Smitte med COVID-19 i Indien

10-05-2021

Mens smittepresset falder i mange lande, er antallet af nye smittede steget tydeligt i Indien. Indien står i dag for næsten halvdelen af de globale COVID-19 smittetilfælde. Utilstrækkelig behandlingskapacitet i det indiske sundhedsvæsen har yderligere forværret krisen.

  • Mens smittepresset falder i mange lande, er antallet af nye smittede steget tydeligt i Indien.
  • Indien står i dag for næsten halvdelen af alle COVID-19 registrerede smittetilfælde i hele verden.
  • Sundhedskrisen i Indien forværres tydeligt af den begrænsede behandlingskapacitet på landets sygehuse.

Voldsom smittespredning i Indien

Der er sket en femdobling af antallet af registrerede COVID-19 tilfælde i Indien i løbet af april. Denne udvikling er markant, særligt når den sammenlignes med resten af verden, hvor der nok var en stigende smitte frem til midten af april, men derefter en tilbagegang, der er fortsat ind i maj.

Figur 1: Antal nye daglige COVID-19 forekomster i Indien (mørkeblå) og resten af verden (lyseblå), glidende ugegennemsnit

Kilde: Johns Hopkins University, status 8. maj 2021

Som følge af den fortsat stigende smittespredning med COVID-19 i Indien står landet nu for over 49 pct. af alle registrerede tilfælde.

Relativt få tests betyder, at smitten er undervurderet

I Indien er testaktiviteten i takt med smittetrykket øget betydeligt i de seneste to måneder. Antallet af tests er dog fortsat på et relativt niveau i forhold til indbyggertallet. Den indiske værdi på 127 daglige test pr. 100.000 indbyggere kan sammenlignes med, hvad der vil svare til en dansk værdi på 3.100 PCR-tests pr. 100.000 indbyggere – dvs. meget lavere end det vi tester herhjemme. Med til billedet hører, at Danmark er blandt de lande, der tester mest i verden. Den lave testaktivitet i Indien betyder, at mange tilfælde med COVID-19 ikke konstateres og dermed heller ikke registreres. Der må derfor formodes at være et betragteligt mørketal, så det faktiske smitteniveau i Indien formodes at ligge betragteligt over det opgjorte niveau.

Figur 2: Antal daglige COVID-19 test pr. 100.000 indbyggere i Indien, siden 20. marts 2020

Kilde: Our World In Data, University of Oxford, status 5. maj 2021

Der kan være flere årsager til smittespredningen

Mens smittestigning i andre lande er forekommet i forbindelse med genåbning, er dette ikke tilfældet i Indien. Myndighederne har ikke i nævneværdigt omfang neddroslet de formelle regler forud for den aktuelle smittestigning. Oxford Stringency Index, der søger at sammenfatte de enkelte landes reaktion på COVID-19 epidemien, har således for Indien ligget på et næsten konstant niveau siden begyndelsen af indeværende år.

Læs mere om Oxford Stringency Index her: 

COVID-19 Government Response Tracker (bsg.ox.ac.uk)

Som reaktion på den stigende smitte har både centralregeringen og en række delstater i løbet af marts og april indført yderligere stramninger, blandt andet i forhold til indenlandske rejser og krav om hjemmearbejde.

Figur 3: COVID-19 incidens i Indien (lyseblå) og Oxford Stringency Index (mørkeblå)

Kilde: Johns Hopkins University og University of Oxford, status 1. maj 2021

Med til billedet hører, at der mangler en vurdering af i hvilket omfang de bestående regler i Indien bliver overholdt. En række meget store, religiøse sammenkomster i de seneste måneder kan have bidraget til en øget smittespredning. Hertil kommer vanskeligheden ved at overholde sundhedsanbefalinger på grund af blandt andet trange boligforhold, begrænset adgang til sanitet og værnemidler m.v.

En anden årsag, der kan have bidraget til den aktuelle smittespredning, er forekomsten af mere smitsomme virusvarianter. I Indien har navnlig variant B.1.617 været fremhævet som en mulig risikofaktor. Om end B.1.617 i marts udgjorde 38 pct. af de registrerede genomsekventeringer, er datagrundlaget indtil videre utilstrækkelig til at vurdere betydningen af denne virusvariant for smitteudviklingen i Indien. Statens Serum Institut vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke noget evidens for øget smitsomhed ved B.1.617, men lidt for nedsat immunitet.

Læs mere ECDC’s vurdering af B.1.617 her (engelsk):

SARS-CoV-2 variants of concern as of 6 May 2021 (ecdc.europa.eu)

Der findes hverken en samlet oversigt over Indiens hospitalskapacitet eller over antallet af COVID-19 patienter, der modtager hospitalsbehandling for sygdommen. Presserapporter fra store dele af landet giver dog et billede af, at mange hospitaler har overskredet deres kapacitetsgrænser, og derfor er tvunget til at afvise at indlægge nye patienter; smittende patienter kan ikke isoleres tilstrækkeligt, og der mangler både ilt og respiratorer. De fleste syge behandles således fortsat i hjemmet, hvor isolationsmulighederne er begrænsede, og de i øvrigt udgør en væsentlig smitterisiko for de øvrige medlemmer af husholdningen. Myndighederne forsøger med bistand fra udlandet, herunder Danmark, at udvide behandlingskapaciteten, men disse anstrengelser har endnu ikke i fornødent omfang øget behandlingskapaciteten.

Læs mere om den danske bistand til Indien her: Dansk hjælp til Indien (um.dk)

Vaccination og den fremtidige udvikling af smitten

For den videre udvikling af epidemien i Indien vil det være afgørende at opnå en stor vaccinedækning, der giver befolkningen immunitet mod sygdommen. På trods af at Indien er producent og eksportør af vacciner, er landets vaccineudrulning lavere end resten af verden.

Figur 4: Andel givne vaccinedoser pr. 100 indbyggere, Indien (lyseblå) og resten af verden (mørkeblå)

Kilde: University of Oxford, Our World in Data, status 6. maj 2021

Det bemærkes, at Indien for at opnå en forholdsvis bred vaccinedækning, vælger større tidsmæssig afstand mellem den første og anden dosis end i mange andre steder af verden. Mens 4,1 pct. af den øvrige verden er færdigvaccineret, ligger andelen i Indien med blot 2,2 pct. på halvdelen. De indiske myndigheder søger p.t. at fremskynde vaccineudrulningen ved at indføre eksportrestriktioner for vacciner. Det kan dog endnu ikke vurderes, hvornår dette vil have en målbar effekt på vaccineudrulningen.