Sygehuskapacitet

Håndteringen af overbelastning på et sygehus på grund af antal indlæggelser relateret til COVID-19.

Oprettelse af kapacitet på sygehusene ift. at sikre tilstrækkelig kapacitet på sygehusene

Siden COVID-19 epidemiens start har det været en central opgave at sikre, at sygehusvæsenet har haft den tilstrækkelige kapacitet til at håndtere patienter, som har været indlagt med COVID-19 og samtidig sikre kapacitet til øvrige patienter. Planlægningen af sygehuskapaciteten er løbende blevet tilpasset de forskellige prognoser for epidemiens udvikling. 

Sundhedsstyrelsen definerede tidligt i pandemien en række overordnede principper for planlægning af kapaciteten og etablerede ligeledes et setup for at koordinere og skabe nationalt overblik i form af en Taskforce for Sygehuskapacitet. Regionernes opgave har været at lave de konkrete planer og at drive sygehusvæsenet i henhold til dette. Sundhedsstyrelsen nedsatte på den baggrund en COVID-19 Task Force for Sygehuskapacitet, hvor bl.a. regionerne deltager, og hvor regionernes planer for at sikre tilstrækkelig kapacitet løbende er blevet drøftet. Task Forcen har gennem pandemien som udgangspunkt mødtes ugentligt og i perioder med stigende indlæggelsestal oftere.

Alle fem regioner har oprettet regionale beredskabsorganisationer og konkrete eskaleringsplaner (såkaldte nødberedskaber), herunder planer for at kunne øge både medicinske og intensive sengepladser op til det nødvendige niveau.

Sundhedsstyrelsens løbende vurdering af behovet for intensive samt medicinske sengepladser

Siden april 2020 har regionerne sikret en national sygehuskapacitet til COVID-19 patienter på 885 medicinske sengepladser og 300 intensive sengepladser. Pladserne har været fordelt forholdsmæssigt per befolkningstal i de fem regioner.

Sundhedsstyrelsen og regionerne vurderede i december 2020, at der var behov for at opjustere det aftalte antal medicinske sengepladser til COVID-19 patienter. Fra den 23. december 2020 opskalerede regionerne derfor antallet af medicinske sengepladser til COVID-19 patienter til 1.330 på landsplan – dvs. en øgning med 425 medicinske sengepladser. Det aftale antal intensive sengepladser til COVID-19 patienter forblev på 300 som hidtil.

Grundet fortsat høje og stigende indlæggelsestal i Region Hovedstaden og Region Sjælland, opskalerede de to regioner den 31. december 2020 kapaciteten for såvel medicinske som intensive sengepladser, således at der samlet på nationalt plan var 1.611 medicinske sengepladser til patienter med COVID-19. Det aftalte antal intensive sengepladser til COVID-19 patienter forblev på 300, dog øgede Region Sjælland kapaciteten med yderligere 22 sengepladser, således at der var en national kapacitet på 322 intensive sengepladser.

Udviklingen i indlæggelser og normalisering af sygehusdriften

De to bølger i epidemien i Danmark medførte forskellig belastning af sygehusvæsenet. Under første bølge i foråret 2020 toppede antallet af indlagte med ca. 530, heraf ca. 150 i intensiv behandling. Under anden bølge i vinteren 2020/2021 toppede antallet af indlagte med ca. 960, heraf ca. 140 i intensiv behandling. Siden medio januar 2020 har niveauet af indlæggelser været faldende.

Regionerne fik i marts 2020 mulighed for at se bort fra tidsfrister i reglerne om ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg. Rettighederne blev genindført på psykiatriområdet den 1. september 2020 og på det somatiske område (dvs. alle andre behandlingstyper end psykiatri) den 1. januar 2021.

Ultimo maj 2021 vurderede Sundhedsstyrelsen, at bl.a. indlæggelsestallene var så lave og stabile, at de COVID-19 relaterede indlæggelser kan håndteres inden for den normale sygehusdrift. Regionerne har derfor kunne nedlægge de særlige COVID-19 afsnit på sygehusene.

Sundhedsstyrelsen følger fortsat udviklingen i smitten og i antal indlagte patienter med COVID-19 via bl.a. daglige indberetninger i antal indlæggelser fra regionerne og i dialog med COVID-19 Task Force for Sygehuskapacitet. Styrelsen offentliggør en status for patienter indlagt med COVID-19 hver 14. dag med en vurdering af den forventede udvikling i indlæggelsestallet i de efterfølgende to uger.

Data per 11. oktober 2021 viser, at der er 89 indlagte med COVID-19, heraf er 17 indlagt på intensiv afdeling. Der har siden epidemiens start været 17.569 indlæggelser i alt, heraf har 1.922 været indlagt på intensiv afdeling. 52 pct. af alle indlagte har været mænd, og 66 pct. af de indlagte på intensiv afdeling har været mænd.

Indhold på siden: