Mulighed for frivilligt at fastsætte restriktioner

Opdateret 19. december 2021

Spørgsmål og svar

Erhvervsdrivendes, private kulturinstitutioners og foreningers muligheder for frivilligt at fastsætte restriktioner - herunder krav om coronapas og vaccination.

Bemærk at nedenstående alene er retningslinjer, og at der altid vil skulle foretages en vurdering af den enkelte virksomheds eller forenings mv. nærmere situation.

Ja, erhvervsdrivende og private kulturinstitutioner mv. må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster og kunder, end hvad der følger af lovgivningen. Det kan fx være et krav om, at ens gæster eller kunder skal kunne fremvise en negativ test eller skal bære mundbind/ visir.

Man skal dog være opmærksom på, at man ikke bør afvise personer, der af sundhedsfaglige årsager (fx pga. et fysisk eller psykisk handicap) ikke kan leve op til fx krav om vaccination, test eller mundbind, og at afvisning efter omstændighederne vil kunne være diskrimination.

Der vil imidlertid ikke være tale om diskrimination, hvis man tillader adgang for personer, der af sundhedsfaglige årsager (fx pga. et fysisk eller psykisk handicap) ikke kan leve op til det eller de krav, man stiller til sine gæster m.fl., og som ikke følger af lovgivningen. Dvs. at man ikke diskriminerer, hvis man tillader adgang for personer, som efter reglerne om coronapas eller mundbind ellers er undtaget.

Derudover kan det ikke udelukkes, at der på visse særlige områder gælder regler, som forhindrer, at man fastsætter krav om fx coronapas som betingelse for at få adgang til stedet.

Endelig skal man være opmærksom på, at databeskyttelsesregler også skal overholdes. Se mere om databeskyttelse (GDPR) i sidste spørgsmål.

Ja, erhvervsdrivende og private kulturinstitutioner mv. må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end hvad der følger af lovgivningen. Det kan fx være et krav om, at man skal være færdigvaccineret for at få adgang uanset antal deltagere.

Man skal dog være opmærksom på, at man ikke bør afvise personer, der af sundhedsfaglige årsager (fx pga. et fysisk eller psykisk handicap) ikke kan blive vaccineret, og at det efter omstændighederne vil kunne være diskrimination, hvis dette sker. Det gælder fx personer, der lider af visse sygdomme eller allergier, børn under 12 år og gravide i første trimester.

Der vil imidlertid ikke være tale om diskrimination, hvis man derimod tillader adgang for personer, der af sundhedsfaglige årsager (fx pga. et fysisk eller psykisk handicap) ikke kan leve op til det eller de krav, man stiller til sine gæster m.fl., og som ikke følger af lovgivningen. Dvs. at man ikke diskriminerer, hvis man tillader adgang for personer, som efter reglerne om coronapas eller mundbind ellers er undtaget.

Derudover kan det ikke udelukkes, at der på visse særlige områder gælder regler, som forhindrer, at man fastsætter krav om fx vaccination som betingelse for at få adgang til stedet.

Endelig skal man være opmærksom på, at databeskyttelsesregler også skal overholdes. Se mere om databeskyttelse (GDPR) i sidste spørgsmål.

Det afgørende ved vurderingen af, om en kulturinstitution mv. er privat vil være, om institutionen er omfattet af forvaltningsloven.

Bestemmende for, om en given institution omfattes af forvaltningsloven, er i første række, om institutionen er oprettet ved lov eller på privat initiativ, om institutionen er placeret i et over/-underordnelsesforhold til en forvaltningsmyndighed, om institutionens drift finansieres ved offentlig bevilling eller ved private midler, og om der ved lov er fastsat regler med hensyn til anvendelse bevilgede midler.

Er der tale om en offentlig kulturinstitution, kan man ikke fastsætte krav om coronapas eller vaccination som betingelse for at få adgang til stedet.

Ja, som udgangspunkt må du som forening gerne stille strengere krav til dine medlemmer mv., end hvad der følger af lovgivningen. Der kan dog gælde undtagelser. Læs også om databeskyttelse (GDPR) i sidste spørgsmål.

Som forening skal du i den forbindelse være særligt opmærksom, hvis du modtager tilskud fra staten, og der heraf fremgår særlige betingelser om adgang til foreningens aktiviteter. Hvis din forening fx modtager tilskud efter folkeoplysningsloven, skal du være opmærksom på, at kravet er i overensstemmelse med åbenhedskriteriet.

Fra den 12. november 2021, hvor reglerne om coronapas blev genindført, vil borgere på borgerservicecentrene kunne få udstedt dokumentation for, at de er undtaget fra at skulle vise coronapas.

Man må gerne bede kunden/den besøgende om på anden måde at sandsynliggøre, at personen af sundhedsfaglige årsager (fx pga. et fysisk eller psykisk handicap) fx ikke kan blive vaccineret eller testet.

Læs også om databeskyttelse (GDPR) i sidste spørgsmål.

Hurtigtest (antigentest)

I disse situationer kan det være sundhedsfagligt uhensigtsmæssigt at få foretaget en hurtigtest:

 • Hos personer med misdannelser af næsen eller lignende.
 • Hos personer med kræftsygdomme, eller senfølger efter behandling af kræft i næse, mund eller svælgområdet.
 • Hos personer med nyligt brækket næse eller nylig næseoperation.
 • Hos personer, hvor der kan være en risiko for blødning, fx personer der er i blodfortyndende behandling efter hjerteklapoperation eller dyb vene trombose (blodprop i de dybe vener i benet eller i bækkenet), personer med en blødersygdom eller lignende.
 • Hos personer med mental og/eller kognitiv svækkelse der gør, at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen.
 • Hos personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb.

Hurtigtest eller PCR-test

I disse situationer kan det være sundhedsfagligt uhensigtsmæssigt at få foretaget en hurtigtest eller PCR-test:

 • Hos personer med mental og/eller kognitiv svækkelse der gør, at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen.
 • Hos personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb.

Vaccine

Hvis man har eller har haft en af nedenstående sygdomme eller tilstande, kan det være sundhedsfagligt uhensigtsmæssigt at lade sig vaccinere:

 • Kendt, sikker allergi mod vaccinen (fx allergisk straksreaktion (anafylaksi) i forbindelse med 1. stik)
 • Kendt allergi mod et af hjælpestofferne i vaccinen
 • Mistanke om allergi mod macrogol/PEG/polyethylen glycol
 • Tidligere fået en allergisk straksreaktion (anafylaksi) efter vaccination eller et andet lægemiddel
 • Mastocytose (sjælden sygdom i kroppens mastceller).

Man skal som erhvervsdrivende være opmærksom på, hvornår man indfører kravet, når det ikke er et krav efter lovgivningen

Har man fx solgt billetter til en koncert uden, at det på købstidspunktet har været et aftalt vilkår, at man skulle være vaccineret, testet eller tidligere smittet for at få adgang, eller at der kunne stilles krav herom, kan man ikke efterfølgende indføre et sådan vilkår.

Den erhvervsdrivende skal derimod som udgangspunkt tilbyde gæsten at ophæve købet og betale billetprisen tilbage.

Hvis gæsten ikke ønsker billetten refunderet, men ønsker at deltage, og er der ikke er adgang i aftalevilkårene til at stille krav om vaccination mv., skal gæsten som udgangspunkt have adgang til koncerten, da det ellers vil være en væsentlig misligholdelse af den indgåede aftale.

Der er et krav om, at erhvervsdrivende/arrangører/offentlige og private institutioner mv. på de steder, hvor der gælder krav om coronapas, ikke tillader adgang for besøgende, tilskuere mv., der ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, og den erhvervsdrivende mv. kan straffes for ikke at overholde dette krav. Derudover kan den besøgende, tilskuerne mv. straffes, hvis den pågældende ikke efterkommer en bortvisning, hvor det er et lovpligtigt krav.

Som erhvervsdrivende, forening mv. skal man være opmærksom på, at man overholder databeskyttelsesreglerne.

Hvis den erhvervsdrivende mv. ønsker at indføre et krav om coronapas for adgang til stedet, bør man som udgangspunkt alene anmode om forevisning af dokumentation for fx vaccination, test eller tidligere smitte. Dette kan fx ske ved hjælp af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas” eller app’en ”MinSundhed”.

Der bør desuden alene ske forevisning af eventuel dokumentation for, at man af sundhedsfaglige årsager (fx pga. et fysisk eller psykisk handicap) ikke kan leve op til det fastsatte krav.

Den foreviste dokumentation bør således hverken registreres eller lagres hos den erhvervsdrivende mv.