Kultur og fritid

Spørgsmål og svar

Opdateret: 8. juli 2021.

Nej, du skal ikke længere bære mundbind eller visir ved indendørs kulturaktiviteter og på biblioteker og arkiver. Der er heller ikke krav om mundbind eller visir ved andre fritids- og foreningsaktiviteter end idræt.

Læs mere hos Kulturministeriet.

Frem til den 1. august 2021 skal du vise coronapas ved arrangementer med færre end 500 tilskuere også på biblioteker,  museer eller forlystelsesparker.

Læs mere hos Kulturministeriet.

Læs mere i Erhvervsministeriets retningslinjer for forlystelsesparker mv.

Fra den 1. august 2021 vil der ikke længere være krav om coronapas ved teatre, spillesteder, biografer mv. med færre end 500 tilskuere eller på museer.

Læs mere hos Kulturministeriet.

Ja. I øjeblikket og frem til den 1. august 2021 skal du vise coronapas ved udendørs arrangementer, hvor der er under 2000 siddende deltagere.

Frem til den 1. september 2021 skal du vise coronapas ved større udendørs arrangementer som fx koncerter, hvor du er stående publikum.

Du skal også bruge coronapas frem til den 1. oktober 2021 ved udendørs arrangementer med over 2000 siddende deltagere.

Læs mere hos Kulturministeriet.

Nej. Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er undtaget forsamlingsforbuddene. Det omfatter demonstrationer og møder i politiske partier. Undtagelsen gælder ikke for generalforsamlinger, landsmøder, konferencer og lignende. Det vil dog være muligt at afholde foreningsrelaterede arrangementer, herunder generalforsamlinger i overensstemmelse med kravene samt retningslinjerne, der gælder for ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål.

Læs mere i Erhvervsministeriets retningslinjer for konferencer og møder (evm.dk)

Ja, frem til den 1. september 2021 skal du vise coronapas ved større indendørs arrangementer, hvor du sidder ned som publikum.

Frem til den 1. oktober 2021 skal du bruge coronapas ved større indendørs arrangementer, hvor du står op, fx ved koncerter.

Læs mere hos Kulturministeriet.

Fremmøde på folkehøjskolerne sker under forudsætning af, at elever/kursister, deltagere og ansatte kan dokumentere, at vedkommende har et negativt COVID-19-testsvar, der for PCR-test er højst 96 timer og for hurtigtest (antigentest) højst 72 timer gammelt. 

Det er også et krav, at skolen mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at fremmødte elever og kursister kan dokumentere et negativt testsvar, der for PCR-test er højst 96 timer og for hurtigtest (antigentest) højst 72 timer gammelt. Gennemførelse af test kan både foregå udenfor og på folkehøjskolen.

Testkravet gælder ikke for kursister/elever, deltagere og ansatte, der:

  • af medicinske årsager ikke få foretaget en COVID-19 test
  • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test
  • kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for COVID-19, som er foretaget ved PCR-test og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 måneder gammel
  • kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb (mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis
  • kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb med COVID-19

Læs mere hos Kulturministeriet.

Ja, udenlandske elever og kursister der skal på folkehøjskoleophold er omfattet af listen over anerkendelsesværdige formål, der gør det muligt at rejse ind i Danmark under de gældende indrejserestriktioner. Udenlandske elever og kursister, der skal på folkeskoleophold i Danmark skal efter indrejse uden ugrundet ophold gå i isolation i 10 dage. Isolationsperioden kan afbrydes ved en negativ PCR-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejsetidspunktet.

Læs mere hos Kulturministeriet.

Ja. Der gælder ikke krav i forbindelse med afholdelse af sangaktiviteter – heller ikke på  folkehøjskoler. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der holdes mindst 2 meters afstand mellem personer ved sangaktiviteter.

Læs mere hos Kulturministeriet.

Ja. I må gerne synge i kor, spille orkester mv., uanset om det sker i professionelt regi eller som amatører. Der vil gælde krav om smitteforebyggende tiltag, herunder krav om sundhedsplan, afstandskrav, arealkrav og coronapas.

Læs mere hos Kulturministeriet.

Det pågældende lokale skal som udgangspunkt følge de restriktioner, der gælder for den aktivitet, som lokalet anvendes til. Derved skal kultur- aktivitets- og medborgerhuse i forbindelse med koncerter og filmforevisninger følge reglerne for spillesteder og biografer, caféområder skal følge reglerne for serveringssteder, idrætshaller skal følge reglerne for lokaler, hvor der udøves idrætsaktivitet mv. Det vil være den fysiske eller juridiske person, der har rådighed over det pågældende lokale, som er ansvarlig for at sikre, at restriktionerne overholdes.

Musik- og kulturskolerne, andre kunstskoler samt grundkurser på kunstområdet følger som udgangspunkt det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.

Læs mere hos Kulturministeriet.

Ja. Det er muligt for musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet at afholde koncerter, såfremt det pågældende lokale benyttes som spillested eller koncertsted og følger de gældende regler og retningslinjer for spillesteder, og herunder koncertsteder.

Ja. Hvis der op til 250 personer på samme sted samtidig i forbindelse med indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende. Der er en gælder en undtagelse fra dette forsamlingsforbud for arrangementer, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder, bane eller lignende. Det er dermed ikke muligt at afholde et arrangement med flere end 250 deltagere indendørs efter disse undtagelser.

Ja. Folkekirken og andre trossamfund skal følge restriktioner og retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund for de aktiviteter, de selv arrangerer i lokaler, som de råder over. Hvis de lejer eller låner deres lokaler ud til andre, f.eks. kunstforeninger, så gælder restriktioner og retningslinjer for de pågældende.

Nej. Myndighederne skal ikke forhåndsgodkende arrangementer, begivenheder mv., bortset fra arrangementer, der i normale tilfælde forudsætter en tilladelse fra politiet.

Myndighederne kan alene vejlede om, at politiet håndhæver reglerne i overensstemmelse med de udstedte bekendtgørelser.

Der gælder et forsamlingsforbud på 250 personer indendørs og 500 personer udendørs. Der findes desuden bestemte undtagelser i bekendtgørelserne for fx folkekirken og for dagtilbud, skoler og uddannelser mv., for kulturarrangementer med siddende publikum mv. Der kan ud over disse undtagelser ikke gives dispensation fra de restriktioner, der er bestemt i de relevante bekendtgørelser.

Ja. Politiet kan anvende den fornødne magt i overensstemmelse med politiloven for at sikre at forsamlingsforbuddet overholdes. Der kan desuden udstedes bøder for overtrædelse af forbud og påbud. 

I lokaler med offentlig adgang, f.eks. på et museum, en kunsthal, et bibliotek, i forlystelsesparker, spillehaller, kasinoer og indendørsfaciliteter som bade- og legelande mv. må der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer eller lignende pr. 4 m2 gulvareal. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere eller lignende i det væsentlige sidder ned, f.eks. en læsesal, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.

Der gælder et forsamlingsforbud på 250 personer i forbindelse med indendørs aktiviteter, begivenheder, arrangementer og lignende. Det vil derfor være tilladt at forsamles op til 250 personer i forbindelse med arrangementer mv., herunder ferniseringer eller lignende. Almindelig ophold og færden på museer, kunsthaller og biblioteker anses dog ikke som ét samlet arrangement mv.

Det er endvidere muligt at afholde større publikumsrettede arrangementer på biblioteker, museer, kunsthaller,i forlystelsesparker mv. i overensstemmelse med reglerne for større arrangementer med siddende publikum, herunder sektioneringskrav, afstandskrav, krav om at tilskuere/publikummer i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder eller lignende. 

Ved mindre arrangementer tæller alle med i de 500 personer, der må være til stede ved arrangementer inden for idræt og kultur, hvor tilskuere mest sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder, bane eller lignende. Der må dermed maksimalt være 500 personer til stede, inklusiv ansatte, personale, frivillige mv.

Ved arrangementer der afholdes i overensstemmelse med ordningen for indendørs og udendørs arrangementer med siddende publikum samt ordningen for udendørs arrangementer med stående publikum tæller optrædende, ansatte, frivillige mv. ikke med i det maksimale antal personer, der må være i de enkelte sektioner. I opgørelsen af de tilstedeværende i de enkelte sektioner indgår alene tilskuere og publikummer. Der gælder endvidere ikke et loft for antallet af optrædende, ansatte, frivillige mv. som må være til stede ved arrangementet. Man skal dog være opmærksom på omgåelsestilfælde, således at optrædende mv. ikke under arrangementet skifter "status" til tilskuere eller publikummer og overtræder sektioneringskravet.