Mens smittepresset faldt generelt, steg smitten med virusvariant B.1.1.7

17-02-2021

Tiden siden jul har været kendetegnet ved et generelt faldende smittetryk i takt med, at restriktioner og tiltag har holdt kontakttallet under 1. I modsætning til det generelt positive billede er forekomsten af B.1.1.7 virusvarianten mere end ottedoblet i samme periode.

  • Mens det generelle smittetal i Danmark har været faldende siden julen, er forekomsten af virusvariant B.1.1.7 stødt stigende. 
  • Virusvariant B.1.1.7 udgør allerede over 30 pct. af alle positive testprøver i Danmark. Denne andel ventes fortsat at stige. 
  • Region Sjælland er særlig hårdt ramt med en andel på over 40 pct. Derimod ligger andelen i Region Nordjylland igen under 10 pct.

Modsatrettede udviklinger i starten af 2021

De nationale tiltag og restriktionerne, der blev iværksat inden jul 2020 og skærpet 6. januar 2021, har bidraget væsentligt til at sænke smittetrykket med COVID-19 i Danmark. Kontakttallet – dvs. estimatet for, hvor mange nye personer, der smittes af en allerede smittet person – har i perioden ligget under 1. Det faldende antal nye smittede har endvidere bidraget til et aftagende pres på sygehusene, hvor antallet af indlagte patienter har været faldende siden 4. januar 2021.

Læs mere i artiklen: 
Bag om COVID-19-nøgletallene: Hvad er kontakttallet?

Global udbredelse af B.1.1.7

Virusvariant B.1.1.7 blev først registreret i Storbritannien 20. september 2020, hvor den i dag er den dominerende variant. Derfor betegnes den ofte som ”den britiske variant”. Efterfølgende er virusvarianten bekræftet i foreløbigt 63 andre lande. Da en lang række udviklings- og vækstlande blot foretager såkaldt genomsekventering (analyse af smitteprøver) i yderst begrænset omfang, som følge af manglende laboratoriekapacitet, må det imidlertid forventes, at den faktiske udbredelse er større end dette. Den første forekomst af B.1.1.7 i Danmark blev registreret 14. november 2020. 

Læs mere om den globale udbredelse af B.1.1.7 her:

Global Report B.1.1.7 (cov-lineages.org)

I modsætning til den generelle positive udvikling af COVID-19 i Danmark, hvor smitten samlet set har faldet i starten af 2021, er antallet af bekræftede tilfælde med den mere smitsomme virusvariant derimod steget i samme periode. Indtil videre er der registreret 2.314 tilfælde af B.1.1.7 (status 16. februar). Væksten i antallet af forekomster af B.1.1.7 skyldes ikke et øget antal genomsekventeringer, hvilket har ligget stabilt i de seneste uger, men at andelen af B.1.1.7 er steget fra 0,4 pct. i uge 48 til 30,9 pct. i uge 5.  

Figur 1: Andel B.1.1.7 (linje, venstre akse, pct.) og antal genomsekventeringer med fuldt genom (søjler, højre akse)

Kilde: SSI, status 16. februar 2021
* Uge 5 foreløbige data, da sekventering ikke er afsluttet

Virusvariant B.1.1.7 smitter mere end andre varianter

En væsentlig forklaring på denne udvikling er, at virusvariant B.1.1.7 skønnes at være ca. 50 pct. mere smitsom end andre virusvarianter. På denne baggrund har ekspertgruppen for matematisk modellering, under ledelse af Statens Serum Institut, i deres prognoser ultimo januar 2021 taget udgangspunkt i en estimeret ”relativ smitterate” for virusvariant B.1.1.7. Det vil sige, hvor mange gange mere smitsom B.1.1.7 er i forhold til andre varianter. Den relative smitterate blev i den forbindelse skønnet til 1,55. Det vil sige, at B.1.1.7 vurderes til at have et kontakttal, der er 55% højere end for de andre varianter, der er observeret i Danmark. 

Læs mere om smitsomheden af virusvariant B.1.1.7 her: 

Vurdering af smitsomhed af nye varianter (pdf)

Selvom B.1.1.7 er mere smitsom, betyder det ikke, at kontakttallet nødvendigvis er over 1. Det skyldes bl.a., at tiltag og restriktioner også bidrager til at holde kontakttallet for B.1.1.7 nede.  B.1.1.7 blev 9. februar 2021 vurderet til at have et kontakttal på knap 1 (ca. 0,99 med et usikkerhedsinterval fra 0,9-1,07). Det betyder, at smittetrykket fra B.1.1.7 er omtrent stagneret med det gældende niveau af restriktioner. 

Læs mere om det seneste skøn over kontakttallet for B.1.1.7 her:

Kontakttal for B.1.1.7 og andre hyppige virusvarianter (pdf) 

Hvordan ser smitteudviklingen så ud i Danmark?

Der har siden slutningen af 2020 til februar 2021 været ganske markant fald i antallet af smittede med COVID-19 i Danmark. Dette falder sammen med en omfattende nedlukning med mange tiltag og restriktioner. I samme periode er antallet af bekræftede tilfælde med B.1.1.7 steget. Antallet af tilfælde med B.1.1.7 kan dog være højere, fordi genomsekventeringen fra uge 5 og uge 6 endnu ikke er afsluttet.

Figur 2: Antal bekræftede tilfælde af COVID-19 om ugen  (linje, højre akse) og B.1.1.7 (søjler, venstre akse)

Kilde: SSI, status 7. februar 2021
* Genomsekventering i uge 6 er endnu ikke afsluttet

Den øgede spredning af virusvariant B.1.1.7 afspejles i udviklingen i hele Danmark, men har dog været mest udpræget i Region Sjælland. Her er andelen steget fra 0,9 pct. i uge 53 til 42,7 pct. i uge 5. Region Nordjylland ligger dog forsat tydeligt lavere end de øvrige regioner og har først set en markant stigning i uge 3.

Andel af B.1.1.7 af sekventerede tests efter region, pct.

Kilde: SSI
* Sekventering af prøver fra Uge 5 er endnu ikke afsluttet

Den større smitterisiko for B.1.1.7 gør det sandsynligt, at andelen af virusvarianten fortsat vil tiltage og blive den dominerende virusvariant i Danmark i løbet af februar. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at det samlede smittetal i Danmark fortsat vil stige. Det helt afgørende for smitteudviklingen er, om kontakttallet for alle virusvarianter ligger henholdsvis over eller under 1. Men for nuværende er B.1.1.7 den eneste virusvariant i Danmark, hvor kontakttallet forventes at ligge omkring 1 (opdateret 9. februar 2021). 

Læs mere om mulige scenarier for smittespredning af COVID-19 her:  

Tillægsnotat af d. 3. februar til notat af d. 31. januar 2021 om prognoser for smittetal og indlæggelser ved yderligere genåbningsscenarie (pdf)

Ved siden af B.1.1.7 findes der andre virusvarianter, der ligeledes kan have en negativ indflydelse på smittespredningen i Danmark. Således er der indtil videre fundet otte tilfælde af B.1.351, som, i lighed med B.1.1.7, skønnes at være mere smitsom end øvrige virusvarianter. Disse tilfælde er indtil videre kun set blandt rejsende. 

Læs mere om B.1.351 i Danmark i artiklen: 

Ny virusvariant fra Sydafrika: B.1.351