Restriktioner

Fra behovet for tiltag opstår til ikrafttræden af regler, herunder regeringens, Epidemikommissionens og Folketingets Epidemiudvalgs rolle.

Politisk aftale om plan for genåbning af Danmark

Den 22. marts 2021 blev regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet enige om en samlet rammeaftale for genåbningen af Danmark. I forlængelse af rammeaftalen har regeringen og aftalepartierne til rammeaftalen indtil medio juni 2021 haft møder ca. hver anden uge for at blive enige om en gradvis udfasning af restriktionerne, så danskerne har kunnet vende tilbage til en mere normal hverdag. I den forbindelse har sundhedsmyndighederne foretaget vurderinger af de sundhedsmæssige risici forbundet med yderligere udfasning af restriktioner.

Smitten overvåges fortsat. Overvågningen sker bl.a. ved den fortsatte testindsats i samfunds- og sundhedssporet og ved test på skolerne mv. De væsentligste nøgletal er incidens, positivprocenten og antal indlagte. Herudover sker der overvågning af, om der kommer nye og bekymrende virusvarianter til landet. Endelig anvendes spildevandsovervågning, som aktuelt forventes implementeret i større omfang, som kan bidrage til vurdering af smitteudviklingen i et givent område.

Ved bekymrende udvikling – Epidemikommissionen aktiveres

Hvis epidemien udvikler sig i en bekymrende retning med markante stigninger i smitten med væsentlig konsekvens for sygehusvæsenet eller ved en hurtig udbredelse af nye bekymrende virusvarianter, og det bliver nødvendigt at genindføre restriktioner, vil regeringen anmode Epidemikommissionen om rådgivning herom. En række restriktioner, herunder sektorspecifikke restriktioner, med hjemmel i epidemiloven forudsætter, at COVID-19 er klassificeret som en samfundskritisk sygdom. Kategoriseringen af COVID-19 som en samfundskritisk sygdom ophørte den 10. september 2021, og regeringen besluttede ikke at forlænge denne kategorisering. Beslutningen blev truffet efter inddragelse af den faglige referencegruppe, Epidemikommissionen og sundhedsmyndighederne.

Epidemikommissionen, som består af repræsentanter fra Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Rigspolitiet, KL og Danske regioner, rådgiver både af egen drift og efter anmodning fra sundhedsministeren regeringen om håndteringen af COVID-19.

Inddragelse af Folketingets Epidemiudvalg

Hvis Epidemikommissionen indstiller, at regeringen skal genindføre COVID-19-restriktioner eller iværksætte nye restriktioner, vil regeringen – såfremt den ønsker at gå videre med dette – i en lang række tilfælde efter reglerne i epidemiloven forelægge en beskrivelse af de restriktioner, som ønskes indført, samt Epidemikommissionens indstilling for Folketingets Epidemiudvalg. Epidemikommissionen skal, inden den afgiver indstilling, inddrage særligt sagkyndige eksterne eksperter. Såfremt et flertal af medlemmerne af Epidemiudvalget ikke udtaler sig imod, at der indføres sådanne restriktioner, vil regeringen kunne fastsætte de nødvendige regler herom.

Epidemiudvalget har således til opgave at udføre den parlamentariske kontrol med ministrenes anvendelse af hovedparten af de bestemmelser i epidemiloven, som giver ministrene adgang til at fastsætte restriktioner.

Offentliggørelse og kommunikation

Restriktionerne vil den relevante minister – med hjemmel i epidemiloven – kunne udstede i bekendtgørelsesform. Beskrivelser af de generelle COVID-19-restriktioner og retningslinjer vil være tilgængelige på coronasmitte.dk, hvor det også er muligt at læse seneste nyt fra myndighederne i relation til COVID-19. Derudover kan borgere rette henvendelse til den myndighedsfælles hotline på tlf. 70 20 02 33 om forskellige spørgsmål vedrørende COVID-19, herunder vedrørende restriktioner og retningslinjer i samfundet. Den myndighedsfælles hotline suppleres af en række andre hotlines, herunder politiets hotline vedr. indrejse i Danmark, Coronaopsporingen, Erhvervsstyrelsens virksomhedshotline, det globale vagtcenter i regi af Udenrigsministeriet samt Corona Denmark (hotline på 12 forskellige sprog).

 

Indhold på siden: