Mulighed for frivilligt at fastsætte restriktioner

Spørgsmål og svar

Private erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og private foreninger kan vælge frivilligt at fastsætte restriktioner - herunder krav om coronapas, test, mundbind, test mv.

Bemærk at nedenstående alene er retningslinjer, og at der altid vil skulle foretages en vurdering af den enkelte virksomheds eller forenings mv. nærmere situation.

Opdateret: 4. april 2022

Ja, private erhvervsdrivende og private kulturinstitutioner mv. må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster og kunder, end hvad der følger af lovgivningen. Det kan fx være et krav om, at ens gæster eller kunder skal kunne fremvise en negativ test, være færdigvaccinerede, have gyldigt coronapas eller skal bære mundbind/visir.

Man skal dog være opmærksom på, at man ikke bør afvise personer, der af sundhedsfaglige årsager (fx pga. et fysisk eller psykisk handicap) ikke kan leve op til fx krav om vaccination, test eller mundbind, og at afvisning efter omstændighederne vil kunne være diskrimination.

Der vil imidlertid ikke være tale om diskrimination, hvis man tillader adgang for personer, der af sundhedsfaglige årsager (fx pga. et fysisk eller psykisk handicap) ikke kan leve op til det eller de krav, man stiller til sine gæster m.fl., og som ikke følger af lovgivningen.

Derudover kan det ikke udelukkes, at der på særlige områder gælder regler, som forhindrer, at man fastsætter krav om fx coronapas som betingelse for at få adgang til stedet.

Endelig skal man være opmærksom på, at databeskyttelsesregler også skal overholdes. Se mere om databeskyttelse (GDPR) i sidste spørgsmål.

BEMÆRK: Den danske del af Coronapas-appen er lukket fra og med den 31. marts 2022. Coronapas-appen vil fortsat kunne bruges, men fremover alene med EU-visningen, hvor det fremgår, om man har coronapas på baggrund af vaccination, immunitet eller test, som kan bruges ved rejser. Man kan også fortsat tilgå sit coronapas på sundhed.dk og i MinSundhed-appen.

Det afgørende ved vurderingen af, om en kulturinstitution mv. er privat vil være, om institutionen er omfattet af forvaltningsloven.

Bestemmende for, om en given institution omfattes af forvaltningsloven, er i første række, om institutionen er oprettet ved lov eller på privat initiativ, om institutionen er placeret i et over/-underordnelsesforhold til en forvaltningsmyndighed, om institutionens drift finansieres ved offentlig bevilling eller ved private midler, og om der ved lov er fastsat regler med hensyn til anvendelse bevilgede midler.

Er der tale om en offentlig kulturinstitution, kan man ikke fastsætte egne krav om coronapas eller vaccination som betingelse for at få adgang til stedet.

Ja, som udgangspunkt må du som forening gerne stille strengere krav til dine medlemmer mv., end hvad der følger af lovgivningen. Der kan dog gælde undtagelser. Læs også om databeskyttelse (GDPR) i sidste spørgsmål.

Som forening skal du i den forbindelse være særligt opmærksom, hvis du modtager tilskud fra staten, og der heraf fremgår særlige betingelser om adgang til foreningens aktiviteter. Hvis din forening fx modtager tilskud efter folkeoplysningsloven, skal du være opmærksom på, at kravet er i overensstemmelse med åbenhedskriteriet.

Man må gerne bede kunden/den besøgende om at sandsynliggøre, at personen af sundhedsfaglige årsager (fx pga. et fysisk eller psykisk handicap) ikke kan bære mundbind, blive vaccineret eller blive testet.

Læs også om databeskyttelse (GDPR) i sidste spørgsmål.

Hurtigtest (antigentest)

I disse situationer kan det være sundhedsfagligt uhensigtsmæssigt at få foretaget en hurtigtest:

 • Hos personer med misdannelser af næsen eller lignende.
 • Hos personer med kræftsygdomme, eller senfølger efter behandling af kræft i næse, mund eller svælgområdet.
 • Hos personer med nyligt brækket næse eller nylig næseoperation.
 • Hos personer, hvor der kan være en risiko for blødning, fx personer der er i blodfortyndende behandling efter hjerteklapoperation eller dyb vene trombose (blodprop i de dybe vener i benet eller i bækkenet), personer med en blødersygdom eller lignende.
 • Hos personer med mental og/eller kognitiv svækkelse der gør, at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen.
 • Hos personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb.

Hurtigtest eller PCR-test

I disse situationer kan det være sundhedsfagligt uhensigtsmæssigt at få foretaget en hurtigtest eller PCR-test:

 • Hos personer med mental og/eller kognitiv svækkelse der gør, at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen.
 • Hos personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb.

Vaccine

Hvis man har eller har haft en af nedenstående sygdomme eller tilstande, kan det være sundhedsfagligt uhensigtsmæssigt at lade sig vaccinere:

 • Kendt, sikker allergi mod vaccinen (fx allergisk straksreaktion (anafylaksi) i forbindelse med 1. stik)
 • Kendt allergi mod et af hjælpestofferne i vaccinen
 • Mistanke om allergi mod macrogol/PEG/polyethylen glycol
 • Tidligere fået en allergisk straksreaktion (anafylaksi) efter vaccination eller brug af et andet lægemiddel
 • Mastocytose (sjælden sygdom i kroppens mastceller).

Man skal som erhvervsdrivende være opmærksom på, hvornår man indfører kravet, når det ikke er et krav efter lovgivningen.

Har man fx solgt billetter til en koncert uden, at det på købstidspunktet har været et aftalt vilkår, at man skulle være vaccineret, testet eller tidligere smittet for at få adgang, eller at der kunne stilles krav herom, kan man ikke efterfølgende indføre et sådan vilkår.

Den erhvervsdrivende skal derimod som udgangspunkt tilbyde gæsten at ophæve købet og betale billetprisen tilbage.

Hvis gæsten ikke ønsker billetten refunderet, men ønsker at deltage, og er der ikke adgang i aftalevilkårene til at stille krav om vaccination mv., skal gæsten som udgangspunkt have adgang til koncerten, da det ellers vil være en væsentlig misligholdelse af den indgåede aftale.

BEMÆRK: Den danske del af Coronapas-appen er lukket fra og med den 31. marts 2022. Coronapas-appen vil fortsat kunne bruges, men fremover alene med EU-visningen, hvor det fremgår, om man har coronapas på baggrund af vaccination, immunitet eller test, som kan bruges ved rejser. Man kan også fortsat tilgå sit coronapas på sundhed.dk og i MinSundhed-appen.

Som erhvervsdrivende, forening mv. skal man være opmærksom på, at man overholder databeskyttelsesreglerne.

Hvis den erhvervsdrivende mv. ønsker at indføre et krav om coronapas for adgang til stedet, bør man som udgangspunkt alene anmode om forevisning af dokumentation for fx vaccination, test eller tidligere smitte. Dette kan fx ske ved hjælp af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas” eller app’en ”MinSundhed”.

Der bør desuden alene ske forevisning af eventuel dokumentation for, at man af sundhedsfaglige årsager (fx pga. et fysisk eller psykisk handicap) ikke kan leve op til det fastsatte krav.

Den foreviste dokumentation bør således hverken registreres eller lagres hos den erhvervsdrivende mv.

Oversigt over hotlines

Hvis du ikke har fundet svar på dit spørgsmål, kan du kontakte en af myndighedernes covid-19 hotlines.