For udlændinge med fast bopæl i udlandet

På denne side kan du læse om krav til dokumentation for negativ COVID-19-test, samt med hvilke anerkendelsesværdige formål du kan indrejse i Danmark, når du har fast bopæl i udlandet og ikke er dansk statsborger eller har en gyldig opholdstilladelse til Danmark.

Udlændinge med fast bopæl i udlandet må rejse ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål og en attest på en negativ COVID-19-test. Testen må maksimalt være taget 24 timer før indrejsen. Der gælder særlige regler for udlændinge med bopæl i grænselandet.

Læs mere om gældende regler for udlændinge med fast bopæl i grænselandet 

Alle, der rejser ind i Danmark, skal som udgangspunkt testes og efterfølgende isoleres i 10 dage. Du kan læse mere om gældende regler og undtagelser via linket forneden. 

Læs om krav om test og 10 dages isolation ved indrejse i Danmark

Det bemærkes, at personer, herunder også danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i eller gyldig opholdstilladelse til Danmark, der indrejser til Danmark med fly, skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test, som er foretaget højst 24 timer inden ombordstigning på flyet.

Læs mere om gældende regler, hvis du rejser til Danmark med fly

Du finder information om testkrav i forbindelse med indrejse i Danmark i afsnittet ”Krav om dokumentation for negativ COVID-19 test” længere nede her på siden.

Generelt for indrejse i Danmark

 

Gyldig rejselegitimation

Læs om gyldig rejselegitimation i forbindelse med grænsekontrol ved indrejse i Danmark

Læs om rejselegitimation på politi.dk

Anden relevant dokumentation

Relevant officiel dokumentation, der indeholder adresse, inkl. land og evt. region, suppleret af et pas eller andet gyldigt billede-ID.

 

Udlændinge, der udviser tydelige sygdomstegn, som fx feber, hoste, ol., vil ikke få lov til at rejse ind i Danmark.

Du kan ikke få en forhåndstilladelse til at rejse ind i Danmark. Rigspolitiet har udarbejdet et dokument med information om netop dette, der kan være en hjælp til boarding på fly. Bemærk, at dette ikke er en garanti for boarding. 

Att. airline companies operating routes to or from Denmark (PDF)

Indrejse og landgang for passagerer og besætningsmedlemmer ombord på krydstogtskibe og andre passagerskibe, der er indrettet til mere end 100 passagerer, og som ikke sejler på en fast rute med regelmæssig ankomst og afgang i en dansk havn, kræver konkret tilladelse fra epidemikommissionen eller den, kommissionen har bemyndiget hertil, jf. bekendtgørelse nr. 1708 af 27. november 2020 om forbud mod landgang for krydstogtskibe m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Særligt for udlændinge med fast bopæl i Sydafrika

Fra den 6. januar 2021 kl. 00.00 indføres der skærpede indrejserestriktioner for udlændinge med fast bopæl i Sydafrika.

Udlændinge med fast bopæl i Sydafrika, som ikke har et af nedenstående særlige anerkendelsesværdige formål med deres indrejse, vil ikke tillades indrejse i Danmark - heller ikke med henblik på at være i transit.

Du skal foruden dokumentation på et af de særlige anerkendelsesværdige formål, kunne fremvise en negativ COVID-19 test taget højest 24 timer inden indrejsen.

Særlige anerkendelsesværdige formål

Personer, der agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (kan fx være plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien).

Personer, der skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer/kærester i Danmark.

Personer, der foretager godstransport.

Personer, der udgør besætning på skib, offshore-arbejdere eller maritime teknikere, som rejser gennem Danmark (transit) som en del af deres hjemrejse

Diplomater, herunder lignende persongrupper nævnt i Schengengrænsekodeksens bilag VII, pkt. 1. og 4, samt diplomatiske kurerer eller personer, der indrejser som led i et servicebesøg ved en herværende repræsentation, eller som ifølge en værtskabsaftale har ret til indrejse

 

Krav om dokumentation for negativ COVID-19-test i forbindelse med indrejse i Danmark

Politiet foretager ved grænsekontrollen en kontrol af den indrejsendes testcertifikat (dokumentation for en negativ COVID-19-test).

Politiet anerkender kun testcertifikater, der foreligger på de skandinaviske sprog, tysk, engelsk, fransk, spansk eller italiensk.

Navn på den testede, tidspunkt for testtagning og udsteder af certifikatet skal fremgå klart.

Testen må ikke være inkonklusiv (inkonklusiv betyder, at testen ikke har vist et klart svar, eller at analysen er mislykkedes).

Der stilles på nuværende tidspunkt ikke krav om, at COVID-19-testen skal være af en bestemt type. Der skal være tale om en test, der kan påvise, om personen er smittet med COVID-19. Det indebærer, at fx både PCR-test og antigentest accepteres i forbindelse med indrejse, hvorimod antistoftest ikke lever op til kravet.

Politiet afviser udlændinge med fast bopæl i udlandet, hvis der er tvivl om et testcertifikats validitet.

Du har muligheden for at benytte dig af nedenstående certifikat, der lever op til de ovennævnte krav.

Erklæring til brug for negativ COVID-19 test

Krav til testtidspunkt

Du skal kunne vise et testcertifikat for en negativ COVID-19-test, der er taget maksimalt 24 timer før indrejsen.

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest onsdag kl. 16.00. Efter onsdag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Undtagelser

Udlændinge med fast bopæl i grænselandet (Slesvig-Holsten, Skåne, Halland, Blekinge eller Västra Götaland), som har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen, skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der er foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet.

Udlændinge med fast bopæl i grænselandet, som ikke har et anerkendelsesværdigt formål, skal som alle andre fremvise en negativ COVID-19-test, der er foretaget senest 24 timer før indrejsetidspunktet.

Læs mere om gældende regler for udlændinge med fast bopæl i grænselandet

Derudover gælder kravet om negativ test ikke for personer i en eller flere af nedenstående persongrupper:

  • Udlændinge, der indrejser med henblik på godstransport, med mindre de pågældende udlændinge har fast bopæl i Sydafrika, hvor de i så fald skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der er foretaget senest 24 timer før indrejsetidspunktet.
  • Børn til og med 12 år. 
  • Udlændinge, der udgør besætning på fly (både i aktiv og passiv tjeneste), som indrejser efter at have udført arbejde eller varetaget sådan en funktion i udlandet og er i transit.
  • Udlændinge, der udgør besætning på tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, og er i transit.
  • Udlændinge, der indrejser i udrykningskøretøjer anvendt til aktiv tjeneste.*
  • Udlændinge, som kan fremvise en positiv COVID-19-test, som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 uger før indrejsen , er undtaget fra kravet om at skulle fremvise en negativ test, da personen ikke længere antages at være smitsom. Det positive testresultat skyldes inaktivt virus RNA.

*Det bemærkes, at udlændinge der indrejser i ”pensionerede” redningskøretøjer anvendt til eksempelvis studenterkørsel, veteranbilskørsel eller hobbybrug ikke er omfattet af undtagelsen til testkravet 

Bemærk, at personer der rejser med fly til Danmark skal kunne fremvise en negativ COVID-19 test i forbindelse med ombordstigning på flyet til Danmark.

Læs mere om gældende regler, hvis du rejser til Danmark med fly

Såfremt du har bopæl i udlandet, må du rejse ind i Danmark, hvis du:

Du må rejse ind i Danmark, hvis du har arbejde i Danmark eller er selvstændig erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark, herunder arbejde som professionel kunstner eller sportsudøver. Hvis du har en gyldig arbejdstilladelse til at arbejde i Danmark, kan du rejse ind. Det gælder også, hvis du endnu ikke har udnyttet din arbejdstilladelse, og formålet med indrejsen er at arbejde.

Relevant dokumentation

Gyldig ansættelseskontrakt med arbejdsplads i Danmark evt. suppleret med din seneste lønseddel som dokumentation for, at du fortsat er ansat.

Hvis du har en arbejdstilladelse, bør du fremvise denne i kombination med en gyldig ansættelseskontrakt. Er du selvstændig erhvervsdrivende, bør du fremvise dokumentation for registrering af din virksomhed. Hvis du er professionel kunstner eller sportsudøver, skal du kunne fremvise dokumentation for arbejdsforholdet og for tid og sted for arbejdet (eks. i form af en e-mail eller anden skriftlig aftale om arbejdets udførelse).

Endvidere skal du kunne fremvise kontaktoplysninger på en relevant kontaktperson i forbindelse med mødet/arbejdet i Danmark, som kan bekræfte det oplyste.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test taget højest 24 timer inden indrejsen.

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest onsdag kl. 16. Efter onsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

NB Personer, der indrejser med henblik på godstransport, er undtaget fra testkravet, medmindre de har fast bopæl i Sydafrika, hvor de i så fald skal kunne fremvise en negativ COVID-19 test, der er foretaget senest 24 timer før indrejsen.
Hvis du udgør besætning på tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, og er i transit, er du undtaget for kravet om at kunne præsentere en negativ COVID-19-test, der er taget højest 24 timer inden indrejsen. 

Frivilligt arbejde betragtes ikke som et anerkendelsesværdigt formål med indrejse i Danmark.

 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du som led i dit arbejde skal deltage i et kritisk forretningsmøde

Relevant dokumentation

Du skal kunne fremvise dokumentation for tid og sted for mødet/arbejdet og bør desuden fremvise dokumentation fra en virksomhed, der bekræfter nødvendigheden af, at du indrejser til Danmark for at deltage i mødet.
 
Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19-test taget højst 24 timer inden indrejsen.
 
Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest onsdag kl. 16. Efter onsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du i erhvervsøjemed skal levere varer eller tjenesteydelser til/i Danmark, eller hvis du i erhvervsøjemed skal hente varer ud af Danmark - herunder hvis du i erhvervsøjemed skal fragte varer ud af Danmark i personbil.

Relevant dokumentation

Et af følgende dokumenter:

  • Dokumentation for handlen fx i form af faktura, kvittering, købsaftale e.l.
  • Kvittering for registrering i RUT-registret (Registret for Udenlandske Tjenesteydere). Kvitteringen skal videresendes fra arbejdsgiver til arbejdstager.
  • Dokumentation for social sikring (PD A1) i forbindelse med arbejde i et andet EU/EØS-land udstedt af myndighederne i arbejdsgiverens/den selvstændiges hjemland.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test taget højest 24 timer inden indrejsen. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest onsdag kl. 16. Efter onsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Hvis du indrejser med henblik på godstransport, er du undtaget fra testkravet, medmindre du har fast bopæl i Sydafrika, hvor du i så fald skal kunne fremvise en negativ COVID-19 test, der er foretaget senest 24 timer før indrejsen.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du er besætningsmedlem på fly, diplomat, offshore-arbejder eller tilhører andre persongrupper nævnt i Schengen-grænsekodeksen bilag VII.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du som sømand skal af- eller påmønstre i Danmark i forbindelse med besætningsskifte. Du kan dog kun afmønstre et krydstogts- eller passagerskib, der er indrettet til mere end 100 passagerer, med tilladelse fra epidemikommissionen.

Er du sømand på et fragtskib eller på et mindre passagerskib (indrettet til 100 passagerer eller færre), må du gå i land med henblik på at gøre brug af landlovsretten. De almindelige betingelser for landlovsretten skal overholdes. Er du sømand på et større passagerskib, der er indrettet til mere end 100 passagerer, må du kun gå i land med en tilladelse fra epidemikommissionen.

Relevant dokumentation

Bekræftelse fra din arbejdsgiver på, hvor og hvornår af- eller påmønstringen skal ske.

Hvis du er diplomat, skal du fremvise diplomatpas samt dokumentation for, at du rejser i embedsmedfør.

Du skal som udgangspunkt desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test taget højest 24 timer inden indrejsen. 

Hvis du har fast bopæl i Sydafrika, og udgør besætning på skib, offshore-arbejdere eller maritime teknikere, må du rejse gennem Danmark (transit) som en del af din hjemrejse. Det er dog et krav, at du kan fremvise en negativ COVID-19-test, der er taget højst 24 timer inden indrejsen.

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest onsdag kl. 16. Efter onsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Undtagelser for krav om negativ COVID-19 test

Hvis du udgør besætning på fly (både i aktiv og passiv tjeneste), og indrejser efter at have udført arbejde eller varetaget sådan en funktion i udlandet og er i transit i Danmark, er du undtaget for kravet om at kunne præsentere en negativ COVID-19-test ifm. indrejsen. 

Hvis du udgør besætning på tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven, og er i transit (fx i forbindelse med af- eller påmønstring på et skib), er du undtaget for kravet om at kunne præsentere en negativ COVID-19-test ifm. indrejsen.

Bemærk dog, at hvis du rejser til Danmark for fx at påmønstre et skib og du ankommer til Danmark med fly, skal du stadig leve op til kravet om at fremvise en negativ COVID-19 test taget højest 24 timer inden ombordstigning på flyet i udlandet. 

Er ægtefælle, fast samlever, forlovet, kæreste, forælder, stedforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, barn, stedbarn, søskende, stedsøskende, barnebarn og stedbarnebarn til en dansker, der er bosiddende eller opholder sig fast i Danmark, eller til en herboende udlænding.

Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt tre måneder, og I skal have haft jævnlige fysiske møder. Dvs. kæresteforhold, der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance, ikke anses for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner.

Relevant dokumentation

Som dokumentation for ægteskab bør du fremvise en vielsesattest. Som dokumentation for familierelation bør du fx fremvise dåbs- eller fødselsattest. Du kan også fremvise dit diplomatpas, hvoraf familieforholdet fremgår. Endvidere bør du medbringe en kopi af den herboende persons sygesikringsbevis. Kæresteforholdets karakter og varighed kan dokumenteres ved, at den person, der er bosat i Danmark, under strafansvar afgiver en skriftlig erklæring på at være kæreste med den person, der ønsker at rejse ind i Danmark, og at indrejsen sker med henblik på at besøge vedkommende.

Download erklæring om kæresteforhold

Erklæringen skal medbringes af den indrejsende i papirform (original erklæring eller print/kopi) og afleveres ved indrejsekontrollen. Blanketten kan anvendes til flere indrejser.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test taget højest 24 timer inden indrejsen. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest onsdag kl. 16. Efter onsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Børn til og med 12 år er undtaget for testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark.

 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du er ægtefælle, fast samlever, barn eller stedbarn til en statsudsendt og er indehaver af et diplomatpas eller tilsvarende dokumentation, der kan bekræfte relationen.

Relevant dokumentation

Du skal kunne dokumentere relationen til den statsudsendte ved hjælp af et diplomatpas eller anden tilsvarende dokumentation, der bekræfter relationen.
 
Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19-test taget højst 24 timer inden indrejsen.
 
Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest onsdag kl. 16. Efter onsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.
 
Børn til og med 12 år er undtaget for testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis det er med henblik på at udøve samværsret med mindreårige børn.

Relevant dokumentation

Fødsels- eller dåbsattest på dit barn eller dit diplomatpas hvoraf familieforholdet fremgår samt kopi af dit barns sygesikringsbevis.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test taget højest 24 timer inden indrejsen. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest onsdag kl. 16. Efter onsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (fx plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien). 

Relevant dokumentation

Dokumentation fra myndigheder, der bekræfter, at du er er primær omsorgsperson for barnet samt en kopi af barnets sygesikringsbevis.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test taget højest 24 timer inden indrejsen. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest onsdag kl. 16. Efter onsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal besøge alvorligt syge eller døende personer i Danmark. Det gælder som udgangspunkt ægtefælle, samlever, kæreste, børn, stedbørn, børnebørn, stedbørnebørn, søskende, forældre, stedforældre, bedsteforældre, stedbedsteforældre, svigerforældre og svigerbørn til den alvorligt syge eller døende kan indrejse.

Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt tre måneder, og I skal have haft jævnlige fysiske møder. Dvs. kæresteforhold, der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance, ikke anses for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner.

Relevant dokumentation

En bekræftelse fra den relevante sundhedsperson, som med den syges samtykke videregiver det til dig. Derudover skal familierelationen dokumenteres. Det kan fx ske ved anvendelse af fødsels- eller dåbsattester, vielsesattester m.v. Som dokumentation for ægteskab bør du fremvise en vielsesattest. Som dokumentation for familierelation bør du fx fremvise dåbs- eller fødselsattest. Du kan også fremvise dit diplomatpas, hvoraf familieforholdet fremgår. Kæresteforholdets karakter og varighed kan dokumenteres ved, at den person, der er bosat i Danmark, under strafansvar afgiver en skriftlig erklæring på at være kæreste med den person, der ønsker at rejse ind i Danmark, og at indrejsen sker med henblik på at besøge vedkommende.

Download erklæring om kæresteforhold

Erklæringen skal medbringes af den indrejsende i papirform (original erklæring eller print/kopi) og afleveres ved indrejsekontrollen. Blanketten kan anvendes til flere indrejser.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test taget højest 24 timer inden indrejsen. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest onsdag kl. 16. Efter onsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Børn til og med 12 år er undtaget for testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark.

 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du - med den fødendes samtykke - skal deltage i dit barns umiddelbart forestående fødsel. Du kan som udgangspunkt indrejse tre uger før terminsdato. 

Relevant dokumentation

Som dokumentation for den forestående fødsel og den indrejsendes forældretilknytning bør du fremvise en kopi af vandrejournalen og en samtykkeerklæring fra den fødende med angivelse af, at denne bekræfter, at du er forælder til barnet, og at den fødende ønsker din deltagelse ved fødslen.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test taget højest 24 timer inden indrejsen. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest onsdag kl. 16. Efter onsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal deltage i et igangværende behandlingsforløb hos de danske sundhedsmyndigheder.

Behandling på et privathospital kan i den forbindelse sidestilles med behandling på et offentligt hospital. 

Relevant dokumentation

Indkaldelse fra sundhedsmyndighederne.

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test taget højest 24 timer inden indrejsen. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest onsdag kl. 16. Efter onsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Børn til og med 12 år er undtaget for testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark.

 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal deltage i en begravelse eller en bisættelse af nærtstående.
 
Med nærtstående forstås her ægtefælle, fast samlever, forlovet, kæreste, forælder, stedforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, barn, plejebarn, stedbarn, søskende, stedsøskende, barnebarn, stedbarnebarn, svigerbørn og svigerforældre.

Relevant dokumentation

Du bør fx fremvise en bekræftelse fra bedemanden, kirkekontoret eller kapellet, der bekræfter, at de håndterer begravelsen.
 
Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19-test taget højest 24 timer inden indrejsen.
 
Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest onsdag kl. 16. Efter onsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.
 
Børn til og med 12 år er undtaget for testkravet i forbindelse med indrejse i Danmark.

 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal deltage i en retssag eller er tilsagt til en afhøring eller møde ved politiet eller en anden offentlig myndighed i en sag, hvor den pågældende myndighed finder det nødvendig at gennemføre en afhøring eller et møde ved fysisk fremmøde.

Relevant dokumentation

Du bør fremvise en indkaldelse fra retten eller dokumentation fra en offentlig myndighed, der bekræfter, at du skal deltage i en afhøring eller et møde, der kræver fysisk fremmøde. 

Du skal desuden kunne fremvise en negativ COVID-19 test taget højest 24 timer inden indrejsen. 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest onsdag kl. 16. Efter onsdag kl. 16 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

 

Myndighedernes hotlines

Obs! Vi modtager i øjeblikket rigtig mange opkald til coronaopsporingen for nære kontakter. For at undgå kø, anbefaler vi, at du ringer senere.

Er du smittet eller nær kontakt til en smittet, kan du kontakte vores hotline på:

tlf. (+45) 3232 0511

Her kan smittede få hjælp til bl.a. kontaktopsporing, og nære kontakter kan få rådgivning om fx isolation og henvisning til test.

Åbningstider: Alle dage kl. 08.00-22

Du skal testes mellem 1 og 3 gange. Det afhænger af, hvor tæt og hvor længe du har været på den smittede. Det får du hjælp til at få afklaret, når du taler med vores hotline.

Kan du se, vi har ringet, eller har du modtaget en besked fra os, må du meget gerne ringe tilbage til os.

Læs mere, hvis du er smittet eller er nær kontakt til en smittet

Udlændinge, der rejser ind i Danmark, vil blive afvist ved de indre og ydre danske grænser, med mindre de opfylder kravene til indrejse.

Hvis du ikke kan finde svar på hjemmesiden, kan du ringe til politiets hotline om indrejse eller transit i Danmark.

Ring på telefon (+45) 7020 6044

Hotlinen er åben:
Mandag-onsdag kl. 08.00-16.00
Torsdag kl. 08.00-15.00
Fredag kl. 08.00-14.00

Udenrigsministeriet Borgerservice besvarer spørgsmål om udrejse og rejsevejledninger.

For spørgsmål ang. rejse i udlandet, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet:

Ring på telefon (+45) 3392 1112

E-mail: [email protected]

Vi gør opmærksom på, at Udenrigsministeriets Borgerservice ikke har mulighed for at besvare henvendelser om indrejse eller transit i Danmark, herunder om anerkendelsesværdige formål. Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under politiets hotline vedr. indrejse i Danmark.

 

Myndighedernes fælles coronahotline svarer på spørgsmål om coronavirus generelt.

Ring på telefon (+45) 7020 0233 

Hotlinen er åben: Alle dage kl. 06.00-24.00
Indhold på siden: