Proces for nye tiltag

Få indblik i hvordan processen er, når nye tiltag og restriktioner indføres og udfases i Danmark og læs om de forskellige aktører.

Så længe COVID-19 udgør en væsentlig folkesundhedsmæssig risiko, vil der være behov for at opretholde en række tiltag og restriktioner, som begrænser smitteudviklingen.

I det såkaldte nationale varslingssystem kan man se, hvilke værktøjer myndighederne typisk anvender til at håndtere epidemien.

Tiltag og restriktioner er i høj grad afhængige af den aktuelle risikovurdering og det aktuelle risikoniveau, som hver uge lægges fast.

De tiltag og restriktioner, der er gældende i Danmark, bygger i hovedreglen på faglige vurderinger og anbefalinger fra myndighederne. Beslutningerne om hvilke tiltag og restriktioner der skal iværksættes, og hvilke der skal udfases, på baggrund af myndighedernes anbefalinger, træffes af regeringen.

Håndtering af lokale smitteudbrud med COVID-19

Ved lokale udbrud vil der blive iværksat tiltag og restriktioner rettet mod de konkrete udbrud, så smitten bringes under kontrol.

Læs mere:

Håndtering af lokale smitteudbrud med COVID-19

Aktører

Epidemikommissionen er nedsat af sundhedsministeren efter reglerne i Epidemiloven. Kommissionens opgaver er fastsat i epidemiloven. 

Epidemikommissionen rådgiver af egen drift eller efter anmodning regeringen om håndteringen af alment farlige og samfundskritiske sygdomme herunder COVID-19. Kommissionen kan i den forbindelse indstille, at vedkommende minister fastsætter regler i medfør af epidemiloven, eller at allerede fastsatte regler ændres eller ophæves. 

Epidemikommissionen består af repræsentanter fra Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Rigspolitiet, Kommunernes Landsforening, Danske regioner. Medlemmerne repræsenterer den pågældende minister eller myndighed i kommissionen og vil løbende kunne udskiftes.

Læs mere om Epidemikommissionen på Sundhedsministeriets hjemmeside:

Epidemikommissionen (sum.dk)

Læs epidemiloven:

Epidemiloven (www.retsinformation.dk)

Epidemiudvalgets sagsområde vedrører alle emner og fagområder under epidemiloven.

Epidemiudvalget skal udføre den parlamentariske kontrol med ministrenes anvendelse af visse bemyndigelsesbestemmelser i epidemiloven. Epidemiudvalget skiller sig ud fra andre stående udvalg i Folketinget på dette punkt. Vedkommende minister kan således alene fastsætte regler i medfør af en række af lovens bemyndigelsesbestemmelser, hvis indholdet af reglerne sammen med en indstilling fra Epidemikommissionen forinden er forelagt Epidemiudvalget, og et flertal i udvalget ikke har udtalt sig imod reglernes udstedelse.

Læs mere om Epidemiudvalget på Folketingets hjemmeside:

Epidemiudvalget (ft.dk)

Ekspertgruppen har til formål at udvikle matematiske modeller til at belyse udviklingen af smittespredning i Danmark. Ekspertgruppen ledes af Statens Serum Institut og består derudover af eksperter fra universiteter og andre institutioner.

Læs mere om Ekspertgruppen på Statens Serum Instituts hjemmeside her:

Ekspertgruppe til udvikling af matematiske modeller ifm. covid-19 (ssi.dk)

Signalgruppen medvirker til at skabe overblik over konkrete smitteudbrud og sikre tæt kobling fra detektion af signaler på smitte til implementering af forebyggende tiltag på lokalt niveau. 

Signalgruppens observationer kan danne grundlag for fastlæggelsen af risikoniveauet, som sker i COVID-19-gruppen for Risikovurderinger. Signalgruppen består bl.a. af repræsentanter fra de sundhedsfaglige myndigheder og infektionshygiejniske enheder i regionerne.

På baggrund af den aktuelle risikovurdering fastsætter COVID-19-risikogruppen det nationale og regionale risikoniveau på en skala fra 1-5. I COVID-19-risikogruppen sidder repræsentanter fra Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed, Rigspolitiet og Justitsministeriet. Erhvervsministeriet, Finansministeriet og Nationalt Kommunikationscenter – COVID-19 deltager som observatører.

Til løbende at vurdere og kvalificere varslingssystemet er der desuden nedsat en faglig referencegruppe. Den Faglige Referencegruppe består af eksperter inden for medicin, epidemiologi, økonomi og samfundsforhold. Den Faglige Referencegruppe sekretariatsbetjenes af Sundhedsministeriet, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Finansministeriet og Erhvervsministeriet. 

Referencegruppen er fx kommet med anbefalinger til i hvilken rækkefølge, det er mest hensigtsmæssigt at udfase gældende tiltag og restriktioner, når smittesituationen muliggør dette.

Læs mere om Referencegruppens anbefalinger til rækkefølgen i genåbningen (pdf) 

Epidemien er under kontrol i Danmark, og der kan derfor forberedes en håndtering også på lang sigt. En ekspertgruppe er nedsat for at se på en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark og medvirke til at sikre den bedste mulige viden om udviklingen og bekæmpelsen af sygdommen. COVID-19 er en historisk udfordring – økonomisk og sundhedsmæssig. Der er fortsat usikkerhed om sygdommens udvikling i de kommende år, som understreger behovet for, at Danmark er godt forberedt til at håndtere udfordringerne fra den igangværende og evt. fremtidige epidemier. Ekspertgruppen skal bl.a. se på, hvordan Danmark håndterer smittebølger på en holdbar og effektiv måde, så nationale nedlukninger undgås.

Ekspertgruppens arbejde tager udgangspunkt i både sundhedsfaglige, samfunds- og erhvervsøkonomiske samt trivselsmæssige perspektiver. Arbejdet løber i udgangspunktet frem til og med august 2021.

Læs kommissorium for ekspertgruppen om en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark:

Kommissorium for ekspertgruppe om en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark (fm.dk)

Indhold på siden: