Håndtering af lokale smitteudbrud

Hvis smitten stiger lokalt, anbefales det at rette tiltag mod de konkrete udbrud i skoler og dagtilbud, så smitten bringes under kontrol.

Opdateret 25. november 2021

Hvis smittetallene stiger lokalt, kan der være behov for lokale tiltag. Derfor er der lavet anbefalinger til, hvordan lokale smitteudbrud håndteres i kommunerne.

Anbefalingerne afløser ordningen med automatisk nedlukning af sogne og kommuner, som udløb 1. september 2021.

I den nye ordning anbefales dagtilbud og grundskoler i sogne og kommuner med høj smitte at følge en række tiltag – fx inddeling af børn i dagtilbud i mindre, faste grupper, mens grundskoler opfordres til at undgå undervisning på tværs af klasser.

Download pjece: Anbefalinger til tiltag ved høj lokal smitte

Nye opfordringer

Opdateret den 25. november 2021 med nye opfordringer til tiltag for idræts- og foreningslivet samt nye testopfordringer i Grundskoler og på efterskoler.

Grundskoler og på efterskoler:

 • Opfordring til to ugentlige test for medarbejdere og elever fra og med 1. klasse i grundskolen, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede inden for de seneste 6 måneder.

Tiltag for idræts- og foreningslivet mv. Foreningsaktiviteter, træning, kampe, turneringsaktiviteter, stævner mv. kan fortsat gennemføres med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, herunder:

 • Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
 • Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer, inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.
 • Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

Anbefalinger til tiltag ved høj lokal smitte

Gælder for alle borgere i området

 • Det anbefales, at alle lader sig teste og bliver vaccineret.

På tværs af nedenstående områder

 • Opfordring om skærpet fokus på at efterleve Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.

Dagtilbud mv.

 • Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling
 • Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

Grundskoler, herunder SFO og fritidstilbud

 • Opfordring om, at undervisning så vidt muligt foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med almindelig undervisning.
 • Opfordring om, at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.
 • Opfordring til to ugentlige test for medarbejdere og elever fra og med 1. klasse i grundskolen, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede inden for de seneste 6 måneder.
 • Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser.
 • Opfordring til, at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.
 • Opfordring til, at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere.

Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler

 • Opfordring til to ugentlige test for medarbejdere og elever fra og med 1. klasse i grundskolen, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede inden for de seneste 6 måneder.

For idræts- og foreningslivet mv.

Foreningsaktiviteter, træning, kampe, turneringsaktiviteter, stævner mv. kan fortsat gennemføres med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, herunder:

 • Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
 • Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer, inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.
 • Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

Grænseværdier for høj smitte

Anbefalingerne gælder, når smitten er høj:

 • I en kommune anses smitten for at være høj, når der er 400 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere samt mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage.
 • I et sogn anses smitten for at være høj, når der er 800 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere, mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage samt en positivprocent på mindst 3.

Tiltagene anbefales iværksat, når sognet eller kommunen overskrider disse grænseværdier. Tiltagene kan ophøre igen, når sognet/kommunen i syv dage i træk er under niveau på mindst ét af de tre parametre for henholdsvis incidens, antal smittetilfælde samt positivprocent.

Med den nye ordning skal kommuner ikke længere lukke skoler og dagtilbud automatisk i tilfælde af høj smitte. Styrelsen for Patientsikkerhed vil dog fortsat have en vejledende rolle ift. kommuner, hvor der ses stigende eller høj smitteudvikling. Og Styrelsen for Patientsikkerhed kan eksempelvis kræve en skole lukket i en kommune, så længe COVID-19 har status som en alment farligt sygdom.

Overvågning af smitteudviklingen

Myndighederne overvåger smitteudviklingen lokalt på sogne- og kommuneniveau. Data bliver sendt til kommuner, regioner og ministerier, ligesom data vil blive offentliggjort på Statens Serum Instituts (SSI) hjemmeside. Her fremgår det også, hvilke sogne og kommuner, der har høj smitte, baseret på grænseværdier fastsat af sundhedsmyndighederne.
Smitteovervågningen indeholder også oplysninger om den samlede vaccinetilslutning på sogne- og kommuneniveau. Informationen kan bruges som styringsredskab for kommunerne, da det forventes, at lokale udbrud primært vil opstå i områder eller på lokaliteter med lav vaccinationsgrad.

Du kan finde dit sogn på www.sogn.dk

Indhold på siden: