Sådan har Danmark klaret sig sammenlignet med andre lande

21-01-2021

Danmark har ligesom alle andre lande i Europa været hårdt ramt af COVID-19. Danmark er imidlertid blandt de lande i EU, der kom bedst igennem 2020, når man ser på antallet af alvorlige tilfælde og dødsfald relateret til COVID-19.

  • Det kan være svære at sammenligne smittetallene for COVID-19 på tværs af lande, da teststrategierne kan være meget forskelligartede fra ét land et andet.
  • Danmark er et af de lande i verden, der tester allermest pr. indbygger, og derfor finder man relativt flere smittede personer i Danmark sammenlignet med i mange andre lande.
  • Der er imidlertid indikationer på, at Danmark blandt de lande i EU, som sundhedsmæssigt er kommet mest skånsomt igennem COVID-19-pandemien i 2020.
  • Danmark hører således til de lande i EU, som har færrest patienter på intensivafdeling og færrest dødsfald relateret til COVID-19 målt pr. indbygger.

Alle lande i Europa har været hårdt ramt af COVID-19 i 2020. Men hvordan er det egentlig gået i Danmark sammenlignet med de øvrige europæiske lande? Det gennemgår denne artikel. 

Når man sammenligner COVID-19-situationen på tværs af landene i EU, er der en række faktorer, som er vigtige at holde sig for øje. I Danmark er det nemt at blive testet, og alle kan blive testet, uanset om de har symptomer eller ej. Danmark er et af de lande i verden, der tester allermest i forhold til befolkningsstørrelsen. Det betyder, at man finder relativt flere smittede personer i Danmark sammenlignet med mange andre lande. 

I Danmark steg antallet af smittede særligt i efteråret og vinteren 2020, hvilket medførte at der blev indført en række tiltag og restriktioner for at bevare epidemien under kontrol.

På trods af de høje danske smittetal i december måned og over jul og nytår 2020/2021, er der således en række indikationer på, at Danmark er et af de lande i EU, som sundhedsmæssigt er kommet mere skånsomt igennem COVID-19-pandemien i 2020.

Antal bekræftede tilfælde af COVID-19 i EU

Ser man på det samlede antal bekræftede tilfælde af COVID-19 blandt EU-landene siden pandemiens start til og med 10. januar 2021, så ligger Danmark, som det fremgår af figur 1, på omkring 31.000 tilfælde pr. mio. indbyggere, hvilket er lavere end gennemsnittet for EU, som er ca. 38.000 tilfælde pr. mio. indbyggere.

Figur 1
Antal bekræftede tilfælde af COVID-19 pr. mio. indbyggere (EU 27)

Kilde: Worldometer.
Anm.: Opgjort pr. 10. januar 2021.

De internationale tal kan imidlertid være svære at sammenligne én til én. Det skyldes bl.a., at EU-landene har meget forskellige teststrategier, hvilket har stor betydning for, hvor mange tilfælde af COVID-19, der bliver opsporet, testet og bekræftet i de enkelte lande. 

For at understøtte en hurtig smitteopsporing har de danske myndigheder valgt en teststrategi, der bygger på en stor testkapacitet med nem og fri adgang til test. Det har understøttet, at der er stor viden om pandemiens udvikling i Danmark, samt at relativt mange smittede bliver opsporet, og derefter kan gå i selvisolation. Derfor har der i 2020 kunne være en relativ høj samfundsaktivitet i Danmark sammenlignet med mange andre lande i Europa.

Danmark helt i front på tests

Danmark ligger, som figur 2 viser, helt i front i forhold til antallet af gennemførte tests pr. indbygger og langt over gennemsnittet i EU. Kun Luxembourg, der har relativt få indbyggere, tester mere pr. indbygger end Danmark.

Figur 2

Kilde: Worldometer.
Anm.: Opgjort pr. 10. januar 2021. Opgørelsen er basseret på tal fra offentlige tilgængelige kilder i de enkelte lande, hvorfor antallet af tests ikke nødvendigvis er opgjort ensartet fra land til land.

Det bemærkes, at opgørelsen er baseret på tal fra offentligt tilgængelige kilder i de enkelte lande. Antallet af tests er dog ikke nødvendigvis opgjort ensartet fra land til land, hvorfor tallene skal tolkes med nogen forsigtighed. Eksempelvis indgår antallet af hurtigtests ikke i de danske tal.

 Men fordi EU-landenes teststrategier er meget forskellige, kan antallet af bekræftede tilfælde ikke entydigt bruges som en indikator for, hvor alvorlig COVID-19-situationen er i de pågældende lande. Her kan det være bedre at se på andre indikatorer såsom antallet af indlæggelser på intensivafdeling.

Danmark har relativt få personer indlagt på intensivafdeling

Ser man på antallet af personer, som er indlagt på en intensivafdeling pr. 10. januar 2021, har Danmark lidt over 20 tilfælde pr. mio. indbyggere, hvilket er betydeligt lavere end gennemsnittet i EU. Som det fremgår af figur 3, er det i hele EU kun i Finland, at der er færre personer end i Danmark, som er indlagt på en intensivafdeling, når man opgør tallene pr. mio. indbyggere.

Figur 3: Antal personer med COVID-19 indlagt på intensivafdeling opgjort pr. mio. indbyggere (EU 27)

Kilde: Worldometer.
Anm.: Opgjort pr. 10. januar 2021 som patienter, der er indlagt på en intensivafdeling (Intensive Care Unit). Det bemærkes, at der kan være usikkerhed forbundet med datakvaliteten.

Antallet af indlæggelser på intensive afdelinger bør dog fortolkes med nogen forsigtighed, idet der kan være forskelle i behandlingen på tværs af landene i forhold til, hvilke patienter der bliver indlagt på intensivafdeling. Herudover afhænger antallet af indlæggelser på intensivafdeling i høj grad også af kapaciteten på hospitalerne, som kan være meget forskellig landene imellem. Endelig kan aldersfordelingen blandt de smittede have stor betydning for mønsteret i indlæggelser, hvilket også kan variere fra land til land. Ikke desto mindre er antallet af indlagte patienter på intensivafdeling en god pejling på, at der er færre alvorlige tilfælde af COVID-19 i Danmark sammenlignet med mange andre lande i EU.

Dette billede bliver ligeledes bekræftet, når man ser på antallet af dødsfald relateret til COVID-19 på tværs af EU-landene.

Danmark har relativt få dødsfald relateret til COVID-19

Der er ikke en ensartet metode eller praksis på tværs af alle lande i EU i forhold til at opgøre dødsfald forårsaget af COVID-19. De fleste lande i EU, herunder Danmark, opgør dødsfald relateret til COVID-19 som alle dødsfald, der er registreret inden for 30 dage efter en positiv test. Det betyder også, at COVID-19 ikke nødvendigvis er den grundlæggende årsag til dødsfaldet. 

Som figur 4 viser, var der i Danmark 271 dødsfald pr. mio. indbyggere opgjort 10. januar 2021, som var relateret til COVID-19. Det er det fjerde laveste antal i EU, og betydeligt under gennemsnittet.

Figur 4: Antal personer døde med COVID-19 opgjort pr. mio. indbyggere (EU 27)

Kilde: Worldometer.
Anm.: Opgjort pr. 10. januar 2021. Det bemærkes, at det ikke er alle EU-lande, som anvender samme registreringspraksis som i Danmark, og at man derfor skal tolke opgørelsen med nogen varsomhed.
Besøg Worldometer Coronavirus Update