Skærpet forsamlingsforbud og nye tiltag for at imødegå cluster B.1.1.7

Pressemøde d. 5. januar 2021

Forekomsten af den mere smitsomme, britiske virusvariant, cluster B.1.1.7, er stigende i Danmark. For at bevare epidemikontrollen på sigt, er det afgørende, at smitten med denne variant begrænses. Derfor sænkes bl.a. forsamlingsforbuddet til 5 personer ligesom alle generelt anbefales at se så få som muligt.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

 

Der er flere steder i landet indikationer på en tiltagende samfundsmitte med cluster B.1.1.7. Den britiske virusvariant vurderes af SSI at være omkring 50-70 pct. mere smitsom end tidligere kendte COVID-19-varianter i Danmark.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderer, at udbredelsen af denne virusvariant udgør en betydelig risiko for, at samfundsmitten i Danmark kan eskalere markant. Selvom smitten i Danmark umiddelbart ser ud til at være stagneret, og udbredelsen af cluster B.1.1.7 forsat er på et lavt niveau, giver den nuværende situation anledning til bekymring for de kommende uger og måneder. Dette skyldes, at spredningen af cluster B.1.1.7 risikerer at føre til en stejlere epidemikurve med et højere toppunkt.

Selvom smitten i Danmark er faldet en smule, er der betydelig risiko for, at smitten, som følge af udbredelsen af den britiske variant, igen kan stige eksponentielt i februar måned. Med henvisning hertil har Indsatsgruppen besluttet at hæve risikoniveauet i varslingssystemet for COVID-19 til 5 i hele landet.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderer, at der er behov for yderligere tiltag for at begrænse den sociale kontakt og bryde smittekæderne. Disse yderligere tiltag skal bl.a. forebygge de voldsomme stigninger i smitten, som det bl.a. er set i Storbritannien.

Regeringen har valgt at følge Indsatsgruppens, herunder sundhedsmyndighedernes, anbefalinger for at begrænse spredningen af COVID-19, herunder cluster B.1.1.7.

Opsummering

 • Forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til 5 personer. Personer fra samme husstand og nærmeste pårørende er undtaget, så længe man ikke er flere end 10 personer til stede. Det samme gælder for visse fællesområder, hvor personer, som ikke tilhører samme husstand, bor, hvis deres boligforhold tilsiger, at de i praksis ikke kan undgå et vist mål af omgang med hinanden (gældende fra onsdag den 6. januar 2021 kl. 12:00).
 • Undtagelsen til forsamlingsforbuddet ændres, således at muligheden for at være op til 500 siddende personer ved visse arrangementer, herunder ved kulturarrangementer, idrætsarrangementer og konferencer, ikke længere finder anvendelse (gældende fra onsdag den 6. januar 2021 kl. 12:00).
 • Det overvejes desuden, om der skal ske yderligere indskrænkninger i undtagelserne fra forsamlingsforbuddet. Forsamlingsforbuddet vil fortsat ikke gælde i sædvanlige arbejdsmæssige sammenhænge, ved afholdelse af undervisning, eksamen eller lignende, hvor fysisk fremmøde er nødvendig, eller for udøvere af professionel idræt.
 • Anbefalingen om, hvor mange personer, der forsamles i private hjem, justeres, så det fremover anbefales, at man højest samles 5 personer i private hjem inkl. egen husstand. Anbefalingen omfatter ikke husstande på mere end 5 personer.
 • Anbefalingen om antallet af sociale kontakter sænkes til maksimalt 5 sociale kontakter, ud over sin husstand og sin arbejdsplads, hvis man fortsat møder fysisk op.
 • Afstandsanbefalingen øges ud fra et forsigtighedsprincip fra 1 til mindst 2 meter i en afgrænset periode. Der gælder visse undtagelser fra anbefalingen, bl.a. i dagtilbud og ved undervisning af sårbare personer.
 • Som følge af ændringerne i afstandsanbefalingen nedjusteres antallet af, hvor mange personer der kan opholde sig indendørs på samme tid i for eksempel dagligvarebutikker. Arealkravene i dagligvarebutikkerne øges, så færre kunder kan lukkes ind.
 • Udendørs kulturinstitutioner, forlystelsesparker, zoologiske anlæg, akvarier mv., skal holdes lukket for offentligheden (gældende fra fredag den 8. januar 2021).
 • Dagtilbuddene er åbne, idet smitten fortsat ikke er drevet af de mindste børn. Pasning af børn bør foregå i mindre, faste grupper, hvor det er muligt. Forældre opfordres dog til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt. Desuden undersøges muligheden for øget brug af fx visir ifm. dagtilbud.
 • Der tages yderligere initiativer til at bruge den ledige testkapacitet.
 • Smitteopsporingen intensiveres med en særlig indsats for at opspore kontakter til smittede med den britiske virusvariant.

 

Baggrund for tiltag, herunder aktuel risikovurdering

Den britiske virusvariant, cluster B.1.1.7, er fra den 14. november 2020 til den 26. december 2020 påvist hos 86 personer i Danmark. Kun enkelte af disse personer har et epidemiologisk link til Storbritannien, hvilket indikerer, at der også i Danmark er tiltagende samfundsmitte med den britiske virusvariant.  

Frem til udgangen af uge 52 blev er der fundet i alt 86 tilfælde af den nye britiske virusvariant i Danmark, heraf 36 alene i uge 52. Ser man udelukkende på de 75 tilfælde, hvor prøvetidspunktet og bopælsregion er offentliggjort, finder man et tydelig stigende antal tilfælde gennem december (Figur 1). For så vidt angår det geografiske fordeling, er smitten med den britiske virusvariant mest udbredt i Nordjylland (Figur 2).

Statistik over antal smittede med den britiske virusvariant

Undersøgelser tyder ikke på, at virusvarianten cluster B.1.1.7 giver mere eller mindre alvorlige sygdomsforløb end de hidtidige virusvarianter. Der er heller ikke på nuværende tidspunkt indikationer på, at virusvarianten er mindre følsom over for vaccine. Derimod er den britiske virusvariant 50-70 pct. mere smitsom end de virusvarianter, som hidtil har cirkuleret i Danmark.

Idet den britiske virusvariant har en højere smitterate, estimeres det på det foreliggende grundlag, at denne virusvariant kan komme til at udgøre halvdelen af de cirkulerende virusvarianter i Danmark om 40-50 dage. Det skal dog bemærkes, at fremskrivninger altid vil være behæftet med væsentlig usikkerhed, og at udbredelsen af vacciner, virkningen af restriktioner mv. kan påvirke den forventede udvikling.

Smitten med denne virusvariant forventes at vokse eksponentielt, såfremt der ikke tages yderligere tiltag. Det estimeres, at kontakttallet for den britiske virusvariant er 1,5 gange højere end kontakttallet for andre virusvarianter. Derfor forventes det ikke, at de hidtidige tiltag alene vil være tilstrækkelige til få kontakttallet for den britiske virusvariant under 1. Dermed udgør udbredelsen af denne virusvariant en betydelig risiko for, at samfundsmitten eskalerer med en stejlere epidemikurve og et højere toppunkt end det nuværende til følge.

Der er risiko for, at det højere toppunkt først kan konstateres senere i løbet af vinteren - selvom smitten indledningsvist ser ud til at falde i en periode. Det højere kontakttal for den nye virusvariant kan desuden føre til, at smitten hastigt blusser op igen, hvis tiltag og restriktioner lempes for hurtigt.

Scenarier for smitteudviklingen

På baggrund af den nuværende viden forventer SSI på baggrund af beregninger at se en kraftig vækst i det samlede smittetal i midten af februar medmindre kontakttallet kommer under 0,8.

Såfremt kontakttallet kan nedbringes til 0,85 i hele perioden for de almindelige varianter, peger beregningerne på, at der kan opnås en halvering af smittetallet, inden det igen begynder at stige kraftigt med eksponentiel vækst i marts. Hvis kontakttallet kan nedbringes til 0,7 vil smittetallet falde betydeligt og ikke stige i februar og marts. Beregningerne er behæftet med betydelig usikkerhed, da den nuværende andel af cluster B1.1.1.7 og vækstraten, endnu er behæftet med væsentlige usikkerheder på grund af de forholdsvis få observationer.

SSI forventer, at cluster B.1.1.7 bliver dominerende i midten af februar, hvilket i tre af de fire scenarier (kontakttal for de gamle varianter på hhv. 0,96, 0,85 og 0,8) fortsat vil resultere i eksponentiel vækst af covid-19. Dette vil dog blive påvirket af udrulningen af vaccinationsprogrammet samt en forventet årstidseffekt, som forventes at reducere smittetrykket.

I lyset af den tiltagende samfundssmitte med den britiske virusvariant har Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, hævet risikoniveauet til 5 over hele landet.

Indsatsgruppen anbefaler, at den sociale kontakt begrænses yderligere for at bryde smittekæderne og bremse spredningen af cluster B.1.1.7.

Regeringen har valgt at følge anbefalingerne.

I sine anbefalinger hæfter Indsatsgruppen sig særligt ved, at:

 • Det vurderes, at der også i Danmark er tiltagende samfundssmitte med den britiske virusvariant.
 • Den britiske virusvariant, cluster B.1.1.7, vurderes at være 50-70 pct. mere smitsom end de virusvarianter, som hidtil har været til stede i Danmark.
 • Kontakttallet for den britiske virusvariant er ca. 1,5 gange højere end for hidtidige virusvarianter i Danmark.

Indhold på siden: