Spring til hovedindhold

Forslag

Politiske aftaler og initiativer

Væsentligste politiske aftaler og beslutninger vedrørende COVID-19.

Nye nationale tiltag mod COVID-19 18. september 2020

Faktaark vedr. test

Faktaark vedr. grænser

 

Du finder indholdet af de aftalte faser og yderligere planer for en kontrolleret genåbning af det danske samfund her:

Faser i den kontrollerede genåbning af det danske samfund

Nyhed fra Sundheds- og Ældreministeriet

 

I 94 af landets 98 kommuner ser man smitte. 64 kommuner har haft over 20 smittede per 100.000 indbyggere de seneste 7 dage.

Der sker fortsat smittespredning i alle aldersgrupper, men særligt blandt 20-29 årige.

Derfor har myndighederne for det første besluttet at indskrænke mulighederne for at være flere end 50 personer til stede samtidig, og for det andet er det besluttet at forlænge de tiltag til håndtering af smittespredning af COVID-19 i Danmark, som blev meldt ud den 18. september til og med den 18. oktober. 

Reglerne ændres, så der ikke længere gælder en generel undtagelse fra forsamlingsforbuddet på 50 personer for arrangementer, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. 

Der bliver dog mulighed for at afholde arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende for op til 500 deltagere, hvis de i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. 

Ændringen betyder i praksis, at det ikke længere vil være lovligt at afholde bryllupper, konfirmationer, fødselsdage mv. med flere end 50 deltagere, som vi kender det i dag, dvs. med stående velkomst, middag om rundborde mv. og dans. Dette skyldes, at sådanne arrangementer ikke vil leve op til de nye krav til arrangementer med mere end 50 deltagere. 

Hurtigt overblik over tiltag

For yderligere information:

Kontakt Sundheds- og Ældreministeriets pressetelefon på 21 32 47 27 

 

 

Nyhed fra Sundheds- og Ældreministeriet

Der ses en alvorlig stigning i antallet af dagligt nye bekræftede COVID-19-smittede i Danmark.

Stigningen kan ses på flere områder, bl.a. en stigning i antal smittede inden for alle aldersgrupper og en begyndende smittespredning på plejehjem og sygehuse. Smitteudviklingen i hele landet er nu så alvorlig, at det er sundhedsmyndighedernes klare anbefaling, at det er nødvendigt at lægge et nyt lag oven på vores nationale indsats mod COVID-19 med en række midlertidige tiltag.

Tiltagene målrettes bl.a. de udfordringer, der er med smitte blandt unge og ved større forsamlinger. Tiltagene vil foreløbigt gælde til og med den 4. oktober 2020.

Der er tale om 23 konkrete tiltag, der vedrører:

 • Forsamlinger
 • Restaurationer og natteliv
 • Detailhandlen
 • Sociale aktiviteter og private sammenkomster
 • Arbejdspladser og transport
 • Sundhedssektor, ældrepleje, botilbud mv.

Læs mere:

Tiltag til håndtering af smittespredning COVID-19 (pdf)

Grafik:

Geografisk spredning af COVID-19 i Danmark, Antal indlagte med COVID-19, Stigende smittetal i Europa, Antal nye bekræftede tilfælde med COVID-19 (pdf)

For yderligere information:

Kontakt Sundheds- og Ældreministeriets pressetelefon på 21 32 47 27

 

Nyhed fra Sundheds- og Ældreministeriet

Sundhedsmyndighederne har foretaget en samlet vurdering af smittesituationen i Danmark med fokus på lokale udbrud, og herunder særligt kommuner i hovedstadsområdet, hvor der ses en fortsat, og i flere kommuner stigende, smittespredning med hovedsageligt spredte smittekilder.

På baggrund af den bekymrende situation i hovedstadsområdet, og på daværende tidspunkt i Odense Kommune, iværksatte sundhedsmyndighederne d. 7. september 2020 en række særlige tiltag målrettet Odense Kommune og 17 kommuner i hovedstadsområdet, der løber frem til d. 22. september 2020. Læs "Information om udbrudshåndtering i Københavnsområdet og Odense Kommune" (pdf).

Som følge af den fortsat høje, og i nogle kommuner stadigt stigende, smittespredning, de fortsatte udfordringer i nattelivet samt en stigning i antal indlagte har sundhedsmyndighederne vurderet behov for iværksættelse af følgende midlertidige tiltag i de 17 kommuner i hovedstadsområdet: 

 

 • Den tilladte åbningstid for restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder med bevilling hertil begrænses til kl. 22.00 med virkning fra den 17. september 2020. Dette suppleres af skærpet opsyn fra politiet med områder med risiko for større forsamlinger (hotspots) med henblik på udstedelse af egentlige opholdsforbud, f.eks. ved sammenstimling, når serveringssteder lukker. Muligheden, for at serveringssteder kan holde åbent mellem kl. 22.00 - 05.00 med henblik på at sælge take-away og for private fester, hvor deltagerne i det væsentlige kender hinanden i forvejen, gælder ikke i de pågældende kommuner. 
 • Der indføres krav om brug af mundbind eller visir på restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder - dog ikke, når man sidder ned. Kravet gælder både gæster og ansatte, der har kontakt med gæster. Der vil gælde samme undtagelser for brug af mundbind som i kollektiv transport (børn mfl.).
 • Der indføres krav til skiltning, der angiver, hvor mange personer der maksimalt kan være i en restaurant, bar, café og lignende serveringssted for at opfylde kvadratmeterkravet i bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19. Dette skal blandt andet styrke politiets muligheder for at håndhæve overholdelsen heraf.
 • Skærpet fokus på overholdelse af kravet om 1 meters afstand (næse-til-næse) for gæster i restauranter, på barer, caféer og lignende serveringssteder til videre udmøntning i sektorpartnerskabsretningslinjerne. Ejere af serveringssteder bør i relevant omfang medvirke til at sikre, at gæster, der opholder sig uden for serveringsstedet, kan overholde anbefalingen om afstand på 1 meter.
 • Bryllupper, konfirmationer og lignende helt særlige mærkedage, som allerede er planlagt, kan afholdes, hvis det er muligt at overholde Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’, men bør under alle omstændigheder slutte senest kl. 22.
 • Der opfordres til, at andre arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds.
 • Ordningen for afvikling af superligakampe med flere end 500 personer til stede finder ikke anvendelse.

De nye tiltag målrettes hovedstadsområdet og gælder for følgende kommuner:

 • Albertslund Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Brøndby Kommune
 • Dragør Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Gentofte Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Glostrup Kommune
 • Herlev Kommune
 • Hvidovre Kommune
 • Høje-Taastrup Kommune
 • Ishøj Kommune
 • Københavns Kommune
 • Lyngby-Tårbæk Kommune
 • Rødovre Kommune
 • Tårnby Kommune
 • Vallensbæk Kommune 

Tiltagene gælder fra den 17. september og foreløbigt frem til den 1. oktober. De iværksatte tiltag fra den 7. september, som skulle være udløbet den 22. september, forlænges desuden for hovedstadsområdet (ovenstående kommuner) til den 1. oktober. Tiltagene af den 17. september gælder ikke for Odense Kommune.

Det bemærkes, at det, afhængig af den forsatte smitteudvikling, kan blive nødvendigt at iværksætte yderligere tiltag med henblik på at inddæmme smitten.

Nyhed fra Sundheds- og Ældreministeriet

Der ses i dag smitte i 82 ud af 98 kommuner. Derfor har sundhedsmyndighederne besluttet, på baggrund af en ny samlet vurdering af smittesituationen, at indføre en række tiltag i hele landet, der skal forebygge en øget smittespredning.
I Københavnsområdet og Odense Kommune kan der konstateres en særlig bekymrende udvikling med en række forskellige smitteudbrud og et stigende antal smittede. Derfor indføres særlige tiltag målrettet disse kommuner. Tiltagene her vil gælde foreløbigt til 22. september 2020 for at sikre en effektiv smitteinddæmning.

Læs mere:

Øget opmærksomhed i samfundet på retningslinjer for COVID-19 (pdf)
Information om udbrudshåndtering i Københavnsområdet og Odense Kommune (pdf)

Nyhed fra Transport- og Boligministeriet

 

På baggrund af Sundhedsstyrelses anbefalinger indfører regeringen nu krav om mundbind eller visir i al offentligt og privat kollektiv transport, taxi og færger.

 

Fremover skal alle rejsende over 12 år i den kollektive trafik, færger og taxi bære mundbind eller visir. Kravet gælder også de ansatte, der har passagerkontakt.

Det har regeringen besluttet på baggrund af, at Sundhedsstyrelsen nu anbefaler krav om mundbind i den kollektive transport i hele landet og på alle tider af døgnet.

Det landsdækkende krav svarer i store stræk til den ordning der for tiden gælder i kollektiv trafik i Aarhus og de omkringliggende kommuner.

- Jeg er meget tilfreds med Sundhedsstyrelsens nye anbefaling, for den vil gøre livet lettere og mere trygt for passagerne i den kollektive trafik. Det er ikke længere op til den enkelte at vurdere, om der er så meget trængsel, at man bør tage mundbind på. Det er bare sådan det er. Vi ved fra mange af vore nabolande, at selvom det kan føles lidt særpræget de første par minutter, så vænner man sig i reglen hurtigt til det, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Reglerne træder i kraft lørdag den 22. august, og der vil blive udarbejdet en detaljeret bekendtgørelse inden da. Det er dog opfodringen, at man allerede nu bruger mundbind eller visir på sin rejse.

Når kravet træder i kraft bliver det op til trafikselskaberne at håndhæve reglerne på samme måde, som de fører billetkontrol. Hvis ikke passagererne bærer mundbind eller visir, vil man ikke kunne komme med, eller man vil blive bortvist fra transportmidlet.

- Vi har gennem de seneste måneder set, at danskerne har lyttet til myndighederne, og det er jeg helt sikker på, at man også vil nu. Vi har også en god dialog med transportselskaberne og de faglige organisationer, og jeg forventer, at alle gør deres yderste, så omstillingen til den nye hverdag bliver så enkel som mulig. Der vil være mange spørgsmål, og det vil vi afklare løbende. For langt de fleste er det dog meget enkelt at bruge et mundbind eller visir, og dermed være med til at skabe en tryg afvikling af trafikken, siger Benny Engelbrecht.

- Vi oplever, at øget aktivitet og øget trængsel har medført et større smittetryk i flere byer. Selv om smitten er centreret i visse kommuner, kan vi også se, at antallet af kommuner, der har smitten, er steget de seneste uger. Derfor opgraderer vi med et krav om mundbind i den kollektive trafik. Værktøjerne er forskellige, afhængigt af udbruddets karakter. Vi er sammen med myndighederne klar med, hvad der skal til, for at stoppe smittekæderne. Ikke mindst for at skåne de særligt sårbare danskere, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb som følge af covid-19, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Fakta:

Kravet om mundbind eller visir gælder alle passagerer over 12 år. Nogle voksne vil af helbredsmæssige årsager kunne være undtaget fra kravet om mundbind eller visir. Kravet omfatter passagerer i busser, tog, metro, letbaner, samt flextrafik, flextur og på bus- og togstationer, metrostationer og ved letbanestoppesteder samt letbane stationer. Kravet omfatter også passagerer i den private kollektive trafik, herunder fjernbusser, færger og privat taxikørsel.

Kravet om enten mundbind eller visir gælder også for medarbejderne herunder buschauffører og billetkontrollører, når de er i kontakt med rejsende/kunder.

Befinder medarbejderne sig i et aflukke, hvor passagerne/kunderne ikke har adgang, fx i førerrummet på et tog, er der ikke krav om at bære værnemidler.

Transportvirksomhederne vil indføre rejseregler om, at rejsende skal bære mundbind eller visir i transportmidler og på stationer mv., og vil afvise passagerer der ikke lever op til kravet. Såfremt en passager skulle nægte at forlade transportmidlet, vil det blive håndteret af politiet.

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er enige om nedenstående principper og initiativer.

 

COVID-19-smitten skal holdes på et lavt niveau, ikke mindst sårbare grupper i samfundet skal beskyttes bedst muligt, og vi skal som land arbejde os ud af de økonomiske vanskeligheder, som sundhedskrisen har skabt, så vi igen oplever økonomisk vækst og dermed skabelsen af nye arbejdspladser.

 

Partierne er enige om at fastholde fokus på generel forebyggelse for at nedbringe risiko for smitte (afstand, håndhygiejne, rengøring mv.), og at centrale elementer i den overordnede strategi er test, smitteopsporing og isolation, og at opstået smitte skal slås ned lokalt, før den breder sig. Målet er at undgå nye nationale nedlukninger med store samfundsøkonomiske og menneskelige konsekvenser.

 

På baggrund af rådgivning fra sundhedsmyndighederne er aftaleparterne enige om at forlænge dele af genåbningens fase 4, jf. Aftale om plan for genåbning af Danmark, til og med den 31. oktober 2020.

Aftaleparterne noterer sig i den forbindelse følgende:

 

 • Uddannelsesinstitutioner og indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv., der indgår i fase 4, jf. Aftale om plan for genåbning af Danmark, er allerede genåbnet.
 • Statens Serum Institut (SSI) har bl.a. vurderet, at vi i Danmark er på en stigende epidemikurve med lokalt stigende samfundssmitte.
 • Statens Serum Institut (SSI) har den 6. august 2020 udarbejdet en kvalitativ risikovurdering af diskoteker, spillesteder og natteliv samt større forsamlinger.
 • Der arbejdes løbende på at optimere indsatsen og sikre tilstrækkelig kapacitet i forhold til test, smitteopsporing og isolation. I den forbindelse vil regeringen etablere yderligere en laboratoriefacilitet i Vestdanmark i regi af Testcenter Danmark med henblik på at reducere transport- og svartider for test. En klar målsætning er, at 80 pct. skal have adgang til COVID-19-test inden for 24 timer, og at 80 pct. får svar på test dagen efter, at testen er foretaget.
 • Smittetrykket varierer meget både geografisk og i forhold til forskellige befolkningsgrupper, og det skifter over tid. Myndighederne skal derfor have fokus på hurtigt at sætte målrettet ind over for smittekæder blandt særlige grupper, der på et givent tidspunkt fylder særligt i statistikkerne. Med henblik på at bryde smittekæderne udfører myndighederne målrettet oplysning, forebyggelse og risikobaserede stikprøvekontroller i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af, om sundhedsmyndighedernes opfordringer til selvisolation efterleves. Efterleves selvisolation ikke, kan der tages skridt til at isolere de smittede ved brug af påbud efter den gældende lovgivning.
 • Regeringen forventer, at brugen af mundbind i det danske samfund udbredes og gøres mere ensartet, og regeringen vil løbende have fokus på, at krav om mundbind kan udgøre en økonomisk udfordring for visse grupper.
 • Med henblik på at sikre, at smitteudbrud slås ned lokalt, vil der blive iværksat de nødvendige lokale tiltag, herunder i form af brug af mundbind, hjemmearbejde, nedlukning af samfundsaktiviteter og lignende. Et kriterium blandt flere for iværksættelsen af lokale tiltag er incidens over 20 pr. 100.000 inden for de sidste 7 dage. Lokale forhold skal i den forbindelse tages i betragtning.

 

Aftaleparterne er herefter enige om følgende:

 • Steder, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende (dvs. steder med få siddepladser, dansegulv osv.), skal holde lukket til og med den 31. oktober 2020. Hvis steder, der har været drevet som natklub mv., inden for de regler, der gælder på det pågældende område, kan ændre deres indretning og aktiviteter i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for restauranter, barer og lignende, kan de åbne på samme vilkår som disse.
 • Den tilladte åbningstid for restauranter, barer, caféer og lign. med bevilling hertil udvides til kl. 02.00, forudsat at man ikke lukker nye gæster ind efter kl. 23.00.
 • Forsamlingsforbuddet på 100 personer forlænges til og med den 31. oktober 2020, men aftaleparterne vil ved udgangen af september 2020 vurdere, om der er grundlag for at lempe forbuddet tidligere.
 • Forsamlingsforbuddet på 500 personer forlænges til og med den 31. oktober 2020.
 • Udendørs begravelser og bisættelser omfattes af et forsamlingsforbud på 200 personer.
 • Der er fastsat en række generelle krav med henblik på at mindske risikoen for smittespredning, herunder forsamlingsforbud og krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Disse krav skal som udgangspunkt fastholdes. Herudover er lokaler, der anvendes som spillesteder med stående publikum, på nuværende tidspunkt lukket. Der er allerede åbnet for flere end 500 personer til stede ved superligafodbold. Erhvervsministeren og kulturministeren vil under inddragelse af de relevante sektorpartnerskaber og aftalepartierne se på, om der sundhedsmæssigt forsvarligt kan ske yderligere genåbning af spillesteder, professionel idræt og breddeidræt, kulturarrangementer, herunder teaterforestillinger, koncerter, biografforestillinger, tv-produktioner mv., konference- og messecentre og lignende.
 • Sektorpartnerskaberne opfordres til at gennemgå de fastsatte retningslinjer og tilpasse dem efter behov.

Ovenstående vil medføre, at dele af erhvervs-, kultur- og idrætslivet får bedre muligheder for at vende tilbage til en mere normal hverdag. Omvendt medfører de fortsatte lukninger og forsamlingsforbud mv., at andre dele af erhverv-, kultur- og idrætslivet bliver ekstraordinært hårdt ramt.

 

I lyset heraf er aftaleparterne enige om at indlede forhandlinger, hvor det er aftaleparternes politiske ambition at forbedre støtte til særligt hårdt ramte virksomheder mv., herunder underleverandører, bl.a. ved relevante forlængelser. Det vil vedrøre virksomheder, der er begrænset af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 

 • Forbud mod at holde åbent
 • Forsamlingsforbud (på 500 personer)
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning

 

Aftaleparterne er enige om, at så længe erhvervs-, kultur- og idrætsliv oplever disse restriktioner fra myndighederne som følge af COVID-19, vil der være behov for kompensation til de berørte virksomheder.

 

Der tages forbehold for, at ordningerne kan statsstøttegodkendes. Den konkrete udmøntning forhandles i Erhvervsministeriet med inddragelse af Kulturministeriet.

Partierne noterer sig, at regeringen vil se på mulighederne for at regionalisere rejsevejledningerne, og at regeringen vil ophæve kravet til udenlandske turister om 6 overnatninger i Danmark. Regeringen vil som følge heraf sikre, at COVID-19-indsatsen på grænsen løbende tilpasses, bl.a. af hensyn til trafikken fra grænselandet.

Regeringen og partierne vil fremover mødes regelmæssigt efter behov, herunder i tilfælde af en markant ændring af smitteudbredelsen i det danske samfund.

Opdatering fra Justitsministeriet 8. juni 2020:

 

Aftale om forsamlingsforbuddet


Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er enige om nedenstående initiativer.

 

Danmark skal så skånsomt som muligt igennem corona-krisen. Nedlukningen af Danmark og danskenes adfærd gav os kontrol med COVID19-smitten. Målet med genåbningen af Danmark er gradvist at genetablere aktiviteten, uden at sundhedsvæsenets kapacitet sættes under pres.

 

I aftalen om anden fase af genåbningen har partierne aftalt en drøftelse om udfasningen af de midlertidige hjælpepakker i takt med den kontrollerede genåbning af økonomien. Regeringen vil på baggrund af et oplæg fra en ekspertgruppe invitere til drøftelser herom.

 

Partierne er enige om, at der i vurderingen af, hvilke yderligere åbninger der skal foretages som en del af fase 3, skal tages hensyn til den samfundsøkonomiske effekt af åbningen, herunder omkostningerne ved hjælpepakkerne.

 

Partierne noterer sig, at der er fremlagt både sundhedsfaglige vurderinger fra ekspertgruppen under Statens Serum Institut (SSI) samt samfundsøkonomiske vurderinger i bred forstand fra den økonomiske ekspertgruppe.

Partierne noterer sig, at genåbningen derudover hviler på fem elementer:

 

 • En offensiv teststrategi med testning både i et sundhedsspor og et samfundsspor, smitteopsporing og isolation af smittede. Der gennemføres repræsentativ testning af befolkningen i faste tidsintervaller og ud fra en klar plan.
 • Brug af værnemidler, bl.a. for at beskytte de sårbare grupper
 • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om fysisk afstand
 • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om god hygiejne
 • Undgå superspredning

 

Med beslutningen om fase 2 af genåbningen forudser SSI’s ekspertgruppes matematiske modeller en stigning i antallet af smittede og indlagte. Forud for iværksættelsen af fase 3 den 8. juni vil SSI’s ekspertgruppe foretage nye modelberegninger på baggrund af de seneste tal. Ligeledes foretages samfundsøkonomiske vurderinger.

 

Såfremt stigningen i smittede og indlagte ud fra en helhedsbetragtning ikke er større end ventet, og SSI’s ekspertgruppes matematiske modeller bekræfter, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at påbegynde fase 3, vil der gennemføres følgende initiativer:

 

 • Forbuddet mod forsamlinger hæves til 30-50. Herunder udmelding om anbefalinger til bryllupsfester, konfirmationsfester mv.
 • Kultur og aktiviteter
  o Fx museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier
  o Udendørs forlystelsesparker
  o Øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg mv.
  o Sommeraktiviteter for børn og unge
 • Offentlig sektor der er særligt udsat for ”sagspukler”
 • Fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter der kræver tilstedeværelse
 • Voksenuddannelse målrettet ledige (fx AMU) og sprogcentre
 • Højskoler mv.
 • Indendørs idræts- og foreningsliv (fx aftenskoler)
  På baggrund af sektorpartnerskab vurderes, hvilke aktiviteter der kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt.
 
Såfremt udviklingen er mere gunstig end ventet, og de matematiske modeller viser plads til en større genåbning i fase 3, vil følgende kunne overvejes:

 

 • Øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser
 • Fuld åbning af DR og TV2
 

Følgende restriktioner vil blive opretholdt indtil fase 4, som starter primo august:

 

 • Alle øvrige uddannelser
 • Diskoteker, spillesteder og natteliv
 • Yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv. (fx fitnesscentre, badelande, legelande, svømmehaller)
 • Forbuddet mod arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende hvor der er flere end 500 personer tilstede, fastholdes til minimum 31. august
 

Der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv. for alle de virksomheder, organisationer mv., der åbner. Rammerne tilrettelægges i sektorpartnerskaberne bl.a. på baggrund af retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Retningslinjerne er dynamiske og tilpasses løbende situationen.

 

Partierne noterer sig, at genåbningen kan forventes at føre til en stigning i smittede og indlæggelser både i fase 2 og kommende faser.

 

Partierne vil have drøftelser inden hver faseovergang. Elementer i planen kan fremskyndes – bl.a. under hensynstagen til de nærmere retningslinjer fra sektorpartnerskaberne. Ligeledes kan udviklingen betyde, at elementer må forskydes både ift. iværksættelse af de enkelte faser og indholdet af de enkelte faser mv.

 

Partierne er enige om, at idet der pt. er store regionale forskelle på udbredelsen af COVID-19-smitte, så er der ved hver faseovergang grundlag for at drøfte, om åbningen kan differentieres mellem landsdelene, bl.a. ift. den offentlige sektor.

 

Forbuddet mod forsamlinger vurderes ved hver faseovergang.

 

Partierne noterer sig, at regeringen i de kommende uger vil udmønte teststrategien, herunder med fokus på effektiv smitteopsporing af nære kontakter og isolation af smittede.

 

Partierne noterer sig, at såfremt epidemien blusser op, kan regeringen fravige den samlede plan, herunder med nødvendige restriktioner mv.

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er enige om nedenstående.

 

Partierne er i forlængelse af Aftale om plan for genåbning af Danmark enige om, at fase 2, jf. Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning, pr. 27 maj 2020 udvides med følgende:

 

 • Kultur og aktiviteter
  Fx museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier – kan åbne straks
  Øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg mv. – kan åbne straks
  Udendørs forlystelsesparker
  Sommeraktiviteter for børn og unge

 • Fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse

 • Voksenuddannelse, herunder målrettet ledige (fx AMU) og sprogcentre

 • Højskoler mv.

 • Fuld åbning af DR og TV2

 • Ungdomsuddannelserne (fx gymnasier, EUD mv.)

 • Videregående uddannelser kan afvikle mundtlige eksamener fysisk samt undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde

 • Foreningsliv – aftenskoler, musik- og kulturskoler (med restriktioner bl.a. ift. korsang mv.), spejdere og lignende

 • Som det fremgår af Aftale om plan for genåbning af Danmark, er partierne enige om, at da der pt. er store regionale forskelle på udbredelsen af COVID-19-smitte, kan den fysiske tilstedeværelse genoptages i den offentlige sektor, bortset fra i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

 • Partierne er enige om, at retningslinjerne for besøgs- og aktivitetsrestriktioner på fx plejehjem, hospice, psykiatri, bosteder, beskyttet beskæftigelse, kriminalforsorgens institutioner mv. afvikles eller tilrettes, i det omfang det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det aftales nærmere i relevante sektorpartnerskaber på baggrund af retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Dette indebærer, at alt, der tidligere har været lukket, kan åbne under sundhedsmæssigt forsvarlige retningslinjer, bortset fra følgende:

 

 • Indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af åbning samt indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv. Partierne er enige om, at disse aktiviteter, gennemgås af sundhedsmyndighederne med henblik på, at partierne forud for og i forbindelse med overgangen til fase 3, aftaler en samlet genåbningsplan for disse aktiviteter.

 • Diskoteker, spillesteder og natteliv (fase 4)

 • Videregående uddannelser, som ikke allerede er åbnet (fase 4)

Der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv. for alle de virksomheder, organisationer mv., der er åbnet, og for de, som nu genåbner. Rammerne tilrettelægges i sektorpartnerskaberne bl.a. på baggrund af retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Retningslinjerne er dynamiske og tilpasses løbende situationen.

 

Partierne noterer sig i den forbindelse, at der er en række særskilte sundhedsfaglige problematikker, der knytter sig til forlystelsesparker. Det betyder, at der inden åbning af forlystelserne, skal ske en sundhedsfaglig vurdering af, under hvilke nærmere vilkår disse kan åbnes sundhedsmæssigt forsvarligt, i lyset af de seneste kvalitative vurderinger fra Statens Serum Instituts (SSI) ekspertgruppe.

 

Partierne er enige om gradvist at lempe forsamlingsforbuddet henover sommeren. Regeringen vil i forbindelse med overgangen til fase 3, hvor det er aftalt, at forsamlingsforbuddet hæves til 30-50, fremlægge en sundhedsmæssigt forsvarlig plan, der indeholder en udmelding om anbefalinger til bryllupsfester, konfirmationsfester mv. Planen vil indeholde en forventet gradvis lempelse af forsamlingsforbuddet – som fx kan være selektiv for visse arrangementer mv. – henholdsvis den 8. juli og den 8. august.

 

Som det fremgår af Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning, har partierne noteret sig, at regeringen aktuelt er i dialog med nabolandene og vil tage stilling til den midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud samt de skærpede rejsevejledninger. Partierne noterer sig i den forbindelse, at regeringen fremlægger en plan for kontrolleret og gradvis genåbning af sommerturismen, der er sundhedsmæssig forsvarlig, og som giver turistbranchen klarhed. Regeringen melder ud herom senest den 29. maj 2020.

 

Partierne noterer sig endvidere, at regeringen har besluttet en udvidelse af listen over anerkendelsesværdige formål for indrejse i Danmark gældende fra mandag d. 25. maj 2020.

 

Udvidelsen vil gælde for personer med fast ophold i de nordiske lande og Tyskland, der kan indrejse for en række formål, herunder sommerhusejere, kærester, forlovede, bedsteforældre mv. Endvidere åbnes for en sundhedsmæssigt forsvarlig genoptagelse af erhvervsrejser til og fra Danmark i henhold til retningslinjerne fra sektorpartnerskabet.

 

Partierne noterer sig, at SSI løbende overvåger udviklingen i epidemien. SSI’s løbende monitorering offentliggøres.

 

Partierne noterer sig, at såfremt epidemien blusser op, kan regeringen fravige den samlede plan, herunder med nødvendige restriktioner m.v.

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er enige om nedenstående initiativer.

 

Genåbningens fase 2

På baggrund af rådgivning fra ekspertgruppen under Statens Serum Institut (SSI) samt den økonomiske ekspertgruppe er partierne enige om genåbningens fase 2. I uge 20 vil ekspertgruppen under SSI foretage opdaterede beregninger. Hvis forudsætningerne for genåbningens anden fase som følge heraf ændres, drøftes det mellem partierne.

 

Danskerne har efterlevet myndighedernes vejledninger om afstand, hygiejne mv. Derfor er der nu mulighed for at fortsætte den gradvise åbning af Danmark.

 

Genåbningen hviler derudover på fem elementer:

 

 • En offensiv teststrategi med testning både i et sundhedsspor og et samfundsspor, smitteopsporing og isolation af smittede. Der gennemføres repræsentativ testning af befolkningen i faste tidsintervaller og ud fra en klar plan.
 • Brug af værnemidler, bl.a. for at beskytte de sårbare grupper
 • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om fysisk afstand
 • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om god hygiejne
 • Undgå superspredning

 

Den enkelte virksomhed, der er omfattet af fase 2, kan vurdere, at det ikke er hensigtsmæssigt at lukke op. I den situation vil en virksomhed, der tidligere har været omfattet af et forbud og derfor har været lukket, kunne vælge fortsat at holde lukket og vil efter den gældende ordning derefter modtage op til 80 pct. i kompensation for de faste udgifter. Partierne er enige om at drøfte en udfasning af de midlertidige hjælpepakker i takt med den kontrollerede genåbning af økonomien. Regeringen vil på baggrund af et oplæg fra en ekspertgruppe invitere til drøftelser herom.

 

Partierne er på den baggrund enige om at igangsætte følgende initiativer i fase 2:

 

Fuld åbning af detailhandel (11. maj)

Detailhandlen – herunder storcentre – kan genåbne under de retningslinjer, som er aftalt i sektorpartnerskabet – ”Retningslinjer om ansvarlig indretning af udvalgsvarebutikker i detailhandlen mv. i lyset af udbruddet af COVID-19”.

Restaurations- og caféliv og lign. påbegyndes (18. maj)

Restauranter, caféer og lign. kan servere under nærmere retningslinjer bl.a. vedrørende åbningstid, fysisk afstand mv.

6.-10. klasser i gang (18. maj)

De større børn kommer i skole igen. Kommuner og skoler får lokal fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering inden for de sundhedsfaglige retningslinjer, som aftales i sektorpartnerskab. Det gælder også klubtilbud.

Undervisning og eksamener med krav om fysisk fremmøde. Desuden åbning af STU, EUD og FGU (18. maj)

 

Hjemmearbejde i private virksomheder

Det er lagt til grund, at væsentligt flere privatansatte møder fysisk ind på arbejde som normalt.

Professionel idræt uden tilskuere

Åbningen omfatter hele den professionelle idræt, der kan åbne straks.

Ind- og udlån på biblioteker (18. maj)

 

Idræts- og foreningsliv - udendørs

Der kan, under de gældende regler, gennemføres sundhedsmæssigt forsvarlige aktiviteter udendørs.

Folkekirken og trossamfund i gang (18. maj)

Kirker og trossamfund aftaler i sektorpartnerskab, hvordan åbningen tilrettelægges sundhedsmæssigt forsvarligt.

Afslutning af forløb på efterskoler (18. maj)

Der udarbejdes i samarbejde mellem efterskolerne og sundhedsmyndighederne nærmere retningslinjer, der skal sikre, at smitterisikoen mindskes mest muligt. Desuden skal der sikres en model for, at selvisolation af COVID-19 positive personer og eventuelt deres familier vil kunne opretholdes.

Zoologiske anlæg, hvor gæsterne transporterer sig i bil, kan være åbne.

De nærmere retningslinjer aftales i sektorpartnerskab.

Øvrige tiltag

Regeringen vil løbende foretage nødvendige tilpasninger i den offentlige sektor fx ift. forsvar, politi, socialområdet, tilsyn, certifikatkurser m.v.

 

I takt med genåbningen er der behov for, at Arbejdstilsynet og andre offentlige tilsyn og kontrolmyndigheder følger med.

 

Partierne noterer sig, at regeringen aktuelt er i dialog med nabolandene og vil tage stilling til den midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud samt de skærpede rejsevejledninger. Regeringen melder ud herom senest den 1. juni 2020.

Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark taget en række generelle tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand.

 

Statsministeren meldte den 30. marts 2020 ud, at regeringen – forudsat at de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd fortsat efterleves, og antallet af indlæggelser mv. fortsat er stabilt – efter påske vil kunne begynde en forsigtig, gradvis og kontrolleret genåbning af vores samfund.

 

Første fase af en gradvis genåbning af det danske samfund forudsætter, at alle fortsat overholder retningslinjerne om social afstand og hygiejneråd, da smittespredningen ellers kan blive så kraftig, at kapaciteten i sundhedsvæsenet vil blive voldsomt udfordret.

 

En effektiv indsats mod spredning af COVID-19 i Danmark kræver således, at den enkelte borger tager ansvar for at nedbringe antallet af sociale kontakter og sikre behørig afstand til sine medborgere. Det gælder også inden for familien og vennekredsen. Og det gælder mindst lige så meget nu, hvor der tages hul på en kontrolleret genåbning af det danske samfund.

 

 

Udvidelse af den første fase af en kontrolleret genåbning

På baggrund af rådgivning fra sundhedsmyndighederne har regeringen fundet det sundhedsmæssigt forsvarligt at udvide den første fase af en
kontrolleret genåbning. 

 

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet er enige om nedenstående initiativer. 

 

Partierne noterer sig samtidig, at myndighederne med Statens Serum Institut som faglig garant fremlægger en samlet teststrategi, der blandt andet skal indeholde test af frontpersonale, pårørende og sårbare grupper. Desuden skal der testes et repræsentativt udsnit af befolkningen, så udviklingen kan følges. Desuden noterer partierne sig, at myndighederne fortsætter arbejdet med at sikre, at der er tilstrækkelige værnemidler.

 

Genåbning af liberale erhverv, hvor der ikke kan undgås kontakt med kunder fra 20. april 2020

 

 • Der er som led i indsatsen mod COVID-19 indført et midlertidigt forbud mod frisører og visse liberale erhverv, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af COVID-19. Der er samtidig indført et midlertidigt forbud mod at foretage praktisk køreundervisning i skolevogne. 

  Forbuddene ophæves med virkning fra mandag den 20. april 2020, så de omfattede erhvervsdrivende igen kan åbne deres lokaler for kunder, ligesom der kan foretages praktisk køreundervisning i skolevogne.

 • Der etableres et sektorpartnerskab, hvor de relevante myndigheder sammen med brancher, fagforeninger og relevante organisationer aftaler retningslinjer for en ansvarlig genåbning.

 • Virksomheder der har været omfattet af nedlukning vil kunne vurdere, at det ikke er hensigtsmæssigt at lukke op. I den situation vil en virksomhed, der tidligere har været omfattet af et forbud og derfor har været lukket, kunne vælge fortsat at holde lukket og vil efter den gældende ordning derefter modtage op til 80 pct. i kompensation for de faste udgifter.

Liberale erhverv, som kan genåbne den 20. april 2020

 

 • Frisører 
 • Skønheds- og massageklinikker 
 • Kropsplejeklinikker 
 • Spaklinikker 
 • Tatovører og piercingklinikker 
 • Fysioterapeuter Kiropraktorer Ergoterapeuter 
 • Osteopater 
 • Kliniske Diætister
 • Fodterapeuter 
 • Optikere 
 • Psykologer 
 • Tandområdet, herunder kliniske tandteknikere, tandlæger og tandplejere 
 • Høreområdet 
 • Private hospitaler og klinikker 
 • Køreskoler
 • Øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier. 

 

Sundheds- og Ældreministeriets notits vedr. øget aktivitet i øvrig praksis og andre private sundhedsaktører som følge af udmelding om sundhedsvæsenet den 13. april

Download ministeriernes oversigt over de liberale erhverv, der er omfattet af genåbningen

 

 

Genåbning af domstole, kriminalforsorg, forskningsinstitutioner, produktion af medieindhold mv.

 

 • Danmarks Domstole har iværksat et nødberedskab for at håndtere kritiske sagsområder, men der er behov for at få gennemført langt flere sager. Domstolene opfordres derfor til at genåbne med henblik på hurtigst muligt at kunne gennemføre flest mulige sager. Samtidig vil Familieretshuset åbne for gennemførelse af børnesamtaler og overvåget samvær som helt specifikke børnerelaterede kritiske aktiviteter.

 • I takt med at det vurderes sundhedsfagligt forsvarligt, påbegyndes gradvist indkaldelse til afsoning i kriminalforsorgen.

 • Der vil blive gennemført en delvis genåbning af forskningslaboratorier for forskere og studerende, så der bl.a. bliver mulighed for at fortsætte og afslutte post doc- eller PhD-forløb samt videreføre forskningsforsøg og forskningsprojekter, som ellers går tabt. 

 • Der vil blive gennemført en delvis genåbning af den indenlandske produktion af dansk medieindhold på DR og TV2.

 • Der etableres et sektorpartnerskab for hvert af ovenstående spor, hvor der aftales retningslinjer for en ansvarlig genåbning.

Ældre og sårbare samt udsatte unge

 

 • Der etableres partnerskaber på tværs af myndigheder, civilsamfund, kulturinstitutioner, private aktører og den offentlige sektor, der kan udvikle initiativer, der modvirker ensomhed og sårbarhed og støtter socialt udsatte børn og unge.

 • Der findes nye metoder til at understøtte besøg fra familie og pårørende på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

 • Partierne drøfter i de kommende dage de enkelte tiltag nærmere med de relevante ressortministre og myndigheder.

Yderligere faser af en kontrolleret genåbning

Partierne vil i uge 17 fortsætte forhandlingerne om genåbningens fase 2 og yderligere faser med henblik på en plan for Danmarks samlede vej ud af Coronakrisen. Målet er at skabe klarhed for, hvornår yderligere restriktioner kan ophæves og under hvilke vilkår. Der laves både sundhedsfaglige og samfundsøkonomiske vurderinger af alle tiltag.

 

Partierne noterer sig, at sundhedsmyndighederne har en række generelle anbefalinger om hygiejne, afstand mv. Men der kan fra sektor til sektor være yderligere tiltag, som bør tages for at undgå smitte. Der etableres nu en række sektorpartnerskaber, hvor der igangsættes en dialog mellem myndigheder, relevante erhvervs- og lønmodtagerorganisationer og andre relevante organisationer om, hvordan genåbningen kan ske på en ansvarlig måde. Sektordialogen har til formål at etablere en fælles forståelse af, hvad en ansvarlig genåbning indebærer, sådan at de enkelte sektorer er velforberedte på en genåbning.

 

 

Hidtidige tiltag til genåbning

 

Dagtilbud

Dagtilbud åbnes igen hurtigst muligt fra den 15. april 2020, og så snart kommunalbestyrelsen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer det forsvarligt. Børne- og Undervisningsministeriet vil sammen med Sundhedsministeriet udsende retningslinjer for, hvordan dagtilbuddene kan sikre en åbning, der er sundhedsmæssig forsvarlig. For medarbejderne gælder sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. Se mere på Sundhedsstyrelsens og Børne- og Undervisningsministeriets hjemmesider.

 

Grundskolen

Skoler åbnes igen for 0.-5. klasser og specialtilbud på alle klassetrin hurtigst muligt fra onsdag den 15. april 2020, og så snart kommunalbestyrelsen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer det forsvarligt. Skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber (for børn op til 5. klasse) åbner tilsvarende. Børne- og undervisningsministeriet vil sammen med Sundhedsministeriet udsende retningslinjer for, hvordan institutionerne kan sikre en åbning, der er sundhedsmæssig forsvarlig. Alle elever med sårbare familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme, hvis forældrene vælger dette. For medarbejderne gælder sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. Se mere på  Sundhedsstyrelsens og Børne- og Undervisningsministeriets hjemmesider.

 

I forhold til prøver og eksaminer ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer, der gives senest muligt på skoleåret, til prøvekarakterer. Børne- og Undervisningsministeriet vil fastsætte de nærmere regler.

 

Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

Ungdomsuddannelsesinstitutioner holdes fortsat fysisk lukket. Dog åbner de gymnasiale uddannelser for elever i 3.g, 2.hf., ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser) og eux-elever, der skal afslutte uddannelsen til sommer. Regeringen vil drøfte med partierne hvordan eleverne i 3.g og 2.hf kan afslutte deres eksamen. Der er allerede etableret løsninger i forhold til afholdelse af afsluttende svendeprøver på erhvervsuddannelserne. Alle elever med sårbare familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme, hvis forældrene vælger dette. For medarbejderne gælder sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. Se mere på  Sundhedsstyrelsens og Børne- og Undervisningsministeriets hjemmesider.

 

De videregående uddannelsesinstitutioner holdes fortsat fysisk lukket. Dog vil udvalgte samfundskritiske sundhedsuddannelser (inkl. SOSU) for så vidt angår studerende på sidste del af uddannelserne blive genåbnet.

 

Det private arbejdsmarked

Alle private arbejdsgivere blev den 13. marts 2020 opfordret til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra mv., og at der alene afholdes fysiske møder mv., hvis det er absolut nødvendigt, ligesom der bør tages øvrige relevante tiltag for at sikre hensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen.

 

Myndighederne vil gå i dialog med de relevante erhvervs- og lønmodtagerorganisationer om, hvordan medarbejdere, der har arbejdet hjemme, fra tirsdag den 14. april 2020 igen kan møde fysisk ind på arbejde, hvis det foregår fuldt forsvarligt, herunder ved at fastholde de øvrige iværksatte tiltag og følge de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd, sikring af afstand mv. Arbejdspladserne bør i den forbindelse fortsat have fokus på fleksibilitet i forhold til f.eks. hjemmearbejde, brug af digitale mødeløsninger, forskudte arbejds- og mødetider mv.

 

Efteruddannelse for ledige med konkret jobmulighed

Der åbnes for, at ledige, som får tilbudt en efteruddannelse, der kræver fysisk fremmøde som betingelse for at kunne påbegynde et arbejde, kan møde fysisk frem. AMU åbnes for certifikat-kurser, hvor der er ledige, for hvem det pågældende AMU-kursus er påkrævet for at starte et specifikt job.

 

Øget testning og ny digital sporingsløsning

Myndighederne arbejder for tiden på en opskalering af testkapaciteten med henblik på i tilknytning til den kommende kontrollerede genåbning af det danske samfund at kunne gennemføres en mere offensiv testning. Det drejer sig i første omgang om diagnostiske tests, men der arbejdes sideløbende på at afprøve og indføre såkaldte immuntests, der kan påvise antistoffer mod COVID-19.

 

Testningen vil – ud over iværksættelse af relevant behandling af enkeltpersoner – have til formål dels at mindske smittespredning ved at diagnosticere enkeltpersoner med henblik på selvisolation og ved tidligt at opdage og begrænse udbrud, dels at overvåge omfanget af smitte i samfundet.

 

Sundhedsmyndighederne vil i løbet af de kommende uger lancere en app, som dels kan styrke datagrundlaget for sundhedsmyndighedernes løbende epidemiologiske overvågning af smitteudbredelse og dermed understøtte beslutningerne om den gradvise åbning af samfundet, dels kan understøtte en hensigtsmæssig adfærd blandt borgere, som kan minimere smitteudbredelse i takt med, at samfundet gradvist genåbnes.

 

Der vil efter norsk model være tale om en frivillig ordning, hvor borgere over 15 år kan hente en app. App’en kan i første version bl.a. registrere kontakt inden for 1-2 meter med andre, som også har app’en. Dette kan give nyttig information om kontaktmønstre. Sundhedsmyndighederne vil alene kunne anvende data fra app’en til at følge op på smitteudbredelsen på pseudonymiseret og aggregeret niveau.

 

Kollektiv trafik

Rejsetallene i den kollektive trafik er over de seneste uger, hvor det danske samfund har været delvist lukket ned, samlet set reduceret med mere end 80 pct. Der køres på den baggrund for tiden med en nedskaleret køreplan for både busser, letbane, tog og metro.

 

Den kontrollerede genåbning af samfundet vil føre til, at passagertallene igen vil stige. For at det ikke skal føre til for stor tæthed mellem passagererne, er der implementeret en markant opskalering af den kollektive trafik særligt i hovedstadsområdet fra tirsdag den 14. april 2020. Dette både i form af flere afgange og længere tog. Brugere, skoler og arbejdspladser bør også bidrage til at sprede trafikken ud gennem fleksibel planlægning. Derudover fastholdes den markante opskalering af rengøringsindsatsen på fælles kontaktflader i de kollektive transportmidler og på stationer.

 

Forlængelse af tiltag

 

Midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud

Der blev den 14. marts 2020 indført midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud ved alle danske grænser. Grænsekontrollen, der som udgangspunkt ikke omfatter godstransport, er forlænget indtil videre.

 

Skærpede rejsevejledninger

Udenrigsministeriet har løbende skærpet sine rejsevejledninger, og den 17. marts 2020 blev opdelingen af verden i røde og orange områder fastfrosset. Borgere, der returnerer fra en udlandsrejse, opfordres kraftigt til at holde sig hjemme i 14 dage, og alle ikke-nødvendige rejser i hele verden frarådes indtil videre til og med den 31. maj 2020.

 

Lukning af skoler, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, folkekirken, trossamfund og fritidstilbud

Alle skoler blev lukket den 16. marts 2020. Lukningen er forlænget – bortset fra undtagelserne ovenfor – og ophører den 18. maj 2020. Det gælder således fx for alle 6.-10. klasser, efterskoler, frie fagskoler og øvrige kostskoler.

 

Elever og studerende på alle offentlige ungdomsuddannelser, voksenuddannelser og videregående uddannelser mv. blev den 13. marts 2020 sendt hjem. Hjemsendelsen er forlænget – bortset fra undtagelserne ovenfor – så den indtil videre løber til og med medio august 2020.

 

Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, folkekirkens kirkebygninger og aktiviteter i sognegårde mv., lokaler tilhørende trossamfund, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter er siden den 13. marts 2020 blevet lukket. Lukningen forlænges og ophører den 18. maj 2020.

 

Udbydere af public service har været undtaget fra lukning for så vidt angår nyhedsformidling og beredskab gennem hele nedlukningsperioden.

 

Hjemsendelse af offentligt ansatte

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, blev den 13. marts 2020 sendt hjem. Hjemsendelsen er forlænget indtil videre. Den 8. juni åbnes der dog op for dele af den offentlige sektor, der er særligt udsat for "sagspukler". Der kan i den kommende tid være enkelte undtagelser, hvor medarbejdere for at løse helt specifikke nødvendige opgaver får mulighed for fysisk fremmøde. Dette vil skulle aftales med den relevante ressortminister og i samarbejde med sundhedsmyndighederne. Offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, kan arbejde som normalt. De hjemsendte medarbejdere skal fortsat så vidt muligt arbejde hjemmefra.

 

Forbud mod arrangementer, begivenheder mv. med flere end 10 personer

Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet forlænges til at gælde frem til primo juni 2020, hvorefter det tilladte antal forsamlede hæves til 30 - 50 personer.

 

For så vidt angår større arrangementer, begivenheder mv. med over 500 deltagere vil regeringen udstrække forbuddet til at gælde til den 31. august 2020.

 

Lukning af natklubber, værtshuse, restauranter og caféer mv.

Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod natklubber, diskoteker, barer, værtshuse, vandpibecaféer mv., som løb til og med 10. maj 2020.

 

For natklubber og diskoteker forlænges forbuddet, så det indtil videre løber til medio august 2020.

Øvrige kan åbne igen 18. maj 2020.

 

Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod at modtage gæster i restauranter og på caféer mv. Forbuddet er forlænget og ophører 18. maj 2020.

 

Lukning af storcentre mv.

Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod storcentre, stormagasiner, overdækkede arkader mv., hvor et større antal personer færdes indendørs. Forbuddet er ophørt 11. maj 2020.

 

Lukning af indendørs sport- og fritidsfaciliteter mv.

Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv., herunder bade- og legelande, biografer, teatre, fitnesscentre og solcentre.

 

For solcentre er forbuddet ophørt.

 

For biografer, teatre og indendørs idrætsforeningsliv forlænges forbuddet til og med 7. juni 2020.

 

For indendørs sport, bade-  og legelande og fitnesscentre forlænges forbuddet til medio august 2020.