Spring til hovedindhold

Forslag

Religiøse handlinger

Spørgsmål og svar ang. handlinger i Folkekirken og andre trossamfund.

Forlængede COVID-19-tiltag

Samtlige nationale tiltag forlænges til og med 28. februar 2021. 

Se overblik over nationale tiltag

Religiøse handlinger m.fl.

Ja. Forbuddet mod at forsamles flere end 5 personer gælder ikke for Folkekirken og andre trossamfund i de lokaler, som Folkekirken og andre trossamfund råder over, når de afholder gudstjenester og foretager religiøse handlinger, herunder dåb og vielser. men der gælder fortsat et forbud mod at forsamles flere end 500 personer samtidig.

 

Lokaler, som Folkekirken og andre trossamfund råder over, omfatter bl.a. Folkekirkens eller trossamfundets egne kirkebygninger, synagoger, moskéer, kapeller, menighedslokaler, konfirmandstuer og præsternes tjenesteboliger. Lokaler, som Folkekirken eller trossamfundet lejer eller låner af en anden part, er også omfattet. For at der kan være tale om et ”lokale”, skal der som udgangspunkt være tale om et egentligt lokale, dvs. et rum i en fast ejendom. Et telt eller lignende kan dog efter en konkret vurdering betragtes som et lokale. Det afgørende er, om teltet mv. har karakter af et lokale, fx ved at have solide vægge, fast gulv, varmeforsyning mv. Tilsvarende kan fx en campingvogn efter en konkret vurdering betragtes som et lokale, hvis campingvognen ikke anvendes som køretøj, men anvendes på en måde, som kan sidestilles med et lokale.

Politiet kan ikke påbyde personer, som befinder sig i lokalerne at forlade stedet, hvis der efter politiets skøn måtte være en særlig risiko for smitte med COVID-19.

Også indendørs begravelser og bisættelser, må afholdes uden begrænsningen på 5 personer, men med en begrænsning på maksimalt 500 personer til stede samtidig. For udendørs begravelser eller bisættelser og for den del af begravelsen eller bisættelsen, som finder sted udendørs, gælder der et forbud mod at være flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig.

Andre religiøse handlinger end udendørs begravelser og bisættelser, som afholdes af folkekirken og andre trossamfund uden for de lokaler, de råder over, er omfattet af det gældende forbud mod at forsamles mere end 5 personer til arrangementer mv., og politiets adgang til at påbyde flere end 10 personer, der er samlet et sted, at forlade stedet, hvis der afvikles en sådan religiøs handling uden for de lokaler, som Folkekirken eller trossamfundet råder over.

 

For arrangementer mv., hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn, herunder børn af ægtefæller, faste samlevende, faste partner samt plejebørn, og søskende), deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig. Politiet har i denne situation adgang til at påbyde flere end 10 personer, der er samlet et sted, at forlade stedet, hvis der afvikles en sådan religiøs handling uden for de lokaler, som Folkekirken eller trossamfundet råder over.

Tilstedeværelse i folkekirkens eller et andet trossamfunds lokaler skal opfylde kravene til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne, som gælder for lokaler, hvortil offentligheden har adgang.

Det anbefales herudover, at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt overholdes.

Hvis folkekirken og andre trossamfund udlåner eller udlejer deres lokaler til klubber, foreninger, private mv., er låneren/lejeren ikke omfattet af undtagelsen til forsamlingsforbuddet, og den pågældende skal derfor overholde de gældende regler om forsamlingsforbud mv. Det gælder fx for afvikling af koncerter i lokalet, som ikke er arrangeret af folkekirken eller trossamfundet.


Nej. Sædvanlig gudstjeneste eller bøn, fx fredagsbøn, er ikke et meningsbefordrende øjemed.

Ja. Den religiøse handling kan gennemføres, hvis det sker indenfor i folkekirken eller trossamfundets lokaler. Kravene til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne skal i givet fald være opfyldt, og der må under alle omstændigheder maksimalt være 500 personer til stede samtidig.

Hvis handlingen gennemføres udenfor, må der højst være 5 personer til stede på samme sted samtidig. Hvis deltagerne alene er personer fra samme husstand eller alene er personer, som er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægtefælle, faste sam-levende, faste partner, forældre, børn, herunder børn af ægtefæller, faste sam-levende, faste partner samt plejebørn, og søskende), må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig. Personer, der er til stede i kraft af deres ansættelsesforhold, fx præst, kirketjener, kordegn, imam mv. tæller ikke med i opgørelsen af personer.


Ved en udendørs begravelse eller bisættelse må der under alle omstændigheder maksimalt være op til 50 personer samtidig. Personer, der er tilstede i kraft af deres ansættelse, fx præster, tæller ikke med i opgørelsen af de 50 personer.

Hvis man ønsker at holde en fest eller anden fejring i forbindelse med den religiøse handling, henvises der for nærmere om mulighederne herfor til Q&A’et ”Er det lovligt at afholde eller deltage i en fest?”.