Håndtering af lokale smitteudbrud med COVID-19

En gradvis og fleksibel genåbning af Danmark er i gang. En succesfuld genåbning på landsplan kræver samtidig kontrol med lokale smitteudbrud. Hurtige og automatiske lokale nedlukninger er et afgørende redskab. Ved lokale udbrud vil der blive iværksat tiltag og restriktioner rettet mod de konkrete udbrud, så smitten bringes under kontrol.

Såfremt smittetallene stiger i lokale dele af Danmark er der behov for lokale tiltag. Derfor er der fastlagt en model for lokal smitte- og udbrudshåndtering, der som en central del af epidemikontrollen sikrer transparens om data, forudsigelighed om tiltag og automatiserede indsatser lokalt ved høj incidens af smitte med COVID-19.

Tiltag og restriktioner ved nedlukninger

Hvis incidensen i et sogn i de seneste syv dage er mindst 1.000 smittede pr. 100.000 indbyggere, der er registreret mindst 20 smittetilfælde med COVID-19, og positivprocenten er mindst 3 pct., er den lokale kommunalbestyrelse forpligtet til at påbyde lukning i sognet af følgende:

 • Grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelser.
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter lukkes. Det gælder fx zoologiske anlæg, akvarier, museer, kunsthaller.
 • Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, Det gælder fx idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler.

Umiddelbart efter nedlukning af et sogn vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med kommunalbestyrelsen, om påbuddet skal ophæves for konkrete skoler og institutioner eller konkrete lokaler og lokaliteter, der ikke vurderes at være i direkte risiko for påvirkning af smitte.

Når sognet i syv dage i træk er under niveau på et af de tre parametre (1000-20-3), ophæves nedlukningen.

Hvis incidensen i en kommune overstiger 500 (testkorrigeret) pr.100.000 indbyggere, og der er registreret mindst 20 smittetilfælde med COVID-19, er den lokale kommunalbestyrelse forpligtet til at påbyde lukning i kommunen af følgende:

 • Grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelser
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter lukkes. Det gælder fx zoologiske anlæg, akvarier, museer, kunsthaller.
 • Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, Det gælder fx idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler.

Den relevante minister vil desuden tage initiativ til eventuelle yderligere tiltag.

I kommuner kan selektiv genåbning også ske efter samme procedure som for sogne, hvis der er tale om skoler og institutioner eller konkrete lokaler og lokaliteter, der ikke vurderes direkte risiko for påvirkning af smitte.

Når kommunen i syv dage i træk er under niveau på et af de to parametre (500-20), ophæves nedlukningen.

Udeundervisning på lukkede skoler

Elever i grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser, der er nedlukkede, herunder efter påbud fra STPS, kan modtage elever til udendørs fysisk tilstedeværelse til undervisning mv. på skoler og institutioner.

Lange nedlukninger?

Skoler og institutioner mv., herunder klubtilbud, i sogne og kommuner, der har været omfattet af en automatisk lukning i mere end 2 uger over de seneste 4 uger, vil fremover kunne gennemføre undervisning under særlige forholdsregler, herunder:

 • Begrænset fremmøde
 • Daglige test
 • Afstandsanbefalinger

Anbefaling om undervisning i mindre faste grupper.

Sådan: Tiltag mod lokale udbrud

Automatisk nedlukning

Der skabes et effektivt sikkerhedsnet for automatisk nedlukning baseret på forudsigelige og faste grænser for smitten. Der er etableret hjemmel til at pålægge kommunerne at lukke ned for aktivitet ved en bestemt testjusteret incidensgrænse for hhv. sogne og kommuner.

Bedre lokale handlemuligheder

Kommunerne får mulighed for, at der lokalt kan handles endnu hurtigere på lokale smitteudbrud. Kommunalbestyrelsen får således beføjelser til nedlukning af dagtilbud, grundskoler, SFO og klubtilbud, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner samt lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. Dette omfatter både statslige, kommunale, private og selvejende tilbud. 

Transparens og forudsigelighed

Data for kommuner og sogne foreligger på hverdage omkring kl. 14. Kommuner kan således følge med i det testjusterede incidensniveau. Herefter får berørte kommuner besked om evt. lokale nedlukninger, hvorefter kommunalbestyrelsen vil iværksætte nedlukningen. Borgere vil som udgangspunkt skulle informeres inden udgangen af samme dag med henblik på nedlukning følgende dag.

Hvad betyder et testjusteret incidensniveau?

Det gælder generelt, at hvis der testes mere (foretages flere test) i en kommune end i en anden kommune, vil der sandsynligvis blive fundet flere smittede i den kommune, hvor der er flest indbyggere, der bliver testet, også selvom det faktiske smittetryk er ensartet i de to kommuner.

Dette medfører at incidensen bliver højere i den kommune, hvor flest lader sig teste, hvis man sammenlignede to kommuner, hvor smitteforekomsten var ens. For at sikre et ensartet sammenligningsgrundlag mellem incidensen på tværs af kommunerne beregner ekspertgruppen for matematisk modellering af COVID-19 under Statens Serum Institut derfor den såkaldte testjusterede incidens for hver kommune, hvori der er taget højde for forskelle i niveauet af testning i kommunerne.

Den testjusterede incidens er baseret på trunkerede data, hvilket betyder at incidenstallet for en given dag er beregnet på baggrund af de tests, der blev gennemført fra og med to dage tidligere og syv dage forud for den dag (i alt 9 dage). Dette er gjort, fordi datagrundlaget for tests, der er foretaget indenfor de seneste to dage, generelt er ufuldkomment. Der indgår alene PCR-test i grundlaget for den testjusterede incidens.

Spørgsmål og svar

Danmark er genåbnet, og for at vi kan fastholde et åbent samfund og undgå, at smitten ikke spreder sig nationalt, er det vigtigt, at der er mulighed for hurtigt og effektivt, at kunne inddæmme smitten ved lokale nedlukninger.

På den baggrund er der fastlagt en model for lokal smittehåndtering, der sikrer gennemsigtighed om data, forudsigelighed om tiltag og automatiserede indsatser ved lokalt højt smitteniveau. Kriterierne for nedlukning er vurderet ud fra den aktuelle smittesituation og bliver løbende vurderet og justeret efter behov. Der kan både lukkes aktiviteter på sogneniveau og på kommuneniveau.

Et sogn lukkes, hvis disse tre parametre er opfyldt:

 • Mindst 1.000 smittede pr. 100.000 indbyggere
 • Der er registreret mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage
 • Positivprocenten er mindst 3 pct.

Hvis disse tre ting er opfyldt, er den lokale kommunalbestyrelse forpligtet til at påbyde nedlukning af store dele af samfundsaktiviteten i sognet, fx skoler, kultur- og idrætsaktiviteter.

Et sogn er nedlukket indtil sognet i syv dage i træk er under niveau på et af de tre parametre (læs mere under spørgsmålet ”Hvornår nedlukkes et sogn?”).

I løbet af denne syv-dages periode kan din kommune anmode Styrelsen for Patientsikkerhed om at åbne dele af sognet op, såfremt dette vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hvis incidensen i en kommune overstiger 500 smittede pr. 100.000 indbyggere, og der er registreret mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage, er den lokale kommunalbestyrelse forpligtet til at påbyde nedlukning af store dele af samfundsaktiviteten i sognet, fx skoler, kultur- og idrætsaktiviteter.

Påbud om nedlukning i én kommune fastholdes indtil den i syv dage i træk er under niveau på et af de 2 parametre for nedlukning (Læs mere under spørgsmålet ”Hvornår lukkes en kommune”).

Ja. Din kommunen kan vælge af lukke dele af kommunen ned før kriterierne for automatisk nedlukninger er fuldt opfyldt med henblik på at undgå en større nedlukning.

Nej, som udgangspunkt lukkes der for indendørs fysisk fremmøde på skoler og uddannelsesinstitutioner, hvis et sogn eller kommune er nedlukket.

Der er dog mulighed for udeundervisning på skole og uddannelsesinstitutioner i nedlukkede sogne og kommuner.

Ved lange nedlukninger kan der gennemføres undervisning med indendørs fysisk fremmøde. Der vil gælde særlige forholdsregler, herunder krav om begrænset fremmøde, daglige test, afstand og opdeling i mindre grupper.

Ja, du kan godt aflevere dit barn i børnehave eller vuggestue, hvis dit sogn eller kommune er nedlukket.

Sundhedsmyndighederne opfordrer dog til, at du så vidt muligt passer dine små børn hjemme, hvis du er bosat i et nedlukket sogn eller kommune.

Nej, fritids-, idræts- og foreningsaktiviteterne placeret i et nedlukket sogn eller kommune er som udgangspunkt forpligtet til at holde lukket.

Ja, du kan som udgangspunkt godt gå fysisk på arbejde, når et sogn eller kommune er nedlukket.

Sundhedsmyndighederne opfordrer dog til, at offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra, hvis de er bosat i et nedlukket sogn eller kommune. Endvidere opfordrer sundhedsmyndighederne til, at private arbejdsgivere lader medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.

Du kan godt købe dagligvarer i dit sogn eller kommune, da dagligvarebutikker ikke er omfattet af den automatiske lokale model for nedlukning af sogne og kommuner.

Du kan se på coronasmitte.dk, om der er lokal nedlukning, der hvor du bor. 

Se mere under Råd og regler.

Data til grund for nedlukning af sogne og kommuner offentliggøres hver dag på Statens Serum Instituts hjemmeside omkring kl 14.

Smittetal for kommuner og sogne (ssi.dk)

Du kan finde dit sogn her:

www.sogn.dk

Indhold på siden: