Skærpelse af rejsevejledninger og indrejserestriktioner

Pressemøde d. 8. januar 2021

Danmark har aktuelt smittespredning med COVID-19-varianten B.1.1.7, som giver bekymring, idet den er mere smitsom. Foruden de kendte, mere smitsomme varianter er det sandsynligt, at der globalt eksisterer andre endnu ukendte varianter. Ud fra et forsigtighedsprincip skærpes restriktionerne for rejser ind og ud af Danmark midlertidigt for at bevare epidemikontrollen i den kommende tid.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Selvom smitten i Danmark er faldet en smule, er der betydelig risiko for, at smitten igen kan stige eksponentielt i februar måned grundet udbredelsen af COVID-19-varianten B.1.1.7. Med henvisning hertil besluttede Indsatsgruppen den 6. januar 2021 at hæve risikoniveauet i varslingssystemet for COVID-19 til 5 i hele landet.

Omfanget af smitte med varianten B.1.1.7 i Danmark er fortsat lav, selvom forekomsten af varianten er stigende. Der blev den 22. december 2020 indført skærpede restriktioner for indrejsende fra Storbritannien. Den særligt smitsomme variant 501Y.V2, der først er fundet i Sydafrika og siden i enkelte europæiske lande, er endnu ikke fundet i Danmark. Den 6. januar 2021 indførte regeringen tilsvarende restriktioner for personer med bopæl i Sydafrika.

Det er usikkert, hvor mange lande, der har forekomster af virusvarianterne B.1.1.7 og 501Y.V2. Samtidig er det sandsynligt, at der globalt findes andre mere smitsomme varianter. Det skyldes, at mange lande ikke har tilstrækkelig kapacitet til at sekventere positive prøver.

I lyset af sundhedsmyndighedernes vurderinger og ud fra et forsigtighedsprincip vurderer regeringen det hensigtsmæssigt at skærpe gældende tiltag og restriktioner vedrørende rejser ind og ud af Danmark ved at indføre et midlertidigt generelt flyveforbud mod at medtage passagerer til Danmark, som ikke kan påvise negativ COVID-19-test samt ved at skærpe tidsrammen for den test, som kræves i forbindelse med indrejse i Danmark.

Regeringen har besluttet midlertidigt at suspendere alle gældende regler for ind- og udrejser fra udlandet til Danmark og fra Danmark til udlandet for at imødegå spredningen af nye, mere smitsomme virusvarianter.

Baggrund for tiltag, herunder aktuel risikovurdering

Danmark har aktuelt smittespredning med SARS-CoV-2-varianten B.1.1.7, der er en ny virusvariant opdaget i England. Denne variant er problematisk, fordi den skønnes 50-74 pct. mere smitsom. Det vurderes, at udbredelsen af B.1.1.7 udgør en betydelig risiko for, at smitten kan stige eksponentielt i februar måned.

Dette skyldes, at spredning med en mere smitsom virusvariant vil medføre til en stejlere epidemikurve med et højere toppunkt. Med henvisning hertil har Indsatsgruppen besluttet at hæve risikoniveauet i varslingssystemet for COVID-19 til 5 i hele landet.

Da omfanget af smitte med varianten B.1.1.7 i Danmark forsat er på et lavt niveau, har Statens Serum Institut (SSI) tidligere ud fra et forsigtighedsprincip anbefalet – for så vidt muligt at forebygge nye introduktioner af smitte – at forlænge de nuværende skærpede indrejserestriktioner til Storbritannien til og med den 17. januar 2021 samt iværksætte yderligere tiltag, som sikrer, at passagerer på fly fra Storbritannien testes forud for afrejse.

Der er tilsvarende beskrevet en variant fundet i Sydafrika (501Y.V2) med betydeligt øget smitsomhed. Denne variant er ikke fundet i Danmark endnu. For så vidt angår Sydafrika har SSI ligeledes vurderet, at det ”er anbefalelsesværdigt at indføre de samme skærpede indrejserestriktioner for Sydafrika, som også gælder for Storbritannien. Dette med henblik på i videst mulig omfang at forebygge introduktionen af den sydafrikanske variant i Danmark.”

Vurderingerne beror således bl.a. på, at virusvarianten B.1.1.7 endnu ikke er meget udbredt i Danmark, og at varianten 501Y.V2 endnu ikke er fundet i Danmark. Sundhedsmyndighederne har derudover vurderet, at det er sundhedsfagligt begrundet at indføre et generelt forbud mod at medtage passagerer, som ikke kan påvise negativ COVID-19-test samt en generel skærpelse af tidsrammen for den test, som kræves i forbindelse med indrejse i Danmark. Foruden de kendte mere smitsomme SARS-CoV-2-varianter er det sandsynligt, at der globalt eksisterer andre varianter, der ikke er detekteret på grund af manglende kapacitet til helgenomsekventering.

SSI vurderer, at smittede personer, der rejser ind i landet, alt andet lige kan starte nye smittekæder, der også kan få betydning for smittetrykket i Danmark. Størrelsen af risikoen for introduktion af ny smitte vil være afhængig af COVID-19-forekomsten i de lande, som personerne kommer fra, hvilke krav der stilles til personer, der indrejser, smittetrykket i Danmark samt restriktioner og anbefalinger i Danmark.

Nye virusvarianter vil kunne importeres til Danmark via indrejse fra udlandet. Såfremt disse viser sig mere smitsomme end B.1.1.7, kan de forværre kontrollen med epidemien. Statens Serum Institut vurderer ikke, at generelle skærpede rejserestriktioner, fraset test, er det mest effektive redskab til at begrænse smittespredning af nye varianter, idet rejserestriktioner kun vanskeligt kan opretholdes i længere tid. Fokus bør derfor være på generelle rejseanbefalinger, der forebygger introduktion af smitte, herunder f.eks. antigen-test før indrejse suppleret med PCR-test efter indrejse, sammen med generelle anbefalinger om selvisolation. I den forbindelse har Sundhedsstyrelsen endvidere anbefalet, at indrejsende opfordres til kviktest ved indrejse, f.eks. ved ankomst i lufthavne.

Såfremt de generelle anbefalinger ikke overholdes af indrejsende, kan en generel reduktion i antallet af indrejsende forsinke introduktion af nye virusvarianter. Det kan konstateres, at det langtfra er alle danskere, der overholder de generelle anbefalinger. Det må formodes, at dette også gælder øvrige rejsende.

Herudover kan der opstå situationer, hvor det kan være relevant med kortvarige afgrænsede lokale skærpede rejserestriktioner, fx hvis der opstår ny viden om nye varianter, der vurderes at udgøre en særlig risiko for folkesundheden, og hvor forekomsten er afgrænset geografisk.

Indhold på siden: