Aktuelt risikoniveau og nationalt varslingssystem

Opdateret: 6. maj 2022

I forbindelse med håndteringen af COVID-19-pandemien, har regeringen og myndighederne udviklet et nationalt varslingssystem, så det er gennemsigtigt og forudsigeligt, hvilke værktøjer som typisk tages i brug for at håndtere epidemien.

Som en del af det nationale varslingssystem for COVID-19, udarbejdes der en gang om ugen en såkaldt risikovurdering, hvori det vurderes, hvilken sundhedsrisiko COVID-19 udgør i Danmark.

En risikovurdering er en analyse udarbejdet af sundhedsmyndighederne. Der udarbejdes både en risikovurdering for hele landet og én for hver af de fem regioner.

Det aktuelle risikoniveau

På baggrund af den aktuelle risikovurdering fastsætter Epidemikommissionen det nationale og regionale risikoniveau på en skala fra 1-5. Epidemikommissionen består af 11 medlemmer inklusive formanden. Formanden og et medlem er udpeget af sundhedsministeren, mens de resterende ni medlemmer er udpeget af sundhedsministeren efter indstilling fra henholdsvis erhvervsministeren, finansministeren, justitsministeren, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, rigspolitichefen, KL og Danske Regioner.

Risikoniveau 1 afspejler et potentiale for meget lav sygdomsbyrde i den kommende periode. Risikoniveau 5 afspejler et potentiale for meget høj sygdomsbyrde i den kommende periode , eksempelvis ved udbredt smitte i store dele af samfundet, at sundhedsvæsenet er presset, og/eller at der er risiko for, at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges mv.

Risikoniveauet i regionerne kan være forskelligt, fordi smitteudbrud og smitteudvikling kan være forskellig lokalt og regionalt. Derfor iværksættes tiltag og restriktioner ikke nødvendigvis geografisk ens.

Det aktuelle risikoniveau

Hele Danmark: 1

Region Hovedstaden: 1

Region Sjælland: 1

Region Syddanmark: 1

Region Midtjylland: 1

Region Nordjylland: 1

Læs hele den seneste risikovurdering:

National og regional risikovurdering uge 18 (pdf)

Principper i det nationale varslingssystem

Varslingssystemets liste af forebyggende foranstaltninger og tiltag hviler overordnet på et princip om, at der skal være sammenhæng mellem risikoen for smitteudbredelse og omfanget af indgriben over for borgere og virksomheder, herunder betydningen for samfundsøkonomien og den enkeltes liv og hverdag.

Det er ikke på forhånd fastlagt i varslingssystemet præcist hvilke tiltag, som bør iværksættes eller opretholdes på et givent risikoniveau. Det vil afhænge af smittespredningens karakter og den konkrete risikovurdering. Nogle tiltag kan og bør fastholdes over længere tid, hvorimod andre på trods af et højt risikoniveau bør opretholdes i begrænsede perioder og/eller områder pga. risikoen for negative konsekvenser på eksempelvis mental sundhed og samfundsøkonomi.

Tiltagene vil som udgangspunkt bygge oven på hinanden, men et tiltag kan ligeledes overlappe eller erstatte et andet tiltag. For eksempel vil det hele tiden være relevant at overholde anbefalinger til afstand, test og hygiejne, mens nye restriktioner, for eksempelvis forsamlinger, som udgangspunkt vil erstatte foregående. Iværksættelse af de konkrete tiltag vil i sidste ende afhænge af, hvordan smitten er i samfundet, og hvilke tiltag som vurderes mest effektive i den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt at fastlægge en entydig rækkefølge og sammensætning af tiltag på forhånd.

Som en del af processen udarbejdes hver uge en risikovurdering, der anvendes til at fastlægges det nationale og regionale risikoniveau.

Nationale og regionale risikovurderinger

National og regional risikovurdering uge 52 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 51 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 50 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 49 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 48 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 47 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 46 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 45 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 44 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 43 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 41 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 40 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 39 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 38 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 37 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 36 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 35 (pdf) 

National og regional risikovurdering uge 34 (pdf) 

National og regional risikovurdering uge 33 (pdf) 

National og regional risikovurdering uge 32 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 26 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 25 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 24 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 23 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 22 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 21 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 20 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 19 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 18 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 17 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 16 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 15 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 14 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 13 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 12 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 11 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 10 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 9 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 8 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 7 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 6 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 5 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 4 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 3 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 2 (pdf)

National og regional risikovurdering uge 1 (pdf)

Ordforklaringer

Som en del af det nationale varslingssystem for COVID-19 udarbejdes der en gang om ugen under pandemien en såkaldt risikovurdering, hvori det vurderes, hvilken sundhedsrisiko COVID-19 på det givne tidspunkt udgør i Danmark.

En risikovurdering er en analyse udarbejdet af Statens Serum Institut, som beskriver den aktuelle udbredelse af COVID-19 i Danmark.

Der udarbejdes både en risikovurdering for hele landet og én for hver af de fem regioner.

De enkelte risikovurderinger indeholder en kvantitativ del, hvor faktorer som antallet af nye smittede pr. 100.000 indbyggere (den såkaldte incidens), gennembrudsinfektioner, andelen af positive prøver ud af det samlede antal prøver (den såkaldte positivprocent), antallet af nye indlagte patienter på sygehusene samt antallet af patienter på sygehusenes mv. indgår.

På samme måde indeholder vurderingen en kvalitativ del, hvor faktorer som antal og størrelse på bestemte udbrud i landet, aldersfordelingen blandt de smittede, borgernes adfærd samt udviklingen ift. nye virus varianter indgår. På baggrund heraf foretages en samlet risikovurdering på såvel nationalt som regionalt niveau.

Regeringen og myndighederne har udviklet et nationalt varslingssystem, som anvendes under pandemien. Som en del af systemet, udarbejdes hver uge en såkaldt risikovurdering, hvori det vurderes, hvilken sundhedsrisiko COVID-19 på det givne tidspunkt udgør i Danmark.

På baggrund af den aktuelle risikovurdering fastsætter Epidemikommissionen det nationale og regionale risikoniveau. Med udgangspunkt heri anbefaler Epidemikommissionen, hvilke indsatser, tiltag og restriktioner, der bør gælde, for at kontrollen med epidemien i Danmark bevares.

Risikoniveauet i Danmark vurderes på en skala fra 1-5. Risikoniveau 1 afspejler et potentiale for meget lav sygdomsbyrde i den kommende periode. Risikoniveau 5 afspejler, at der et potentiale for meget høj sygdomsbyrde i den kommende periode er, eksempelvis ved udbredt smitte i store dele af samfundet, at sundhedsvæsenet er presset, og/eller at der er risiko for, at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges mv. Risikoniveauet i regionerne kan være forskelligt, ligesom tiltag og restriktioner ikke nødvendigvis iværksættes geografisk ens, fordi smitteudbrud og smitteudvikling kan være forskellig lokalt og regionalt.

I forbindelse med håndteringen af COVID-19-pandemien har regeringen og myndighederne udviklet et nationalt varslingssystem for at gøre det mere gennemsigtigt og forudsigeligt, hvilke værktøjer som typisk tages i brug for at håndtere epidemien.

Varslingssystemets liste af forebyggende foranstaltninger og tiltag hviler overordnet på et princip om, at der skal være sammenhæng mellem risikoen for smitteudbredelse og omfanget af indgriben over for borgere og virksomheder, herunder betydningen for samfundsøkonomien og den enkeltes liv og hverdag.

Der er i det nationale varslingssystem ikke på forhånd fastlagt præcist, hvilke tiltag som bør iværksættes eller opretholdes på et givet risikoniveau. Det vil afhænge af smittespredningens karakter og den konkrete risikovurdering. Nogle tiltag kan og bør fastholdes over længere tid, hvorimod andre bør opretholdes i begrænsede perioder og/eller områder pga. risikoen for negative afledte konsekvenser på bl.a. mental sundhed og samfundsøkonomi.

Tiltagene vil som udgangspunkt bygge oven på hinanden, men de kan ligeledes overlappe eller erstatte et andet tiltag. For eksempel vil det hele tiden være relevant at overholde anbefalinger til afstand, test og hygiejne, mens nye restriktioner for forsamlinger som udgangspunkt vil erstatte foregående. Iværksættelse af de konkrete tiltag vil i sidste ende afhænge af, hvordan smitten er i samfundet, og hvilke tiltag der vurderes mest effektive i den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt at fastlægge en entydig rækkefølge og sammensætning af tiltag på forhånd. Enkelte tiltag forudsætter, at der etableres den fornødne hjemmel. Det gælder fx, hvis der skal indføres krav om mundbind i det offentlige rum.

Epidemikommissionen mødes minimum en gang om ugen, bl.a. for at fastlægge risikoniveauer. Gruppen foretager bl.a. anbefaling og vurderinger, af tiltag og restriktioner samt justeringer heri i forbindelse med håndtering af COVID-19. Det sker typisk med udgangspunkt i listen af tiltag i varslingssystemet.

Som en del af processen, udarbejdes hver uge en risikovurdering, der anvendes til at fastlægges det nationale og regionale risikoniveau.

Indhold på siden: