Spredning af deltavarianten (B.1.617.2)

09-07-2021

Der har i de seneste måneder været international opmærksomhed omkring deltavarianten, der blandt andet anses for en væsentlig faktor i det meget kraftige COVID-19 udbrud i Indien i april og maj i år. Deltavarianten er nu den dominerende variant i Danmark og vurderes at være dobbelt så smitsom som alfavarianten (B.1.1.7), der tidligere har været den dominerende virusvariant.

  • Deltavarianten er nu den dominerende variant i Danmark og en lang række andre lande
  • Deltavarianten vurderes at være ca. dobbelt så smitsom som alfavarianten, der har være dominerende i Danmark siden februar 2021
  • Incidensen i Danmark og en række andre lande er igen begyndt at stige i de seneste uger

I takt med den større udbredelse af deltavarianten (B.1.617.2) har denne variant været genstand for øget opmærksomhed, både internationalt og i Danmark, hvor Statens Serum Institut den 2. juli 2021 offentliggjorde en ny risikovurdering for denne virusvariant. I risikovurderingen konkluderes blandt andet, at deltavarianten er dobbelt så smitsom som alfavarianten. Tidligere estimater gik på en forøget smitterisiko på blot 40 til 60 pt.

Læs mere i den seneste risikovurdering for deltavarianten (B.1.617.2) - Statens Serum Institut

Ud over den øgede smitterisiko er der enkelte studier fra Storbritannien, der indikerer en øget indlæggelsesrisiko ved smitte med deltavarianten. Tidlige og foreløbige data fra Danmark peger ligeledes på, at der er en øget relativ risiko for indlæggelse ved forekomsten af deltavarianten. Da data aktuelt blot omfatter relativt få tilfælde, hersker der dog fortsat usikkerhed om omfanget af den øgede risiko for indlæggelse.

Med til billedet hører ligeledes, at Danmark p.t. har lav belastning af sygehusene.  Da de ældre og sårbare grupper er godt beskyttet via vaccination, kan det danske sundhedsvæsen rumme det stigende smittetal. Hertil kommer, at risikoen for indlæggelse med COVID-19 generelt er lav for de målgrupper, som endnu ikke er vaccineret. Samlet defineres deltavarianten på den baggrund som en bekymringsvariant.

Læs mere om deltavarianten hos Statens Serum Institut

Deltavarianten er fortsat forholdsvis ny på verdensplan, og der vil derfor de næste måneder forventeligt udkomme nye studier med opdaterede oplysninger om variantens smitsomhed og alvorlighed, effekten af vaccination, mm.

Da der er meget store forskelle mellem landene i forhold til omfanget af sekventering af positive prøver (som kan bestemme, hvilken virusvariant der er tale om), hersker der betragtelig usikkerhed om, hvor udbredt denne virusvariant aktuelt er. De foreliggende data viser dog tydeligt, at denne virusvariant allerede er afgørende for smitteudviklingen i en række lande. Betragter man alene de lande, der i uge 23 til og med uge 26 har offentliggjort resultatet fra mindst 100 sekventeringer, tegner sig det følgende billede:

Figur 1: Gennemsnitlig andel af deltavarianten ud af sekventerede positive COVID-19 prøver i udvalgte lande, uge 23 til og med uge 26 (2021), pct. i udvalgte lande

Kilde: Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data, status 8. juli 2021

Ud over Indien er deltavirusvarianten navnlig udbredt i lande med traditionelt tætte forbindelser med Indien, såsom Storbritannien, Singapore, Australien og Sydafrika.

Som følge af den meget begrænsede sekventering i en lang række udviklingslande er der grund til at antage, at den faktiske udbredelse af denne virusvariant er betydeligt større end beskrevet i den ovenstående graf.  

Erfaringerne fra ikke mindst Storbritannien, der i stort omfang sekventerer positive prøver, viser hvorledes den mere smitsomme deltavariant i løbet af en kort periode har formået at fortrænge den tidligere dominerende alfavariant:

Figur 2: Andel alfa- (blå) og deltavariant (rød) i Storbritannien, uge 13 til uge 25 (2021), pct.

Kilde: Variants of Concern, Public Health England, status 30. juni 2021

Udviklingen i Tyskland, der ligeledes har et omfattende program for sekventering, tyder på en tilsvarende udvikling, om end andelen af deltavarianten stadig ligger noget lavere end i Storbritannien. Siden uge 25 er deltavarianten den dominerende variant i Tyskland. Andelen forventes at stige yderligere.

Figur 3: Andel af alfa- (blå) og deltavariant (rød) i Tyskland, uge 13 til uge 24 (2021), pct.

Kilde: Bericht zu Virusvarianten von SARS-CoV-2 in Deutschland, Robert Koch Institut, Stand 30. Juni 2021

For Danmark lå andelen af deltavarianten lav og stabilt fra den første gang blev påvist i april til uge 21 (slutningen af maj) 2021. Samtidigt med at smittepresset faldt tydeligt frem til uge 25, er andelen af deltavarianten steget fra under 1 pct. til aktuelt over 50 pct. I hovedstadsområdet er andelen højere.

Figur 4: Antal smittede (røde søjler, venstre akse) og andel af deltavarianten (hvid kurve, venstre akse, pct.)

Antal smittede (røde søjler, venstre akse) og andel af deltavarianten (hvid kurve, venstre akse, pct.) Kilde: SSI, status 7. juli

Da sekventeringen af de positive prøver fra uge 26 endnu ikke er afsluttet, er værdien for den pågældende uge behæftet med usikkerhed.

Læs mere om udbredelsen af de forskellige virusvarianter i Danmark (ssi.dk)

I Danmark suppleres den egentlige sekventering af positive prøver med variant-PCR-tests, der hurtigere kan vise smitte med deltavarianten. Disse testresultater bekræfter ligeledes, at deltavarianten nu er dominerende i Danmark:

Figur 5: Andel af deltavariant af konklusive variant-test, 1. juni til 6. juli 2021, pct.

Kilde: SSI, status 7. juli 2021

Som det fremgår af den ovenstående graf, har deltavarianten antageligt været dominerende i Danmark siden sidst i juni. Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at smittetrykket i Danmark – som målt antal positive test i forhold til befolkningen – ikke længere har været faldende siden slutningen af juni. Deltavarianten kan have bidraget til denne udvikling.

Foreløbige forventninger til den fremtidige udvikling

Baseret på de hidtidige erfaringer med deltavarianten offentliggjorde det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol, ECDC, den 23. juni en risikoanalyse, der skønnede, at denne variant ville udgøre over 70 pct. af alle COVID-19-forekomster i EU-landene i begyndelsen af august og over 90 pct. i slutningen af august.

Læs hele ECDC’s risikovurdering (pdf)

Britiske foreløbige studier af effekten af vaccinen fra Pfizer/BioNTech, som er den mest anvendte vaccine i Danmark, viser, at der er en nedsat beskyttelse mod deltavarianten, hvad angår symptomatisk sygdom efter første stik. Efter andet stik tyder resultaterne på en mindre reduktion af beskyttelse mod smitte fra 93,4 pct. i forhold til alfavarianten til 87,9 pct. i forhold til deltavarianten. For alvorlig sygdom har studierne dog ikke fundet en nævneværdig forskel i beskyttelse, hverken efter første eller andet stik. Data fra Israel indikerer, at vaccinen fra Pfizer/BioNTech har en nedsat effekt på 64 pct. mod symptomatisk sygdom med deltavarianten efter andet stik.

Der kan dog de næste måneder fremkomme forskellige estimater fra forskellige lande vedr. effekten af vacciner. Samlet vurderer det Europæiske Medicinagentur, EMA, at alle fire i Danmark anvendte vacciner yder god beskyttelse mod alvorlig sygdom med deltavarianten. Også Statens Serum Institut vurderer på baggrund af foreløbige data, at COVID-19-vaccinerne, som anvendes i Danmark generelt giver god beskyttelse mod coronavirus, også mod deltavarianten ved færdig vaccination, både for så vidt angår symptomatisk og alvorlig sygdom.