Bag om COVID-19-nøgletallene: Hvad er incidens?

20-01-2021

Incidens er et epidemiologisk begreb, der anvendes til at beskrive antallet af personer, der smittes med en sygdom opgjort pr. indbyggertal og inden for en bestemt tidsperiode. Incidens kan anvendes til at sammenligne antallet af nye smittede med COVID-19 mellem lande, kommuner eller regioner.

  • I dansk sammenhæng anvendes oftest incidens pr. 100.000 indbyggere pr. uge.
  • Når smitteudviklingen skal sammenlignes i lande eller kommuner med forskellige befolkningsgrundlag, er incidens et nyttigt værktøj.
  • Incidens kan ikke bruges som enkeltstående mål til at vurdere smitteudviklingen i et land eller en kommune, da andre forhold som fx antal test og antal indlagte også har indflydelse på den samlede vurdering.

Incidens beskriver antallet af nye tilfælde af en sygdom opgjort pr. indbyggertal i løbet af en bestemt tidsperiode. Hvis der f.eks. er 10.000 nye smittede i hele Danmark i løbet af en uge, er incidensniveauet i Danmark 172 pr. 100.000 indbyggere pr. uge, da der bor 5,8 millioner mennesker i Danmark. 

Incidens må ikke forveksles med et andet begreb, der anvendes til at vurdere smitteudviklingen i forbindelse med COVID-19, nemlig kontakttallet. Kontakttallet anvendes til at vurdere, om en epidemi er voksende eller aftagende i befolkningen.

 Læs mere om, hvad kontakttallet er, hvad det bruges til, og hvordan det udregnes.

Incidens kan anvendes på forskellige måder. En måde er at sammenligne smittesituationen mellem lande, sådan som det ofte har været tilfældet under COVID-19-epidemien. Uden et sammenligneligt mål ville det fx være svært at sammenligne udbredelsen af COVID-19 i USA i forhold til i Danmark, da der er så stor forskel på befolkningsstørrelsen i de to lande. Det er dog vigtigt at man tager højde for adgangen til test, når man sammenligner incidensniveauer imellem lande, idet andelen af befolkningen, der testes, vil påvirke incidensniveauet. 

Incidens kan også bruges ved sammenligning af danske kommuner, hvor sundhedsmyndighedernes bekymring ved 100 nye smittetilfælde på en uge i henholdsvis Samsø Kommune eller Københavns Kommune ville være vidt forskellig, fordi der er meget stor forskel på antallet af borgere i de to kommuner.

Incidens i en dansk sammenhæng

I dansk sammenhæng anvendes oftest incidens pr. 100.000 indbyggere pr. uge. Dette mål anvendes bl.a. af Statens Serum Institut (SSI), der dagligt opdaterer et dashboard med bl.a. incidensniveauerne for den seneste uge for landets kommuner og regioner. 

Konkret anvendes følgende matematiske formel til at udregne incidensniveauet i Danmark, herunder i kommuner og regioner:

Antal nye smittede pr. uge x 100.000
                                                            
Befolkningens størrelse

Følgende eksempel illustrerer, hvordan man ved at anvende incidens pr. 100.000 indbyggere pr. uge kan få et klarere indblik i, hvor udbredt smitten er, målt i forhold til den enkelte kommunes størrelse. 

 

Nye smittede pr. uge

Befolkningstal

Incidens pr. 100.000 indbyggere pr. uge

København

1.500

630.000

238

Aarhus

750

350.000

214

Herlev

100

30.000

500

Randers

100

100.000

100

Samsø

20

4.000

375

Anm.: Tallene i tabellen er illustrative.

Ser man udelukkende på antallet af nye smittede pr. uge, ser København og Aarhus kommuner umiddelbart ud til at være hårdest ramt. Ser man på incidens pr. 100.000 indbyggere pr. uge, er det imidlertid Herlev og Samsø kommuner, der har haft flest tilfælde i forhold til deres befolkningsgrundlag.

Se SSI dashboard ift. aktuelle incidensniveauer 

Et par vigtige forbehold…

Det er vigtigt at have for øje, at incidens ikke kan bruges som et enkeltstående mål til at vurdere, hvor alvorlig smittesituationen er i et bestemt land eller i en bestemt kommune. 

Der kan eksempelvis være situationsspecifikke forhold, som fx sociale eller økonomiske forhold eller det enkelte lands sundhedsvæsen, der har indflydelse på antallet af nye smittede. Derudover siger incidensen, målt som antallet af nye smittede, heller ikke noget om andre forhold af betydning såsom alvorligheden af sygdommens udbredelse, herunder antallet af indlagte eller antallet af dødsfald.  

Incidensen af COVID-19 vil ligeledes være påvirket af det enkelte lands teststrategi. Det er dog muligt at beregne et incidenstal, der tager højde for netop testintensiteten. 

Læs mere i: SSI’s ekspertrapport om incidens (pdf).

Det er samtidig vigtigt, at incidens ikke forveksles med prævalens. Prævalens er et epidemiologisk begreb, der bruges til at estimere, hvor stor en del af befolkningen, der rent faktisk har COVID-19 på et givent tidspunkt. 

Med ovenstående forbehold in mente er incidens en god indikator at have med i sine samlede overvejelser, når man skal vurdere udviklingen i COVID-19. 

Incidensniveauer, der anvendes i den ugentlige risikovurdering

Indsatsgruppen for COVID-19 håndtering, herunder sundhedsmyndighederne, udarbejder ugentligt en national og regional risikovurdering, hvor der foretages en samlet vurdering af den aktuelle smitteudvikling i Danmark. En af de kvantitative indikatorer, som tages med i vurderingen, er incidensen i landets regioner.

Konkret afrapporteres der, hvor mange af en enkelt regions kommuner, der befinder sig over den såkaldte bekymringsgrænse. Bekymringsgrænsen er fastsat til et incidensniveau på 20 nye smittede pr. uge pr. 100.000 indbyggere (og mere end 20 tilfælde i alt).