Øvrige tiltag

Mundbind og visir

Den nemme huskeregel er, at du skal tage mundbind eller visir med dig, så du hurtigt kan finde et friskt mundbind frem, når du får behov for det.

Test og smitte

Når du har symptomer på COVID-19, skal du isolere dig, indtil du har fået en negativ test, så du ikke risikerer at smitte andre. Symptomerne minder om forkølelse og influenza, og du kan kontakte din læge for at blive henvist til en coronatest, eller bestille en på coronaproever.dk.

 • Krav om brug af mundbind eller visir i sundheds- og ældresektoren samt visse dele af socialområdet.

 • Krav om brug af mundbind eller visir ved aflevering og afhentning af børn og elever indendørs i daginstitutioner, grundskolen samt SFO, fritidshjem og klubtilbud fra børnehaveklassen og 1.-4. klasse.
 • Krav om brug af mundbind eller visir på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter, i jobcentre, i borgerservicecentre og på uddannelsesinstitutioner, herunder ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser.

 • Lærere og pædagoger i grundskolen og dagtilbud må bære visir.

 • Krav om brug af mundbind eller visir i kollektiv transport mv. samt til køreprøver.

 • Opfordring til brug af mundbind i forbindelse med al samtransport med deltagelse af mere end to personer, hvor transporten er arbejdsrelateret. Dette gælder også transport til og fra arbejde.

Bliv altid testet, hvis du:

 • Har symptomer på COVID-19. 
 • Er nær kontakt til en person, der er smittet med coronavirus. 
 • Er udpeget som anden kontakt til en person, der er smittet med coronavirus. 
 • Får besked fra myndighederne om, at man skal testes som led i smitteopsporing ved udbrud. 
 • Får besked på, at man skal testes af en behandlende læge eller tandlæge forud for fx indlæggelse, behandling eller undersøgelse. 
 • Skal besøge personer i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 
 • Har et arbejde, hvor du møder fysisk og derfor ses med flere personer, bør du lade dig teste ugentligt. 

Du kan læse alt om symptomer og test på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 • Krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder bl.a. arealkrav, krav om tilgængelighed af vand og sæbe eller håndsprit og krav om opsætning af informationsmateriale.
 • Lukning af lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes messeaktiviteter.
 • Politiet har mulighed for at udstede påbud og nedlægge opholdsforbud.
 • Regulering og sektorpartnerskabsretningslinjer vedrørende dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner mv.
 • Sektorpartnerskabsretningslinjer på bl.a. kultur-, kirke-, idræts- og erhvervsområdet.
 • Anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om bl.a. forebyggelse af smittespredning, sociale arrangementer mv.

Vær opmærksom på, at der i visse kommuner gælder særlige tiltag og lempelser. 

Vælg din kommune her, og se hvad der gælder lokalt for dig:

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar ang. krav om mundbind eller visir. Opdateret: 3. marts 2021.

Personer på 12 år og derover skal anvende mundbind eller visir på følgende steder:

 • I den kollektive trafik mv., herunder i tog, busser, taxaer, færger samt på stationsområder. Krav om mundbind gælder dog ikke ved busstoppesteder.
 • På serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet. Det bemærkes, at serveringssteder skal holde lukket.
 • I engroshandlen og detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader, og steder, der sælger mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (takeaway), mv. Det bemærkes, at storcentre, stormagasiner, varehuse, arkader og serveringssteder (dvs. steder, hvor der sælges mad og drikkevarer til indtagelse på salgsstedet) skal holde lukket.
 • I lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler mv. Det bemærkes, at disse lokaler skal holde lukket for offentligheden.
 • I lokaler, hvor folkekirken og trossamfund uden for folkekirken gennemfører aktiviteter.
 • I jobcentre og i borgerservicecentre.
 • I dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v.
 • På institutioner, der gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser, danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl., voksen- og efteruddannelser, videregående uddannelser, Folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler, køreskoler, der gennemfører teoriundervisning, samt folkehøjskoler mv.
 • Offentlige og private sygehuse og klinikker, klinikker mv. i praksissektoren, kommunale sundhedstilbud, kommunale og private plejecentre og plejeboliger, aflastningspladser samt en række anbringelsessteder og botilbud på socialområdet.
 • Under afviklingen af praktiske køreprøver, vejledende helbredsmæssige køretest og ved afsluttende prøver i kørsel, når man befinder sig et køretøj med andre. 
 • Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier.

Der gælder således ikke et generelt krav om at bære mundbind eller visir i alle lokaler, som offentligheden har adgang til.

Læs mere om kravene for de enkelte områder, herunder undtagelserne til mundbindskravet, i de følgende spørgsmål og svar.

Sundhedsstyrelsen om brug af mundbind generelt

Følgende grupper af personer er generelt undtaget fra kravet om at bruge mundbind eller visir:

 • Børn der er under 12 år.
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Herudover må personer, der ellers er omfattet kravet om at bære mundbind eller visir, fjerne det helt eller delvist, hvis der er en god grund til det. Det kan fx være i følgende situationer:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted (på bl.a. serveringssteder kan mundbind eller visir fjernes, når man sidder ned).
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation. 
 • Hvis børn eller unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir

Herudover kan der gælde særlige undtagelser på de enkelte områder. Læs mere om mundbindskravene i de følgende spørgsmål og svar.

Nej, der gælder ikke et dokumentationskrav. Personen skal fx ikke kunne fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af kravet.

Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme personen til gode, og at reglerne ikke betyder, at man skal gå ind i en diskussion med fx kunder. For at en butik fx kan leve op til sin forpligtelse til alene at tillade adgang for kunder, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir, er det dog samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at kunden er undtaget fra kravet om både mundbind og visir. En undtagelse fra brug af mundbind indebærer således ikke i sig selv en undtagelse fra kravet om brug af visir. Hvis mundbind ikke kan bruges, skal visir bruges i stedet og omvendt. Kun hvis man hverken kan bruge mundbind eller visir er man (helt) undtaget fra kravet. Hvis en kunde nægter at tage mundbind eller visir på uden grund og nægter at forlade lokalet, kan man kontakte politiet.

Ja, man kan som udgangspunkt godt stille strengere krav, end hvad der følger af lovgivningen om mundbind og visir. Man skal dog være opmærksom på, at man overholder anden lovgivning.

Personer på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir i den kollektive trafik mv., herunder i tog, busser, taxaer og færger samt på stationsområder, herunder tog- busstationer mv.  Kravet gælder ikke på busstoppesteder.

Kravet om at bruge mundbind eller visir på stationsområder mv. gælder også for personer, der alene passerer igennem et stationsområde, også selvom de ikke bruger kollektiv trafik hverken til eller fra stedet.

Kravet om at bære mundbind eller visir gælder ikke for personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bruge det.

Mundbind og visir kan undtagelsesvis tages helt eller delvist af, hvis der er en god grund, som eksempelvis: 

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i det pågældende transportmiddel mv.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under ophold i eget køretøj under færgeoverfart, såfremt dette er tilladt af færgeselskabet.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.  

Kravet om at bruge mundbind eller visir i den kollektive trafik gælder også for ansatte, når de befinder sig i transportmidlet eller på en station mv., medmindre de opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil det alene er ansatte, der har adgang. Hvis der i en konkret færdselssituation opstår problemer med den ansattes mulighed for udsyn, kan mundbindet eller visiret fjernes midlertidigt. Det er arbejdsgiverens ansvar at påse, at den ansatte bærer mundbind eller visir i arbejdstiden.

Hvis der ikke bruges mundbind mv. i henhold til reglerne, kan det medføre bortvisning. Politiet kan give bøde til personer, der ikke forlader transportmidlet eller stationsområdet efter at være blevet bortvist.

Personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir, når de befinder sig på serveringssteder eller steder, hvor der sælges take-away, og hvortil offentligheden har adgang.

Kravet omfatter både kunder og besøgende samt serveringsstedets medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalet, og som har kontakt til kunder mv. Kravet gælder dog ikke i følgende tilfælde:

 • Når kunden sidder ned på et serveringssted.
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
 • Hvis medarbejderne og andre personer tilknyttet lokalet opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil det alene er medarbejdere mv., der har adgang. En afskærmning kan eksempelvis bestå af en plexiglasskærm, som afskærmer henover en bar eller skranke. 

Personer, der ellers er omfattet kravet om at bruge mundbind eller visir, må fjerne det helt eller delvist, hvis der er en god grund til det. Det kan fx være i følgende situationer:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt indtagelsen sker i lokaler, hvorfra der både udøves servering og detailsalg (samdrift), og når omsætningen hovedsagelig stammer fra detailsalg, som fx convenience-butikker, tankstationer eller bagerbutikker, hvor der er opstillet højborde eller serveringsdiske uden mulighed for at sidde ned. Denne undtagelse gælder ikke på almindelige serveringssteder, da kravet på disse steder ikke gælder, når man sidder ned.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Kunder og besøgende, der uberettiget ikke bruger mundbind mv. i henhold til reglerne, må ikke lukkes ind på serveringsstedet, ligesom der kan ske bortvisning af kunder og besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. Politiet kan give bøde til personer, der ikke forlader serveringsstedet efter at være blevet bortvist.

Personer på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de befinder sig i offentligt tilgængelige lokaler med engros- og detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader og steder, der sælger mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (takeaway) mv.

Kravet gælder både for kunder og besøgende samt for engros- og detailhandlens medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet stedet, og som har kontakt til kunder mv. Kravet gælder dog ikke i følgende tilfælde: 

 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
 • Hvis medarbejderne og andre personer tilknyttet lokalet opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil det alene er medarbejdere mv., der har adgang. En afskærmning kan eksempelvis bestå af en plexiglasskærm, som afskærmer henover en kasse eller skranke.

Personer, der ellers er forpligtet til at bære mundbind eller visir, må fjerne det helt eller delvist, hvis der er en god grund til det. Det kan fx være i følgende situationer: 

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, hvis dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for det pågældende sted.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir. 

Kunder og besøgende, der ikke bærer mundbind mv. i henhold til reglerne, må ikke lukkes ind, ligesom der kan ske bortvisning af kunder og besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. Politiet kan give bøde til personer, der ikke forlader engros- og detailhandlen efter at være blevet bortvist.

Det bemærkes, at lokaler, hvor er udøves indendørs idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter for tiden ikke må holde åbent for adgang for offentligheden.

Kunder, besøgende, deltagere og personale på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktivitet, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler mv.

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke i følgende situationer:

 • Når kunden, brugeren, tilskueren og lignende sidder ned.
 • Medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kulturelle aktivitet, idrætsaktivitet eller foreningsaktivitet.
 • Personale som ikke er i kontakt med kunder, brugere, tilskuere og lignende eller som befinder sig bag afskærmning eller i et aflukket rum, hvortil alene medarbejdere mv. har adgang.

Personer på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de befinder sig i offentligt tilgængelige lokaler, hvor folkekirken og trossamfund uden for folkekirken gennemfører aktiviteter.

Kravet gælder både for brugere, besøgende mv. samt for medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale, og som har kontakt til brugere mv. Kravet gælder dog ikke i følgende tilfælde:

 • Hvis brugeren, den besøgende mv. sidder ned.
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
 • Medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kirkelige aktivitet. Dette betyder, at fx en præst eller anden forkynder ikke skal bære mundbind under vedkommendes prædiken eller udøvelse af religiøse handlinger. Kravet om mundbind gælder dog forsat før og efter vedkommendes optræden eller udøvelse af aktiviteten.
 • Hvis medarbejdere og andre personer tilknyttet lokalet opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil det alene er medarbejdere mv., der har adgang. En afskærmning kan eksempelvis bestå af en plexiglasskærm. 

Personer, der ellers er forpligtet til at bruge mundbind eller visir, må fjerne det helt eller delvist, hvis der er en god grund til det. Det kan fx være i følgende situationer:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for det pågældende sted.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir. 

Hvis der ikke bruges mundbind mv. i henhold til reglerne, kan det medføre bortvisning. Politiet kan give bøde til personer, der ikke forlader lokalet, efter at være blevet bortvist.

Brugere, besøgende mv., der ikke bruger mundbind mv. i henhold til reglerne, må ikke lukkes ind, ligesom der kan ske bortvisning af brugere, besøgende mv., der uberettiget undlader at bruge mundbind eller visir. Politiet kan give bøde til personer, der ikke forlader lokalet med kirkelige aktiviteter efter at være blevet bortvist.

Personer på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de befinder sig i offentligt tilgængelige lokaler på jobcentre eller på borgerservicecentre.

Borgere, der undtagelsesvis ikke har medbragt mundbind mv. ved fremmøde i jobcentre eller borgerservicecentre, som har pligt til at møde op i jobcentret eller borgerservicecenteret, men som ikke med rimelighed i situationen kan fremskaffe mundbind mv., kan vederlagsfrit få udleveret mundbind til brug for den konkrete situation.

Personer på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på institutioner, der gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser, danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl., voksen- og efteruddannelser, videregående uddannelser, Folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler, køreskoler, der gennemfører teoriundervisning, samt folkehøjskoler mv. Det gælder dog ikke på geografisk selvstændige afdelinger på uddannelsesinstitutioner, hvor der ikke foregår undervisning.

For elever, kursister, deltagere og studerende gælder kravet om at bruge mundbind mv. ikke i følgende situationer: 

 • Når de deltager i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier mv.
 • Når de kun er sammen med elever mv. fra deres stamklasse eller -hold eller på kostafdelinger alene er sammen med personer fra deres hus-, familie- og primærgruppe eller lignende.
 • Når de aflægger prøve. 

For lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution mv., gælder kravet om at bruge mundbind mv. ikke i følgende situationer:

 • Når de ikke har kontakt til andre personer.
 • Når de opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere, studerende og besøgende mv. ikke har adgang.
 • Når de den pågældende dag underviser to eller færre klasser, og det foregår i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier mv. 

Lærere, undervisere mv. på de pågældende institutioner har dog stadig en ret til at anvende mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på uddannelsesinstitutionen.

Kravet om at bruge mundbind eller visir gælder ikke for personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære det.

Personer, der ellers er forpligtet til at bære mundbind eller visir, må fjerne det helt eller delvist, hvis der er en god grund til det. Det kan fx være i følgende situationer: 

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for det pågældende sted.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir. 

Elever mv., der ikke bærer mundbind mv. i henhold til reglerne, må ikke lukkes ind på uddannelsesinstitutionerne mv., ligesom der kan ske bortvisning af elever mv., der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Kravet om at bruge mundbind eller visir gælder ikke i dagtilbud mv., grundskoler og skolefritidsordninger mv. Det pædagogiske personale i dagtilbud mv. og det undervisende og pædagogiske personale i grundskoler og skolefritidsordninger mv. har dog ret til at anvende visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller på skolen.

Besøgende på 12 år og derover i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v., herunder forældre til børn indskrevet i institutionen eller skolen m.v., skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller skolen m.v., herunder i eventuelle kostafdelinger.

Krav om mundbind eller visir gælder ikke elever eller personale og andre personer tilknyttet institutionen i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger mv.

Personale og andre personer tilknyttet institutionen i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger mv. har dog ret til at anvende visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller på skolen.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære det.

Dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger kan bortvise besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Der gælder et krav om at bruge mundbind eller visir på følgende steder inden for sundheds- og ældreområdet:

 • Offentlige og private sygehuse og klinikker, herunder regionale sygehuse og speciallægeklinikker og private sygehuse og læge- og speciallægeklinikker.
 • Klinikker mv. i praksissektoren, herunder alment praktiserende læger, praktiserende tandlæger og psykologer samt fysioterapeuter.
 • Kommunale sundhedstilbud med fysisk fremmøde, herunder tandplejeklinikker og genoptræningsfaciliteter mv.
 • Plejecentre og plejeboliger, herunder kommunale og private plejehjem og plejeboligbebyggelser.
 • Aflastningspladser.
 • Ved tilbud om stofmisbrugsbehandling, der ikke gives på døgnbehandlingstilbud. 

Kravet om at bruge mundbind eller visir gælder kun i lokaler, som offentligheden har adgang til.

Kravet gælder som udgangspunkt for alle personer på 12 år og derover, herunder patienter, besøgende og medarbejdere. Følgende grupper er dog undtaget fra kravet:

 • Patienter, der er indlagt på et sygehus mv.
 • Beboere på plejecentre og i plejeboliger.
 • Borgere, der har midlertidigt ophold på aflastningspladser.
 • Medarbejdere og lignende, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil det alene er medarbejdere og lignende, der har adgang.
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. 

Personer, der ellers er omfattet kravet om at bruge mundbind eller visir, må fjerne det helt eller delvist, hvis der er en god grund til det. Det kan fx være i følgende situationer:

 • Hvis der er behandlingsmæssige årsager til det, fx under en tandlægebehandling eller halsundersøgelse.
 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, hvis dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for det pågældende sted.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir. 

Hvis en patient, borger eller besøgende undtagelsesvis ikke har medbragt et mundbind eller visir, og personen ikke med rimelighed i situationen kan fremskaffe et mundbind eller visir, kan personen få udleveret et gratis mundbind til brug for den konkrete situation.

Besøgende, der ikke overholder kravet om at bruge mundbind eller visir, må ikke lukkes ind på sygehuset mv., ligesom der kan ske bortvisning af besøgende, der uberettiget undlader at bruge mundbind eller visir.

Ledelsen på følgende anbringelsessteder og botilbud mv. på socialområdet kan beslutte, at der i de lokaler, som offentligheden har adgang til, skal bruges mundbind eller visir:

 • Særlige dagtilbud og klubtilbud
 • Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder
 • Opholdssteder for børn og unge
 • Døgninstitutioner, herunder sikrede døgninstitutioner
 • Dagtilbud i form at beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, herunder væresteder for personer med særlige sociale problemer
 • Midlertidige og længerevarende botilbud
 • Kvindekrisecentre
 • Forsorgshjem, herberger mv.
 • Botilbudslignende tilbud 

Ledelsen på de nævnte anbringelsessteder og botilbud mv. skal løbende foretage en vurdering af, om der er behov for at indføre krav om at bruge mundbind mv.

Kravet gælder i givet fald som udgangspunkt for alle personer på 12 år og derover, herunder medarbejdere. Følgende grupper er dog undtaget fra kravet:

 • Beboerne og brugerne på anbringelsesstederne og botilbuddene mv.
 • Medarbejdere og lignende, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil det alene er medarbejdere og lignende, der har adgang.
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bruge mundbind eller visir. 

Personer, der ellers er forpligtet til at bruge mundbind eller visir, må fjerne det helt eller delvist, hvis der er en god grund til det. Det kan fx være i følgende situationer:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for det pågældende sted.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir. 

Hvis en besøgende mv. undtagelsesvis ikke har medbragt et mundbind eller visir, og personen ikke med rimelighed i situationen kan fremskaffe et mundbind eller visir, kan personen få udleveret et gratis mundbind til brug for den konkrete situation.

Besøgende, der ikke overholder kravet om at bruge mundbind eller visir, må ikke lukkes ind på anbringelsesstedet eller botilbuddet mv., ligesom der kan ske bortvisning af besøgende, der uberettiget undlader at bruge mundbind eller visir.

Personer, der deltager i afviklingen af praktiske køreprøver, vejledende helbredsmæssige køretest eller afsluttende prøver i kørsel, og som befinder sig i et køretøj med andre, skal bære mundbind eller visir.

Kravet om at bruge mundbind eller visir gælder ikke under afviklingen af teoriprøver.

Kravet om at bruge mundbind eller visir gælder ikke for personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære det.

Under afviklingen af køreprøven mv. kan et mundbind eller visir fjernes helt eller delvis, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Uberettiget undladelse af at bruge et mundbind eller visir kan medføre, at den, der bedømmer prøven, afviser at afholde prøven.

Kørelæreren skal forinden afviklingen af køreprøven vejlede sine elever om kravet om at bruge mundbind eller visir.

Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt alene afvikles køre- og teoriprøver til storvognskategorierne og køreskoler på Bornholm, Christiansø og Frederiksø

Transport- og Boligministeriet om krav om mundbind ved køreprøve

Der gælder et krav om at bruge mundbind eller visir i tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier. Kravet om at bære mundbind gælder ikke under behandlinger eller modtagelse af serviceydelser, som forudsætter, at ansigtet ikke er dækket.