Dét genåbner pr. 6. maj 2021

Udmelding 4. maj 2021

Aftalen betyder, at alle børn og unge skal tilbage i skolerne, ligesom der åbnes for konferencer, spillesteder, teatre, biografer mv. Der er ligeledes aftalt en plan for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer.

Se rækken af restriktioner mv., der lempes pr. 6. maj 2021 eller kort efter:

Det åbner d. 6. maj

Forsamlingsforbud

 • Det indendørs forsamlingsforbud hæves til 25 personer, og det udendørs forsamlingsforbud hæves til 75 personer den 6. maj.
 • Konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål genåbner med coronapas og op til 1.000 deltagere i sektioner á 500, hvor deltagerne i det væsentlige er siddende.
 • Enighed om, at udfase restriktionerne ift. større forsamlinger og arrangementer efter en plan, der indtil videre løber frem til 1. august. Planen tager udgangspunkt i de ordninger, der er anbefalet af Ekspertgruppen om afholdelse af større forsamlinger og arrangementer.
 • Aftalepartierne er enige om, at det store forsamlingsforbud på 500 personer forlænges til og med den 31. august 2021.

Kultur og fritid

 • Spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, genåbner med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500, hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Grænsen på 2.000 tilskuere gælder kun for indendørs arrangementer. Modellen gælder i øvrigt ligeledes for udendørs lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter.

Sport og idræt

 • Indendørs idræt for personer over 18 år med coronapas og et forsamlingsloft, der følger det indendørs forsamlingsforbud. Dog åbnes alene for ikke-kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år.
 • Der åbnes for al idræt for børn og unge samt personer over 70 år. Forsamlingsloftet for idræt for personer over 70 år hæves ligeledes fra 10 personer til 25 personer, så det følger det indendørs forsamlingsforbud pr. 6. maj 2021, jf. aftale af 15. april 2021 om udmøntning af genåbningen pr. 21. april 2021. Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i arrangementet.
 • Der åbnes for fitnesscentre med krav om coronapas. Der vil være krav om bemanding i fitnesscentrene i åbningstiden med henblik på at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv.

Skoler og uddannelse

 • 100 pct. fremmøde for afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser og 100 pct. fremmøde på erhvervsuddannelserne i hele landet. Genåbningen sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.
 • Mulighed for anvendelse af udendørsarealer til undervisningsbrug på videregående uddannelser i landsdelene i hovedstadsområdet, der ikke var omfattet af denne genåbning pr. 21. april 2021. Genåbningen sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.
 • 30 pct. fysisk fremmøde for studerende på videregående uddannelser i landsdelene i hovedstadsområdet, der ikke var omfattet af denne genåbning pr. 21. april 2021. Genåbningen sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.
 • 100 pct. fremmøde for 5.-8. klasse i grundskolen.
 • Elever på ungdoms- og voksenuddannelserne kan møde med 100 pct. fysisk fremmøde pr. 21. maj 2021. Studerende på videregående uddannelser kan pr. 21. maj møde ind 50 pct. fysisk fremmøde. Genåbningen sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.

Restauranter, cafeer mv.

 • Kravet om forudgående bordreservation, der er tidsmæssigt adskilt med 30 minutter fra ankomsten, på indendørs serveringssteder ophæves.
 • Private arrangementer: Serveringssteder og lejede festlokaler samt private gildesale, stalde, lader, forsamlingshuse eller lignende kan holde åben efter kl. 23 for private arrangementer som f.eks. bryllupper, sølvbryllupper, guldbryllupper, konfirmationsfester, studenterfester, fødselsdage og lignende arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, forudsat at kun personer, der deltager i arrangementet, har adgang til serveringsstedet mv. Arrangementet skal afholdes inden for rammerne af forsamlingsforbuddet. På serveringssteder vil der gælde sædvanlige krav om coronapas og arealkrav. 
 • Myndighederne skal senest medio juni 2021 udarbejde en plan for, hvornår nattelivet eller dele heraf kan genåbne.

Arbejdsliv og transport

 • Der udarbejdes en plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser begyndende fra 21. maj 2021. Planen drøftes med aftalepartierne.

Sundhedsfaglig vurdering

Statens Serum Institut (SSI) har udarbejdet en kvalitativ vurdering af smitterisikoen for tre scenarier for yderligere genåbning per 6. maj. SSI vurderer, at der fortsat er rum for en forsigtig og trinvis genåbning af samfundet. så der kan reageres hurtigt på ændringer i smitten særligt i lyset af, at lempelserne sker med så korte intervaller.

Epidemien med covid-19 har været stabil over en længere periode med stort set stabile smittetal samt en stabilisering af nyindlæggelser og indlagte, hvilket betyder, at den observerede udvikling fortsat holder sig under niveauet for de seneste prognoser. Dette kan skyldes den massive testningsindsats og implementering af en model for automatisk nedlukning. Der er de seneste dage set en stigning i antal påviste tilfælde og en stigning i kontakttallet, men det er for tidligt at vurdere, hvorvidt der er tale om tilfældig variation eller en følge at den seneste genåbning.

Politisk aftale og proces

Aftalen er indgået af en række af folketingets partier. Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet enige om yderligere genåbning som led i den gradvise genåbning af Danmark. 

Den gradvise og fleksible genåbning vil ske i løbende faser med 14 dages intervaller. Inden hver fase iværksættes, vil der blive foretaget en faglig vurdering af smittesituationen.

De konkrete modeller for genåbning vil – i det omfang det følger af epidemiloven – blive forelagt Folketingets Epidemiudvalg. Forlængelse af gældende regler, som er en forudsætning for, at der kan foretages de lempelser, der følger af aftalen, vil blive forelagt og behandlet af Folketingets Epidemiudvalg på skriftligt grundlag. Lempelser af gældende regler vil i overensstemmelse med epidemiloven ikke blive forelagt Epidemiudvalget.

Indhold på siden: