Aftale om yderligere genåbning pr. 21. maj 2021

Udmelding 17. maj 2021

Langt de fleste tilbageværende restriktioner mv. lempes pr. 21 maj 2021. Det betyder bl.a., at alle lokaler og lokaliteter med undtagelse af nattelivet fra d. 21. maj vil være åbne med de restriktioner, smitteforbyggende tiltag mv., der gælder på de respektive områder.

Dét åbner pr. 21. maj 2021

Uddannelse og aftenskoler

Der åbnes for 100 pct. fremmøde for resterende elever på ungdoms- og voksenuddannelser og for studerende på videregående uddannelser. Genåbningen sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.

Desuden åbner Folkeuniversitetet, ligesom der åbnes for korte kurser og dagelever på folkehøjskoler med både dagelever og overnattende elever, korte kurser på efterskoler og frie fagskoler samt indtægtsdækket virksomhed på ungdoms- og voksenuddannelser.

Idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter

Resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter åbner med krav om coronapas. Genåbningen omfatter lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder lokaler der anvendes til saunaer, dampbade mv., foreningslokaler samt kultur-, medborger- og aktivitetshuse.

Musik- og kulturskolerne for personer over 18 år

Der genåbnes for sangaktiviteter i foreningsliv og på musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet, der tidligere er genåbnet, men hvor genåbningen ikke har omfattet sangaktiviteter.

Indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoo mv.

Indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoo mv. åbner med krav om coronapas. Genåbningen omfatter lokaler beliggende i forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske anlæg, akvarier og lignende samt spillehaller, kasinoer, lege- og badelande mv.

Arbejdspladser

Gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser. Der gælder pr. 21. maj en anbefaling om 20 pct. fysisk fremmøde.

Forsamlinger

Det indendørs forsamlingsforbud hæves til 50 personer, og det udendørs forsamlingsforbud hæves til 100 personer den 21. maj 2021.

Trin 2 i planen for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer iværksættes pr. 21. maj 2021 i overensstemmelse med aftalen af 4. maj 2021. Det indebærer bl.a., at andre kultur- og idrætsarrangementer kan afholdes med publikum i overensstemmelse med ordningen for større arrangementer med siddende publikum.

Coronapas

Reglerne for gyldig dokumentation i coronapas lempes, så man som udgangspunkt 14 dage efter første vaccinationsstik kan anvende dokumentation herfor som coronapas. Sundhedsmyndighederne fastlægger den konkrete tidsperiode.

Kontrollen med coronapas lempes, så der indføres mulighed for, at kontrollen i regi af frivillige foreninger og på biblioteker kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer, der er undergivet krav om coronapas.

Primo juni skal der udarbejdes en plan for udfasning af coronapasset.

Mundbind

Primo juni fremlægges en plan for udfasning af krav om mundbind baseret på en forudsætning om, at mundbindskravet vil være ophævet, når alle fra 16 år og opefter, der ønsker det, er færdigvaccineret.

Sundhedsfaglig vurdering

Efter en længere periode med stabil udvikling i COVID-19 epidemien, er der over de seneste uger set stigende smittetal, som vurderes at være relateret til den tidligere gennemførte større genåbning den 21. april. Der er yderligere gennemført lempelser af restriktioner den 6. maj, som det endnu er for tidligt at kunne aflæse i smittetallene. Smitten drives i høj grad af smittespredning blandt aldersgrupperne under 60 år, hvor det fortsat er de 15-29 årige, som har den højeste smitteforekomst. På trods af stigningen i smitten, er der ikke tegn på en afledt stigning i smitten blandt personer over 60 år, hvilket kan tilskrives vaccineudrulningen. Dette forklarer aldersforskydningen blandt indlagte patienter, hvor gruppen af personer under 60 år nu udgør den største gruppe.

Dette betyder overordnet, at på trods af stigningen i antallet af nye tilfælde, holder den observerede udvikling sig fortsat under niveauet for de tidligere prognoser for både smittetal og indlæggelser, og der vurderes at være bevaret epidemikontrol grundet den massive testningsindsats og implementering af en model for automatisk nedlukning.

Politisk aftale og proces

Aftalen er indgået af en række af folketingets partier. Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet enige om yderligere genåbning som led i den gradvise genåbning af Danmark. 

De konkrete modeller for genåbning vil – i det omfang det følger af epidemiloven – blive forelagt Folketingets Epidemiudvalg.

Indhold på siden: