Skanderborg Kommune

På denne side kan du læse, hvad der gælder af råd og regler om COVID-19 i Skanderborg Kommune.

Særligt for Skovby Sogn

Sundhedsmyndighederne anbefaler smitteforebyggende tiltag i Skovby Sogn på grund af høj lokal smitte. Se de anbefalede tiltag her:

Håndtering af lokale smitteudbrud med COVID-19 

Om der indføres tiltag – og i givet fald hvilke – er op til kommunen.

Find dit sogn (sogn.dk)

Som følge af høj lokal smitte af COVID-19 kan der forekomme tiltag eller nedlukning af institutioner i kommuner og sogn.

Se her, hvad der ellers er gældende i din kommune.

Dagtilbud mv.

Der gælder særlige retningslinjer og anbefalinger for håndtering af smitte i dagtilbud og private pasningsordninger.

Der er krav om mundbind og visir for forældre og besøgende samt ret til brug af visir for personale i dagtilbud mv.

 • Der opfordres til et skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsen generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.
 • Der opfordres til, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
 • Der opfordres til, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.
 • Der er krav om mundbind eller visir for forældre og besøgende i dagtilbud mv. Hvis man af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge mundbind, skal man i stedet bruge visir.
 • For personale er der ikke krav om mundbind eller visir, men medarbejdere har ret til at bære visir, hvis de ønsker det.
 • Hvis der er smitte i dagtilbud mv., vurderes børn og voksne på stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling at være øvrige kontakter.
 • Børn og medarbejdere, der identificeres som øvrige kontakter, anbefales at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) med det samme og en hurtigtest (evt. selvtest) på dag 4 efter sidste kontakt til den smittede person. Øvrige kontakter anbefales ikke isolation medmindre, man udvikler symptomer eller tester positiv.
 • Børn, som er i dagtilbud mv., når de får at vide, at de er øvrig kontakt, kan vente med test til efter endt dag.
 • Børn under 3 år anbefales hverken test eller selvisolation som øvrig kontakt, hvis de ikke har symptomer
 • Børn fra 3 år i dagtilbud mv., som bliver nær kontakt i forbindelse med hustandssmitte eller overnatning, anbefales at følge retningslinjer for nære kontakter som beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk).
 • Det anbefales, at der er ekstra opmærksomhed på de generelle smitteforebyggende råd om god hygiejne og udluftning, evt. udvikling af symptomer samt, at kontakten med andre børn og personer (som ikke er hustandsmedlemmer) uden for dagtilbuddet mv. begrænses mest muligt, indtil alle anbefalede test er gennemført.

Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv. (sst.dk)

For personale i dagtilbud mv., der ikke er vaccineret og ikke har været smittet, er der pr. 5. januar 2022 opfordring om to ugentlige screeningtest. Læs mere hos Børne- og Undervisningsministeriet: Opfordring til test (uvm.dk)

Dagtilbud mv. anbefales at følge Sundhedsstyrelsens råd til smitteforebyggelse:

 • Bliv vaccineret.
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer.
 • Luft ud og skab gennemtræk.
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
 • Gør rent, særligt overflader, som mange rører ved.

Retningslinjer for dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner hos Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Grundskoler

Der gælder særlige opfordringer for screeningstest af elever fra 1. klasse og personale i grundskolen (også efterskoler og frie fagskoler).

Der gælder særlige retningslinjer og anbefalinger for håndtering af smitte i grundskolen (også efterskoler og frie fagskoler).

Der er særlige anbefalinger for at forebygge og forhindre smitte i grundskolen (også efterskoler og frie fagskoler).

Der er krav om mundbind i grundskolen indendørs for forældre og besøgende, og personale har ret til at bære visir og i visse situationer mundbind.

Der er krav om mundbind i grundskolen indendørs for forældre og besøgende. Hvis man af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge mundbind, skal man i stedet bruge visir.

Medarbejdere i grundskolen har ret til at bære visir og mundbind. Medarbejdere i grundskolen har dog ikke ret til at bære mundbind i undervisningssituationer, eller i situationer, hvor de er i kontakt med eleverne, af hensyn til at eleverne skal kunne aflæse medarbejdernes mimik.

Alle elever fra og med 1. klasse og ansatte opfordres til at blive testet to gange om ugen. Det gælder også elever og ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede. Er det mindre end 12 uger siden, at personen testede positiv for COVID-19, anbefales der ikke nogen screeningstest, da en rask og smittefrit person stadig kan teste positiv i denne periode.

For elever i grundskoler (også efterskoler og frie fagskoler) gælder disse anbefalinger, når de bliver øvrig kontakt til en smittet:

 • Alle elever, der går i samme klasse/hold som en smittet, anses for at være øvrige kontakter. Man vil dog defineres som nær kontakt til en smittet, hvis man er værelseskammerater på en efterskole m.v. eller på en lejrskole. Læs mere om nære kontakter og øvrige kontakter her.
 • Elever, som er øvrig kontakt til en smittet, anbefales at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) med det samme og få en hurtigtest (evt. selvtest) på dag 4 efter sidste kontakt til den smittede. Ved positiv hurtigtest eller selvtest skal der tages en opfølgende PCR-test. Er det under 12 uger siden, at personen har været testet positiv for COVID-19 behøves personen ikke, at blive testet. Personen kan nemlig stadig teste positiv i denne periode, selvom personen er blevet rask og ikke længere smitter. Hvis personen får symptomer på COVID-19, anbefales altid isolation og test.
 • Elever, som er nær kontakt til en smittet, fx husstandskontakt, anbefales at gå i selvisolation og blive testet på dag 4 (PCR-test) og dag 6 (PCR- eller hurtigtest) efter sidste kontakt med den smittede person. Selvisolation kan ophæves efter negativt svar på testen fra dag 4.
 • Elever, som er nær kontakt til en smittet, skal testes, og hvis ikke eleven har fået 3. stik eller er tidligere smittet inden for de seneste 12 uger, skal eleven gå i selvisolation. Læs mere her om test og isolation for nære kontakter (sst.dk)
 • Elever, som kan testes i skolen, kan blive i skolen, indtil der er svar på testen. Hvis der ikke er tilgængelig test på skolen, kan eleverne afvente med testen til efter endt skoledag. Elever, som ikke er i skolen, når de får at vide, de er øvrig kontakt eller nær kontakt, kan afvente med test dagen efter så tidligt på dagen som muligt, såfremt de kan testes på skolen. Elever som testes uden for skolen anbefales først at møde frem på skolen igen, når de har et negativt testsvar.

Folkeskoler og fri- og privatskoler – eksklusiv efterskoler og frie fagskoler – anbefales at iværksætte en række tiltag:

 • Opfordring til at undervisning foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med den almindelige undervisning.
 • Opfordring til at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.
 • Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser.
 • Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser.
 • Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdage og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.
 • Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere.
 • Anbefalinger om lokalt at overveje at aflevering/afhentning sker udendørs.

På skoler og uddannelser gælder Sundhedsstyrelsens generelle råd til smitteforebyggelse – bortset fra anbefalingen om afstand:

Generelle råd om smitteforebyggelse (sst.dk)

 Retningslinjer for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner hos Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Uddannelsessteder

Der er krav om coronapas og mundbind på en række uddannelsessteder.

 • Der er krav om coronapas på videregående uddannelser, ungdoms- og voksenuddannelser og sprogcentre.
 • Følgende personer og områder er undtaget for coronapas:
  • Børn under 15 år.
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra krav om COVID-19-test.
  • Personer, hvor uddannelsesinstitutioner vurderer, at den pågældende ikke er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre end 14 dage gammel.
  • Elever på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).
  • Personer, som er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne.
 • Der er krav om mundbind eller visir for elever, studerende, ansatte og besøgende m.v. på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner samt de videregående uddannelsesinstitutioner, når de bevæger sig rundt på og opholder sig på fællesarealer. Kravet gælder ikke i forbindelse med undervisning og eksamen. Mundbind eller visir kan desuden fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, f.eks. ved indtagelse af mad og drikke.
 • Medarbejdere på ungdoms- og voksenuddannelser samt på folkehøjskoler i folkeoplysningen har ret til at bære mundbind eller visir.
 • Det anbefales, at undervisningsaktiviteterne organiseres, så elever, kursister og deltagere så vidt muligt er i faste klasser, grupper eller hold i det omfang, at det er foreneligt i forhold til den praktiske gennemførsel af almindelig undervisning mv.
 • Det anbefales, at frikvarter og pauser så vidt muligt sker i faste klasser, grupper eller hold.
 • Det anbefales, at der holdes afstand blandt ansatte, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever, kursister og deltagere eller imellem elever, kursister, deltagere og ansatte.
 • Det anbefales at aflyse større sociale arrangementer på tværs af faste klasser, grupper eller hold. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom fester og fælles morgenmad bør holdes inden for den faste klasse, gruppe eller hold.
 • Alle elever, kursister og deltagere samt ansatte på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner opfordres til at blive testet to gange om ugen. Det gælder også for elever, kursister og deltagere samt ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede og dermed har et gyldigt coronapas.
 • Opfordringen om to ugentlige screeningstest gælder ikke for elever, kursister, deltagere og ansatte, der har været smittet inden for de seneste 12 uger eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes.
 • Elever, kursister, deltagere og ansatte, der identificeres som øvrige kontakter opfordres til at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) med det samme og en hurtigtest (evt. selvtest) på 4. dagen efter sidste kontakt til den smittede person.
 • Opfordringen til test af øvrige kontakter gælder alle elever, kursister, deltagere og ansatte. Øvrige kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger er dog undtaget.
 • Der gælder andre anbefalinger for personer, der er blevet identificeret som nære kontakter (dvs. kontakter til en smittet i hjemmet el.lign.). Brug denne guide: Guide nære kontakter
 • Elever, kursister, deltagere og ansatte i klasse, gruppe eller på hold med en smittet regnes ikke for nære, men for øvrige kontakter.
 • Personer, der identificeres som nære kontakter (dvs. kontakter til en smittet i hjemmet, herunder værelseskammerater på kostafdelinger) anbefales at gå i selvisolation og blive testet på 4.-dagen (PCR-test) og 6.- dagen (PCR- eller hurtigtest) efter sidste kontakt til den smittede person. Selvisolationen kan ophæves efter negativt svar på testen fra 4.dagen.
 • Hvis du har fået 3. stik skal du ikke gå i selvisolation, men du anbefales en hurtigtest hurtigst mulig samt PCR-test på dag 4 og hurtigtest på dag 6. Gå dog straks i selvisolation, hvis du udvikler symptomer på covid-19 eller får et positivt testsvar.
 • Hvis du har haft covid-19 inden for de sidste 12 uger (fra datoen for positiv test) skal du ikke gå i selvisolation eller blive testet, medmindre du får symptomer.
 • Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner kan udlevere gratis selvtestkit til elever, kursister, deltagere og ansatte til brug for test i hjemmet og/eller på institutionen. Selvtestkits forventes at blive distribueret til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner fra midten af januar 2022. Den enkelte uddannelsesinstitution tilrettelægger udlevering og eventuel gennemførsel af selvtest på institutionen under hensyntagen til de lokale forhold.
 • Resultatet af en selvtest bliver ikke indberettet og udløser derfor ikke et gyldigt coronapas. Elever, kursister, deltagere og ansatte uden et gyldigt coronapas henvises derfor til det landsdækkende net af faste teststeder.
 • Positiv hurtig- og selvtest bør følges med en PCR-test.

Sociale tilbud, plejehjem m.v. og hjemmeplejen

På sociale tilbud og plejehjem m.v. er der krav om coronapas for besøgende på 15 år og derover. Værger, personlige repræsentanter, advokater m.v. er undtaget.

Der er ligeledes krav om mundbind eller visir for besøgende m.v. og medarbejdere på sociale tilbud og plejehjem m.v. i fælleslokaler, hvortil offentligheden har adgang.

Besøgende på landets plejehjem og sociale botilbud m.v. opfordres, uanset vaccinationsstatus, til at blive testet forud for besøg. Samtidig opfordres der til fokus på rengøring, udluftning og høj hygiejnestandard på de sociale tilbud og plejehjemmene.

Sundhedsmyndighederne anbefaler ekstra test på social- og ældreområdet, og arbejdsgiver har mulighed for at kræve, at ansatte lader sig teste, hvis det er nødvendigt for at undgå smitte.

Der stilles selvtest til rådighed for personale og besøgende på sociale tilbud og i ældreplejen fra mandag den 20. december 2021.

 • Besøgende på 15 år og derover skal have gyldigt coronapas på sociale tilbud, plejehjem m.v.
 • Værge, personlige repræsentanter og advokater er undtaget kravet om coronapas.
 • Der genindføres krav om mundbind eller visir på sociale tilbud og plejehjem mv. for besøgende m.v. og medarbejdere. Kravet gælder i fælleslokaler, hvortil offentligheden har adgang.
 • Børn under 12 år, samt beboere og brugere er ikke omfattet af kravet om mundbind eller visir. Kravet er heller ikke gældende i beboerens eget værelse/lejlighed. Derudover gælder en række undtagelser, som kan findes her: Bekendtgørelse om krav om anvendelse af mundbind eller visir på Social- og Ældreministeriets område (retsinformation.dk)
 • Medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen, der er vaccinerede eller smittet med coronavirus inden for de seneste 6 måneder, opfordres til at blive PCR-testet en gang om ugen.
 • Personale på plejehjem og i hjemmeplejen, der ikke er færdigvaccineret eller tidligere smittet, opfordres til to ugentlig PCR-test.
 • Besøgende på sociale tilbud og plejehjem m.v. opfordres til at blive testet inden besøget uanset vaccinationsstatus.
 • Beboere på plejehjem, der udviser symptomer på COVID-19, opfordres til at blive testet.
 • Ved smitte på et plejehjem vil alle blive tilbudt at blive testet hurtigst muligt for at kunne bryde smittekæder og begrænse, at smitten breder sig.
 • Sundhedsmyndighederne anbefaler ekstra test på social- og ældreområdet, og arbejdsgiver har mulighed for at kræve, at ansatte lader sig teste, hvis det er nødvendigt for at undgå smitte.
 • Der stilles selvtest til rådighed for personale og besøgende på sociale tilbud og i ældreplejen fra mandag den 20. december 2021.
 • Hvis en borger i hjemmeplejen udviser symptomer på COVID-19, indledes en dialog om det videre forløb. Det kan enten være via egen læge eller hjælp til at bestille tid til test.
 • Konstateres en borger i hjemmeplejen positiv med COVID-19, bør borgeren selvisoleres og bliver rådgivet af smitteopsporingen samt støttet af hjemmeplejen. Derudover vil medarbejdere, der har været nær kontakt, blive kontaktet med henblik på evt. selvisolation og test. Læs mere om anbefalinger for nære kontakter.
 • Fokus på rengøring, udluftning og høj hygiejnestandard er ligeledes vigtigt for at holde smitten ude.

Kort over COVID-19 testcentre

Sundhedssektoren

På sygehuse er der indført krav om coronapas. Der er desuden indført krav om mundbind eller visir sundhedssektoren.

 • Der er krav om coronapas for ansatte og for alle besøgende på sygehuse (dog ikke børn under 15 år, værger, personlige repræsentanter, advokater mv.)
 • Der er krav om mundbind eller visir i sundhedssektoren – det gælder for besøgende, patienter og medarbejdere på offentlige og private sygehuse og klinikker, praksissektoren og kommunale sundhedstilbud
 • Akut indlagte patienter bliver opfordret/anbefalet at tage en test uanset vaccinationsstatus.
Piktogram Arbejde

Arbejdsliv

Både private og offentlige arbejdsgivere kan kræve, at medarbejdere fremviser coronapas. Arbejdsgiverne kan også kræve, at medarbejdere bliver testet for corona og oplyser testens resultat, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19 eller i væsentlige driftsmæssige hensyn hos virksomheden.

For ansatte i staten og regionerne er der krav om, at medarbejdere skal forevise coronapas. Der opfordres til udstrakt brug af hjemmearbejde på både offentlige og private arbejdspladser, og at man afholder møder og seminarer mv. virtuelt. Derudover er der en udstrakt opfordring til, at større sociale arrangementer aflyses.

Der gælder desuden en række råd og regler, der skal være med til at forebygge smitte. Læs mere her: Forebyg smitte.

Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind/visir. Der må dog ikke være tale om diskrimination. Læs mere på Virksomheder og institutioner.

 • Personale på plejehjem og i hjemmeplejen, der er færdigvaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 6 måneder, opfordres til én ugentlig PCR-test. Personale på plejehjem og i hjemmeplejen, som ikke er vaccineret eller tidligere smittet, opfordres til at blive PCR-testet to gange om ugen. Alle i ældreplejen og på sociale tilbud har mulighed for selvtest.
 • Medarbejdere i grundskolen mv. opfordres til at blive testet to gange om ugen. Det gælder også medarbejdere, der er vaccinerede eller tidligere smittede. Er det mindre end 12 uger siden at personen testede positiv for COVID-19, anbefales der ikke nogen screeningstest, da en rask og smittefri person stadig kan teste positiv i denne periode.
 • I detailhandlen og på serveringssteder er der krav om mundbind eller visir for personale med kundekontakt, uanset om personalet kan fremvise coronapas. Hvis man af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge mundbind, skal man i stedet bruge visir.
 • Der er ret til at bære visir for medarbejdere i dagtilbud mv., grundskoler, på ungdoms- og voksenuddannelser og på folkehøjskoler, i folkeoplysningen mv. Der er endvidere ret til at bære mundbind for medarbejdere i grundskolen, undtagen i forbindelse med undervisning og i situationer med interaktioner med elever.
 • Hvis du oplever symptomer på COVID-19, bør du altid følge anbefalingerne om at gå i selvisolation og blive PCR-testet hurtigst muligt. Dette gælder også, hvis du tidligere har været smittet og/eller er færdigvaccineret, da der fortsat er en lille risiko for, at du kan blive smittet og syg med COVID-19.

Transport

Hvis du rejser med kollektiv transport eller fly, skal du være opmærksom på, at der gælder visse restriktioner og anbefalinger.

Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind/visir. Læs mere på Virksomheder og institutioner.

 • Der er krav om pladsbillet og coronapas i DSBs Intercity og IntercityLyn således, at periodekort, rejsekort eller enkeltbillet ikke er gyldig uden en pladsbillet og coronapas.
 • Der er krav om siddeplads og coronapas i fjernbusser.
 • Der er krav om brug af mundbind eller visir i kollektiv transport, fx tog, bus, metro, letbane, færger og taxi. Kravet gælder også i turistbusser og indenrigsfly samt på bus- og togstationer, metrostationer, og ved letbanestoppesteder og –stationer samt færgeterminaler og i lufthavne.
 • Krav om mundbind eller visir gælder også for ansatte i transportsektoren med kundekontakt. Uanset om de kan forevise coronapas.
 • Du bør ikke rejse med kollektiv transport, hvis du er syg eller formoder at være smittet.
 • Der er alene fastsat krav om brug af mundbind og visir i indenrigsfly. Flyselskaberne følger dog de europæiske regler, og du vil derfor også skulle bruge mundbind i udenrigsfly.
 • Indtagelse af alkohol forbydes i busser herunder partybusser og turistbusser.
Piktogram Erhverv

Dagligvarer, butikker og serviceerhverv

Der er krav om coronapas og mundbind eller visir i liberale personrelaterede serviceerhverv samt bemandede solarier, køreskoler og køreprøver. Personale i liberale personrelaterede serviceerhverv kan undtages krav om mundbind, hvis de kan fremvise et coronapas.

Der er krav om brug af mundbind eller visir i detailhandlen – samt på takeaway-steder. Der er også krav om brug af mundbind eller visir i engroshandlen, på fællesområder på hoteller og vandrehjem, ved ejendomsmæglere og ved ekspeditionsområder hos banker mv.

Kravet gælder både gæster og personale, som kundekontakt, uanset om personale kan fremvise et coronapas.

Der er forbud mod salg og udskænkning af alkohol i perioden kl. 22.00 til kl. 05.00 fra butikker, serveringssteder mv.

 • Der er krav om coronapas og mundbind eller visir i liberale personrelaterede serviceerhverv (tatovører, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører mv.) samt bemandede solarier, køreskoler og køreprøver
 • Personale i liberale personrelaterede serviceerhverv kan undtages krav om mundbind eller visir, hvis de kan fremvise coronapas.
 • Der er krav om brug af mundbind eller visir for kunder i detailhandlen, herunder i udvalgsbutikker, dagligvarebutikker, indkøbscentre, stormagasiner, basarer, arkader, indendørs markeder – samt takeaway-steder. Der er også krav om brug af mundbind eller visir i engroshandlen.
 • Personale med kundekontakt skal bruge mundbind eller visir uanset, om de kan fremvise et coronapas.
 • Der er forbud mod salg og udskænkning af alkohol i tidsrummet mellem kl. 22.00 - 05.00 fra butikker og andre lokaler og lokaliteter, som fysiske og juridiske personer råder over, og hvortil offentligheden har adgang.
 • Derudover er der krav om at opsætte skilte, der viser, hvor mange gæster, der er tilladt i lokalet (butikken).
 • Der indføres arealkrav for detailhandlen, der afhænger af lokalets størrelse:
  • Lokaler mellem 0 og 1.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 4 m2 gulareal, hvortil der er offentlig adgang. Er arealgulvet under 4 m2, må der max være 1 kunde af gangen
  • Lokaler mellem 2.000 og 4.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 6 m2 gulareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 500 kunder.
  • Lokaler mellem 5.000 og 9.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 8 m2 gulareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 833 kunder.
  • Lokaler mellem 10.000 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 10 m2 gulareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 1250 kunder.
 • Der er krav om opsætning af informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen samt at der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for kunder.
 • Dertil opfordres detailhandlen til at gøre, hvad der er muligt for at undgå sammenstimling og minimering af kødannelse, herunder eksempelvis ved at tilpasse indretning og åbningstider, undlade køtilbud samt forlænge byttefrist for julegaver.
Piktogram Bestik

Café, restaurant og natteliv

Nattelivet er lukket.

Derudover gælder en række restriktioner for caféer, restauranter mv, som skal lukke i perioden mellem kl. 23.00 og 05.00. I dette tidsrum må der dog gerne sælges takeaway.

Der er forbud mod salg af alkohol for serveringssteder og fra butikker i perioden kl 22:00 til kl. 5.00.Du skal vise coronapas på serveringssteder, fx på restauranter og caféer mv.

Dette gælder dog ikke for take-away steder, ligesom servering i lokaler tilknyttet sociale tilbud som fx varmestuer, herberger og plejehjem er undtaget krav om coronapas.

Der er krav om mundbind for gæster og ansatte på serveringssteder, når man ikke sidder ned. Personale med kundekontakt skal bære mundbind, uanset om de ansatte har et coronapas.

 • Der er lukket for nattelivet forstået som lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende, hvor det bl.a. tillægges vægt, om der er et dansegulv. 
 • Der er forbud mod indtagelse af alkohol i busser, herunder partybusser og skiltningskrav herom.
 • Indendørs og udendørs serveringssteder skal være lukkede i perioden kl. 23.00 til kl. 05.00.
 • Der er forbud mod salg og udskænkning af alkohol efter kl 22.00 på serveringssteder og fra butikker mv. Alle på 15 år og over skal fremvise coronapas på serveringssteder, fx restauranter og caféer mv.
 • For indendørs serveringssteder gælder der et arealkrav på 2 m2 pr. siddende gæster og 4 m2 for stående gæster. Derudover er der krav om opsætte skilte, som viser, hvor mange gæster, der er tilladt på serveringsstedet.
 • På udendørs serveringssteder er der ikke krav om coronapas. Du kan herudover købe take-away uden at skulle vise coronapas. Indendørs servering i lokaler tilknyttet sociale tilbud som fx varmestuer, herberger og plejehjem er ligeledes undtaget krav om coronapas.
 • Der er krav om mundbind eller visir for gæster og ansatte på serveringssteder. Personale med kundekontakt skal bære mundbind, også selvom de har coronapas. Krav om mundbind gælder også, når du køber takeaway.
 • Der er skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for gæster.
 • Private arrangementer uden for eget hjem, herunder bryllupper, sølv- og guldbryllupper, konfirmations-, studenter- og fødselsdagsfester og lignende arrangementer skal holdes inden for rammerne af reglerne for serveringsstederne, herunder lukke kl. 23.
 • Erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om coronapas eller brug af mundbind/visir. Der må ikke stilles krav, som er diskriminerende. Læs mere på Virksomheder og institutioner.
Piktogram Sport og fritid

Idræt og fritid

Du skal bruge coronapas i svømmehaller og træningscentre. Børn under 15 år samt personer, der benytter svømmehaller som led i forenings-, undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter er undtaget krav om coronapas.

Besøgende, tilskuere, publikummer og lignende på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir i lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter samt kulturaktiviteter, herunder svømmehaller, idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler biblioteker og musik- og kulturskoler andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet. Kravet om mundbind eller visir gælder ikke, når man udøver idræt eller fritidsaktiviteten det pågældende sted.

Lege- og badelande holdes forsat lukkede.

Der vil være krav om coronapas (indendørs og udendørs) og mundbind/visir (indendørs) ved idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg (siddende). Der vil desuden være en begrænsning på antallet af publikummer til indendørs arrangementer på højst 500 pr. sektion. Der må maksimalt være tre sektioner.

 • Du skal bruge coronapas i svømmehaller og træningscentre. Børn under 15 år samt personer, der benytter svømmehaller som led i forenings-, undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter er undtaget krav om coronapas.
 • Besøgende, tilskuere, publikummer og lignende på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir i lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder svømmehaller, idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler biblioteker og musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kulturområdet. Kravet om mundbind eller visir gælder ikke, når man udøver idræt eller fritidsaktivitet det pågældende sted.
 • Udendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg, åbner med krav om coronapas. Tilskuerne skal i al væsentlighed være siddende. Der er krav om mundbind eller visir ved indendørs faciliteter i tilknytning til udendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.
 • Indendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg, åbner med krav om coronapas og krav om brug af mundbind eller visir. Tilskuerne skal i al væsentlighed være siddende. Der må som udgangspunkt være 500 tilskuere til stede, dog 1.500, hvis tilskuerne eller publikummerne er opdelt i klart adskilte sektioner med egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og garderobeområder m.v.). Der må maksimalt tillades adgang for 500 tilskuere eller publikummer i hver sektion. Tilskuere eller publikummer i de enkelte sektioner skal i det væsentlige sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Tilskuere eller publikummer i en sektion må ikke tillades adgang til en anden sektion.

Kultur

Fra søndag den 16. januar 2022 vil en række lokaler og lokaliteter på kulturområdet igen være åbne. Der vil være krav om coronapas, mundbind/visir og deltagerbegrænsning flere steder.

Der gælder krav om coronapas følgende steder på kulturområdet:

 • Forlystelsesparker og omrejsende tivoli, zoologiske anlæg og akvarier.
 • Museer, kunsthaller, videnspædagogiske aktivitetscentre, kulturhuse og lignende.
 • Biografer og lokaler og lokaliteter (udendørs og indendørs), hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer, konferencer, foredrag og lignende.
 • Udendørs og indendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.
 • Svømmehaller, når det ikke sker som led i forenings-, undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter.
 • De videregående, kunstneriske uddannelser.
 • Indendørs træningscentre.
 • Musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet.
 • Lokaler og lokaliteter, der anvendes til folkeoplysende aktiviteter, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.
 • Gudstjenester og religiøse handlinger, herunder vielse, dåb og begravelse mv.
 • Menighedsarrangementer.

Kravet gælder uanset, hvor mange tilskuere eller deltagere, der er. Ved gudstjenester, religiøse handlinger og menighedsarrangementer gælder kravet om coronapas dog ikke, hvis det sikres, at der er færre end 100 deltagere indendørs, eller færre end 1.000 deltagere.

Der gælder krav om mundbind følgende steder på kulturområdet:

 • Biblioteker og arkiver.
 • Musik- og kulturskoler og andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet.
 • Lokaler (indendørs), hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer, konferencer, foredrag og lignende.
 • Forlystelsesparker, omrejsende tivolier, biografer, zoologiske anlæg, akvarier, museer, videnspædagogiske aktivitetscentre, kulturhuse og kunsthaller.
 • Idræts- og foreningsaktiviteter som f.eks. svømmehaller, idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler. Du må dog gerne fjerne dit mundbind eller visir, mens du udøver din sportsaktivitet eller f.eks. får musikundervisning.
 • Indendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg og ved indendørs faciliteter i tilknytning til udendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.

Der gælder følgende deltagerbegrænsninger på kulturområdet:

 • Koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer, idrætsarrangementer, konferencer, foredrag og lignende må alene holdes med publikummer, der i det væsentlige sidder ned. Det er således ikke tilladt at afholde arrangementer med stående tilskuere og publikummer. Det gælder både indendørs og udendørs.
 • Hvis der er flere end 500 publikummer ved indendørs koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer, idrætsarrangementer og lignende, er der krav om sektionsinddeling.
 • Det betyder, at lokalet skal være opdelt i klart adskilte sektioner med egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og garderobeområder mv.). Der må maksimalt være 500 publikummer per sektion og maksimalt 1.500 personer til arrangementet i alt. Tilskuere eller publikummer i de enkelte sektioner skal i det væsentlige sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende. Tilskuere eller publikummer i en sektion må ikke tillades adgang til en anden sektion.
 • Ved indendørs kultur- og idrætsarrangementer med flere end 500 publikummer gælder der desuden krav om udarbejdelse af sundhedsplan mv.

Det vil ikke være tilladt at stå op på de pågældende steder, ligesom der ikke må tillades adgang for flere publikummer mv., end der er siddepladser til. Det vil dog være muligt at stå op ved ind- og udgange fra arrangementet eller lokalet. I den forbindelse skal mundbind eller visir anvendes. Regler for udskænkning af alkohol følger regler for serveringssteder mv.

Disse steder vil stadig være lukkede:

 • Lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende
 • Spillehaller og kasinoer
 • Lege- og badelande
 • Messer
 • Forsamlingshuse og selskabslokaler, der anvendes til udlejning eller lignende til selskaber såsom bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og andre private mærkedage og øvrige fester.
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter og andre kulturarrangementer med stående publikum.

Læs mere COVID-19 information hos Kulturministeriet (kum.dk) og på Virksomhedsguiden:

COVID-19 information hos Kulturministeriet (kum.dk)

Virksomhedsguiden.dk

Folkekirken og andre trossamfund

Der gælder krav om coronapas og brug af mundbind/visir i folkekirken og andre trossamfund.

Der gælder ligeledes krav om coronapas og brug af mundbind eller visir for elever, studerende og besøgende på Folkekirkens videregående uddannelser.

 • Der er krav om coronapas for personer på 15 år eller derover ved gudstjenester og religiøse handlinger som fx dåb, vielser og begravelser mv. samt til menighedsarrangementer, medmindre arrangøren sikrer, at der opholder sig 100 eller færre deltagere.
 • Der er krav om brug af mundbind eller visir ved alle aktiviteter i folkekirken og andre trossamfund, herunder ved gudstjenester, religiøse handlinger og menighedsarrangementer. Kravet gælder uanset antal deltagere. Mundbindet eller visiret vil kunne fjernes, når deltagerne sidder ned.
 • Der er krav om brug af coronapas for elever, studerende og besøgende på Folkekirkens videregående uddannelser.
 • Der er herudover krav om brug af mundbind eller visir for elever, studerende, ansatte og besøgende på de videregående uddannelsesinstitutioner på folkekirkens område, når de bevæger sig rundt på og opholder sig på fællesarealer. Dette gælder ikke i forbindelse med undervisning og eksamen.
 • Der er endvidere krav om opsætning af informationsmateriale om kravet om brug af coronapas, mundbind eller visir samt om muligheden for bortvisning.
Piktogram Forsamling

Forsamlinger

Der gælder ikke et generelt forsamlingsforbud.

Der er dog en række deltagerbegrænsninger indenfor kultur, idræt, forlystelser mv. Se hvilke under tiltag for forsamlinger.

Det er desuden vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig både hjemme og i det offentlige rum.

Læs Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse (sst.dk)

 • Der kan afholdes udendørs kultur- og idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg. Det er et krav, at tilskuerne m.v. i det væsentlige sidder ned. Der vil være krav om coronapas.
 • Ved indendørs kultur- og idrætsarrangementer, herunder koncerter, scenekunstforestillinger, biografer, forevisninger, storskærmsarrangementer og idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg, samt ved konferencer, foredrag og lignende må der højst tillades adgang for 500 deltagere, tilskuere m.v. Personerne skal i det væsentlige sidde ned. Der er krav om coronapas og mundbind.
 • Der kan afholdes kultur- og indendørs idrætsarrangementer (omfatter ikke konferencer og foredrag) med flere end 500 tilskuere med maks. tre sektioner med hver 500 tilskuere. Arrangørerne af arrangementet skal overholde en række krav ift. sektionering og servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og garderobeområder mv..)

Det vil ikke være tilladt at stå op på de pågældende steder, ligesom der ikke må tillades adgang for flere publikummer mv., end der er siddepladser til. Det vil dog være muligt at stå op ved ind- og udgange fra arrangementet eller lokalet. I den forbindelse skal mundbind eller visir anvendes. Regler for udskænkning af alkohol følger regler for serveringssteder mv.

Viden om COVID-19

I dette område kan du dykke ned i forskellige aspekter af pandemien og blive klogere på, hvad man ved om virussen og den sygdom, den giver.

Indhold på siden: