Smitteudvikling i Portugal og Spanien

08-03-2021

Portugal og Spanien er to af de lande i Europa, som har været hårdt ramt af COVID-19. Det giver et indblik i konsekvenserne, hvis smitten kommer - delvist - ud af kontrol.

  • Danmark er i færd med en gradvis, kontrolleret genåbning. Men selvom smittetallene den seneste tid har været lave i Danmark, så stiger smitten fortsat med den særligt smitsomme virusvarianten B.1.1.7., som nu er den dominerende variant i Danmark.
  • Udviklingen i flere europæiske lande vidner også om, at situationen hurtigt kan vende og blive meget alvorlig, hvis man lemper for meget eller for hurtigt, og smitten kommer ud af kontrol.
  • Eksempelvis blev smittetallene mangedoblet i Spanien og Portugal i løbet af nogle få uger i begyndelsen af januar, hvilket resulterede i et voldsomt pres på hospitalerne og mange dødsfald til følge.
  • Målt pr. indbygger var der omkring 8-9 gange så mange daglige dødsfald relateret til COVID-19 i Portugal i begyndelsen af februar som i Danmark. Det skal bl.a. ses i lyset af, at Portugal modsat Danmark, lempede restriktionerne i julen.

Processen i forhold til at genåbne Danmark fra 1. marts og frem er i gang. Den igangværende genåbning følger i store træk Sundhedsmyndighedernes anbefalinger under hensyntagen til den nuværende og den forventede smitteudvikling i Danmark.

Du kan læse hele mere om genåbningen her: Gradvis og ansvarlig genåbning af Danmark samt forlængelse af øvrige tiltag (coronasmitte.dk)

Det er ekspertgruppen for matematisk modellering i forbindelse med COVID-19, der har beregnet de forventede scenarier for smitteudviklingen i Danmark i løbet af de næste par måneder. Modelgruppens beregninger bygger bl.a. på en række antagelser om udviklingen i den mere smitsomme virusvariant B.1.1.7. Du kan læse mere om modelgruppens beregninger her: Prognoser for smittetal og indlæggelser ved scenarier for genåbning 1. marts (SSI.dk).

Erfaringer fra andre europæiske lande vidner samtidig om, at situationen hurtigt kan vende og blive alvorlig på ganske få uger, hvis man lemper for meget eller for hurtigt.

Portugal og Spanien er to af de europæiske lande, der sundhedsmæssigt har været hårdest ramt af COVID-19 i 2021. Det til trods for, at Danmark faktisk havde flere nye bekræftede tilfælde af coronavirus målt pr. indbygger ved udgangen af 2020.

Portugal kom godt igennem første bølge af pandemien

Ser man på antallet af bekræftede tilfælde i foråret 2020, da den første bølge af corona-pandemien ramte Europa og resten af verden, var Portugal ét af de lande i Europa, som havde færrest smittetilfælde – og betydeligt færre smittetilfælde end nabolandet Spanien.

Hvor Portugal i gennemsnit havde omkring 75 nye bekræftede tilfælde af coronavirus om dagen pr. mio. indbyggere, da smitten var på sit højeste i foråret 2020, havde Spanien til sammenligning omkring 180 nye bekræftede tilfælde om dagen pr. mio. indbyggere – altså mere end det dobbelte. Smitteudviklingen i Portugal lå meget på niveau med smitteudviklingen i Danmark, jf. figur 1. Som følge af den begrænsede testkapacitet i februar og marts 2020, er disse tal dog forbundet med en vis usikkerhed.

Figur 1 - Antal bekræftede tilfælde af ny coronavirus pr. mio. indbyggere (første bølge)

Kilde: Ourworldindata.org
Anm.: Tallene er trukket d. 3. marts 2021. Opgjort som glidende gennemsnit over 7 dage.

Når Portugal kom bedre igennem den første bølge af corona-pandemien end Spanien, så peger mange på, at det bl.a. skyldes en hurtig reaktion fra myndighedernes side. Det blev eksempelvis relativt hurtigt indført undtagelsestilstand i Portugal 18. marts 2020 blot få dage efter det første COVID-19-relaterede dødsfald i landet.

Antallet af bekræftede COVID-19-tilfælde kan dog være svære at sammenligne én til én på tværs af lande, hvilket hænger sammen med, at landenes teststrategier har betydning for, hvor mange tilfælde af COVID-19 man finder.

Smitten blev mangedoblet på få uger

Ser man på smitteudviklingen i november og december 2020 i henholdsvis Danmark, Spanien og Portugal, så har antallet af bekræftede tilfælde pr. mio. indbyggere ligget på nogenlunde samme niveau – faktisk var antallet af nye bekræftede tilfælde om dagen en smule højere målt pr. indbygger i Danmark end i Spanien og Portugal 31. december 2020.

Siden da er smitteudviklingen imidlertid gået i meget forskellige retninger i de tre lande. Mens de generelle smittetal i Danmark faldt i takt med, at de nye restriktioner og tiltag, der blev indført inden jul, begyndte at nedbringe smittetallene, så steg smittetallene omvendt drastisk i både Portugal og Spanien i begyndelsen af det nye år.

Eksempelvis steg smittekurven i Portugal fra omkring 400 daglige tilfælde pr. mio. indbyggere i starten af januar 2021 til omkring 1.200 daglige tilfælde ved udgangen af januar – altså en stigning på omkring 300 pct.

Sammenholder man antallet af patienter indlagt med COVID-19, herunder patienter på intensivafdeling på tværs af landende, så bekræfter det billedet af, at situationen er betydeligt mere alvorlig i Spanien og Portugal end i Danmark. Omkring 5-6 gange så mange patienter var indlagt på intensiv afdeling som i Danmark målt pr. indbygger i begyndelsen af februar 2021. Det bemærkes dog, at forskellige behandlingstilgange på hospitalerne også kan være en mulig forklaring på noget af forskellene mellem landene.

Figur 2 - Antal personer indlagt med COVID-19 pr. mio. indbyggere

Kilde: Ourworldindata.org.
Anm.: Tallene er trukket d. 3. marts 2021.

Figur 3 - Antal personer med COVID-19 på intensiv afdeling pr. mio. indbyggere

Kilde: Ourworldindata.org.
Anm.: Tallene er trukket d. 3. marts 2021.

Den markante smittefremgang i Portugal og Spanien skabte på nogle få uger en meget alvorlig situation, hvor hospitalerne kom under et voldsomt pres. Eksempelvis blev der i medierne rapporteret om lange ambulancekøer foran hospitalerne i Portugal, hvor syge personer med COVID-19 i nogle tilfælde måtte vente i flere timer i ambulancerne, før de kunne blive indlagt, fordi hospitalerne ikke kunne følge med. På grund af den alvorlige situation anmodede Portugal hjælp fra andre lande til at håndtere de mange patienter, hvilket blandt andet resulterede i, at tyske læger og sygeplejersker blev fløjet til landet for at aflaste det hårdt pressede sundhedspersonale.

Udviklingen i dødsfald relateret til COVID-19 som skitseret i figur 4 vidner også om, at især Portugal har været hårdt ramt af pandemien i januar og februar, hvor der i en kort periode var flere end 25 daglige dødsfald pr. mio. indbyggere. Til sammenligning var der i gennemsnit omkring 5 daglige dødsfald i Danmark pr. mio. indbyggere, hvor dødstallene lå højest i januar i Danmark. I begyndelsen af februar 2021 var der 8-9 gange så mange dødsfald om dagen relateret til COVID-19 i Portugal som i Danmark målt pr. indbygger.

Figur4 - Antal dødsfald relateret til COVID-19 pr. mio. indbyggere

Kilde: Ourworldindata.org
Anm.: Tallene er trukket d. 3. marts 2021. Opgjort som glidende gennemsnit over 7 dage.

Hvorfor gik det galt?

Når situationen er blevet så markant forværret på kort tid i Portugal og Spanien, kan der peges på bl.a. to faktorer som forklaring. For det første valgte myndighederne i både Spanien og Portugal, modsat i Danmark, at lempe nogle af restriktionerne hen over jul og nytår. Det førte til en højere social kontakt på tværs af regioner og landsdele, hvilket formentlig har været en central årsag til, at smitten spredte sig så hurtigt og på så kort tid. Den voldsomme stigning i smittetallene i begge lande kommer således også i umiddelbar forlængelse af julen. I Danmark reagerede myndighederne omvendt på advarselstegn med en række tiltag for at nedbringe smitten over julen og nytår.

For det andet er den negative udvikling i Portugal og Spanien blevet forstærket af, at den mere smitsomme virusvariant B.1.1.7 gradvist har bredt sig mere og mere i de to lande. B.1.1.7 blev første gang opdaget i Storbritannien i september 2020, og har siden da spredt sig til Danmark og store dele af verden. Derfor betegnes den ofte som ”den britiske variant”. Både i Storbritannien og i Irland kædes B.1.1.7 sammen med de markante stigninger i smittetallene i. Læs mere i artiklen:

Bag om den særlig smitsomme virusvariant B.1.1.7

Både i Spanien og Portugal blev B.1.1.7 første gang bekræftet i juleferien. Dette kunne tyde på, at B.1.1.7 ikke har været lige så udbredt i hhv. Spanien og Portugal, da smitten tog fart i starten af det nye år.

Det er vigtigt at bemærke, at udgangspunktet for den gradvise genåbning af Danmark i dag er anderledes, end den var i henholdsvis Spanien og Portugal i december måned. For det første er smittetallene i Danmark markant lavere, end tilfældet var, da der blev lempet på nogle af restriktionerne i Spanien og Portugal i julen. For det andet er timingen og årstiden bedre, idet vi går foråret i møde, hvor spredningen af vira oftest aftager af naturlige grunde. For det tredje monitorerer de danske myndigheder de særligt smitsomme virusvarianter som B.1.1.7, hvorfor man i større grad kan monitorere og indtænke udviklingen i disse virusvarianter i den gradvise genåbning.