Håndtering af lokale smitteudbrud med COVID-19

En gradvis og fleksibel genåbning af Danmark er i gang. En succesfuld genåbning på landsplan kræver samtidig kontrol med lokale smitteudbrud. Hurtige og automatiske lokale nedlukninger er et afgørende redskab. Ved lokale udbrud vil der blive iværksat tiltag og restriktioner rettet mod de konkrete udbrud, så smitten bringes under kontrol.

Såfremt smittetallene stiger i lokale dele af Danmark er der behov for lokale tiltag. Derfor er der fastlagt en model for lokal smitte- og udbrudshåndtering, der som en central del af epidemikontrollen sikrer transparens om data, forudsigelighed om tiltag og automatiserede indsatser lokalt ved høj incidens af smitte med COVID-19.

Tiltag og restriktioner ved nedlukninger

Hvis incidensen i et sogn i de seneste syv dage er mindst 600 smittede pr. 100.000 indbyggere, der er registreret mindst 20 smittetilfælde med COVID-19, og positivprocenten er mindst 3 pct., er den lokale kommunalbestyrelse forpligtet til at påbyde lukning i sognet af følgende:

  • Grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelser.
  • Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter lukkes. Det gælder fx zoologiske anlæg, akvarier, museer, kunsthaller.
  • Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, Det gælder fx idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler.

Umiddelbart efter nedlukning af et sogn vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med kommunalbestyrelsen, om påbuddet skal ophæves for konkrete skoler og institutioner eller konkrete lokaler og lokaliteter, der ikke vurderes at være i direkte risiko for påvirkning af smitte.

Når sognet i syv dage i træk er under niveau på et af de tre parametre (600-20-3), ophæves nedlukningen.

Hvis incidensen i en kommune overstiger 300 (testkorrigeret) pr.100.000 indbyggere, og der er registreret mindst 20 smittetilfælde med COVID-19, er den lokale kommunalbestyrelse forpligtet til at påbyde lukning i kommunen af følgende:

  • Grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelser
  • Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter lukkes. Det gælder fx zoologiske anlæg, akvarier, museer, kunsthaller.
  • Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, Det gælder fx idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler.

Den relevante minister vil desuden tage initiativ til eventuelle yderligere tiltag.

I kommuner kan selektiv genåbning også ske efter samme procedure som for sogne, hvis der er tale om skoler og institutioner eller konkrete lokaler og lokaliteter, der ikke vurderes direkte risiko for påvirkning af smitte.

Når kommunen i syv dage i træk er under niveau på et af de to parametre (300-20), ophæves nedlukningen.

Udeundervisning på lukkede skoler

Elever i grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser, der er nedlukkede, herunder efter påbud fra STPS, kan modtage elever til udendørs fysisk tilstedeværelse til undervisning mv. på skoler og institutioner.

Lange nedlukninger?

Skoler og institutioner mv., herunder klubtilbud, i sogne og kommuner, der har været omfattet af en automatisk lukning i mere end 2 uger over de seneste 4 uger, vil fremover kunne gennemføre undervisning under særlige forholdsregler, herunder:

  • Begrænset fremmøde
  • Daglige test
  • Afstandsanbefalinger

Anbefaling om undervisning i mindre faste grupper.

Sådan: Tiltag mod lokale udbrud

Automatisk nedlukning

Der skabes et effektivt sikkerhedsnet for automatisk nedlukning baseret på forudsigelige og faste grænser for smitten. Der er etableret hjemmel til at pålægge kommunerne at lukke ned for aktivitet ved en bestemt testjusteret incidensgrænse for hhv. sogne og kommuner.

Bedre lokale handlemuligheder

Kommunerne får mulighed for, at der lokalt kan handles endnu hurtigere på lokale smitteudbrud. Kommunalbestyrelsen får således beføjelser til nedlukning af dagtilbud, grundskoler, SFO og klubtilbud, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner samt lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. Dette omfatter både statslige, kommunale, private og selvejende tilbud. 

Transparens og forudsigelighed

Data for kommuner og sogne foreligger på hverdage omkring kl. 14. Kommuner kan således følge med i det testjusterede incidensniveau. Herefter får berørte kommuner besked om evt. lokale nedlukninger, hvorefter kommunalbestyrelsen vil iværksætte nedlukningen. Borgere vil som udgangspunkt skulle informeres inden udgangen af samme dag med henblik på nedlukning følgende dag.

Hvad betyder et testjusteret incidensniveau?

Det gælder generelt, at hvis der testes mere (foretages flere test) i en kommune end i en anden kommune, vil der sandsynligvis blive fundet flere smittede i den kommune, hvor der er flest indbyggere, der bliver testet, også selvom det faktiske smittetryk er ensartet i de to kommuner.

Dette medfører at incidensen bliver højere i den kommune, hvor flest lader sig teste, hvis man sammenlignede to kommuner, hvor smitteforekomsten var ens. For at sikre et ensartet sammenligningsgrundlag mellem incidensen på tværs af kommunerne beregner ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19 under Statens Serum Institut derfor den såkaldte testjusterede incidens for hver kommune, hvori der er taget højde for forskelle i niveauet af testning i kommunerne.

Den testjusterede incidens er baseret på trunkerede data, hvilket betyder at incidenstallet for en given dag er beregnet på baggrund af de tests, der blev gennemført fra og med to dage tidligere og syv dage forud for den dag (i alt 9 dage). Dette er gjort, fordi datagrundlaget for tests, der er foretaget indenfor de seneste to dage, generelt er ufuldkomment. Der indgår alene PCR-test i grundlaget for den testjusterede incidens.

Indhold på siden: