Forsamlinger og socialt samvær

Det sociale liv har været på en hård prøve siden epidemiens start. Det er fortsat anbefalingen, at du skal begrænse din sociale kontakt til at se så få, faste personer som muligt for at holde smittespredningen nede.

Se Sundhedsstyrelsens gode råd til socialt samvær (sst.dk)

 • Forsamlingsforbud på max fem personer, dog fortsat 10 personer, såfremt man er i hustand sammen, er hinandens nærmeste pårørende eller i visse situationer, hvor ens boligforhold tilsiger det.
 • Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over.
 • Der gælder særlige regler ved afholdelse af begravelser og bisættelser. Forsamlingsforbuddet gælder desuden ikke folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de råder over, når der afholdes gudstjenester, samt dåb, vielser og lignende religiøse handlinger.
 • Forsamlingsforbuddet omfatter ikke aktiviteter for socialt udsatte børn og unge til og med 21 år.
 • Anbefaling om max fem personer i private hjem inkl. hustanden (medmindre husstanden er på mere end fem personer).
 • Anbefaling om social kontakt med max fem personer, ud over sin husstand og arbejdsplads.

Der er en generel afstandsanbefaling på to meter for alle. Der gælder visse undtagelser fra anbefalingen, bl.a. i dagtilbud og ved undervisning af sårbare personer.

Vær opmærksom på, at der i visse kommuner gælder særlige tiltag og lempelser. 

Vælg din kommune her, og se hvad der gælder lokalt for dig:

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om forbud mod arrangementer. Opdateret: 3. marts 2021.

Ja. Det er forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end fem personer (10 personer på Bornholm) til stede på samme sted samtidig. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv.

I Bornholms Regionskommune, på Christiansø og Frederiksø er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Undtagelser

 

Der er fastsat flere undtagelser til forbuddet:


Forbuddet mod at være mere end fem personer (10 personer på Bornholm) til stede omfatter i øvrigt ikke arrangementer mv., hvor alene personer fra samme husstand deltager, eller hvor alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, deltager. Som nærmeste pårørende anses en persons ægtefælle, faste samlevende, faste partner, søskende, forældre, herunder forældres og plejeforældres ægtefæller, forældres og plejeforældres faste samlevende og forældres og plejeforældres faste partnere, børn og plejebørn, herunder børn og plejebørn af ægtefæller, faste samlevende og faste partnere. Her gælder der et forbud mod at være flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig.


Forsamlingsforbuddet gælder heller ikke for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter, som er arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Her gælder der et forbud mod at være flere end 25 personer til stede på samme sted samtidig.

Forsamlingsforbuddet gælder desuden ikke for arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, der finder sted på indendørs fællesområder til boliger, hvor beboerne ikke kan undgå omgang med hinanden, herunder fælles køkken- og badefaciliteter på kollegier og lignende boligfællesskaber.
Forbuddet mod at være flere end fem personer (10 personer på Bornholm) til stede på samme sted samtidig gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, hvor der må være op til 500 personer til stede samtidig. Dette gælder dog ikke i gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over samt haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrangementer mv., som er offentligt tilgængelige.

Selvom der således gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for arrangementer mv. i private boliger og haver i tilknytning hertil, opfordres der dog kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, at selskabet under alle omstændigheder slutter senest kl. 22, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ i øvrigt følges.

Sundhedsstyrelsen gode råd kan findes på www.sst.dk.


Forbuddet gælder heller ikke for indendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, der foregår indendørs. Der gælder her, at der maksimalt må være 500 personer til stede samtidig, ligesom at de såkaldte arealkrav skal overholdes. Forbuddet gælder heller ikke for udendørs begravelser og bisættelser, eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs. Her må der højst være 50 personer til stede på samme sted samtidig. Personer, der er til stede i kraft af deres ansættelse, fx præst, kirketjener mv., tæller ikke med i opgørelsen af de 50 personer.
Forsamlingsforbuddet gælder heller ikke for folkekirken og andre trossamfund, når der afholdes gudstjenester samt dåb, vielser og lignende religiøse handlinger i lokaler, som de råder over. Der gælder dog også her et maksimum på 500 personer til stedet samtidig, ligesom det såkaldte arealkrav skal overholdes.


Endvidere omfatter forsamlingsforbuddet på fem personer (10 personer på Bornholm) ikke aktiviteter for socialt udsatte børn og unge til og med 21 år med eller uden deres familier arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. For sådanne aktiviteter må der maksimalt være 50 personer til stede på samme sted samtidig, herunder deltagere og ulønnede ansvarlige.


Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Det betyder, at der må være flere end fem personer (10 personer på Bornholm) til stede i forbindelse med almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv. Det gælder også for arbejde, der udføres i forbindelse med arrangementer, aktiviteter, begivenheder og lignende, som er omfattet af forsamlingsforbuddet. Udøvere, personale mv., der er til stede i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt, er derfor undtaget fra det lille forsamlingsforbud. Personer, der er tilstede i kraft af et arbejdsforhold, indgår ikke i opgørelsen af de fem personer (10 personer på Bornholm), der maksimalt må være til stede til et arrangement mv. Fx vil en eller flere instruktører, trænere, undervisere mv., der er til stede i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt, ikke tælle med i opgørelsen af de fem personer (10 personer på Bornholm), der maksimalt må være til stede. Der gælder derudover et loft på 500 personer i alt, som må være til stede ved arrangementer, som er undtaget fra det lille forsamlingsforbud. Alle personer til stede, herunder personer som er til stede i kraft af et arbejdsforhold, indgår i de 500 personer.


Professionelle idrætsudøvere og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen er undtaget fra det lille forsamlingsforbud. Der må derfor være op til 500 udøvere af professionel idræt til stede samtidig. Særligt vedrørende tilskuere er det ikke længere muligt at afholde indendørs professionelle idrætsarrangementer med tilskuere, da de lokaler, som professionelle idrætsudøvere benytter, ikke er åbne for offentligheden, herunder for tilskuere. Ved udendørs professionelle idrætsarrangementer vil forsamlingsforbuddet skulle overholdes, så der vil maksimalt kunne være 5 tilskuere.
 
Professionelle udøvere omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Endvidere gælder undtagelsen for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens, den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.
Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Det omfatter fx demonstrationer og møder i politiske partier. Det vil sige, at der må være flere end fem personer (10 personer på Bornholm) til stede ved møder i politiske partier og til demonstrationer mv. Der er ingen øvre grænse for, hvor mange der må være til stede til sådanne arrangementer. Undtagelsen gælder som udgangspunkt ikke for generalforsamlinger, landsmøder, konferencer og lignende, hvor der som udgangspunkt må være op til fem personer (10 personer på Bornholm) til stede.


Forsamlingsforbuddet gælder endelig ikke for forlystelsesapparater i forlystelsesparker og i omrejsende tivolier.

Ja. Forbuddet mod at afholde og deltage i arrangementer mv., hvor der er flere end fem personer (10 personer på Bornholm) til stede på samme sted samtidig gælder ikke for udendørs begravelser eller bisættelser og den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs. Her gælder der et forbud mod at være flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig. Personer, der er til stede i kraft af deres ansættelse, fx præst, kirketjener mv., tæller ikke med i opgørelsen af de 50 personer.

Forsamlingsforbuddet indebærer, at det som udgangspunkt er ulovligt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end fem personer (10 personer på Bornholm) til stede. Det gælder dog kun, hvis de flere end fem personer (10 personer på Bornholm) befinder sig på samme sted samtidig.

Det betyder fx, at det vil være muligt at afholde et løb med flere end fem deltagere (10 på Bornholm), hvis arrangementet afholdes tidsforskudt, så der deltager fem personer (10 personer på Bornholm) i løbet om morgenen, hvorefter disse deltagere tager hjem, før de afløses af de næste fem deltagere (10 på Bornholm) om eftermiddagen. Der kan godt være gengangere mellem deltagerne i formiddags- og eftermiddagsgruppen, så længe der aldrig er flere end fem personer (10 personer på Bornholm) til stede på samme sted samtidig. Der er i sådanne situationer ikke et maksimum for, hvor mange der må deltage i det samlede arrangement. Det afgørende er, at der ikke på noget tidspunkt er flere end fem personer (10 personer på Bornholm) til stede på samme sted samtidig.

Det vil fx også være muligt at afholde konkurrencer, stævner eller lignende med flere end fem deltagere (10 på Bornholm), hvis konkurrencen, stævnet mv. afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil fx kunne omfatte kapsejladser og lignende større arrangementer på havet, hvor deltagerne sejler i grupper á maksimalt fem personer (10 på Bornholm) med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil endvidere som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte grupper á maksimalt fem deltagere (10 på Bornholm).

Den geografiske spredning mellem deltagerne skal opretholdes gennem hele arrangementet. Det vil således ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere end fem deltagere (10 på Bornholm), hvis flere end fem personer (10 på Bornholm) samles før eller efter arrangementet til fx fælles afgang eller pokaloverrækkelse. Der må endvidere under alle omstændigheder ikke deltage flere end 500 personer samtidig i det samlede arrangement.

Det vil heller ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere end fem deltagere (10 på Bornholm), hvor deltagerne nok er spredt over et større geografisk område, men hvor deltagerne fortsat krydser hinanden under arrangementet, fx et kræmmermarked, hvor boderne er fordelt over et stort areal, men hvor man bevæger sig rundt mellem boderne, eller et arrangement af festivallignende karakter, hvor deltagerne bor sektionsopdelt, men samles om fælles aktiviteter, herunder fx spise- eller barområder.

Det er også muligt at afholde arrangementer mv., fx idrætsaktiviteter, sektionsopdelt i flere grupper med maksimalt fem personer (10 på Bornholm) i hver gruppe, inklusiv frivillig træner, instruktør mv. på samme udendørsområde. Dette forudsætter, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt. Adskillelse kan fx ske ved, at grupperne placeres i hvert deres afmærkede felt eller lignende. Den samme træner, instruktør mv. må ikke lede flere af de tilstedeværende grupper samtidig, da det i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed blive omfattet af forsamlingsforbuddet.

Det vil endvidere ikke i sig selv være nok til, at forsamlingsforbuddet ikke gælder, at et arrangement er opdelt i sektioner ved brug af fx hegn. En festival med flere end fem personer (10 på Bornholm) til stede på samme sted samtidig vil således ikke være et lovligt arrangement, selv hvis festivallen opdeles med et hegn i områder med fem (10 på Bornholm) eller færre personer i hvert område. I ovenstående tilfælde befinder personerne, der deltager i arrangementet, sig stadig på samme sted.

Nej. Forsamlingsforbuddet gælder ikke for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Her gælder der et forbud mod at være flere end 25 personer til stede på samme sted samtidig.

Det betyder, at det som udgangspunkt er ulovligt at afholde og deltage i udendørs idræts- eller foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner, hvor der er flere end 25 personer til stede. Det gælder dog kun, hvis de flere end 25 personer befinder sig på samme sted samtidig.

Det betyder f.eks., at det vil være muligt at afholde et løb i foreningsregi med flere end 25 deltagere, hvis arrangementet afholdes tidsforskudt, så der deltager 25 personer i løbet om morgenen, hvorefter disse deltagere tager hjem, før de afløses af de næste 25 deltagere om eftermiddagen. Der kan godt være gengangere mellem deltagerne i formiddags- og eftermiddagsgruppen, så længe der aldrig er flere end 25 personer til stede på samme sted samtidig. Der er i sådanne situationer ikke et maksimum for, hvor mange der må deltage i det samlede arrangement. Det afgørende er, at der ikke på noget tidspunkt er flere end 25 personer til stede på samme sted samtidig.

Det vil f.eks. også være muligt at afholde idræts- eller foreningsaktiviteter, med flere end 25 deltagere, hvis aktiviteten afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme stedsamtidig. Det vil f.eks. kunne omfatte kapsejladser og lignende større arrangementer på havet, hvor deltagerne sejler i grupper á maksimalt 25 personer med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil endvidere som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte grupper á maksimalt 25 deltagere.

Den geografiske spredning mellem deltagerne skal opretholdes gennem hele arrangementet. Det vil således ikke være lovligt at afholde idræts- eller foreningsaktiviteter med flere end 25 deltagere, hvis flere end 25 personer samles før eller efter aktiviteten til f.eks. fælles afgang eller pokaloverrækkelse. Der må endvidere under alle omstændigheder ikke deltage flere end 500 personer samtidig i det samlede arrangement.

Det vil heller ikke være lovligt at afholde idræts- eller foreningsaktiviteter med flere end 25 deltagere, hvor deltagerne nok er spredt over et større geografisk område, men hvor deltagerne fortsat krydser hinanden under arrangementet, f.eks. et kræmmermarked, hvor boderne er fordelt over et stort areal, men hvor man bevæger sig rundt mellem boderne, eller et arrangement af festivallignende karakter, hvor deltagerne bor sektionsopdelt, men samles om fælles aktiviteter, herunder f.eks. spise- eller barområder.

Det er også muligt at afholde idræts- foreningsaktiviteter, sektionsopdelt i flere grupper med maksimalt 25 personer i hver gruppe, inklusiv frivillig træner, instruktør mv. på samme udendørsområde. Dette forudsætter, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hvert deres afmærkede felt eller lignende. Den samme træner, instruktør mv. må ikke lede flere af de tilstedeværende grupper samtidig, da det i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed blive omfattet af forsamlingsforbuddet.

Det vil endvidere ikke i sig selv være nok til, at forsamlingsforbuddet ikke gælder, at en idræts- eller foreningsaktivitet er opdelt i sektioner ved brug af f.eks. hegn. En festival med flere end 25 personer til stede på samme sted samtidig vil således ikke være et lovligt arrangement, selv hvis festivallen opdeles med et hegn i områder med 25 eller færre personer i hvert område. I ovenstående tilfælde befinder personerne, der deltager i arrangementet, sig stadig på samme sted.

Nej. Forsamlingsforbuddet på fem personer (10 på Bornholm) omfatter ikke arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor alene personer fra samme husstand eller hvor alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, deltager. Her gælder der et forbud mod at være flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Det bemærkes, at forsamlingsforbuddet heller ikke omfatter arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, der finder sted på indendørs fællesområder til boliger, hvor beboerne ikke kan undgå omgang med hinanden, herunder fælles køkken- og badefaciliteter på kollegier og lignende boligfællesskaber.

Nej. Forsamlingsforbuddet omfatter ikke arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, deltager. Her gælder der et forbud mod at være flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Som nærmeste pårørende anses en persons:

 • Ægtefælle
 • Faste samlevende
 • Faste partner
 • Søskende
 • Forældre og plejeforældre, herunder forældres og plejeforældres ægtefæller, faste samlevende eller faste partnere
 • Børn og plejebørn, herunder børn og plejebørn af ægtefæller, faste samlevende eller faste partnere

For at være omfattet af denne undtagelse, der giver mulighed for at være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig, kræver det, at alle personer i gruppen skal være hinandens nærmeste pårørende. Det betyder fx, at bedsteforældre ikke lovligt vil kunne deltage i et arrangement, en begivenhed, aktivitet eller lignende sammen med deres børn og børnebørn, hvis de er flere end fem personer, da bedsteforældre og børnebørn ikke er hinandens nærmeste pårørende. Et ægtepar og disses forældre vil fx heller ikke lovligt kunne deltage i et arrangement, en begivenhed, aktivitet eller lignende, hvis de er flere end fem personer, da en persons svigerforældre ikke er pågældendes nærmeste pårørende efter reglerne om forsamlingsforbuddet.

Nej. Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over. Der må dog ikke afholdes arrangementer mv. med flere end 500 personer til stede samtidig.

Gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over samt haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrangementer mv., som er offentligt tilgængelige, er ikke undtaget fra forsamlingsforbuddet, hvorfor der ikke må være flere end fem personer (10 på Bornholm) til stede på samme sted samtidig til et arrangement mv. Hvis deltagerne til arrangementet alene er personer fra samme husstand eller alene er personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægtefælle, faste samlevende, faste partner, søskende, forældre, herunder forældres og plejeforældres ægtefæller, forældres og plejeforældres faste samlevende og forældres og plejeforældres faste partnere, børn og plejebørn, herunder børn og plejebørn af ægtefæller, faste samlevende og faste partnere), må der være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Selvom forsamlingsforbuddet ikke gælder i private boliger og haver i tilknytning hertil, opfordres der dog kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, at selskabet under alle omstændigheder slutter senest kl. 22, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19 i øvrigt følges. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på sst.dk.

Ophold og færden i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over, er som klar hovedregel undtaget fra forsamlingsbekendtgørelsens regler om forsamlingsforbud og lokalekrav.

Den private bolig skal forstås bredt og sigter først og fremmest til det sted, hvor man overnatter. Det er ikke nødvendigvis det sted, hvor man har sin folkeregisteradresse, og for eksempel vil en person, der bor og overnatter hos sin kæreste, men har folkeregisteradresse et andet sted, anses for at have bolig hos sin kæreste.

Den private bolig omfatter beboelsesområdet, men som udgangspunkt ikke indendørs lokaler, som hører til den private matrikel, men som ikke er en del af den private bolig, som for eksempel lader, maskinhaller, skure, værksteder og garager. Det betyder, at forsamlingsforbuddet som udgangspunkt gælder i disse lokaler.

En persons sommerhus, campingvogn og lignende er som udgangspunkt omfattet af en persons private bolig.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger, hvor der må være op til 500 personer til stede samtidig.

Undtagelsen til forsamlingsforbuddet gælder uanset om arrangøren af fx en fest eller anden begivenhed, kender deltagerne, og uanset om festen er annonceret via sociale medier og kræver forudgående tilmelding, eller der er tale om en fest eller lignende, hvor folk kan deltage uden forudgående tilmelding. Det er også uden betydning, om der erlægges entré, og om der sker udskænkning. Det vil dog kunne være strafbart efter andre regler, herunder efter bestemmelserne i restaurationsloven.

Selvom der således gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for arrangementer mv. i private boliger, opfordres der dog kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, at selskabet under alle omstændigheder slutter senest kl. 22, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand, og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19 i øvrigt følges. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på sst.dk.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i haver i tilknytning til private boliger, hvor der må være op til 500 personer til stede samtidig. Undtagelsen omfatter imidlertid ikke gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over og haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrangementer mv., som er offentligt tilgængelige.

Såfremt der afholdes et arrangement, en begivenhed eller lignende i en have i tilknytning til en privat bolig, der har en karakter, der gør, at haven må anses for at være åben for offentligheden, vil arrangementet mv. således kunne være omfattet af forsamlingsforbuddet. Det vil i sådanne tilfælde således som udgangspunkt være forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder eller lignende, hvor der er flere end fem personer (10 på Bornholm) til stede på samme sted samtidig.

Ja, som udgangspunkt. Men forsamlingsforbuddet hindrer ikke, at flere personer på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt i fx en butik, et supermarked, en lufthavn eller på en togstation. Almindelig brug af kollektive transportmidler (tog, busser, fly, færger mv.) og almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads er heller ikke omfattet.

Politiet har mulighed for at gribe ind og påbyde, at personer forlader et offentligt tilgængeligt sted, hvis flere personer end det forsamlingsforbuddet tillader, befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Dette gælder også, selv om der ikke er tale om et arrangement, begivenhed eller lignende. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Man kan straffes med bøde for at undlade at efterkomme et påbud fra politiet om at forlade stedet.

Generelt opfordres der til at følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Ja. Politiet kan nedlægge et midlertidigt forbud mod ophold på steder, hvortil der er almindelig adgang, hvis det efter politiets skøn er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med COVID-19 det pågældende sted, og hvis det skønnes, at et påbud om at forlade stedet ikke er tilstrækkeligt for at hindre smittefaren. Det kan eksempelvis være en park, en plads, en skøjtebane eller en legeplads.

Et opholdsforbud betyder, at det er ulovligt at tage ophold på stedet. Man må dog gerne bevæge sig i området, hvis der er tale om almindelig færden det pågældende sted, fx en gåtur.

Overtrædelse af et opholdsforbud kan straffes med bøde.

Et opholdsforbud kan udstedes i op til syv dage. Forbuddet kan forlænges. Forbuddet skal offentliggøres ved skiltning og på politiets hjemmeside.

Ja.

Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Politiet kan påbyde personerne at forlade stedet.

Politiet har mulighed for at gribe ind og påbyde, at personerne forlader stedet, på offentligt tilgængelige steder, hvis flere end fem personer (10 på Bornholm) befinder sig på samme sted samtidig på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Dette kan fx være tilfældet, hvis flere end fem personer (10 på Bornholm) stimler tæt sammen i en kø for at komme ind i butikker mv.

I situationer, hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, befinder sig sammen, kan politiet alene give påbud, hvis der er flere end 10 personer til stede, og politiet skønner, at personerne er samlet på en måde, som udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.

Politiet kan desuden ikke give påbud på indendørs fællesområder, der er offentligt tilgængelige, til boliger, hvor beboerne ikke kan undgå omgang med hinanden, herunder fælles køkken- og badefaciliteter på kollegier og lignende boligfællesskaber.

Man kan straffes med bøde for at undlade at efterkomme et påbud fra politiet om at forlade stedet.

Nej. Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Der er således ingen øvre grænse for, hvor mange der må deltage i sådanne arrangementer.

Der opfordres dog til, at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt følges. Se også Sundhedsstyrelsens publikation om gode råd i forbindelse med større offentlige forsamlinger, fx demonstrationer, der kan findes på sst.dk.

Nej. Politikredsene kan ikke forhåndsgodkende arrangementer, begivenheder mv., bortset fra drive-in arrangementer, der forudsætter en tilladelse fra politiet. Politikredsene kan alene vejlede borgerne om, at politiet håndhæver reglerne i overensstemmelse med den udstedte bekendtgørelse. Politikredsene kan endvidere henvise borgerne til at søge information på www.coronasmitte.dk eller kontakte et af call-centrene.

Nej. Der er ikke indført et udgangsforbud. Politiet kan dog påbyde personer at forlade et offentligt tilgængeligt sted, hvis der er flere end fem personer (10 på Bornholm) til stede, og politiet skønner, at personerne er samlet på en måde, som udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.

I situationer, hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, befinder sig sammen, kan politiet alene give påbud, hvis der er flere end 10 personer til stede, og politiet skønner, at personerne er samlet på en måde, som udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.

Politiet kan desuden ikke give påbud på indendørs fællesområder, der er offentligt tilgængelige, til boliger, hvor beboerne ikke kan undgå omgang med hinanden, herunder fælles køkken- og badefaciliteter på kollegier og lignende boligfællesskaber.

Politiet tager ved sin vurdering hensyn til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra COVID-19.

Der findes ikke noget afstandskrav i forbindelse med forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, og der er således ikke mulighed for at opløse forsamlingen på grund af fare for smittespredning mv.

Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed opfordres dog til at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om at holde den nødvendige afstand og undgå kontakt med andre mennesker. Der henvises endvidere til Sundhedsstyrelsens gode råd i udgivelsen "Større offentlige forsamlinger, fx en demonstration", som er tilgængelig på sst.dk.

Konferencer, generalforsamlinger og lignende er som udgangspunkt omfattet af forbuddet mod at afholde eller deltage i arrangementer, hvor flere end fem personer (10 på Bornholm) er til stede på samme sted samtidig. Personer, der er tilstede som et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af deres arbejde, fx oplægsholdere, serveringspersonale mv., tæller ikke med i opgørelsen af de fem personer (10 på Bornholm).

Udendørs idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner kan afholdes med op til 25 personer til stede på samme sted samtidig.

Nej. Reglerne om forsamlingsforbud, restriktioner for lokaler mv. gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.

Ja. På en offentlig tilgængelig legeplads, skøjtebane eller lignende vil politiet have mulighed for at udstede et påbud, hvis der befinder sig flere end fem personer (10 på Bornholm) på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

I situationer, hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, befinder sig sammen, kan politiet alene give påbud, hvis der er flere end 10 personer til stede, og politiet skønner, at personerne er samlet på en måde, som udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.

Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Det vil bero på en konkret vurdering, om det er lovligt at afholde torvedage, loppemarkeder, kræmmermarkeder og lignende. Et afgørende moment i vurderingen er, om markedet mv. vurderes at være et trækplaster for lokalområdet.

Hvis der således fx er tale om årligt tilbagevendende eller mere sæsonbetonede markeder, eksempelvis loppe- eller kræmmermarkeder, hvor en bredere og ikke nærmere afgrænset kreds af personer gives mulighed for at opstille boder, vil disse som udgangspunkt være omfattet af forsamlingsforbuddet, og det vil derfor være ulovligt at afholde disse, såfremt der er flere end fem personer (10 på Bornholm) til stede på samme sted samtidig.

Hvis der derimod er tale om fx ugentlige eller månedlige torvedage eller markeder, hvor lokale handlende, landmænd mv. på et torv eller lignende sælger deres dagligvarer via separate boder, der kan sidestilles med butikker på en gågade, dvs. en relativ fast gruppe af stader torvedag efter torvedag, vil det som udgangspunkt være lovligt at afholde disse. De handlende skal hovedsagligt sælge dagligvarer. Dagligvarer er varer, der forbruges samtidig med, at de anvendes, fx fødevarer.

Hvis der er øvrige aktiviteter i tilknytning til boderne på torvedage, markeder mv., fx i form af musikoptræden eller anden form for sceneoptræden, vil det imidlertid tale for, at markedet er omfattet af forsamlingsforbuddet.

Politiet kan påbyde personer at forlade stedet, hvis der befinder sig flere end fem personer end forsamlingsforbuddet tillader på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Der opfordres til, at man følger de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Nej. Forbuddet gælder ikke almindelig brug af offentlig transport. Der må derfor befinde sig flere end fem personer (10 på Bornholm) i toget, i bussen, på færgen mv. Man må også vente på et tog på stationen eller vente ved et busstoppested, selvom der er flere end fem personer (10 på Bornholm) til stede.

Politiet har mulighed for at gribe ind og påbyde, at personerne forlader stedet, på offentligt tilgængelige steder, hvis flere end fem personer (10 på Bornholm) befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand. Man kan straffes med bøde for at undlade at efterkomme et påbud fra politiet om at forlade stedet.

Opmærksomheden henledes på, at der er krav om at bære mundbind eller visir i den kollektive trafik, herunder på stationer mv. Læs nærmere herom under afsnittet Krav om mundbind og visir.

Der opfordres til, at man følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Ja. Forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end fem personer (10 på Bornholm) til stede på samme sted samtidig, gælder ikke i private boliger. En privat bolig omfatter både en privat helårsbolig og en privat fritidsbolig, uanset om boligen er ejet eller lejet.

Der opfordres dog kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, at selskabet under alle omstændigheder slutter senest kl. 22, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19 i øvrigt følges. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på sst.dk.

Hvis et sommerhus udelukkende lejes med det formål at afholde et arrangement, eksempelvis en fest, så sommerhuset dermed får karakter af at være et forsamlingshus eller et festlokale, kan det efter en konkret vurdering være ulovligt at afholde arrangementet med flere end fem personer (10 på Bornholm) til stede på samme sted samtidig. Det skyldes, at sommerhuset så mister sin karakter af ”bolig”. Det vil indgå i denne vurdering, om sommerhuset alene er lejet for/benyttet en weekend, om lejer udelukkende opholder sig i sommerhuset i forbindelse med forberedelse og afholdelse af festen mv. For arrangementer mv., hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Ja. Hvis man bor i lejlighed, rækkehus eller lignende boligkompleks og har adgang til fælles udendørsarealer, skal man som udgangspunkt ikke holde øje med, om man er flere end fem personer (10 på Bornholm), der samtidig bruger arealet.

Forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end fem personer (10 på Bornholm) til stede på samme sted samtidig, gælder dog også i gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over. For arrangementer mv. i gårde og lignende, hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end fem personer (10 på Bornholm) til stede på samme sted samtidig, gælder ikke for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Her må der være op til 25 personer til stede på samme sted samtidig.

Hvis der på et offentligt tilgængeligt sted befinder sig flere personer end forsamlingsforbuddet tillader på en måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19, kan politiet udstede et påbud. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Det beror på en konkret vurdering. Hvis uddelingen eller salget har karakter af et arrangement mv., der eksempelvis har været annonceret på forhånd, og der er mere end fem personer (10 på Bornholm) til stede på samme sted samtidig, vil uddelingen eller salget være forbudt. Det kan således være ulovligt at afholde og deltage i fx gratis uddeling af mad- eller drikkevarer annonceret via opslag på de sociale medier, hvis det vurderes, at der er tale om et arrangement, og hvis flere end fem personer (10 på Bornholm) er til stede på samme sted samtidig.

Politiet har endvidere mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end fem personer (10 på Bornholm) befinder sig på samme sted samtidig på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19, eksempelvis i en kø til udlevering. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end fem personer (10 på Bornholm) til stede på samme sted samtidig, gælder ikke for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Her må der være op til 25 personer til stede på samme sted samtidig.

 

Ja. Det er lovligt at afholde og deltage i en fest. Afhængig af, hvor festen holdes, gælder dog følgende:

Fester i egen bolig/have

 • Forbuddet mod at være flere end fem personer (10 på Bornholm) til stede gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, men der gælder fortsat et forbud mod at afholde og deltage i arrangementer mv., hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig.
 • Forsamlingsforbuddet på fem personer (10 på Bornholm) gælder i beboergårde, fællesgårde eller lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over, samt haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrangementer mv., som er offentligt tilgængelige. For arrangementer mv. i beboergårde, fællesgårde eller lignende, hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.
 • Der er ikke en tidsmæssig begrænsning på festens varighed. Der opfordres dog kraftigt til, at fester i private boliger/haver også slutter senest kl. 22.00.
 • Der opfordres endvidere kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19 i øvrigt følges. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på sst.dk.

Fester i forsamlingshuse, lejede fest-/selskabslokaler, fælleshuse eller lignende

 • Som udgangspunkt gælder forbuddet mod at afholde arrangementer mv., hvor der er flere end fem personer (10 på Bornholm) til stede på samme sted samtidig, også i et forsamlingshus, i et lejet fest-/selskabslokale, i et fælleshus og lignende. Det betyder i praksis, at det ikke er lovligt at afholde eller deltage i bryllupper, konfirmationer, fødselsdage mv. med flere end fem deltagere (10 på Bornholm). For arrangementer mv., hvor alene personer fra samme husstand eller personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.
 • Der er som udgangspunkt ikke en tidsmæssig begrænsning på festens varighed. Der opfordres dog kraftigt til, at festen under alle omstændigheder slutter senest kl. 22.00. Hvis udlejerne af forsamlingshuset mv. også står for mad og/eller drikkevarer til festen, skal forsamlingshuset mv. betragtes som et serveringssted, og så gælder lukkereglerne og reglerne om brug af mundbind mv. for restauranter mv. dog (se ovenfor). Hvis der leveres andre ydelser af udlejeren af forsamlingshuset mv. herunder fx personale, vil det bero på en konkret vurdering, om forsamlingshuset betragtes som et serveringssted. Det bemærkes, at serveringssteder for tiden skal holde lukket.
 • Hvis man lejer et forsamlingshus mv. og holder en privat fest, gælder der ikke særlige arealkrav mv. Der opfordres dog til, at man som lejer af et forsamlingshus mv. følger de m2-krav, der gælder for restauranter mv., dvs. mindst 7,5 m2 tilgængeligt gulvareal pr. gæst.
 • Der opfordres endvidere kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19 i øvrigt følges. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på sst.dk.
 • Endelig gælder der et krav om, at foreningslokaler skal holdes lukket for offentligheden.

Forsamlingsforbuddet indebærer, at det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end fem personer (10 på Bornholm) til stede på samme sted samtidig. For arrangementer mv., hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning dertil. Det betyder, at det ikke er lovligt at afholde bryllupper, konfirmationer, fødselsdage mv. med flere end fem deltagere (10 på Bornholm), bortset fra i private boliger og haver.

Ja. Til en bryllupsfest er det lovligt at være op til fem personer (10 på Bornholm) til stede og op til 10 personer, hvis alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, deltager. I private boliger og haver i tilknytning hertil må man være op til 500 personer til stede samtidig. Der gælder i sådanne tilfælde ikke en begrænsning i forhold til at danse, men der opfordres dog generelt kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, at selskabet under alle omstændigheder slutter senest kl. 22, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ i øvrigt følges. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på sst.dk.

Se i øvrigt spørgsmålet om, om det er lovligt at afholde private fester, herunder bryllupper.

Ja. Men det skal foregå i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet. Der må derfor højst være fem personer (10 på Bornholm) til stede på samme sted samtidig. Hvis deltagerne til festen alene er personer fra samme husstand eller alene er personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Natklubber, diskoteker og lignende skal holde lukket for offentligheden – det gælder også, hvis det er ombord på en bus eller en båd.

Ja. Men det skal foregå i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet. Der må derfor højst være fem personer (10 på Bornholm) til stede på samme sted samtidig. Hvis deltagerne til festen alene er personer fra samme husstand eller alene er personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Natklubber, diskoteker og lignende skal holde lukket for offentligheden – det gælder også, hvis det er ombord på en bus eller en båd.

Der skal bæres mundbind eller visir, og der må ikke indtages alkoholiske drikke i busser, der kræver tilladelse i henhold til lov om buskørsel.

Nej. Der må gerne være flere end fem personer (10 på Bornholm) til stede i ture i havnerundfartsbåde, sightseeing-busser og lignende, medmindre de udgør et samlet selskab på flere end fem personer (10 på Bornholm).

Opmærksomheden henledes på, at der kan være krav om mundbind mv. Der kan læses mere herom under afsnittet Krav om mundbind og visir.

Hvis man forsamles på en sådan måde, at det reelt får en festivallignende karakter, er der efter Rigspolitiets opfattelse tale om et arrangement, der er omfattet af forbuddet mod at forsamles flere end fem personer (10 på Bornholm) på samme sted samtidig. Det gælder uanset, om der er livemusik.

Ved vurderingen af, om der er tale om et arrangement, der har festivallignende karakter, kan det fx indgå, om arrangementet har en arrangør, egen promovering, navn og hjemmeside, om der er fælles start- og sluttidspunkt, om der er særskilt billetsalg, og om der er særlige aktiviteter, barer, madboder mv. til lejligheden. Det er ikke nødvendigt, at alle elementerne er til stede, ligesom også andre elementer kan bidrage til at skabe en festivallignende karakter.

Forbuddet mod at forsamles flere end fem personer (10 på Bornholm) på samme sted samtidig gælder ikke i private boliger og i haver i tilknytning dertil. Her må der være op til 500 personer til stede samtidig. Forsamlingsforbuddet gælder imidlertid gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over, samt haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrangementer mv., som er offentligt tilgængelige.

Forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end fem personer (10 på Bornholm) til stede på samme sted samtidig, gælder ikke for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Her må der være op til 25 personer til stede på samme sted samtidig.

Nej. Domstolene er ikke omfattet af forsamlingsbekendtgørelsen.

Der opfordres dog til, at man følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Nej. Forsamlingsbekendtgørelsen gælder ikke for dagtilbud, skoler, institutioner mv. Aktiviteter, der finder sted uden for de lokaler eller lokaliteter, som dagtilbuddet, skolen, institutionen mv. råder over, er heller ikke omfattet af forsamlingsbekendtgørelsen.

Dagtilbud, skoler mv. vil derfor kunne tage på ture, afholde lejrskoler mv., selvom deltagerantallet overstiger forsamlingsforbuddet. Sundhedsmyndighederne anbefaler dog, at der ikke afholdes ture mv. med overnatning.

Forældre skal i bringe- og afhentningssituationer være opmærksomme på, at politiet kan påbyde personer, der befinder sig flere end fem (10 på Bornholm) sammen på et offentligt tilgængeligt sted på en måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19, at forlade stedet.

Almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads er lovligt. Filmoptagelser, herunder i det offentlige rum, vil efter omstændighederne kunne anses for at være almindelig tilstedeværelse på tv- og filmproducenters arbejdsplads. Tv-/filmoptagelser udgør derfor som udgangspunkt ikke et arrangement/en aktivitet, som er omfattet af forbuddet mod at være flere end fem personer (10 på Bornholm) til stede på samme sted samtidig. Det vil dog bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Ja. Professionelle idrætsudøvere og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen er undtaget fra det lille forsamlingsforbud. Der må dog maksimalt være 500 personer til stede samtidig. Antallet omfatter alle personer til stede, herunder idrætsudøvere, trænere, officials mv.

Professionelle udøvere omfatter:

 • Atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren.
 • Atleter, som udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren.
 • Atleter, som indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe.

Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL.

Endvidere gælder undtagelsen for følgende:

 • Trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens,
 • Den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer
 • Den næstøverste række inden for fodbold kvinder
 • Den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder
 • Øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

Særligt vedrørende tilskuere er det ikke længere muligt at afholde indendørs professionelle idrætsarrangementer med tilskuere, da de lokaler, som professionelle idrætsudøvere benytter, ikke er åbne for offentligheden, herunder for tilskuere. Ved udendørs professionelle idrætsarrangementer vil forsamlingsforbuddet skulle overholdes, så der vil maksimalt kunne være fem tilskuere.