre.

Borgere, der undtagelsesvis ikke har medbragt mundbind m.v. ved fremmøde i jobcentre eller borgerservicecentre, som har pligt til at møde op i jobcentret eller borgerservicecenteret, men som ikke med rimelighed i situationen kan fremskaffe mundbind m.v., kan vederlagsfrit få udleveret mundbind til brug for den konkrete situation.

Personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på institutioner, der gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser, danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl., voksen- og efteruddannelser, videregående uddannelser, Folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler, køreskoler, der gennemfører teoriundervisning, samt folkehøjskoler mv. Det gælder dog ikke på geografisk selvstændige afdelinger på uddannelsesinstitutioner, hvor der ikke foregår undervisning.

For elever, kursister, deltagere og studerende gælder kravet om at bære mundbind mv. ikke i følgende situationer: 

 

 • Når de deltager i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier mv.
 • Når de kun er sammen med elever mv. fra deres stamklasse eller -hold eller på kostafdelinger alene er sammen med personer fra deres hus-, familie- og primærgruppe eller lignende.
 • Når de aflægger prøve.

 

For lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution mv., gælder kravet om at bære mundbind mv. ikke i følgende situationer:

 

 • Når de ikke har kontakt til andre personer.
 • Når de opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere, studerende og besøgende mv. ikke har adgang.
 • Når de den pågældende dag underviser to eller færre klasser, og det foregår i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier mv.

 

Lærere, undervisere mv. har dog stadig en ret til at anvende mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionen.

Kravet om at bære mundbind eller visir gælder ikke for personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære det.

Personer, der ellers er forpligtet til at bære mundbind eller visir, må fjerne det helt eller delvist, hvis der er en god grund til det. Det kan fx være i følgende situationer: 

 

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for det pågældende sted.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

 

Elever mv., der ikke bærer mundbind mv. i henhold til reglerne, må ikke lukkes ind på uddannelsesinstitutionerne mv., ligesom der kan ske bortvisning af elever mv., der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. 

Kravet om at bære mundbind eller visir gælder ikke i dagtilbud mv., grundskoler og skolefritidsordninger mv. Det pædagogiske personale i dagtilbud mv. og det undervisende og pædagogiske personale i grundskoler og skolefritidsordninger mv. har dog ret til at anvende visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller på skolen.

Der gælder et krav om at bruge mundbind eller visir på følgende steder inden for sundheds- og ældreområdet:

 

 • Offentlige og private sygehuse og klinikker, herunder regionale sygehuse og speciallægeklinikker og private sygehuse og læge- og speciallægeklinikker.
 • Klinikker mv. i praksissektoren, herunder alment praktiserende læger, praktiserende tandlæger og psykologer samt fysioterapeuter.
 • Kommunale sundhedstilbud med fysisk fremmøde, herunder tandplejeklinikker og genoptræningsfaciliteter mv.
 • Plejecentre og plejeboliger, herunder kommunale og private plejehjem og plejeboligbebyggelser.
 • Aflastningspladser.
 • Ved tilbud om stofmisbrugsbehandling, der ikke gives på døgnbehandlingstilbud.

 

Kravet om at bære mundbind eller visir gælder kun i lokaler, som offentligheden har adgang til.

Kravet gælder som udgangspunkt for alle personer på 12 år og derover, herunder patienter, besøgende og medarbejdere. Følgende grupper er dog helt undtaget fra kravet:

 

 • Patienter, der er indlagt på et sygehus mv.
 • Beboere på plejecentre og i plejeboliger.
 • Borgere, der har midlertidigt ophold på aflastningspladser.
 • Medarbejdere og lignende, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil det alene er medarbejdere og lignende, der har adgang.
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

 

Personer, der ellers er forpligtet til at bære mundbind eller visir, må fjerne det helt eller delvist, hvis der er en god grund til det. Det kan fx være i følgende situationer:

 

 • Hvis der er behandlingsmæssige årsager til det, fx under en tandlægebehandling eller halsundersøgelse.
 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, hvis dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for det pågældende sted.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

 

Hvis en patient, borger eller besøgende undtagelsesvis ikke har medbragt et mundbind eller visir, og personen ikke med rimelighed i situationen kan fremskaffe et mundbind eller visir, kan personen få udleveret et gratis mundbind til brug for den konkrete situation.

Besøgende, der ikke overholder kravet om at bruge mundbind eller visir, må ikke lukkes ind på sygehuset mv., ligesom der kan ske bortvisning af besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Ledelsen på følgende anbringelsessteder og botilbud mv. på socialområdet kan beslutte, at der i de lokaler, som offentligheden har adgang til, skal bæres mundbind eller visir:

 

 • Særlige dagtilbud og klubtilbud
 • Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder
 • Opholdssteder for børn og unge
 • Døgninstitutioner, herunder sikrede døgninstitutioner
 • Dagtilbud i form at beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, herunder væresteder for personer med særlige sociale problemer
 • Midlertidige og længerevarende botilbud
 • Kvindekrisecentre
 • Forsorgshjem, herberger mv.
 • Botilbudslignende tilbud

 

Ledelsen på de nævnte anbringelsessteder og botilbud mv. skal løbende foretage en vurdering af, om der er behov for at indføre krav om at bruge mundbind mv.

Kravet gælder i givet fald som udgangspunkt for alle personer på 12 år og derover, herunder medarbejdere. Følgende grupper er dog helt undtaget fra kravet:

 

 • Beboerne og brugerne på anbringelsesstederne og botilbuddene mv.
 • Medarbejdere og lignende, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil det alene er medarbejdere og lignende, der har adgang.
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

 

Personer, der ellers er forpligtet til at bære mundbind eller visir, må fjerne det helt eller delvist, hvis der er en god grund til det. Det kan fx være i følgende situationer:

 

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for det pågældende sted.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

 

Hvis en besøgende mv. undtagelsesvis ikke har medbragt et mundbind eller visir, og personen ikke med rimelighed i situationen kan fremskaffe et mundbind eller visir, kan personen få udleveret et gratis mundbind til brug for den konkrete situation.

Besøgende, der ikke overholder kravet om at bruge mundbind eller visir, må ikke lukkes ind på anbringelsesstedet eller botilbuddet mv., ligesom der kan ske bortvisning af besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Personer, der deltager i afviklingen af praktiske køreprøver, vejledende helbredsmæssige køretest eller afsluttende prøver i kørsel, og som befinder sig i et køretøj med andre, skal bære mundbind eller visir.

Kravet om at bære mundbind eller visir gælder ikke under afviklingen af teoriprøver.

Kravet om at bære mundbind eller visir gælder ikke for personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære det.

Under afviklingen af køreprøven mv. kan et mundbind eller visir fjernes helt eller delvis, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer: 

 

 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Hvis der i en konkret færdselssituation opstår problemer med udsynet.

 

Uberettiget undladelse af at bære et mundbind eller visir kan medføre, at den, der bedømmer prøven, afviser at afholde prøven.

Kørelæreren skal forinden afviklingen af køreprøven vejlede sine elever om kravet om at bære mundbind eller visir.

 

Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt alene afvikles køre- og teoriprøver til storvognskategorierne.