COVID-19 vil være den afgørende faktor for udviklingen af den internationale økonomi i 2021

19-03-2021

Covid-19 epidemien og de enkelte landes reaktion på sygdommen har været den afgørende faktor for udviklingen af verdensøkonomien i 2020 og ventes fortsat at dominere økonomien gennem hele 2021. Der forudses at være meget store regionale forskelle i genopretningen af økonomierne.

  • Den nuværende sundheds- og afledte økonomiske krise var endnu ikke forudset i januar 2020.
  • Krisen har været mere omfattende end de andre økonomiske kriser i de seneste 40 år.
  • Mens der generelt forudses en tydelig økonomisk genopretning i løbet af indeværende år, vil der dog være store regionale forskelle.

En uventet krise

Da IMF i januar 2020 offentliggjorde sin første prognose over den forventede udvikling af økonomien for året, forudså hverken IMF eller andre internationale organisationer, at 2020 økonomisk ville adskille sig nævneværdigt fra 2019. Sammenligninger man den forventede og faktiske udvikling, ses, at IMF overvurderede den forventede vækst med næsten 7 pct.

Figur 1: Forventet og faktisk økonomisk vækst i 2020:

* Vækst- og udviklingslande. Kilde: IMF

En større og mere omfattende krise end i de sidste 40 år

En væsentlig forklaring på den store afvigelse mellem forventningerne og den faktiske udvikling findes i, at man ikke tidligere har set så omfattende og samtidige restriktioner som reaktion på en global sundhedskrise. Som følge af de omfattende restriktioner har den økonomiske krise i 2020 været både dybere og bredere, hvis man sammenligner med forudgående kriser siden anden verdenskrig. Således har den nuværende krise medført betydelige tab i BNP for både velstående lande og vækst- og udviklingsøkonomier.

Figur 2 - Real vækst i BNP siden 1980, pct.

Kilde: IMF

Store regionale forskelle i genopretningen

Idet der ikke findes forudgående eksempler på så omfattende restriktioner i næsten alle verdens lande, er enhver økonomisk prognose for indeværende år forbundet med betydeligt større usikkerhed end prognoser under almindelige forhold.

Ud over omfang og varighed af restriktionerne vil landenes hjælpeforanstaltninger, men også forbrugernes adfærd, påvirke udviklingen. I 2020 så man generelt en hurtig genoptagning af de økonomiske aktiviteter i takt med, at de enkelte lande lempede deres restriktioner. Deraf kan man dog ikke nødvendigvis slutte, at udviklingen i indeværende år vil være den sammen. Erfaringen fra den anden sygdomsbølge, som har ramt mange lande og medførte omfattende og langvarige restriktioner, kan svække både investorernes og forbrugernes tillid til, at en genåbning vil vare ved. Hertil kommer, at nogle virksomheders finansielle grundlag er svagere nu, hvilket kan medføre en længerevarende tilbagegang i investeringer og produktion. 

IMF peger på, at mange lande vil lempe eller ophæve deres restriktioner afhængigt af smittetrykket. En vedvarende reduktion af smittetrykket vurderes at være afhængig af udrulningen af vacciner i de enkelte lande. Under gunstige forhold forventer IMF, at man vil se en hurtig genopretning af de enkelte økonomier i takt med, at restriktionerne ophæves.

Figur 3: Økonomisk vækst i 2019 og 2020 samt prognoser for 2021 og 2022

* Vækst- og udviklingslande. Kilde: IMF

Som det fremgår, så forventer IMF en langsommere genopretning i de regioner, der allerede inden krisen havde en lav vækst, og som blev hårdt ramt af krisen. Dette skyldes blandt andet en langsom udrulning af vacciner i de berørte lande. På den anden side forventes økonomierne i Asien, ikke mindst på baggrund af den økonomiske udvikling i Kina, hurtigt at blive genoprettet. Inden for de forskellige landegrupper kan der forekomme betydelige forskelle. For eksempel forventer IMF, at USA’s økonomi vil vokse med 5,1 pct., mens euro-landenes økonomier vil vokse med 4,2 pct.