Forsamlinger

Man kan lovligt forsamles op til 500 personer. Det gælder både indendørs og udendørs.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger.

Det er vigtigt at følge Sundhedsstyrelsen 6 generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig – i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen.

Læs Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse (sst.dk)

Man kan lovligt afholde arrangementer mv. med op til 500 personer. Det gælder både indendørs og udendørs. Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger.

Det er vigtigt at følge Sundhedsstyrelsen 6 generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig – i hjemmet, i det offentlige rum, i skolen og på arbejdspladsen.

Læs mere om at forebygge smitte

Forsamlingsforbuddet indebærer, at det som udgangspunkt er ulovligt at afholde og deltage i både indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer. Det gælder dog kun, hvis personerne befinder sig på samme sted samtidig. Det er således muligt at afholde et arrangement eller lignende med deltagelse af flere end hvad forsamlingsforbuddet tillader, hvis de 500 personer ikke deltager i arrangementet på samme sted samtidig. Det kan fx ske ved geografisk eller tidsmæssig adskillelse af deltagerne.

Derudover er der særlige regler for afholdelse af følgende arrangementer, som kan afvikles med flere end 500 deltagere/tilskuere:

 • Indendørs og udendørs arrangementer med siddende publikum, hvor flere end 500 tilskuere eller publikummer er til stede på samme sted samtidig (fx koncerter, teater, foredrag mv.)
 • Indendørs og udendørs arrangementer med stående publikum, hvor flere end 500 tilskuere eller publikummer er til stede på samme sted samtidig (fx koncerter, optog mv.)
 • Udendørs motionsevents, hvor flere end 500 deltagere eller frivillige er til stede på samme sted samtidig (fx større løb, stafet og idrætsstævner)
 • Konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål med flere end 500 siddende personer
 • Indendørs og udendørs messer og dyrskuer med flere end 500 personer
 • Udendørs markeder (fx loppemarkeder og kræmmermarkeder) med flere end 500 personer

Information om afholdelse af større arrangementer inden for kultur og idræt findes på Kulturministeriets hjemmeside. Information om afholdelse af konferencer, messer og markeder findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og på Virksomhedsguiden.

Erhvervsministeriet (evm.dk)

Kulturministeriet - Kulturlivet under COVID-19 (kum.dk)

Virksomhedsguiden

 

Vær opmærksom på, at der i nogle kommuner kan gælde særlige tiltag. 

Se tiltag og testcentre i din kommune:

Spørgsmål og svar

Almindelige spørgsmål om forsamlinger

Opdateret: 30. juli 2021.

Forsamlingsforbuddet indendørs er på 500 personer. Det betyder, at det som udgangspunkt er forbudt at afholde og deltage i indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede på samme sted samtidig.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger.

I forhold til private boliger anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man ikke inviterer for mange, har fokus på god håndhygiejne og afstand, og at personer ikke møder op, hvis de er syge eller har symptomer på sygdom.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen:

Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19 (sst.dk)

Forsamlingsforbuddet udendørs er på 500 personer. Det betyder, at det som udgangspunkt er forbudt at afholde og deltage i udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede på samme sted samtidig.

I forhold til en række bestemte typer af arrangementer, bl.a. messer, udendørs markeder, større udendørs koncerter og sportsarrangementer, er det tilladt at forsamles flere end 500 personer.

Du kan læse mere om de forskellige arrangementsordninger her:  

Krav og anbefalinger til overnatningssteder, erhvervsarrangementer og kulturaktiviteter (virksomhedsguiden.dk)

Ja. Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger gælder også, når man er forsamlet i forbindelse med et arrangement, aktivitet, begivenhed eller lignende.

Anbefalingerne kan tilgås via dette link: COVID-19: Samvær og sociale sammenhænge (sst.dk)  

Ja. Der er flere undtagelser til det indendørs og udendørs forsamlingsforbud på 500 personer.

I en række situationer gælder reglerne om forsamlingsforbud ikke. I disse situationer er det derfor tilladt at forsamles flere end 500 personer. Det drejer sig bl.a. om forsamlinger i private boliger og ved en række bestemte typer af arrangementer, bl.a. messer, udendørs markeder, større udendørs koncerter og sportsarrangementer.

Læs mere om reglerne for forsamlingsforbuddet på Retsinformation:

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af COVID-19 (retsinformation.dk)

Pr. 1. september 2021 afskaffes det indendørs og udendørs forsamlingsforbud på 500 personer.

Ja, som udgangspunkt. Men forsamlingsforbuddet hindrer ikke, at flere personer på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt i for eksempel en butik, en arbejdsplads, en lufthavn eller på en togstation. Almindelig brug af kollektive transportmidler (tog, busser, fly, færger mv.) er således ikke omfattet af forsamlingsforbuddet.

Ja. Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning dertil. Det betyder, at du gerne må afholde bryllupper, konfirmationer, fødselsdage mv. med flere end 500 deltagere i private boliger og haver.

Hvis man har en udendørs gård eller lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over, eksempelvis en gård hørende til et lejlighedskompleks, vil forsamlingsforbuddet på 500 personer dog stadig skulle overholdes. Det samme gælder, hvis man i sin private have i tilknytning til sin bolig afholder et arrangement, som der er offentlig adgang til. I disse situationer skal forsamlingsforbuddet på 500 personer altså stadig overholdes.

Der opfordres til ved fester og lignende arrangementer at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt. Se også Sundhedsstyrelsens gode råd om private fejringer og arrangementer, som kan findes hos Sundhedsstyrelsen:

Socialt samvær (sst.dk)

Ja. Det er lovligt, at afholde en fest på en restaurant eller i et forsamlingshus mv., men der gælder fortsat et forbud mod at være 500 personer til stede på samme sted samtidig.

Der opfordres til ved fester og lignende arrangementer at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt. Se også Sundhedsstyrelsens gode råd om private fejringer og arrangementer, som kan findes på:

Socialt samvær (sst.dk)

Ja. Forsamlingsforbuddet indebærer, at det som udgangspunkt er ulovligt at deltage og afholde indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer samlet på samme sted samtidig.

En række større arrangementer er dog undtaget fra forsamlingsforbuddet på 500 personer. Der findes således særlige regler for større arrangementer med henholdsvis siddende og stående publikum (koncerter, teater, foredrag mv.) samt for motionsevents, konferencer, messer mv. Du kan læse mere om afholdelse af større arrangementer her:

Læs mere om afholdelse af store arrangementer inden for kultur og idræt på Kulturministeriets hjemmeside:

Kulturlivet under COVID-19 (kum.dk).

Information om afholdelse af konferencer, messer og markeder findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, Virksomhedsguiden:

Krav og anbefalinger til overnatningssteder, erhvervsarrangementer og kulturaktiviteter (virksomhedsguiden.dk)

Ja. Politiet kan nedlægge et midlertidigt forbud mod ophold på steder, hvortil der er almindelig adgang, hvis det efter politiets skøn er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med COVID-19 det pågældende sted, og hvis det skønnes, at et påbud om at forlade stedet ikke er tilstrækkeligt for at hindre smittefaren. Det kan eksempelvis være en park, en plads eller en legeplads.

Et opholdsforbud betyder, at det er ulovligt at tage ophold på stedet. Man må dog gerne bevæge sig i området, hvis der er tale om almindelig færden det pågældende sted, for eksempel en gåtur.

Overtrædelse af et opholdsforbud kan straffes med bøde.

Detaljerede spørgsmål om arrangementer og forsamlinger

Ja. Det er forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer. Forbuddet gælder både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv.

Undtagelser

Der er fastsat flere undtagelser til forbuddet:

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger.

Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Det omfatter for eksempel demonstrationer og møder i politiske partier. Det vil sige, at der må være flere end det, som forsamlingsforbuddet foreskriver, til stede ved møder i politiske partier og til demonstrationer mv. Der er ingen øvre grænse for, hvor mange der må være til stede til sådanne arrangementer. Undtagelsen gælder som udgangspunkt ikke for generalforsamlinger, landsmøder, konferencer og lignende.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for arrangementer omfattet af de forskellige ordninger for større arrangementer. Information om afholdelse af større arrangementer kan findes på Kulturministeriets hjemmeside og på Kirkeministeriets hjemmeside.

Ophold og færden i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over, er som hovedregel undtaget fra forsamlingsbekendtgørelsens regler om forsamlingsforbud og lokalekrav.

Den private bolig skal forstås bredt og sigter først og fremmest til det sted, hvor man overnatter. Det er ikke nødvendigvis det sted, hvor man har sin folkeregisteradresse, og for eksempel vil en person, der bor og overnatter hos sin kæreste, men har folkeregisteradresse et andet sted, anses for at have bolig hos sin kæreste.

Den private bolig omfatter beboelsesområdet, men som udgangspunkt ikke indendørs lokaler, som hører til den private matrikel, men som ikke er en del af den private bolig, som for eksempel lader, maskinhaller, skure, værksteder og garager. Det betyder, at forsamlingsforbuddet som udgangspunkt gælder i disse lokaler.

En persons sommerhus, campingvogn og lignende er som udgangspunkt omfattet af en persons private bolig.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger.

Undtagelsen til forsamlingsforbuddet gælder uanset om arrangøren af for eksempel en fest eller anden begivenhed kender deltagerne, og uanset om festen er annonceret via sociale medier og kræver forudgående tilmelding, eller der er tale om en fest eller lignende, hvor folk kan deltage uden forudgående tilmelding. Det er også uden betydning, om der erlægges entré, og om der sker udskænkning. Det vil dog kunne være strafbart efter andre regler, herunder efter bestemmelserne i restaurationsloven.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i haver i tilknytning til private boliger. Undtagelsen omfatter imidlertid ikke gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over, og haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrangementer mv., som er offentligt tilgængelige.

Såfremt der afholdes et arrangement, en begivenhed eller lignende i en have i tilknytning til en privat bolig, der har en karakter, der gør, at haven må anses for at være åben for offentligheden, vil arrangementet mv. således kunne være omfattet af forsamlingsforbuddet. Det vil i sådanne tilfælde således som udgangspunkt være forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede på samme sted samtidig.

Nej. Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Der er således ingen øvre grænse for, hvor mange der må deltage i sådanne arrangementer.

Der opfordres dog til, at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt følges.

Se også Sundhedsstyrelsens publikation om gode råd i forbindelse med større offentlige forsamlinger, fx demonstrationer, der kan findes på:

Samvær og sociale sammenhænge (sst.dk)

Nej. Politikredsene kan ikke forhåndsgodkende arrangementer, begivenheder mv., bortset fra drive-in arrangementer med flere end 500 deltagere, der indtil den 1. september 2021 forudsætter en tilladelse fra politiet.

Politikredsene kan alene vejlede borgerne om, at politiet håndhæver reglerne i overensstemmelse med den udstedte bekendtgørelse. Politikredsene kan endvidere henvise borgerne til at søge information på www.coronasmitte.dk eller kontakte et af call-centrene.

Der findes ikke noget afstandskrav i forbindelse med forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, og der er således ikke mulighed for at opløse forsamlingen på grund af fare for smittespredning mv.

Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed opfordres dog til at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om at holde den nødvendige afstand og undgå kontakt med andre mennesker. Der henvises endvidere til Sundhedsstyrelsens gode råd i udgivelsen 'Større offentlige forsamlinger, for eksempel en demonstration', som er tilgængelig på sst.dk:

Samvær og sociale sammenhænge (sst.dk)

Ja. På en offentlig udendørs tilgængelig legeplads eller lignende vil politiet have mulighed for at udstede et påbud, hvis der befinder sig flere end 500 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Nej. Forbuddet gælder ikke almindelig brug af offentlig transport.

Politiet har mulighed for at gribe ind og påbyde, at personer forlader offentligt tilgængelige steder, hvis flere end 500 personer befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand. Man kan straffes med bøde for at undlade at efterkomme et påbud fra politiet om at forlade stedet.

Der opfordres til, at man følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Ja. Hvis man bor i lejlighed, rækkehus eller lignende boligkompleks og har adgang til fælles udendørsarealer, skal man som udgangspunkt ikke holde øje med, om man er flere end 500 personer, der samtidig bruger arealet.

Forbuddet mod at afholde og deltage i udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede på samme sted samtidig, gælder dog også i gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over.

Hvis der på et offentligt tilgængeligt sted befinder sig flere personer end forsamlingsforbuddet tillader på en måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19, kan politiet udstede et påbud. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Ja. Det er lovligt at afholde og deltage i en fest. Afhængig af, hvor festen holdes, gælder dog følgende:

Fester i egen bolig/have

 • Forsamlingsforbuddet på 500 personer gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil.
 • Forsamlingsforbuddet på 500 personer gælder i beboergårde, fællesgårde eller lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over, samt haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrangementer mv., som er offentligt tilgængelige.
 • Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. fester her:

Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19 (sst.dk)

Fester i forsamlingshuse, lejede fest-/selskabslokaler, fælleshuse eller lignende

 • Som udgangspunkt gælder forbuddet mod at afholde arrangementer mv., hvor der er flere end 500 personer til stede på samme sted samtidig, også i et forsamlingshus, i et lejet fest-/selskabslokale, i et fælleshus og lignende. Det betyder i praksis, at det ikke er lovligt at afholde eller deltage i bryllupper, konfirmationer, fødselsdage mv. med flere end 500 deltagere.
 • Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. fester her:

Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19 (sst.dk)

Ja. Men det skal foregå i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet. Der må derfor højst være 500 personer til stede på samme sted samtidig.

Natklubber, diskoteker og lignende skal indtil den 1. september 2021 holde lukket for offentligheden – det gælder også, hvis det er ombord på en bus eller en båd.

Ja. Men det skal foregå i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet. Der må derfor højst være 500 personer til stede på samme sted samtidig.

Natklubber, diskoteker og lignende skal holde lukket for offentligheden – det gælder også, hvis det er ombord på en bus eller en båd.

Der gælder indtil den 1. september 2021 et forbud mod at indtage alkohol under ophold i og kørsel med bus, der kræver tilladelse i henhold til lov om buskørsel.

Nej. Forsamlingsforbuddet gælder ikke ved ture i havnerundfartsbåde, sightseeing-busser og lignende.

Nej. Domstolene er ikke omfattet af forsamlingsbekendtgørelsen.

Der opfordres dog til, at man følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.