Gradvis genåbning af Danmark på vej

Processen for forberedelsen af genåbningen af Danmark i marts og april er i gang. For at sikre, at genåbningen foregår ansvarligt og hviler på et stærkt sundhedsfagligt grundlag har flere ekspertfora vurderet mulighederne. Læs om anbefalingerne her.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, er på baggrund af beregninger udarbejdet af Ekspertgruppen for matematisk modellering af COVID-19 samt bidrag fra Den Faglige Referencegruppe kommet med en indstilling til regeringen vedrørende genåbning af landet.

Det er Indsatsgruppens indstilling, at de gældende nationale COVID-19-tiltag, der udløber den 28. februar 2021 forlænges til og med den 5. april 2021. Det sker på baggrund af beregninger af scenarier i form af smitteudvikling og indlæggelser. Der er dog samtidig anbefalinger til lempelser.

Regeringen har modtaget beregninger, rapport samt indstilling angående en mulig genåbning. Vurderingen fra eksperter og myndigheder blev drøftet med Folketingets partier tirsdag d. 23. februar. Onsdag d. 24. februar meldte regeringen et resultat ud, der i høj grad følger Indsatsgruppens indstilling.

Læs mere om den gradvise genåbning samt forlængelse af de øvrige tiltag

Anbefaling om en række nationale lempelser

Indsatsgruppen indstillede på nationalt niveau, at:

 • Udvalgsvarebutikker op til 5000 m2genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav. Genåbningen gælder ikke udvalgsvarebutikker i storcentre.
 • Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om negativ test.

Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 20 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Anbefaling om en række geografisk afgrænsede lempelser

Indsatsgruppen indstillede for landsdelene Vestjylland og Nordjylland, at:

 • Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage med 50 pct. fremmøde under forudsætning af test 2 gange om ugen.
 • Efterskoler genåbner med fuldt fremmøde ud fra en model med særlige smitteforebyggende foranstaltninger beskrevet af Sundhedsstyrelsen.

Indsatsgruppen indstillede derudover, at såfremt udviklingen tilsiger det, vil øvrige landsdele, hvor smittesituationen egner sig hertil kunne foretage samme genåbning efter 14 dage (15. marts 2021). En genåbning for de sidste landsdele forventes at kunne ske efter påskeferien den 6. april, såfremt smitteudviklingen tilsiger dette.

Anbefaling om delvis genåbning af Bornholm – giver mulighed for at høste erfaringer

Bornholm er en landsdel med begrænset mobilitet til andre landsdele, idet adgangen sker ved fly eller færge, og hvor smitten aktuelt er den laveste blandt landsdelene. Der er mulighed for at følge udviklingen i smittetal under en delvis genåbning samt få værdifulde erfaringer med brug af forebyggende foranstaltninger så som kombineret test- og smitteopsporingsindsats mv.

Indsatsgruppen indstillede for Bornholm, at:

 • Grundskoler (alle klassetrin, herunder efterskoler mv.), inkl. klubtilbud genåbnes.
 • Alle øvrige uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, højskoler mv. genåbnes.
 • Liberale serviceerhverv genåbnes, med krav om mundbind.
 • Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 10 personer.

 Den delvise genåbning af Bornholm er under forudsætning af følgende:

 • Anbefaling til alle bornholmere om én test om ugen.
 • Anbefaling om to ugentlige tests af lærere, pædagoger mv., samt afgangsklasser i grundskolen.
 • To ugentlige tests af lærere mv. og elever/studerende på ungdoms- og voksenuddannelser (med høj compliance).
 • Krav om fremvisning af negativ test for at kunne rejse til og fra Bornholm via færge eller fly
 • Krav om fremvisning/dokumentation for negativ test eller gennemført vaccinationsforløb for kunder i de liberale erhverv, enten ved forevisning af SMS fra privat leverandør (ved hurtigtest/antigentest) eller ved brug af app-løsning eller udskrift for PCR-test.
 • Derudover supplering med forsøg med spildevandsovervågning, når dette er klart.

Smitteudviklingen følges nøje

Indsatsgruppens indstilling skønnes at indebære, at der medio april vil være samlet set ca. 870 indlagte med COVID-19, som følge af den foreslåede nationale genåbning. Der kan blive behov for at iværksætte lokal nedlukning (på kommuneniveau) inden for de pågældende landsdele, hvis den lokale smittesituation tilsiger det.

Fagligt grundlag for genåbning

Læs om det samlede faglige grundlag for genåbning. Materialet er offentliggjort d. 22. februar 2021.

Indsatsgruppens samlede indstilling kan læses her:
Indsatsgruppens indstilling til en plan for genåbning af Danmark .. (sum.dk)

Læs mere om konsekvenserne i følgende notat udarbejdet af Sundhedsministeriet på baggrund af beregningerne fra Ekspertgruppen for matematisk modellering af COVID-19:
Skøn for den samlede effekt af Indsatsgruppens indstilling .. (sum.dk)

Ekspertgruppen for matematisk modellering af COVID-19 har beregnet effekten ved 11 scenarier, hvoraf ét scenarie viser de beregnede konsekvenser ved fastholdelse af det nuværende niveau af nedlukningen. Beregninger er bestilt af Indsatsgruppen.

Rapporten viser prognoser for henholdsvis smittetal, nyindlæggelser samt samlet antal indlagte ved de 11 scenarier.

Ekspertgruppen for matematisk modellering af COVID-19’s beregninger kan læses i sin helhed her:

Ekspertrapport af den 21. februar 2021 (sum.dk)

Ekspertgruppen har derudover i et tillægsnotat beregnet effekten ved en samlet national åbning vedrørende udvalgsvarebutikker, udendørs kultur og forenings- og fritidsaktiviteter svarende til den indstillede åbning fra Indsatsgruppen. I tillægsnotatet indgår også et scenarie med følsomhedsberegning vedr. øget indlæggelsesrisiko for B.1.1.7. Tillægsnotatet kan læses her:

Tillægsnotat af den 22. februar 2021 (sum.dk)

Notat fra Statens Serum Institut vedrørende alvorlighed af B.1.1.7., der refererer nye studier fra Storbritannien, som viser, at varianten ud over en øget smitsomhed også er forbundet med øget risiko for hospitalsindlæggelse i forhold til infektion med andre varianter. Notatet kan læses her: 

Notat om alvorlighed af B.1.1.7 (pdf)

Statens Serum Institut er selv i gang med at analysere indlæggelsesrisikoen blandt personer, der har fået påvist B.1.1.7 i forhold til andre varianter ud fra danske data. Rapporten vil blive offentliggjort snarest.

Den Faglige Referencegruppe har løbende drøftet beregningerne, som Indsatsgruppen har bestilt hos ekspertgruppen under SSI. Referencegruppen har på den baggrund udarbejdet et bidrag vedrørende gradvis og geografisk genåbning. 

Den Faglige Referencegruppe vurderer, at det er relevant at overveje mulige lempelser af restriktioner – både nationalt og geografisk differentieret – i lyset af de negative konsekvenser, som restriktionerne har for samfundsøkonomi, trivsel og folkesundhed samt frihedsrettigheder, jf. Referencegruppens tidligere rapport. Referencegruppen vurderer yderligere, at beregningerne foretaget af Ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19 understreger, at en genåbning af Danmark skal foregå meget forsigtigt og gradvist.

Den Faglige Referencegruppes bidrag vedrørende gradvis og geografisk genåbning kan læses her:

Den Faglige Referencegruppes bidrag vedr. gradvis og geografisk genåbning (pdf)

Den Faglige Referencegruppes rapport med vurdering af genåbning af samfundet til regeringen fra januar:   

Nyhed: Den Faglige Referencegruppe afleverer vurdering af genåbning (sum.dk)

Sundhedsstyrelsen skitserer i et notat de hidtidige erfaringer med skalering af sygehuskapaciteten under COVID-19-epidemiens to bølger med sigte på den fremadrettede planlægning. Læs notatet her:

Skalering af sygehuskapacitet under COVID-19 (pdf)

Indhold på siden: