Spring til hovedindhold

Forslag

Religiøse handlinger

Spørgsmål og svar ang. handlinger i Folkekirken og andre trossamfund.

Status 23. oktober 2020

Fra 26. oktober 2020 til og med 22. november 2020 er der forbud mod arrangementer og forsamlinger med flere end 10 personer. Forsamlingsforbuddet ved udendørs begravelser og bisættelser eller den del af begravelser, der finder sted udendørs, sænkes fra 200 personer til 50 personer.

Religiøse handlinger m.fl.
Ja. I de lokaler, som Folkekirken og andre trossamfund råder over, gælder forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer ikke, men der gælder fortsat et forbud mod at forsamles flere end 500 personer samtidig.

Lokaler, som Folkekirken og andre trossamfund råder over, omfatter bl.a. Folkekirkens eller trossamfundets egne kirkebygninger, synagoger, moskéer, kapeller, menighedslokaler, konfirmandstuer og præsternes tjenesteboliger. Lokaler, som Folkekirken eller trossamfundet lejer eller låner af en anden part, er også omfattet. For at der kan være tale om et ”lokale”, skal der som udgangspunkt være tale om et egentligt lokale, dvs. et rum i en fast ejendom. Et telt eller lignende kan dog efter en konkret vurdering betragtes som et lokale. Det afgørende er, om teltet mv. har karakter af et lokale, fx ved at have solide vægge, fast gulv, varmeforsyning mv. Tilsvarende kan fx en campingvogn efter en konkret vurdering betragtes som et lokale, hvis campingvognen ikke anvendes som køretøj, men anvendes på en måde, som kan sidestilles med et lokale.

Politiet kan ikke påbyde personer, som befinder sig i lokalerne at forlade stedet, hvis der efter politiets skøn måtte være en særlig risiko for smitte med covid-19.

Også indendørs begravelser og bisættelser, må afholdes uden begrænsningen på 10 personer, men med en begrænsning på maksimalt 500 personer til stede samtidig. For udendørs begravelser eller bisættelser og for den del af begravelsen eller bisættelsen, som finder sted udendørs, gælder der et forbud mod at være flere end 200 personer til stede på samme sted samtidig.

Andre religiøse handlinger end udendørs begravelser og bisættelser, som afholdes af Folkekirken og andre trossamfund uden for de lokaler, de råder over, er omfattet af det gældende forbud mod at forsamles mere end 10 personer til arrangementer mv., og politiets adgang til at påbyde flere end 10 personer, der er samlet et sted, at forlade stedet, hvis der afvikles en sådan religiøs handling uden for de lokaler, som Folkekirken eller trossamfundet råder over.

Tilstedeværelse i Folkekirkens eller et andet trossamfunds lokaler skal opfylde kravene til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne, som gælder for lokaler, hvortil offentligheden har adgang.

Det anbefales herudover, at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt overholdes.

Hvis Folkekirken og andre trossamfund udlåner eller udlejer deres lokaler til klubber, foreninger, private mv., er låneren/lejeren ikke omfattet af undtagelsen til forsamlingsforbuddet, og den pågældende skal derfor overholde de gældende regler om forsamlingsforbud mv. 
Nej. Sædvanlig gudstjeneste eller bøn, fx fredagsbøn, er ikke et meningsbefordrende øjemed.
Ja. Den religiøse handling kan gennemføres, hvis det sker indenfor i Folkekirken eller trossamfundets lokaler. Kravene til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne skal i givet fald være opfyldt, og der må under alle omstændigheder maksimalt være 500 personer til stede samtidig.

Hvis handlingen gennemføres udenfor, må der højst være 10 personer, inkl. kirkens repræsentanter, til stede på samme sted samtidig, medmindre der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, hvor der så må være op til 500 personer til stede samtidig. Ved en udendørs begravelse eller bisættelse må der under alle omstændigheder være op til 50 personer samtidig.

Hvis man ønsker at holde en fest eller anden fejring i forbindelse med den religiøse handling, henvises der for nærmere om mulighederne herfor til afsnittet "Er det lovligt at afholde eller deltage i en fest?".