Arrangementer og forsamlinger

Spørgsmål og svar om COVID-19-tiltag ift. arrangementer og forsamlinger.

Det er forbudt at afholde og deltage i indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 100 personer til stede på samme sted samtidig.

Hvis du skal afholde et arrangement med flere end 500 deltagere, skal du udarbejde en plan for en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af arrangementet:

Download skabelon til sundhedsplan

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om arrangementer og forsamlinger. Opdateret: 16. juni 2021.

Ja. Det er forbudt at afholde eller deltage i indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 100 personer. Forbuddet gælder både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv.

Undtagelser

Der er fastsat flere undtagelser til forbuddet:

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, der finder sted på indendørs fællesområder til boliger, hvor beboerne ikke kan undgå omgang med hinanden, herunder fælles køkken- og badefaciliteter på kollegier og lignende boligfællesskaber.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger.

Forsamlingsforbuddet gælder heller ikke for folkekirken og andre trossamfund, når der afholdes gudstjenester samt dåb, vielser og lignende religiøse handlinger i lokaler, som de råder over. Der gælder dog et maksimum på 500 personer til stedet samtidig, ligesom det såkaldte arealkrav skal overholdes.

Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Det betyder, at der må være flere end 100 personer indendørs til stede i forbindelse med almindelig ophold færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv. Det gælder også for arbejde, der udføres i forbindelse med arrangementer, aktiviteter, begivenheder og lignende, som er omfattet af forsamlingsforbuddet. Udøvere, personale mv., der er til stede i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt, er derfor undtaget fra det lille forsamlingsforbud.


Personer, der er tilstede i kraft af et arbejdsforhold, indgår ikke i opgørelsen af forsamlingen. For eksempel vil en eller flere instruktører, trænere, undervisere mv., der er til stede i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt, ikke tælle med i opgørelsen af de personer, der maksimalt må være til stede. Der gælder derudover et loft på 500 personer i alt, som må være til stede ved arrangementer, som er undtaget fra det lille forsamlingsforbud. Alle personer til stede, herunder personer som er til stede i kraft af et arbejdsforhold, indgår i de 500 personer.

Det lille forsamlingsforbud gælder ikke for arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder eller lignende for så vidt angår arrangementer inden for idræt og kultur, herunder koncerter, forestillinger, foredrag m.v., samt for menighedsaktiviteter i folkekirken og trossamfund uden for folkekirken. Her må der maksimum være 500 deltagere, medmindre arrangementet er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, hvorefter visse større arrangementer kan afholdes under særlige vilkår. Information om afholdelse af større arrangementer kan findes på Kulturministeriets hjemmeside her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19 og på Kirkeministeriets hjemmeside her: https://www.km.dk/covid-19-information

Forsamlingsforbuddet gælder heller ikke for kulturtilbud samt gudstjenester, religiøse handlinger og menighedsaktiviteter på plejehjem for deres beboere arrangeret af kommunalbestyrelsen i relation til offentlige plejehjem eller af ledelsen på private plejehjem i samarbejde med kulturinstitutioner, folkekirken eller trossamfund uden for folkekirken.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for forlystelsesapparater i forlystelsesparker og i omrejsende tivolier.

Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Det omfatter for eksempel demonstrationer og møder i politiske partier. Det vil sige, at der må være flere end det, som forsamlingsforbuddet foreskriver, til stede ved møder i politiske partier og til demonstrationer mv. Der er ingen øvre grænse for, hvor mange der må være til stede til sådanne arrangementer. Undtagelsen gælder som udgangspunkt ikke for generalforsamlinger, landsmøder, konferencer og lignende.

Professionelle idrætsudøvere og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen er undtaget fra det lille forsamlingsforbud. Der må derfor være op til 500 udøvere af professionel idræt til stede samtidig.

Professionelle udøvere omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren.

Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Endvidere gælder undtagelsen for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner, hvor flere end halvdelen af de deltagende kuske og ryttere på en løbsdag har professionel licens, den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

Betydningen af ikke at være omfattet af forsamlingsforbuddet, indebærer, at man ikke er begrænset til at være 100 personer indendørs , men at man fortsat er omfattet af det store forsamlingsforbud , hvorefter det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede på samme sted samtidig.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at Justitsministeriets forsamlingsbekendtgørelse (forsamlingsbekendtgørelsen i sin helhed) ikke finder anvendelse for:

 • domstolene og Folketinget samt for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.
 • private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over. 1. pkt. omfatter ikke gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over., samt haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrangementer m.v., som er offentligt tilgængelige.
 • arrangementer, hvor flere personer samles i motorkøretøjer med et fælles formål (drive in-arrangementer), som politiet har givet tilladelse til efter bekendtgørelse om drive in-arrangementer i forbindelse med håndteringen af covid-19.
 • arrangementer, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv
 • messer, markeder, møder og konferencer mv., der er omfattet af kapitel 2-4 i bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.
 • arrangementer, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, f.eks. større koncerter og idrætsevents.
 • arrangementer, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større menighedsarrangementer i folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19.

Ja, man må gerne holde Open by Night, Kulturdage og lignende. Open by Night, Kulturdage og lignende er ofte karakteriserede ved, at butikker og kulturinstitutioner holder længe åbent, sceneoptrædener, livemusik, konkurrencer, loppemarkeder mv.

De forskellige elementer i Open by Night, Kulturdage og lignende kan efter en konkret vurdering anses som arrangementer, begivenheder, aktiviteter mv. i forsamlingsbekendtgørelsens forstand. Det betyder, at der i forbindelse med indendørs arrangementer mv. ikke må være flere end 100 personer til stede på samme sted samtidig. Hvis det er et udendørsarrangement, må der dog være 500 personer til stede på samme sted samtidig.

Der kan godt afholdes flere arrangementer mv. i forbindelse med samme Open by Night, Kulturdage og lignende under forudsætning af, at de enkelte arrangementer, der afvikles som led i Open by Night, Kulturdage og lignende mv., organiseres som selvstændige og klart adskilte arrangementer. Hvert arrangement skal overholde forsamlingsforbuddet. Er arrangementerne mv. ikke selvstændigt organiserede og klart adskilte, vil det efter en konkret vurdering betyde, at arrangementerne mv. vil udgøre ét samlet arrangement, hvor der derfor maksimalt må deltage 100 personer, hvis det er indendørs, og 500 personer, hvis det er udendørs.

Man vil efter omstændighederne i forbindelse med afviklingen af de enkelte arrangementer, herunder kulturarrangementer, markeder og motionsevents, som arrangør kunne gøre brug af de særlige storarrangementsordninger, der gælder på Erhvervsministeriets, Kulturministeriets og Kirkeministeriets områder. Det kræver dog, at arrangøren har rådighed over området, så der i overensstemmelse med reglerne for afholdelse af større arrangementer inden for Kulturministeriets område f.eks. kan foretages opdeling af publikum i sektioner med egne ind- og udgange, servicefaciliteter m.v., iagttagelse af afstandskrav, kontrol af coronapas m.v. Det betyder bl.a., at der ikke som udgangspunkt kan afholdes større koncerter med flere end 500 publikummer på et offentligt tilgængeligt torv eller gågade, forudsat at arrangøren ikke har rådighed over området.

Ja. Forsamlingsforbuddet indebærer, at det som udgangspunkt er ulovligt at afholde og deltage i indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 100 personer og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer. Det gælder dog kun, hvis personerne befinder sig på samme sted samtidig. Det er således muligt at afholde et arrangement eller lignende med deltagelse af flere end hvad forsamlingsforbuddet tillader, hvis de henholdsvis 100 indendørs og 500 udendørs ikke deltager i arrangementet på samme sted samtidig. Det kan f.eks. ske ved geografisk eller tidsmæssig adskillelse af deltagerne.

Derudover er der særlige regler for afholdelse af følgende arrangementer:

 • indendørs og udendørs arrangementer med siddende publikum, hvor flere end 500 tilskuere eller publikummer er til stede på samme sted samtidig (f.eks. koncerter, teater, foredrag mv.)
 • udendørs arrangementer med stående publikum, hvor flere end 100 tilskuere eller publikummer er til stede på samme sted samtidig (f.eks. koncerter, optog mv.)
 • udendørs motionsevents, hvor flere end 100 deltagere eller frivillige er til stede på samme sted samtidig (f.eks. større løb, stafet og idrætsstævner)
 • Konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål med flere end 500 siddende personer
 • indendørs og udendørs messer med flere end henholdsvis 100 og 500 personer
 • udendørs markeder (f.eks. loppemarkeder og kræmmermarkeder) med flere end 100 personer

Information om afholdelse af større arrangementer inden for kultur og idræt findes på Kulturministeriets hjemmeside her. Information om afholdelse af konferencer, messer og markeder findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, Virksomhedsguiden, her.

Der er indgået en politisk rammeaftale for genåbning af Danmark, som bl.a. indeholder en plan for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer. Aftalen kan læses her.

 

 

Nej. Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over.

Udendørs gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over samt haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrangementer mv., som er offentligt tilgængelige, er ikke undtaget fra forsamlingsforbuddet, hvorfor der ikke må være flere end 100 personer indendørs og 500 personer udendørs til stede på samme sted samtidig til et arrangement mv.

Ophold og færden i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over, er som hovedregel undtaget fra forsamlingsbekendtgørelsens regler om forsamlingsforbud og lokalekrav.

Den private bolig skal forstås bredt og sigter først og fremmest til det sted, hvor man overnatter. Det er ikke nødvendigvis det sted, hvor man har sin folkeregisteradresse, og for eksempel vil en person, der bor og overnatter hos sin kæreste, men har folkeregisteradresse et andet sted, anses for at have bolig hos sin kæreste.

Den private bolig omfatter beboelsesområdet, men som udgangspunkt ikke indendørs lokaler, som hører til den private matrikel, men som ikke er en del af den private bolig, som for eksempel lader, maskinhaller, skure, værksteder og garager. Det betyder, at forsamlingsforbuddet som udgangspunkt gælder i disse lokaler.

En persons sommerhus, campingvogn og lignende er som udgangspunkt omfattet af en persons private bolig.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger.

Undtagelsen til forsamlingsforbuddet gælder uanset om arrangøren af for eksempel en fest eller anden begivenhed kender deltagerne, og uanset om festen er annonceret via sociale medier og kræver forudgående tilmelding, eller der er tale om en fest eller lignende, hvor folk kan deltage uden forudgående tilmelding. Det er også uden betydning, om der erlægges entré, og om der sker udskænkning. Det vil dog kunne være strafbart efter andre regler, herunder efter bestemmelserne i restaurationsloven.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i haver i tilknytning til private boliger. Undtagelsen omfatter imidlertid ikke gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over og haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrangementer mv., som er offentligt tilgængelige.

Såfremt der afholdes et arrangement, en begivenhed eller lignende i en have i tilknytning til en privat bolig, der har en karakter, der gør, at haven må anses for at være åben for offentligheden, vil arrangementet mv. således kunne være omfattet af forsamlingsforbuddet. Det vil i sådanne tilfælde således som udgangspunkt være forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede på samme sted samtidig.

Ja, som udgangspunkt. Men forsamlingsforbuddet hindrer ikke, at flere personer på sædvanlig vis er til stede og bevæger sig rundt i for eksempel en butik, et supermarked, en lufthavn eller på en togstation. Almindelig brug af kollektive transportmidler (tog, busser, fly, færger mv.) og almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads er heller ikke omfattet.

Politiet har mulighed for at gribe ind og påbyde, at personer forlader et offentligt tilgængeligt sted, hvis flere personer end det forsamlingsforbuddet tillader, befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Dette gælder også, selv om der ikke er tale om et arrangement, begivenhed eller lignende. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Man kan straffes med bøde for at undlade at efterkomme et påbud fra politiet om at forlade stedet.

Generelt opfordres der til at følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Ja. Politiet kan nedlægge et midlertidigt forbud mod ophold på steder, hvortil der er almindelig adgang, hvis det efter politiets skøn er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med COVID-19 det pågældende sted, og hvis det skønnes, at et påbud om at forlade stedet ikke er tilstrækkeligt for at hindre smittefaren. Det kan eksempelvis være en park, en plads, en skøjtebane eller en legeplads.

Et opholdsforbud betyder, at det er ulovligt at tage ophold på stedet. Man må dog gerne bevæge sig i området, hvis der er tale om almindelig færden det pågældende sted, for eksempel en gåtur.

Overtrædelse af et opholdsforbud kan straffes med bøde.

Et opholdsforbud kan udstedes i op til syv dage. Forbuddet kan forlænges. Forbuddet skal offentliggøres ved skiltning og på politiets hjemmeside politi.dk.

Ja.

Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Politiet kan påbyde personerne at forlade stedet.

Politiet har mulighed for at gribe ind og påbyde, at personerne forlader stedet, på offentligt tilgængelige steder, hvis flere end 100 personer indendørs og 500 personer udendørs befinder sig på samme sted samtidig på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis personer stimler tæt sammen i en kø for at komme ind i butikker mv.

Politiet kan ikke give påbud på indendørs fællesområder, der er offentligt tilgængelige, til boliger, hvor beboerne ikke kan undgå omgang med hinanden, herunder fælles køkken- og badefaciliteter på kollegier og lignende boligfællesskaber.

Man kan straffes med bøde for at undlade at efterkomme et påbud fra politiet om at forlade stedet.

 

Nej. Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Der er således ingen øvre grænse for, hvor mange der må deltage i sådanne arrangementer.

Der opfordres dog til, at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt følges. Se også Sundhedsstyrelsens publikation om gode råd i forbindelse med større offentlige forsamlinger, for eksempel demonstrationer, der kan findes på sst.dk.

Nej. Politikredsene kan ikke forhåndsgodkende arrangementer, begivenheder mv., bortset fra drive-in arrangementer, der forudsætter en tilladelse fra politiet. Politikredsene kan alene vejlede borgerne om, at politiet håndhæver reglerne i overensstemmelse med den udstedte bekendtgørelse. Politikredsene kan endvidere henvise borgerne til at søge information på www.coronasmitte.dk eller kontakte et af call-centrene.

Nej. Der er ikke indført et udgangsforbud. Politiet kan dog påbyde personer at forlade et offentligt udendørs tilgængeligt sted, hvis der er flere end 500 personer til stede, og politiet skønner, at personerne er samlet på en måde, som udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiet kan ikke give påbud på indendørs fællesområder, der er offentligt tilgængelige, til boliger, hvor beboerne ikke kan undgå omgang med hinanden, herunder fælles køkken- og badefaciliteter på kollegier og lignende boligfællesskaber.

Politiet tager ved sin vurdering hensyn til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra COVID-19.

Der findes ikke noget afstandskrav i forbindelse med forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, og der er således ikke mulighed for at opløse forsamlingen på grund af fare for smittespredning mv.

Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed opfordres dog til at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om at holde den nødvendige afstand og undgå kontakt med andre mennesker. Der henvises endvidere til Sundhedsstyrelsens gode råd i udgivelsen 'Større offentlige forsamlinger, for eksempel en demonstration', som er tilgængelig på sst.dk.

Nej. Reglerne om forsamlingsforbud, restriktioner for lokaler mv. gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.

Ja. På en offentlig udendørs tilgængelig legeplads, skøjtebane eller lignende vil politiet have mulighed for at udstede et påbud, hvis der befinder sig flere end 500 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Nej. Forbuddet gælder ikke almindelig brug af offentlig transport.

 

Politiet har mulighed for at gribe ind og påbyde, at personerne forlader stedet, på offentligt tilgængelige steder, hvis flere end 500 personer befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand. Man kan straffes med bøde for at undlade at efterkomme et påbud fra politiet om at forlade stedet.

Der opfordres til, at man følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Ja. Hvis man bor i lejlighed, rækkehus eller lignende boligkompleks og har adgang til fælles udendørsarealer, skal man som udgangspunkt ikke holde øje med, om man er flere end 500 personer, der samtidig bruger arealet.

Forbuddet mod at afholde og deltage i udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede på samme sted samtidig, gælder dog også i gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over.

Hvis der på et offentligt tilgængeligt sted befinder sig flere personer end forsamlingsforbuddet tillader på en måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19, kan politiet udstede et påbud. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Ja. Det er lovligt at afholde og deltage i en fest. Afhængig af, hvor festen holdes, gælder dog følgende:

Fester i egen bolig/have

 • Forbuddet mod at være flere end 100 personer til stede gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil.
 • Forsamlingsforbuddet på 500 personer gælder i beboergårde, fællesgårde eller lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over, samt haver i tilknytning til private boliger, hvor der afvikles arrangementer mv., som er offentligt tilgængelige.
 • Der opfordres endvidere kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ i øvrigt følges. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på sst.dk.

Fester i forsamlingshuse, lejede fest-/selskabslokaler, fælleshuse eller lignende

 • Som udgangspunkt gælder forbuddet mod at afholde arrangementer mv., hvor der er flere end 100 personer til stede på samme sted samtidig, også i et forsamlingshus, i et lejet fest-/selskabslokale, i et fælleshus og lignende. Det betyder i praksis, at det ikke er lovligt at afholde eller deltage i indendørs bryllupper, konfirmationer, fødselsdage mv. med flere end 100 deltagere.
 • Der opfordres endvidere kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ i øvrigt følges. Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på sst.dk.

Ja. Det er lovligt at afholde og deltage i en fest afhængig af hvor festen afholdes. Forsamlingsforbuddet indebærer, at det er forbudt at afholde og deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 100 personer indendørs og 500 personer udendørs til stede på samme sted samtidig.

Fester i egen bolig/have

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning dertil. Det betyder, at det ikke er ulovligt at afholde bryllupper, konfirmationer, fødselsdage mv. med flere end 100 deltagere i private boliger og haver.

Fester på en restaurant, forsamlingshus, lejet fest- og selskabslokale, et hotel eller lignende

Ja. Det er lovligt, at afholde en fest på en restaurant eller i et forsamlingshus mv., men der gælder fortsat et forbud mod at være 100 personer til stede på samme sted samtidig.

Der opfordres til ved fester og lignende arrangementer at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt. Se også Sundhedsstyrelsens gode råd om private fejringer og arrangementer, som kan findes på sst.dk.

Ja. Men det skal foregå i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet. Der må derfor højst være 100 personer til stede på samme sted samtidig.

Natklubber, diskoteker og lignende skal holde lukket for offentligheden – det gælder også, hvis det er ombord på en bus eller en båd.

Ja. Men det skal foregå i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet. Der må derfor højst være 100 personer til stede på samme sted samtidig.

Natklubber, diskoteker og lignende skal holde lukket for offentligheden – det gælder også, hvis det er ombord på en bus eller en båd.

Nej. Forsamlingsforbuddet gælder ikke ved ture i havnerundfartsbåde, sightseeing-busser og lignende.

Nej. Domstolene er ikke omfattet af forsamlingsbekendtgørelsen.

Der opfordres dog til, at man følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Nej. Forsamlingsbekendtgørelsen gælder ikke for dagtilbud, skoler, institutioner mv. Aktiviteter, der finder sted uden for de lokaler eller lokaliteter, som dagtilbuddet, skolen, institutionen mv. råder over, er heller ikke omfattet af forsamlingsbekendtgørelsen.

Dagtilbud, skoler mv. vil derfor kunne tage på ture, afholde lejrskoler mv., selvom deltagerantallet overstiger forsamlingsforbuddet. 

Almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads er lovligt. Filmoptagelser, herunder i det offentlige rum, vil efter omstændighederne kunne anses for at være almindelig tilstedeværelse på tv- og filmproducenters arbejdsplads. Tv-/filmoptagelser udgør derfor som udgangspunkt ikke et arrangement/en aktivitet, som er omfattet af forsamlingsforbuddet. Det vil dog bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.