Spring til hovedindhold

Forslag

For personer med bopæl i karantænelande/regioner

Personer med bopæl i et karantæneland-/regioner (orange) må rejse ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål. På denne side kan du finde information om regler og krav til dokumentation.

Generelt for indrejse i Danmark
Udlændinge, der udviser tydelige sygdomstegn, som fx feber, hoste, ol., vil ikke få lov til at rejse ind i Danmark.

Du kan ikke få en forhåndstilladelse til at rejse ind i Danmark.

 

Du kan nedenfor se, hvilke formål du kan rejse ind i Danmark med, og hvilken dokumentation vi anbefaler, at du medbringer.

Er mit land/region åbent eller i karantæne?

For personer, der vil rejse via Danmark

  

Såfremt du har bopæl i et karantæneland/-region, må du rejse ind i Danmark, hvis du:


Arbejde, erhverv, studier m.v.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du har arbejde i Danmark eller er selvstændig erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark, herunder arbejde som professionel kunstner eller sportsudøver. Hvis du har en gyldig arbejdstilladelse til at arbejde i Danmark, kan du rejse ind. Det gælder også, hvis du endnu ikke har udnyttet din arbejdstilladelse, og formålet med indrejsen er at arbejde.

 

Relevant dokumentation

Gyldig ansættelseskontrakt med arbejdsplads i Danmark suppleret med din seneste lønseddel som dokumentation for, at du fortsat er ansat. Hvis du har en arbejdstilladelse, bør du fremvise denne i kombination med en gyldig ansættelseskontrakt. Er du selvstændig erhvervsdrivende, bør du fremvise dokumentation for registrering af din virksomhed. Hvis du er professionel kunstner eller sportsudøver, skal du kunne fremvise dokumentation for arbejdsforholdet og for tid og sted for arbejdet (eks. i form af en e-mail eller anden skriftlig aftale om arbejdets udførelse). Endvidere skal du kunne fremvise kontaktoplysninger på en relevant kontaktperson i forbindelse med mødet/arbejdet i Danmark, som kan bekræfte det oplyste. 

 

Frivilligt arbejde betragtes ikke som et anerkendelsesværdigt formål med indrejse i Danmark.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du som led i dit arbejde skal deltage i møder o.l.

 

Relevant dokumentation

Du skal kunne fremvise dokumentation (fx i form af en e-mail) for arbejdsforholdet og for tid og sted for mødet/arbejdet. Endvidere skal du kunne fremvise kontaktoplysninger på en relevant kontaktperson i forbindelse med mødet/arbejdet i Danmark, som kan bekræfte det oplyste.

Working Holiday ordningen er midlertidigt suspenderet, men du kan som udgangspunkt stadig indrejse, hvis du har en gyldig opholdstilladelse.

 

Relevant dokumentation

Du skal kunne fremvise en gyldig opholdstilladelse.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal levere varer eller tjenesteydelser til/i Danmark, eller hvis du skal hente varer ud af Danmark - herunder hvis du i erhvervsøjemed skal fragte varer ud af Danmark i personbil.

 

Relevant dokumentation

Et af følgende dokumenter:

 

  • Dokumentation for handlen fx i form af faktura, kvittering, købsaftale e.l.
  • Kvittering for registrering i RUT-registret (Registret for Udenlandske Tjenesteydere). Kvitteringen skal videresendes fra arbejdsgiver til arbejdstager.
  • Dokumentation for social sikring (PD A1) i forbindelse med arbejde i et andet EU/EØS-land udstedt af myndighederne i arbejdsgiverens/den selvstændiges hjemland.

Du må også rejse ind i Danmark, hvis du er besætningsmedlem på fly, diplomat, offshore-arbejder eller tilhører andre persongrupper nævnt i Schengen-grænsekodeksen bilag VII.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du som sømand skal af- eller påmønstre i Danmark i forbindelse med besætningsskifte. Du kan dog kun afmønstre et krydstogts- eller passagerskib, der er indrettet til mere end 100 passagerer, med tilladelse fra epidemikommissionen.

Er du sømand på et fragtskib eller på et mindre passagerskib (indrettet til 100 passagerer eller færre), må du gå i land med henblik på at gøre brug af landlovsretten. De almindelige betingelser for landlovsretten skal overholdes. Er du sømand på et større passagerskib, der er indrettet til mere end 100 passagerer, må du kun gå i land med en tilladelse fra epidemikommissionen.

Relevant dokumentation

Bekræftelse fra din arbejdsgiver på, hvor og hvornår af- eller påmønstringen skal ske.

 

Dokumentation for ærindet i Danmark samt ansættelseskontrakt og evt. et dokument, der bekræfter, at du rejser i erhvervsøjemed. Hvis du er diplomat, skal du fremvise diplomatpas samt dokumentation for, at du rejser i embedsmedfør.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal til en jobsamtale. Hvis du har bopæl i et land uden for EU, Schengen og Storbritannien skal du kunne fremvise en negativ COVID-19-test taget maksimalt 72 timer før indrejse.

Til brug for den negative COVID-19 test skal nedenstående certifikat udfyldes.

Er det ikke muligt at få taget en test inden for denne tidsperiode, skal der kunne fremvises erklæring på dette.

 

Download certifikat til brug for negativ COVID-19 test
Download erklæring for manglende COVID-19 test

 

Relevant dokumentation

Invitation til jobsamtalen fra den danske virksomhed, hvor kontaktoplysninger til personen i den danske virksomhed bør fremgå.

 

 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du er studerende på en uddannelsesinstitution, der er åben, og under forudsætning af at du skal modtage undervisning eller skal til eksamen ved fysisk fremmøde.

 

Du må også indrejse, hvis du skal til optagelsesprøve eller lignende, som ikke kan afvikles virtuelt, og som er en forudsætning for at kunne blive optaget på en dansk uddannelse. Den uddannelse, som prøven vedrører, skal være en del af det officielle danske uddannelsessystem.

 

Endvidere må du indrejse, hvis du er blevet optaget på en uddannelsesinstitution i Danmark. Det skal ske så tæt på studiestart som muligt og som udgangspunkt tidligst 14 dage inden. Hvis du skal bruge opholdstilladelse for, at du kan studere og bo i Danmark, kan du indrejse fra den dato, hvor studieopholdstilladelsen er gyldig. 

 

Relevant dokumentation

Bekræftelse fra uddannelsesinstitutionen på, at du er indskrevet eller skal til optagelsesprøve. Det skal ligeledes fremgå at uddannelsesinstitutionen er åben – og at du har et ærinde, der kræver fysisk tilstedeværelse, fx undervisning eller eksamen.

 

Såfremt du skal bruge opholdstilladelse for, at du kan studere og bo i Danmark, kan du indrejse med studieopholdstilladelsen som dokumentation.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal i uddannelsespraktik, og praktikken er et obligatorisk led i en formel videregående uddannelse i udlandet. I så tilfælde er praktikken i Danmark at sidestille med uddannelse i Danmark.

 

Relevant dokumentation

Bekræftelse fra din udenlandske uddannelsesinstitution på, at praktik i udlandet er en obligatorisk del af din uddannelse samt praktikaftalen med dit danske praktiksted.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal på højskoleophold.

 

Relevant dokumentation

Bekræftelse fra højskolen på, at du er indskrevet på højskolen, og at højskolen er åben.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal være au pair for en familie i Danmark.

 

Relevant dokumentation

Din opholdstilladelse, registreringsbevis eller dit opholdskort.

Private forhold

Er ægtefælle, fast samlever, forlovet, kæreste, forælder, stedforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, barn, stedbarn, søskende, stedsøskende, barnebarn og stedbarnebarn til en dansker, der er bosiddende eller opholder sig fast i Danmark, eller til en herboende udlænding.

 

For kærester, forlovede, stedforældre, søskende, stedsøskende, bedsteforældre og stedbedsteforældre fra lande uden for EU, Schengen og Storbritannien gælder, at disse skal kunne fremvise en negativ COVID-19 test taget maksimalt 72 timer før indrejse. Til brug for den negative COVID-19 test skal nedenstående certifikat udfyldes.

 

Er det ikke muligt at få taget en test inden for denne tidsperiode, skal der kunne fremvises erklæring på dette.

 

Download certifikat til brug for negativ COVID-19 test
Download erklæring for manglende COVID-19 test

 

Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt tre måneder, og I skal have haft jævnlige fysiske møder. Dvs. kæresteforhold, der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance, ikke anses for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner.

 

Relevant dokumentation

Som dokumentation for ægteskab bør du fremvise en vielsesattest. Som dokumentation for familierelation bør du fx fremvise dåbs- eller fødselsattest. Endvidere bør du medbringe en kopi af den herboende persons sygesikringsbevis. Kæresteforholdets karakter og varighed kan dokumenteres ved, at den person, der er bosat i Danmark, under strafansvar afgiver en skriftlig erklæring på at være kæreste med den person, der ønsker at rejse ind i Danmark, og at indrejsen sker med henblik på at besøge vedkommende.

Download (dansk) Erklæring om kæresteforhold

Download (engelsk) Erklæring om kæresteforhold

Erklæringen skal medbringes af den indrejsende i papirform (original erklæring eller print/kopi) og afleveres ved indrejsekontrollen. Blanketten kan anvendes til flere indrejser.

Er ægtefælle, fast samlever, forlovet, kæreste, forælder, stedforælder, søskende, stedsøskende, bedsteforælder,
stedbedsteforælder, barn, stedbarn, barnebarn eller stedbarnebarn til en dansker, der bor i udlandet, såfremt du i øvrigt
lovligt kan rejse ind i Danmark. Indrejsen skal ske sammen med det danske familiemedlem.

 

For kærester, forlovede, stedforældre, søskende stedsøskende, bedsteforældre og stedbedsteforældre fra lande uden for EU, Schengen og Storbritannien gælder, at disse skal kunne fremvise en negativ COVID-19 test taget maksimalt 72 timer før indrejse. Til brug for den negative COVID-19 test skal nedenstående certifikat udfyldes.

 

Er det ikke muligt at få taget en test inden for denne tidsperiode, skal der kunne fremvises erklæring på dette.

 

Download certifikat til brug for negativ COVID-19 test
Download erklæring for manglende COVID-19 test

 

Relevant dokumentation

Den danske indrejsende bør medbringe dansk pas. Som dokumentation for ægteskab bør du fremvise en vielsesattest. Som dokumentation for slægtskab bør du fremvise dåbs- eller fødselsattest. Faste samlevere skal kunne dokumentere fælles bopæl, mens kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt tre måneder, og I skal have haft jævnlige fysiske møder.

 

Kæresteforholdets karakter og varighed kan dokumenteres ved, at den danske statsborger under strafansvar afgiver en skriftlig erklæring på at være kæreste med den person, der ønsker at rejse ind i Danmark sammen med den danske statsborger.

 

Download (dansk) erklæring om kæresteforhold

Download (engelsk) erklæring om kæresteforhold 

Du må rejse ind i Danmark, hvis det er med henblik på at udøve samværsret med mindreårige børn.

 

Relevant dokumentation

Fødsels- eller dåbsattest på dit barn samt kopi af dit barns sygesikringsbevis.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (fx plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien).

 

Relevant dokumentation

Dokumentation fra myndigheder, der bekræfter, at du er er primær omsorgsperson for barnet samt en kopi af barnets sygesikringsbevis.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal besøge alvorligt syge eller døende personer i Danmark. Det gælder som udgangspunkt ægtefælle, samlever, kæreste, børn, stedbørn, børnebørn, stedbørnebørn, søskende, forældre, stedforældre, bedsteforældre, stedbedsteforældre, svigerforældre og svigerbørn til den alvorligt syge eller døende kan indrejse.

 

Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt tre måneder, og I skal have haft jævnlige fysiske møder. Dvs. kæresteforhold, der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance, ikke anses for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner.

 

Relevant dokumentation

En bekræftelse fra den relevante sundhedsperson, som med den syges samtykke videregiver det til dig. Derudover skal familierelationen dokumenteres. Det kan fx ske ved anvendelse af fødsels- eller dåbsattester, vielsesattester m.v. Som dokumentation for ægteskab bør du fremvise en vielsesattest. Som dokumentation for familierelation bør du fx fremvise dåbs- eller fødselsattest. Kæresteforholdets karakter og varighed kan dokumenteres ved, at den person, der er bosat i Danmark, under strafansvar afgiver en skriftlig erklæring på at være kæreste med den person, der ønsker at rejse ind i Danmark, og at indrejsen sker med henblik på at besøge vedkommende.

 

Download (dansk) Erklæring om kæresteforhold

Download (engelsk) Erklæring om kæresteforhold

 

Erklæringen skal medbringes af den indrejsende i papirform (original erklæring eller print/kopi) og afleveres ved indrejsekontrollen. Blanketten kan anvendes til flere indrejser.

 

 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du - med den fødendes samtykke - skal deltage i dit barns umiddelbart forestående fødsel. Du kan som udgangspunkt indrejse tre uger før terminsdato.

 

Relevant dokumentation

Som dokumentation for den forestående fødsel og den indrejsendes forældretilknytning bør du fremvise en kopi af vandrejournalen og en samtykkeerklæring fra den fødende med angivelse af, at denne bekræfter, at du er forælder til barnet, og at den fødende ønsker din deltagelse ved fødslen.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal deltage i et igangværende behandlingsforløb hos de danske sundhedsmyndigheder.

 

Behandling på et privathospital kan i den forbindelse sidestilles med behandling på et offentligt hospital.

 

Relevant dokumentation

Indkaldelse fra sundhedsmyndighederne.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal deltage i en begravelse.

 

Relevant dokumentation

Du bør fx fremvise en bekræftelse fra bedemanden, kirkekontoret eller kapellet, der bekræfter, at de håndterer begravelsen.

Retsforhold m.v.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal deltage i en retssag.

 

Relevant dokumentation

Du bør fremvise en indkaldelse fra retten.

Du må rejse ind i Danmark, hvis du har et nødvendigt ærinde på en ambassade eller repræsentation i Danmark.

 

Relevant dokumentation

Dokumentation fra ambassaden eller repræsentationen i Danmark, der bekræfter det uopsættelige ærinde, samt dato og tidspunkt for din aftale.

Fast ejendom

Du kan rejse ind i Danmark, hvis du ejer et sommerhus, kolonihavehus, båd eller fastliggerplads medbringe din ægtefælle, faste samlever, forlovede, kæreste, forældre, stedforælder, søskende, stedsøskende, bedsteforældre, stedbedsteforældre, børn, stedbørn, børnebørn og stedbørnebørn samt andre medlemmer af din husstand. Indrejse skal ske sammen med ejeren.

 

For kærester, forlovede, stedforældre, søskende, stedsøskende, bedsteforældre og stedbedsteforældre fra lande uden for EU, Schengen og Storbritannien gælder, at disse skal kunne fremvise en negativ COVID-19 test taget maksimalt 72 timer før indrejse. Til brug for den negative COVID-19 test skal nedenstående certifikat udfyldes. 

Er det ikke muligt at få taget en test inden for denne tidsperiode, skal der kunne fremvises erklæring på dette.

 

Download certifikat til brug for negativ COVID-19 test

Download erklæring for manglende COVID-19 test

 

Relevant dokumentation

Dokumentation for dit ejerskab af sommerhuset eller kolonihavehuset, fx skøde, købskontrakt eller skatteinformation. Dokumentation for fastliggerpladsen eller bådpladsen.

 

Hvis du medbringer ovenstående familiemedlemmer, skal I medbringe dokumentation for jeres familierelation fx vielsesattest, fødselsattest, dokumentation for fælles bopæl m.v. 

Myndighedernes hotlines

Udlændinge, der rejser ind i Danmark, vil blive afvist ved de indre og ydre danske grænser, med mindre de opfylder kravene til indrejse.

 

Hvis du ikke kan finde svar på hjemmesiden, kan du ringe til politiets hotline om indrejse i Danmark og få svar på, hvad der er et anerkendelsesværdigt formål for at rejse ind i eller passere gennem Danmark.

 

Ring på telefon (+45) 7020 6044

 

Hotlinen er åben:

Hverdage 08:00-16:00

 

Der kan ikke sendes e-mail til politiet om dette.

Udenrigsministeriets Borgerservice vedr. udrejse: 3392 1112

Udenrigsministeriet Borgerservice besvarer spørgsmål om udrejse og  rejsevejledninger.

For spørgsmål ang. rejse i udlandet, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet:

 

Ring på telefon (+45) 3392 1112

E-mail: bbb@um.dk

 

Vi gør opmærksom på, at Udenrigsministeriets Borgerservice har ikke mulighed for at besvare henvendelser om indrejse eller transit i Danmark, herunder om anerkendelsesværdige formål. Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under Politiets Hotline vedr. indrejse i Danmark.